Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LOGO Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Фізико- хімічна суть.

Similar presentations


Presentation on theme: "LOGO Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Фізико- хімічна суть."— Presentation transcript:

1 LOGO Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Фізико- хімічна суть процесу розчинення. Кристалогідрати. Урок № 2

2 LOGO Розчини у природі Вода в річці, морях, озерах ґрунтах містить розчинні речовини.

3 LOGO Розчини у природі В середині нас: у кожній клітині є рідини, кров, лімфа. Вміст води: Головний мозок – 83% Серце – 79% Скелет – 25 – 46% Сеча – 83% Плазма крові – 92% Слина – 99,4%

4 LOGO Розчини супроводжують нас усюди і не лише водні розчини Тверді чавун, сталь Рідкі питна вода, сік рослин Газоподібні повітря

5 LOGO Дослід №1

6 LOGO Розчин – це однорідна система змінного складу, що містить два або кілька компонентів Компоненти розчину Розчинник Компонент розчину, який перебуває в тому самому агрегатному стані, що й розчин. Якщо речовини в однорідному стані, то розчинник той компонент, якого в системі більше. Н2О – завжди розчинник. Розчинювана речовина Може бути тверда, рідка, газоподібна (напр., цукор, оцтова кислота, вуглекислий газ) В одному розчині може бути кілька розчинених речовин (напр., морська вода)

7 LOGO Задача 1. Якою буде маса розчину, якщо у 120 г води розчинили 40 г солі? Задача 2. Якою буде маса розчину, що утворився при розчиненні у 240 г води хлороводню, об’ємом 33,6 л. Розв’яжіть задачі:

8 LOGO Найважливіший розчинник – вода. Що ви знаєте про воду? Н2ОН2О Безбарвна рідина Без запаху і смаку Може бути в 3-х агрегатних станах Необхідна для життя всіх організмів ρ = 1 г/см 3 t кип = 100°С t зам = 0°С

9 LOGO Будова молекули води Молекулярна формула Електронна формула Структурна формула Н2ОН2О Молекула води полярна Має кутову будову Молекула води - диполь

10 LOGO Водневий зв’язок – хімічний зв’язок, що виникає між атомами Гідрогену і атомами сильно електронегативних елементів (F, O, N) Водневий зв’язок позначається крапками Слабший за ковалентний зв’язок Легко розривається при випаровуванні води.

11 LOGO Суть процесу розчинення. Що відбувається під час розчинення речовини? Частинки однієї речовини розподіляються між частинками іншої. Розчинення – це фізичний чи хімічний процес?

12 LOGO Суть процесу розчинення. Чи утворилася нова речовина? Ні. Тому процес розчинення є фізичним процесом. Які зміни відбувалися при розчиненні Н 2 SO 4 та NH 4 NO 3 ? Виділення та поглинання теплоти. Це ознаки хімічних процесів. Висновок: розчинення – фізико-хімічний процес. Натисніть на малюнок для перегляду відео досліду

13 LOGO Суть процесу розчинення.

14 LOGO Розчинення складається з трьох процесів: ІІ. Руйнування кристалічної гратки речовини (при цьому енергія вбирається) І. Гідратація - взаємодія речовини з водою (при цьому енергія виділяється) ІІІ. Дифузія – розподіл гідратованих йонів у товщі розчинника Тепловий ефект розчинення залежить від співвідношення кількості енергії, що виділяється і поглинається у перших двох процесах.

15 LOGO Отже, розчинення – це складний фізико-хімічний процес, під час якого відбувається взаємодія між частинками розчинника та розчинюваної речовини. Уточнимо визначення розчину с. 37 підручника : Розчин – це однорідна (гомогенна) система змінного складу, що містить розчинювану речовину, розчинник та продукти їх взаємодії

16 LOGO Кристалогідрати Кристалогідрати – це кристалічні речовини, до складу яких входять молекули води Вода, що утримується в кристалах називається кристалізаційною.

17 LOGO Мідний купорос

18 LOGO Залізний купорос

19 LOGO Глауберова сіль

20 LOGO Кристалічна сода

21 LOGO СаSO 4 ∙2H 2 O Гіпс

22 LOGO Розв’яжіть задачі Задача 1. Обчисліть молярну масу залізного купоросу. Задача 2. Визначте масову частку води у мідному купоросі. Задача 3. Кристалогідрат Na 2 SO 4 ∙ n Н 2 О масою 32,2 г прожарили. Добули безводну сіль масою 14,2 г. Визначте число молекул води у кристалогідраті..

23 LOGO Домашнє завдання: § 6, 8 Впр. 3, 4 с.50 Впр. 5 с. 38


Download ppt "LOGO Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Фізико- хімічна суть."

Similar presentations


Ads by Google