Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Exercise6.1 5. Exercise6.1 7 Exercise6.1 8 Exercise6.1 9.

Similar presentations


Presentation on theme: "Exercise6.1 5. Exercise6.1 7 Exercise6.1 8 Exercise6.1 9."— Presentation transcript:

1 Exercise6.1 5

2 Exercise6.1 7

3 Exercise6.1 8

4 Exercise6.1 9

5 Exercise6.1 15

6 Exercise6.1 17

7 Exercise6.1 22

8 Exercise6.1 26

9 Exercise6.1 27

10 Exercise6.1 28

11 Exercise6.2 3

12 Exercise6.2 4

13 Exercise6.2 11

14 Exercise6.2 15

15 Exercise6.2 16

16 Exercise6.2 17

17 Exercise6.2 20

18 Exercise6.2 22

19 Exercise6.2 23

20 Exercise6.2 24

21 Exercise6.2 27

22 Exercise6.2 29

23 Exercise6.3 7

24 Exercise6.3 8

25 Exercise6.3 12

26 Exercise6.3 13

27 Exercise6.3 17

28 Exercise6.3 19

29 Exercise6.3 21

30 Exercise6.3 24

31 Exercise6.5 2

32 Exercise6.5 3

33 Exercise6.5 4

34 Exercise6.5 5

35 Exercise6.5 8

36 Exercise6.5 10


Download ppt "Exercise6.1 5. Exercise6.1 7 Exercise6.1 8 Exercise6.1 9."

Similar presentations


Ads by Google