Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Теплові явища Підготувала вчитель фізики

Similar presentations


Presentation on theme: "Теплові явища Підготувала вчитель фізики"— Presentation transcript:

1 Теплові явища Підготувала вчитель фізики
Узагальнюючий урок (8 класс) Підготувала вчитель фізики Горбківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Завалій Ольга Леонтіївна

2 над тілом чи самим тілом.
Теплопередача Теплопровідність Випромінювання Процес зміни внутрішньої енергії без виконання роботи над тілом чи самим тілом. Випромінювання Теплопровідність

3 Скільки способів зміни існує?
Способи зміни внутрішньої енергії 1 3 2 4 Опишіть перетворення енергії в даних прикладах. Скільки способів зміни існує?

4 Питома теплоємність речовини показує, яка кількість теплоти
Розрахунок кількості теплоти Енергія, яку отримує або віддає тіло при теплопередачі називають к і л ь к і с т ю т е п л о т и. Q 1 Дж Позначається: Од. вимірювання: Кількість теплоти, яку отримує (чи віддає) тіло, залежить від його маси, роду речовини і зміни температури. Q = cm(t2 – t1) Питома теплоємність речовини показує,  яка кількість теплоти  потрібна для зміни температури речовини масой 1 кг на 1 0С.  Позначається: С Одиниці вимірювання: 1 Дж / кг 0С.

5 Рідини, гази, пористі тіла, земля…
Теплопровідність Теплопровідність – перенесення енергії від більш нагрітих частин тіла до більш холодних за рахунок теплового руху і взаємодії ч а с т и н о к т і л а. Особливості При теплопровідності сама речовина не переміщується від нагрітого кінця тіла до холодного. Як же ж передається тепло? Чи відбувається перенесення тепла в умовах невагомості? Різні речовини проводять тепло по-різному. Чому? Провідники тепла П О Г А Н І Рідини, гази, пористі тіла, земля… Д О Б Р І Метали, їх розплави, тверді тіла і інші.

6 Теплопровідність навколо нас
В якому з двох однакових чайників скоріше нагріється вода: в новому чи старому, на стінках якого є накип? Чому при однакових умовах метал на морозі здається холоднішим від дерева і гарячішим – при нагріванні? Дерев’яна ложка в стакані з гарячою водою нагрівається менше, ніж металічна. Чому? В якому взутті більше мерзнуть ноги взимку: в просторому чи тісному? Поясніть. Чому жителі Середньої Азії в спеку носять ватні халаті і папахи?

7 повному згоряння 1 кг палива.
Енергія палива            При горінні палива (вугілля, нафти, газу, сланців)  один атом  вуглеводню з’єднується з двома атомами кисню. При утворенні  цієї  молекули виділяється  е н е р г і я. Q =q·m Российская газета Питома теплота згоряння показує, яка кількість теплоти виділяється при повному згоряння 1 кг палива. П о з н а ч а є т ь с я : q. О д и н и ц і в и м і р ю в а н н я: 1 Дж / кг

8 Плавлення Плавлення – перехід речовини з твердого стану в рідкий стан.
1. Як зміниться внутрішня енергія речовини? 2. Як зміниться енергія молекул і їх розташування? 3. Коли тіло почне плавитися? 4. Чи змінюються молекули речовин при плавленні? 5. Як змінюється температура речовини при плавленні? При нагріванні збільшується температура. Швидкість коливання частинок зростає. Збільшується внутрішня енергія тіла. Коли тіло нагрівається до температури плавлення, кристалічна решітка починає руйнуватися. Енергія нагрівача іде на руйнування решітки. Тіло приймає енергію

9 Кристалізація Кристалізація – перехід речовини з рідкого
стану в твердий. 1. Як зміниться внутрішня енергія речовини? 2. Як зміниться енергія молекул і їх розташування? 3. Коли тіло починає кристалізуватися? 4. Чи змінюються молекули речовини при кристалізації? 5. Як зміниться температура речовини при кристалізації? Речовина віддає енергію

10  t плавлення = t тверднення
Фізична величина, яка показує, яка кількість теплоти необхідна для перетворення 1 кг кристалічної речовини, взятої при температурі плавлення, в рідину тієї ж температури, називається питомою теплотою плавлення. Позначається: Одиниці вимірювання: Поглинання Q Виділення Q плавлення тверднення нагрівання охолодження t плавлення = t тверднення

11 Прочитай графік 1. В який момент часу почався процес плавлення речовини? 2. В який момент часу речовина кристалізувалась? 3. Чому дорівнює температура плавлення речовини? Температура кристалізації? 4. Скільки тривало: а) нагрівання твердого тіла; б) плавлення речовини; с) охолодження рідини?

12 Запам’ятай, що… Кипіння – це інтенсивне пароутворення, яке проходить одночасно всередині і на поверхні речовини. 2. Кипіння – це процес, при якому рідина перетворюється в пару при певній і сталій температурі для кожної рідини і не лише з поверхні, а й зі всього об’єму рідини. 3. Кипіння відбувається з поглинанням теплоти. 4. Зі зміною атмосферного тиску змінюється і температура кипіння: при підвищенні тиску температура кипіння підвищується.

13 Пароутворення Пароутворення – перехід речовини з рідкого стану в газоподібний. 1. Як змінюється внутрішня енергія речовини при пароутворенні? 2. Як змінюється енергія молекул і їх розташування? 3. Чи змінюються молекули речовини при пароутворенні? 4. Як змінюється температура речовини при пароутворенні? Випаровування – процес, при якому з поверхні рідини чи твердого тіла вилітають частинки (молекули, атоми). Швидкість випаровування рідини залежить від: 1) роду речовини; 2) площі випаровування; ) температури рідини; 4) швидкості видалення парів з поверхні рідини.

14 Конденсація Конденсація – перехід речовини з газоподібного стану в рідкий. 1. Як зміниться внутрішня енергія речовини при конденсації? 2. Як зміниться енергія молекул і їх розташування? 3. Чи змінюються молекули речовини при конденсації? Кількість теплоти, необхідної для пароутворення і конденсації, визначається за формулою: Q=L·m , де L – питома теплота пароутворення Якщо проходить процес пароутворення, то рідині потрібно надати тепло, а якщо пара перетворюється в рідину, то деяка кількість тепла виділяється.

15 1. Як буде проходити випаровування, якщо над рідиною буде дути вітер?
ПОЯСНИ 1. Як буде проходити випаровування, якщо над рідиною буде дути вітер? 2. Чому вода з тарілки випаровується швидше, ніж з миски?

16 ПОЯСНИ Чому вода з блюдечка випарувалася швидше?
2. Чому порушилася рівновага терезів? 3. Чому через декілька днів рівень різних рідин став різним?

17 Запам’ятай, що … При затвердінні речовин відбувається утворення кристалічної решітки, потенціальна енергія частинок зменшується. Випаровування – явище переходу молекул з рідини чи твердого тіла в пару. Швидкість випаровування різних речовин - різна. Конденсація – процес переходу молекул з пари в рідину. Конденсація пари пов’язана з зниженням температури навколишнього середовища.

18 ПРИГАДАЙ ФОРМУЛИ плавлення нагрівання згоряння кипіння охолодження
ПРИГАДАЙ ФОРМУЛИ Формула Процес плавлення нагрівання згоряння кипіння охолодження конденсація тверднення


Download ppt "Теплові явища Підготувала вчитель фізики"

Similar presentations


Ads by Google