Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1. З ’ ясувати сутність закону Авогадро. 2. Ввести поняття молярного об ’ єму газів. 3. Розкрити особливості використання поняття « молярний об ’ єм »

Similar presentations


Presentation on theme: "1. З ’ ясувати сутність закону Авогадро. 2. Ввести поняття молярного об ’ єму газів. 3. Розкрити особливості використання поняття « молярний об ’ єм »"— Presentation transcript:

1

2 1. З ’ ясувати сутність закону Авогадро. 2. Ввести поняття молярного об ’ єму газів. 3. Розкрити особливості використання поняття « молярний об ’ єм » для газоподібних речовин. 4. Навчити розв ’ язувати задачі з використанням об ’ єму газів за нормальних умов.

3  Що таке « кількість речовини »?  Одиниця вимірювання кількості речовини.  Скільки частинок міститься в 1 моль речовин ?  Яка існує залежність між кількістю речовини й агрегатним станом, в якому перебуває ця речовина ?

4  Скільки молекул води міститься в 1 моль льоду ?  А в 1 моль рідкої води ?  В 1 моль водяної пари ?  Яку масу матимуть : 1 моль льоду ? 1 моль води ? 1 моль пари ?

5 Який об ’ єм займатиме :  1 моль льоду ?  1 моль води ?  1 моль пари ?

6  Об ’ єм речовини залежить від густини речовини. І згідно з формулою V = m / p, об ’ єм буде різним. 1 моль пари займає об ’ єм більший, ніж 1 моль води або льоду. Чому ?

7  Тому що в рідких і газоподібних речовинах відстань між молекулами різна.

8 Фізичні закономірності, що описують стан газів ( Гей - Люссак і Бойль ):  усі гази однаково стискаються ;  усі гази мають однаковий термічний коефіцієнт розширення ;  об ’ єм газів залежить від відстані між молекулами ;  відстані між молекулами залежать від швидкості їхнього руху, енергії та температури.

9  В однакових об ’ ємах різних газів міститься однакова кількість молекул.  Авогадро зробив висновок : 1 моль або 6,02 * молекул будь - яких газів займатимуть однаковий об ’ єм.

10  Вимірювати об ’ єм треба за однакових умов, тобто за однакових температури й тиску.  Умови, за яких проводяться подібні розрахунки, назвали нормальними умовами ( н. у.).

11  Нормальні умови : Т = 273 К або Т = 0 0 C Р = 101,3 кПа або Р = 1 атм = 760 мм. рт. ст.

12  Об ’ єм 1 моль речовини називають молярним об ’ ємом. Він дорівнює 22,4 л / моль.

13  Молярний об ’ єм – це фізична величина, що дорівнює відношенню об ’ єму речовини до його кількості : V m = V / v, де V m - молярний об ’ єм, моль / л V - об ’ єм, л v – кількість речовини, моль.

14  Знаючи молярний об ’ єм газу, можна визначити кількість речовини, що міститься в об ’ ємі за нормальних умов :  v = V / V m, V m = 22,4 л / моль.

15  Знаючи кількість газуватої речовини, можна обчислити її об ’ єм за нормальних умов : V= v * V m.

16  Знаючи, що в 1 моль речовини міститься число Авогадро молекул, можна обчислити число молекул газу в певному об ’ ємі за нормальних умов : v = V / V m ; N = v * N A = V / V m * N A.

17  Задача 1. Обчисліть, який об ’ єм займатимуть 3 моль кисню ( н. у.)  Задача 2. Обчисліть, який об ’ єм займає азот масою 112 г ( н. у.)

18 Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на питання.  Творче завдання ( домашня практика ). Обчисліть кількість молекул карбон ( ІІ ) оксиду в об ’ ємі 44,8 л ( н. у.)


Download ppt "1. З ’ ясувати сутність закону Авогадро. 2. Ввести поняття молярного об ’ єму газів. 3. Розкрити особливості використання поняття « молярний об ’ єм »"

Similar presentations


Ads by Google