Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Пригадаємо, що ми вивчали на попередньому уроці!.

Similar presentations


Presentation on theme: "Пригадаємо, що ми вивчали на попередньому уроці!."— Presentation transcript:

1 Пригадаємо, що ми вивчали на попередньому уроці!

2 Гра “Вірю – не вірю” Йонний зв’язок виникає між йонами Йони – це нейтральні частинки Йони – це заряджені частинки Ковалентний зв’язок буває двох типів – полярний і неполярний Ковалентний полярний зв’язок утворюється між атомами з однаковою електронегативністю Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами одного і того ж неметалу Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами з різною електронегативністю NaCl – сполука з йонним зв’язком О 2 – сполука з ковалентним полярним зв’язком HCl –сполука з йонним зв’язком

3 Мотивація навчальної діяльності Видите камень вон тот, придорожный? Камень как камень … Обычный … Возможно. Как бы о нем поточнее узнать? Надо науку на помощь призвать. Как пишется « камень », научит Грамматика. Размеры и форму найдет Математика. Физика массу отыщет и вес. Минералогия взглянет на срез. « Это кремень »,- она скажет ребятам,- И называют его силикатом. Археология скажет: « Находка! Справа на камне видна обработка! » « Жил в этой местности древний народ …» - Дальше История слово берет. Камень в овраге лежит придорожном … Камень простой? Или, может быть, сложный? О камне ты все ли узнал, Человек? Наука поможет! Не каменный век! Ось так. Камінь – об'єкт оточуючого світу. І, оскільки, у нас урок хімії, ми розглянемо цей об’єкт з хімічної точки зору. Які запитання ми можемо поставити? ─ Які частинки утворюють тверді речовини? ─ Як вони сполучаються між собою? ─ Як це впливає на властивості? ─ Як ці властивості можна використати людству? Девіз уроку: Все пізнається в порівнянні. Від аналізу до структури, а від неї – до властивостей і застосування».

4 Урок № Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.

5 Кристалічна гратка – це розміщення в просторі йонів, атомів або молекул у певному систематичному порядку.

6 Прослухайте доповіді учнів, заповніть таблицю Криста - лічна гратка Частинки, що утворюють гратку Сили,що діють між частинками Характерні фізичні властивості Приклади речовин Йонна Атом -на Моле- куляр- на

7 Йонна кристалічна гратка Кристалічна гратка кухонної солі Йон натрію Na + Йон хлору Сl - Сили що діють між частинками Велике електростатичне притягання між різнойменно зарядженими йонами Характерні фізичні властивості речовин тверді, крихкі, тугоплавкі, нелеткі, більшість розчинні у воді, у розчинах і розплавах проводять електричний струм

8 Приклади речовин з йонною кристалічною граткою Кухонна сіль Алюміній оксид Натрій гідроксид

9 атоми Частинки, що утворюють гратку Сили,що діють між частинками Велике взаємне притягання атомів; ковалентні зв’язки. Характерні фізичні властивості дуже тверді, дуже тугоплавкі, нелеткі, не розчинні у воді, діелектрики або напівпровідники.

10 Карбід кремнія (SiC) Кремній (Si) Графіт (С) Алмаз (С) Пісок (SiO 2 )

11 У вузлах кристалічної гратки знаходяться молекули Між молекулами діють слабкі сили міжмолекулярного тяжіння (сили Ван-дер-Ваальса ) Характерні фізичні властивості  невисока твердість;  легкоплавкі;  леткі;  не проводять електричний струм.

12

13 Криста - лічна гратка Частинки, що утворюють гратку Сили,що діють між частинками Характерні фізичні властивості Приклади речовин Йоннайони Велике електростатичне притягання між різнойменно зарядженими йонами тверді, крихкі, тугоплавкі, нелеткі, більшість розчинні у воді, у розчинах і розплавах проводять електричний струм. солі, луги, деякі оксиди (наприклад, Al 2 О 3 ) Атом - на атоми Велике взаємне притягання атомів; ковалентні зв’язки. дуже тверді, дуже тугоплавкі, нелеткі, не розчинні у воді, діелектрики або напівпровідники. графіт, алмаз, кремній, пісок (SіО 2 ), карборунд (SіС) Моле- куляр- на молекули Слабкі сили міжмолекулярного тяжіння (сили Ван-дер-Ваальса ) невисока твердість, легкоплавкі, леткі. не проводять електричний струм лід, цукор, нафталін, сухий лід(СО 2 ), I 2, Cl 2, N 2, О 2.

14 § 9 Впр. 3 – 8 с. 44 Пригадати інформацію про ступені окиснення. Домашнє завдання:


Download ppt "Пригадаємо, що ми вивчали на попередньому уроці!."

Similar presentations


Ads by Google