Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sagutin ang mga sumusunod na tanong?

Similar presentations


Presentation on theme: "Sagutin ang mga sumusunod na tanong?"— Presentation transcript:

1 Sagutin ang mga sumusunod na tanong?
Anong petsa kahapon? Anong petsa bukas? Anong petsa ang Pasko? Anong petsa ang Araw ng Manggagawa (Labor Day)? Anong petsa and Araw ng mga puso? Anong petsa ang Araw ng Kalayaan?

2 Anong araw/mga araw ang klase ng Tagalog sa Dusable 170?
Anong Araw ang paggamit ng Klaseng Tagalog Linggo-Linggo? Anong araw ang eleksiyon ngayong Linggo? Anong buwan ang eleksiyon sa Amerika?

3 _____(Kain) ako ng pizza araw-araw.
Read the sentences below. Write the correct form of the verbs to match the time indicator _____(Kain) ako ng pizza araw-araw. _______ (basa) ako ng libro gabi-gabi. ________( sulat) ako ng kahapon. ________(laba) ako ng damit sa Sabado. ______(nood) ako ng sine bukas. _______(hiram) ako ng libro bukas ng gabi. ______(luto) ako ng pagkain kaninang hapon.

4 Describe the activities in the pictures

5

6 Use the clues provided to form sentences. Write the correct
Ba, Martes, parada ba, Biyernes, klase, Tagalog sulat, Ben, noong isang taon, nobela ngayon, may, klase, Tagalog sa Sabado, laro, Football, NIU ano, buwan, Mahal na Araw


Download ppt "Sagutin ang mga sumusunod na tanong?"

Similar presentations


Ads by Google