Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

© T Madas.

Similar presentations


Presentation on theme: "© T Madas."— Presentation transcript:

1 © T Madas

2 A A B B C C D D E E On which line(s) does the point (1,2) lie?
y = 2x + 3 A y = 3x + 3 B y = 3x – 1 B y = 3x – 2 C y = 2x – 3 C y = 4x – 1 D y = 4 + 3x D y = 1 + 3x E y = x + 1 E y = 2x + 4 © T Madas

3 A A B B C C D D E E On which line(s) does the point (2,5) lie?
y = 4x + 1 A y = 5x + 1 B y = 3x – 1 B y = 3x – 2 C y = 2x – 1 C y = 4x – 1 D y = 1 + 3x D y = 1 + 2x E y = x + 4 E y = 5x – 6 © T Madas

4 A A B B C C D D E E On which line(s) does the point (2,7) lie?
y = 4x – 1 A y = 5x + 1 B y = 3x – 1 B y = 3x – 5 C y = 4x + 1 C y = 4x – 1 D y = 1 + 3x D y = 1 + 2x E x + y = 9 E x + 2y = 4 © T Madas

5 A A B B C C D D E E On which line(s) does the point (3,3) lie?
y = 2x + 1 A y = 2x + 3 B y = 3x – 1 B y = 3x – 5 C y = 3x – 6 C y = 7x – 3 D y = 9 – 2x D y = 6 – 3x E x + y = 7 E x + 2y = 6 © T Madas

6 A A B B C C D D E E On which line(s) does the point (2,7) lie?
y = 3x + 1 A y = 5x + 1 B y = 4x – 1 B y = 6x – 5 C x + 2y = 1 C y = 3x – 1 D y = 1 + 2x D y – 2x = 0 E y = x + 5 E y = 2x – 6 © T Madas

7 A A B B C C D D E E On which line(s) does the point (-1,3) lie?
y = 3x + 1 A y = 2x + 1 B y = 4x – 1 B y = 4x – 5 C x + 2y = 5 C y = 3x – 1 D y = 5 + 2x D y + 2x = 1 E y = x + 5 E y = 2x – 6 © T Madas

8 A A B B C C D D E E On which line(s) does the point (-1,-3) lie?
y = 2x + 1 A y = 2x + 3 B y = 2x – 1 B y = 3x – 5 C y = 3x – 6 C y = 7x – 3 D y = 9 – 2x D y = -4 – 3x E x + y = 7 E x + 2y = 6 © T Madas

9 © T Madas

10 A A B B C C D D E E On which line(s) does the point (1,2) lie?
y = 2x + 3 A y = 3x + 3 B y = 3x – 1 B y = 3x – 2 C y = 2x – 3 C y = 4x – 1 D y = 4 + 3x D y = 1 + 3x E y = x + 1 E y = 2x + 4 © T Madas

11 A A B B C C D D E E On which line(s) does the point (2,5) lie?
y = 4x + 1 A y = 5x + 1 B y = 3x – 1 B y = 3x – 2 C y = 2x – 1 C y = 4x – 1 D y = 1 + 3x D y = 1 + 2x E y = x + 4 E y = 5x – 6 © T Madas

12 A A B B C C D D E E On which line(s) does the point (2,7) lie?
y = 4x – 1 A y = 5x + 1 B y = 3x – 1 B y = 3x – 5 C y = 4x + 1 C y = 4x – 1 D y = 1 + 3x D y = 1 + 2x E x + y = 9 E x + 2y = 4 © T Madas

13 A A B B C C D D E E On which line(s) does the point (3,3) lie?
y = 2x + 1 A y = 2x + 3 B y = 3x – 1 B y = 3x – 5 C y = 3x – 6 C y = 7x – 3 D y = 9 – 2x D y = 6 – 3x E x + y = 7 E x + 2y = 6 © T Madas

14 A A B B C C D D E E On which line(s) does the point (2,7) lie?
y = 3x + 1 A y = 5x + 1 B y = 4x – 1 B y = 6x – 5 C x + 2y = 1 C y = 3x – 1 D y = 1 + 2x D y – 2x = 0 E y = x + 5 E y = 2x – 6 © T Madas

15 A A B B C C D D E E On which line(s) does the point (-1,3) lie?
y = 3x + 1 A y = 2x + 1 B y = 4x – 1 B y = 4x – 5 C x + 2y = 5 C y = 3x – 1 D y = 5 + 2x D y + 2x = 1 E y = x + 5 E y = 2x – 6 © T Madas

16 A A B B C C D D E E On which line(s) does the point (-1,-3) lie?
y = 2x + 1 A y = 2x + 3 B y = 2x – 1 B y = 3x – 5 C y = 3x – 6 C y = 7x – 3 D y = 9 – 2x D y = -4 – 3x E x + y = 7 E x + 2y = 6 © T Madas

17 © T Madas


Download ppt "© T Madas."

Similar presentations


Ads by Google