Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Мудрість – це сукупність корисних для життя істин, здобутих розумом, спостереженням і досвідом, це гармонія ідеї з життям.

Similar presentations


Presentation on theme: "Мудрість – це сукупність корисних для життя істин, здобутих розумом, спостереженням і досвідом, це гармонія ідеї з життям."— Presentation transcript:

1 Мудрість – це сукупність корисних для життя істин, здобутих розумом, спостереженням і досвідом, це гармонія ідеї з життям І. Гончаров

2 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ТЕМУ "СИЛА АМПЕРА. СИЛА ЛОРЕНЦА"

3 Мета уроку: *дидактична: сприяти формуванню умінь застосувати набуті знання про електричну і магнітну взаємодію на практиці під час розв'язування експериментальних, якісних та розрахункових задач; * розвивальна: активізувати розумову діяльність учнів, розвивати логічне мислення; *виховна: виховувати наполегливість, кмітливість, уміння сприймати точку зору іншого

4 Інтерактивна вправа “Компетентність”

5 Магнітне поле існує тільки навколо рухомих заряджених частинок

6 За напрямок магнітного поля беруть напрямок від
південного полюса S до північного N магнітної стрілки поміщеної в це поле

7 Силовою характеристикою магнітного поля є векторна фізична величина, яка називається магнітною індукцією. Модуль магнітної індукції дорівнює відношенню сили, що діє на прямолінійний провідник зі струмом, до добутку сили струму в провіднику і його довжини В = F/İ ℓ

8

9 Напрям вектора магнітної індукції: а) збігається з напрямком осі магнітної стрілки в поле від південного полюса до північного; б) збігається з напрямком вектора позитивної нормалі до вільно підвішеної рамки зі струмом; в) визначається за правилом свердлика.

10 Лінії магнітної індукції
Лінія, дотична якої в кожній точці співпадає з напрямком вектора магнітної індукції

11 Дія магнітного поля на провідник
зі струмом. Сила Ампера Магнітне поле діє на провідник зі струмом з певною силою  - кут між напрямком сили струму і вектором магнітної індукції

12 Напрямок сили Ампера. Правило лівої руки
Напрямок сили Ампера. Правило лівої руки Якщо ліву руку розмітити так, що лінії магнітного поля входитимуть в долоню, чотири пальці показуватимуть напрямок струму, тоді відігнутий великий палець покаже напрямок сили Ампера

13 Сила Лоренца

14 Напрямок сили Лоренца “Правило лівої руки”: Якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, чотири пальці показували напрямок руху позитивно заряджених часинок, то відігнутий великий палець покаже напрямок сили Лоренца

15 Рух зарядженої чaстики в електричному полі
Рух зарядженої частики в електричному полі рівноприскорений Якщо заряджена частинка влітає в магнітне поле з швидкістю паралельною до вектора індукції магнітного поля то вона продовжуватиме рухатись рівномірно

16 Рух зарядженої частинки в магнітному полі
Якщо заряджена частинка влітає в магнітне поле з швидкість перпендикулярною до вектора напруженості магнітного поля то вона рухається по колу

17 Взаємодія провідників зі струмами
Ампер (1820 р.) Два провідники притягуються або відштовхуються в залежності від напрямку струму в них

18 Магнітні спостереження – ліхтар, який висвітлює таємниці надр Землі Д
Магнітні спостереження – ліхтар, який висвітлює таємниці надр Землі Д. Менделєєв

19 Знання мають служити творчим цілям людини М. Рубакін
Знання мають служити творчим цілям людини М. Рубакін

20 “Бігунок”- розв’яжіть і запишіть!

21 Завдання 1 групи 1. Провідник зі струмом 5А знаходиться в магнітному полі з індукцією10 Тл. Визначити довжину провідника, якщо магнітне поле діє на нього з силою 20Н і перпендикулярно розташоване до провідника.

22 Завдання 2 групи 1. На прямий провідник довжиною 20см, розташований перпендикулярно до ліній магнітної індукції поля, значення якої 0,06Тл, діє сила 0,27Н. Визначте силу струму в провіднику.

23 Оскільки, за умовою задачі q= 2е, а sina =1, то
Завдання 3 групи 1. До магнітного поля з індукцією 0,27Тл влітає позитивно заряджена частинка із зарядом, що дорівнює 2е, зі швидкістю 2,7 103 км/с. Обчислити силу Лоренца Fл = В qυ sina Оскільки, за умовою задачі q= 2е, а sina =1, то Fл = В2е υ Fл = 0,27 · 1, ·2,7 106 = 2, Н

24 Завдання 4 групи Яка швидкість зарядженого тіла, яке рухається в магнітному полі з індукцією 2 Тл, якщо на нього з боку магнітного поля діє сила 32Н. Швидкість і магнітне поле взаємно перпендикулярні. Заряд тіла дорівнює0,5 мКл.

25 Інтерактивна вправа “Результат” - Чого навчилися на сьогоднішньому уроці? - Якого результату досягли?

26 Домашнє завдання - повторити §23,§24; - підготувати власну експериментальну задачу; - знайти приклади із художньої літератури, що свідчать про вплив магнітного поля на життя людини!

27 Дякую всім за урок!


Download ppt "Мудрість – це сукупність корисних для життя істин, здобутих розумом, спостереженням і досвідом, це гармонія ідеї з життям."

Similar presentations


Ads by Google