Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

© 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. o r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r e l e v e n t h e d i t i o n.

Similar presentations


Presentation on theme: "© 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. o r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r e l e v e n t h e d i t i o n."— Presentation transcript:

1 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. o r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r e l e v e n t h e d i t i o n

2 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR S T E P H E N P. R O B B I N S E L E V E N T H E D I T I O N W W W. P R E N H A L L. C O M / R O B B I N S © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. PowerPoint Presentation by Charlie Cook Chapter 5 درک و تصمیم گیری فردی Perception and Individual Decision Making

3 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.5–2 تفاوت های فرهنگی در تصمیم گیری  مسائل تصمیم گیری انتخاب شده Problems selected  جهت گیری ها و اهمیت زمانی Time orientation  اهمیت منطق و عقل گرایی logic and rationality  میزان اعتقاد به قدرت افراد برای حل مسائل  میزان ترجیح در تصمیم گیری جمعی collect decision making

4 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.5–3 اقدامات موثر در کاهش خطا و اشتباه در تصمیم گیری  تمرکز بر اهداف Focus on goals. –شفافیت در اهداف باعث سهولت در تصمیم گیری شده و به شناسایی و حذف گزینه های ناسازگار با خواسته های تصمیم گیر کمک خواهد نمود.  نگاه به اطلاعات نقض کننده باورها –در نظر گرفتن گزینه های غلطی که با تمایلات تصمیم گیر در تناقض باشد کاملا قابل تصور بوده و نباید فکر کرد که از همه باهوش تریم.  عدم تلاش برای توجیه یا تفسیر وقایع غیرمترقبه –هیچگاه به در هنگام تصمیم گیری سعی در تفسیر حوادث غیر مترقبه ننمایید.  ایجاد تکثر در گزینه ها Increase your options. –در نظر گرفتن یا تولید تعداد زیاد گزینه ها برای تصمیم گیری موجب افزایش احتمال یافتن گزینه مناسب خواهد شد. E X H I B I T 5–6 Source: S.P. Robbins, Decide & Conquer: Making Winning Decisions and Taking Control of Your Life (Upper Saddle River, NJ: Financial Times/Prentice Hall, 2004), pp. 164–68.

5 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.5–4 اخلاق در تصمیم گیری Ethics in Decision Making  تصمیم گیری اخلاقی Ethical Decision Criteria –سودگرایی Utilitarianism تصمیم گیری مبتنی بر جستجوی حداکثر منفت برای نفرات بیشتر. –حقوق Rights تصمیم گیری با رعایت احترام و محافظت از حقوق اولیه افراد –عدالت Justice تصمیم گیری مبتنی بر اعمال عادلانه و بی طرفانه قوانین

6 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.5–5 اخلاق در تصمیم گیری Ethics in Decision Making  اخلاق و فرهنگ ملی Ethics and National Culture –هیچ استاندارد اخلاقی جامعی وجود ندارد. –داشتن اصول اخلاقی در سازمان های جامعی مبتنی بر احترام و اهمیت به نرم های فرهنگی محلی, برای تدوین استانداردی با کیفیت و سازگار در عمل, الزامی است.

7 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.5–6 راه های ارتقای تصمیم گیری 1.تحلیل شرایط و تطبیق روش یا سبک تصمیم گیری با آن 2.آگاه بودن نسبت به خطاهای تصمیم گیری و تلاش برای محدود نمودن تاثیر آنها در تصمیم گیری 3.ترکیب نمودن تصمیم گیری مبتنی بر عقل با تصمیم گیری مبتنی بر شهود برای افزایش میزان تاثیر تصمیم 4.دوری از فرض و تصور آن که سبک خاصی از تصمیم گیری برای همه شرایط مناسب خواهد بود. 5.توسعه خلاقیت فردی به کمک جستجوی راه حل های نو یا نگرش به مسائل از زاویه یا راه جدید و همچنین استفاده از روش قیاس

8 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR S T E P H E N P. R O B B I N S E L E V E N T H E D I T I O N W W W. P R E N H A L L. C O M / R O B B I N S © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. PowerPoint Presentation by Charlie Cook Chapter 6 مفاهیم پایه در انگیزش سازمانی Basic Motivation Concepts

9 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.6–8 تعریف انگیزش Defining Motivation عناصر اساسی در انگیزش Key Elements 1.قدرت و مقاومت Intensity 2.جهت یا سمت و سو Direction به سمت اهداف یا منافع مورد نظر 3.اصرار و تداوم Persistence مدت زمان تداوم خواست برای رسیدن به هدف عناصر اساسی در انگیزش Key Elements 1.قدرت و مقاومت Intensity 2.جهت یا سمت و سو Direction به سمت اهداف یا منافع مورد نظر 3.اصرار و تداوم Persistence مدت زمان تداوم خواست برای رسیدن به هدف انگیزش Motivation عبارتست از مجموعه فرآیندهایی که مقاومت, جهت و پافشاری در فرد را برای دستیابی به آرمان یا هدفی مشخص بوجود می آورد.

10 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.6–9 تئوری سلسله مراتب نیازها Hierarchy of Needs Theory (Maslow) تئوری سلسله مراتب نیازها Hierarchy of Needs Theory هر فرد دارای سلسله مراتبی از نیازها مشتمل بر پنج موضوع, نیازهای فیزیکی, نیازبه ایمنی, نیازهای اجتماعی, نیاز به محترم بودن و خودباوری دارد که دستیابی به هر یک به ترتیب, موجب ایجاد بعدی خواهد شد. خود باوری Self-Actualization محرکی که باعث ایجاد احساس توانستن و قادر بودن را در فرد می نماید.

11 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.6–10 سلسله مراتب نیازها بر مبنای نظریه مازلو Maslow’s Hierarchy of Needs نیازهای با اولویت پائین Lower-Order Needs عبارتند از نیازهایی که از محیط بیرونی تامین می گردند. مانند نیازهای فیزیکی, فیزیولوژيکی و امنیت نیازهای با اولویت بالا Higher-Order Needs عبارتند از نیازهایی که به صورت درونی ارضاء می گردند: مانند نیازهای اجتماعی, محترم بودن و خودباوری. E X H I B I T 6–1 Source: Motivation and Personality, 2nd ed,, by A.H. Maslow, 1970. Reprinted by permission of Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ.


Download ppt "© 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. o r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r e l e v e n t h e d i t i o n."

Similar presentations


Ads by Google