Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Підготувала: методист БДЮТ Давидова Світлана Вікторівна 2012

Similar presentations


Presentation on theme: "Підготувала: методист БДЮТ Давидова Світлана Вікторівна 2012"— Presentation transcript:

1 Підготувала: методист БДЮТ Давидова Світлана Вікторівна 2012
Підготувала: методист БДЮТ Давидова Світлана Вікторівна Комунальний заклад “Новопразький Будинок дитячої та юнацької творчості Олександрійського району” Організація діяльності методичного об'єднання керівників гуртків

2 Кредо керівників гуртків Новопразького БДЮТ: «Головним у роботі вчителя є любов до дітей. Без неї не можна сягнути вершин педагогічної майстерності, не можна виховати Людину… У своїй роботі ми намагаємось бачити в кожній дитині особистість , не ділити учнів на сильних і слабих, залучати до роботи всіх і кожного…». Методичне об’єднання у 2012/2013 н.р. працює над проблемою: «Спільна робота педколективу та батьків по розвитку індивідуальних здібностей і талантів учнів, забезпечення умов для їх самореалізації».

3 Мороз Людмила Ярославівна – директор БДЮТ Проблема над якою працює: “ Шляхи удосконалення роботи по розвитку індивідуальних здібностей і талантів учнів, створення умов для їх самореалізації”. Давидова Світлана Вікторівна – методист БДЮТ Проблема над якою працює: “Виховання як соціальна функція позашкільної освіти”. Козубенко Тетяна Григорівна – психолог БДЮТ Проблема над якою працює “Психологічне дослідження індивідуальних та професійних здібностей учнів”. Коваленко Тетяна Олександрівна– педагог-організатор БДЮТ Проблема над якою працює “Організація умов для розкриття розвитку та реалізації соціального, творчого і лідерського потенціалу дітей та молоді, виховання громадян з високою демократичною культурою”.

4 Моздолевська Тетяна Миколаївна, спеціаліст
Моздолевська Тетяна Миколаївна, спеціаліст . Керівник зразкового колективу “Художня вишивка” Козак Світлана Михайлівна керівник гуртка “ Вироби з соломи ” Новопразького БДЮТ, спеціаліст. Мишньова Наталія Вікторівна , спеціаліст Керівник гуртків екологічного спрямування. Татусько Ольга Михайлівна, спеціаліст. Керівник гуртка “Килимарство”

5 Ковальчук Петро Петрович. Керівник гуртка : “Волейбол”
Бугайова Наталія Анатоліївна Керівник гуртка “Історичне краєзнавство”, “Євроклуб”

6 Чайка Олена Олександрівна
Керівник гуртка “ Юний винахідник ” Ворона Тетяна Степанівна Керівник гуртка “Вокальний спів”

7 Мета та завдання методоб’єднання :
Спрямувати роботу на виконання основних стратегічних завдань на оновлення освіти (Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Закон України “ Про позашкільний навчальний заклад , «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; Національної доктрини розвитку освіти в Україні в XXI столітті; державної програми «Вчитель»). Вивчати індивідуальні особливості учнів з метою їх урахування при плануванні роботи . Залучати учнів до участі у Всеукраїнських, обласних акціях , операціях, виставках, пошуково-дослідницькій роботі , різноманітних конкурсах. Аналізувати участь гуртківців у Всеукраїнських , обласних акціях, конкурсах, операціях та виставках. Продовжити роботу зі створення навчально-методичного комплексу . Сприяти творчому розвитку учнів, становлення їх особистості. Формувати активну громадську позицію керівників гуртків та учнівської молоді. Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.

8 Діагностувати педагогів з питань навчання і виховання з визначення напрямків діяльності.
Обговорювати актуальні питання навчання і виховання. Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм. Координувати планування.

9 У своїй роботі керівники гуртків користуються: - переліком нормативних документів, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, - переліком програм.

10 Документація методичного об’єднання керівників гуртків Нормативно-правові документи: - положення про МО, затверджене методичною радою школи; - наказ про створення предметного МО або витяг з протоколу рішення педради; - положення про керівника МО; - атестаційний лист керівника МО; - накази і розпорядження по ПНЗ; - атестаційні листи навчальних кабінетів, за завідування яких здійснюється оплата; - перелік нормативних документів, необхідних для роботи МО керівників гуртків; - методичні рекомендації всіх рівнів; - перелік навчальних програм; - протоколи засідань МО; - склад керівників гуртків МО; - методичні картки керівників МО; - форми та методи розповсюдження передового педагогічного досвіду.

11 Документи поточного планування: план засідань МО на 2012/2013н. р
Документи поточного планування: план засідань МО на 2012/2013н.р.; план роботи МО щодо удосконалення навчально-методичного забезпечення на заняттях гуртків робота з обдарованими учнями; завдання школи передового досвіду; план Школи передового досвіду та фахової майстерності; план Школи молодого новопризначеного керівника гуртка «Шлях до майстерності»; самоосвіта вчителів МО; план роботи творчої групи вчителів МО семінар-практикум над проблемним питанням . графік взаємовідвідування занять керівниками гуртків МО; графік проведення відкритих уроків; графік проведення виховних заходів керівниками гуртків МО;

12 Документи перспективного планування: перспективний план атестації керівників гуртків МО; перспективний план курсової підготовки керівників гуртків МО; Інформаційно-аналітичні та звітні документи: інформаційно-аналітичні довідки; діагностичні графіки, таблиці; звіт про роботу результативність роботи МО; результативність участі гуртківцівв акціях, конкурсах та виставках; друкована продукція членів МО.

13 Основні справи МО керівників гуртків 1
Основні справи МО керівників гуртків 1. Проведення всіх видів навчальних занять. 2. Розробка календарно-тематичних планів з урахуванням особливостей роботи ПНЗ, умов и особливостей навчання щодо вікових категорій гуртківців. 3. Забезпечення безперервного вдосконалення якості викладання на заняттях. 4. Навчання керівників гуртків методології ведення дослідно-пошукової і науково-дослідницької роботи. 5. Надання допомоги педагогам МО у підготовці до атестації. 6. Встановлення творчих зв'язків з іншими ПНЗ , МО з метою вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих керівників гуртків. 7. Обговорення результатів участі гуртківців у виставках, акціях, операціях, виховних заходах. 8. Залучення експертних авторських і модифікованих програм. 9. Розгляд і затвердження матеріалів для підсумкової атестації учнів. 10. Організація і керівництво проектно-дослідницькою роботою учнів, підготовка учнів до конкурсів, виставок , конференцій.

14 Форми та методи розповсюдження передового педагогічного досвіду, досягнень освіти й науки МО керівників гуртків Організація семінарів та засідань учбово-методичного характеру. Організація постійно діючих тематичних виставок. Проведення тематичних усних оглядів та доповідей на засіданнях МО, вибіркове розповсюдження інформації. Організація впровадження кращого досвіду роботи керівників гуртків інших ПНЗ. Участь у конференціях, семінарах, зустрічах, педагогічних читаннях щодо творчих завдань, методичних питань, даних керівникам гуртків для апробації, вироблення рекомендацій для їх впровадження. Участь у конкурсі «Керівник гуртка». Взаємовідвідування уроків, днів відкритих дверей, методичних днів, семінарів-практикумів з їх подальшим обговоренням та аналізом.

15 Підвищення рівня продуктивності праці керівників гуртків Новопразького БДЮТ
Взаємовідвідування занять керівниками гуртків МО Відвідування відкритих уроків керівниками гуртків МО Принцип систематичності, послідовності, наступності, зв’язку з практикою тощо Самоосвіта Підвищення кваліфікації Обмін передового досвіду між керівниками гуртків різних напрямів

16 Згідно плану планується 4 засідання, на яких розглядатимуться питання методики проведення заняття гуртків Для усунення недоліків в подальшій роботі керівники гуртків МО проводили індивідуальну роботу з учнями, а також згідно індивідуальних планів велась робота з обдарованими учнями, коригувалась самоосвітня діяльність учнів та робота в мережі Інтернет.

17 Засідання методичного об’єднання
Вересень місяць 2012 рік

18 Засідання методичного об’єднання керівників гуртків
Засідання методичного об’єднання керівників гуртків Грудень місяць 2012 рік

19 Засідання методичного об’єднання керівників гуртків
Засідання методичного об’єднання керівників гуртків Березень місяць 2013рік

20 Засідання методичного об’єднання керівників гуртків.
Засідання методичного об’єднання керівників гуртків. Травень місяць 2013рік


Download ppt "Підготувала: методист БДЮТ Давидова Світлана Вікторівна 2012"

Similar presentations


Ads by Google