Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Attack: Left - Wing.

Similar presentations


Presentation on theme: "Attack: Left - Wing."— Presentation transcript:

1 Attack: Left - Wing

2 ST RS LS CM RDM LDM

3 ST LS RS CM RDM LDM

4 ST LS RS CM RDM LDM

5 ST LS RS CM RDM LDM

6 ST LS RS CM RDM LDM

7 ST LS RS CM RDM LDM

8 ST LS RS CM RDM LDM

9 ST LS RS CM RDM LDM

10 ST LS RS CM RDM LDM

11 ST LS RS CM RDM LDM

12 ST LS RS CM RDM LDM

13 ST LS RS CM RDM LDM

14 ST LS RS CM RDM LDM

15 ST LS RS CM RDM LDM

16 ST LS RS CM RDM LDM

17 ST LS RS CM RDM LDM

18 ST LS RS CM RDM LDM

19 ST LS RS CM RDM LDM

20 ST LS RS CM RDM LDM

21 ST LS RS CM RDM LDM

22 ST LS RS CM RDM LDM

23 ST LS RS CM RDM LDM

24 ST LS RS CM RDM LDM

25 ST LS RS CM RDM LDM

26 ST LS RS CM RDM

27 ST LS RS CM

28 ST LS RS CM

29 Alternative:

30 ST LS RS CM RDM LDM

31 ST LS RS CM RDM LDM

32 ST LS RS CM RDM LDM

33 ST LS RS CM RDM LDM

34 ST LS RS CM RDM LDM

35 ST LS RS CM RDM LDM

36 ST LS RS CM RDM

37 ST LS RS CM RDM

38 ST LS RS CM

39 ST LS RS CM


Download ppt "Attack: Left - Wing."

Similar presentations


Ads by Google