Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

  ТЕМА: АЛЬДЕГІДИ  для учнів 11 класу Автор : Михайловська О. В. Вчитель вищої кваліфікаційної категорії Білогородської ЗОШ І - ІІІ ступенів №2 

Similar presentations


Presentation on theme: "  ТЕМА: АЛЬДЕГІДИ  для учнів 11 класу Автор : Михайловська О. В. Вчитель вищої кваліфікаційної категорії Білогородської ЗОШ І - ІІІ ступенів №2 "— Presentation transcript:

1   ТЕМА: АЛЬДЕГІДИ  для учнів 11 класу Автор : Михайловська О. В. Вчитель вищої кваліфікаційної категорії Білогородської ЗОШ І - ІІІ ступенів №2 

2  Альдегіди, склад, будова молекули.  Особливості будови карбонільної групи. Гомологічний ряд, ізомерія, номенклатура.  Фізичні властивості метаналю і етаналю.  Хімічні властивості альдегідів. Хімічні властивості альдегідів.  Добування і застосування.  Біологічне значення.

3 Дайте відповідь на запитання 1) 3 якими класами органічних сполук ви знайомі ? 2) Яка особливість оксигеновмісних органічних сполук ? 3) Розкрийте поняття – функціональна група. Яка функціональна група входить до складу спиртів ? 4) Поясніть механізм утворення водневого зв ’ язку.

4 Альдегіди містять у молекулі карбонільну групу С =0. Карбонільні сполуки поділяють на альдегіди і кетони.

5 Спирт, у якого відняли атоми гідрогену : Н O R–C–O–H → R–C + H 2 H H спирт альдегід Альдегіди – це органічні речовини, які містять карбонільну функціональну групу, пов ’ язану з атомом гідрогену та органічним радикалом.

6

7 Оцтовий альдегід ( етаналь)

8 Формула За замісниковою номенклатурою  НСНО метаналь  СН 3 — СНО Етаналь  СН 3 — СН 2 — СНО Пропаналь  СН 3 — СН 2 — СН 2 — СНО Бутаналь  СН 3 — СН ( СН 3 )— СНО 2- Метилпропаналь  СН 3 —( СН 2 ) 3 — СНО Пентаналь  СН 3 — СН ( СН 3 )— СН 2 - СНО 3- Метилбутаналь  СН 3 — С ( СН 3 ) 2 - СНО 2,2- Диметилпропаналь Номенклатура. Назви альдегідів походять з назви відповідного вуглеводню з додаванням закінчення -аль.

9

10 O H 3 C−CH−CH 2 −C |H CH 3 3-метилбутаналь

11 3-метил - пентаналь С - С -С - С - С OHOH CH 3 H3H3 H2H2 HH2H2

12 Вид ізомеріїФормули ізомерів За карбоновим скелетом починаючи з С 4 міжкласова з кетонами, починаючи з С 3 ненасиченими спиртами та етерами СН 2 =СН-СН 2 -ОН проп-2-ен-1-ол СН 2 =СН-О-СН 3 метилвініловий етер

13 1) Чому, на відміну від спиртів, початкові представники даного гомологічного ряду знову виявляються леткими, як у насичених і ненасичених вуглеводнів ? 2) Поясніть погіршення розчинності альдегідів зі зростанням молекулярної маси. 3) Чому для альдегідів, які мають карбонільну функціональну групу, характерні реакції приєднання та поліконденсації ?

14  Якісні реакції на альдегіди

15 Як і більшість органічних сполук, альдегіди добре горять на повітрі з утворенням вуглекислого газу й води. HCOH + О 2 → СО 2 + Н 2 О

16 При наявності нікелевих або платинових каталізаторів альдегіди приєднують водень і відновлюються до первинних спиртів, наприклад : етаналь + Н 2 → етанолтанальтанол СН 3 СОН + Н 2 → С 2 Н 5 ОН

17 Із фенола та формальдегіда утворюється фенолформаль- дегидна смола:

18 1. Окиснення спиртів Купрум (II) оксидом. СН 3 — СН 2 — ОН + С u О → СН 3 — СНО + Н 2 О + С u

19

20 CuO+ C 2 H5OH --- Cu +CH 3 COH+ H2O

21 2. Окиснення метану. Метод одержання формальдегіду складається, в основному, з декількох стадій : а ) шляхом взаємодії метану з водяною парою одержують водяний газ ( суміш водню й карбон оксиду СО ); СН 4 + Н 2 О →СО +3Н 2 б ) з нього синтезують метиловий спирт ; СО + 2 Н 2 ↔ СН 3 ОН + Q в ) потім спирт окиснюють до мурашиного альдегіду : О СН 3 ОН + С u О → Н — С + Н 2 О + С u Н

22 3. Реакція Кучерова. Реакція гідратації ацетилену за методом Кучерова. У процесі реакції гідратації спочатку утворюється вініловий спирт СН 2 = СН — ОН. Однак така сполука е нестійкою ( оскільки гідроксиль ­ на група з ’ єднана з атомом Карбону, що утворює подвійний зв ' язок ). Унаслідок цього відбувається ізомеризація в оцтовий альдегід : С 2 Н 2 + Н 2 О → СН 3 СОН

23   Формальдегід   Ацетальдегід

24

25  Л. П. Величко Хімія 11 ( академічний рівень ) опрацювати § 20 ст.113 завдання 3,7,8., повторити §17


Download ppt "  ТЕМА: АЛЬДЕГІДИ  для учнів 11 класу Автор : Михайловська О. В. Вчитель вищої кваліфікаційної категорії Білогородської ЗОШ І - ІІІ ступенів №2 "

Similar presentations


Ads by Google