Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Exercise 1.1 4. Exercise 1.1 8 Exercise 1.2 6 Exercise 1.2 7.

Similar presentations


Presentation on theme: "Exercise 1.1 4. Exercise 1.1 8 Exercise 1.2 6 Exercise 1.2 7."— Presentation transcript:

1 Exercise 1.1 4

2 Exercise 1.1 8

3 Exercise 1.2 6

4 Exercise 1.2 7

5 Exercise 1.2 10

6 Exercise 1.2 11

7 Exercise 1.3 6

8 Exercise 1.3 7

9 Exercise 1.3 8

10 Exercise 1.3 12

11 Exercise 1.3 15

12 Exercise 1.3 16

13 Exercise 1.3 29

14 Exercise 1.4 7

15 Exercise 1.4 13

16 Exercise 1.4 15

17 Exercise 1.4 18

18 Exercise 1.4 19

19 Exercise 1.4 23

20 Exercise 1.5 1

21 Exercise 1.5 2

22 Exercise 1.5 3

23 Exercise 1.5 6

24 Exercise 1.5 7

25 Exercise 1.5 9

26 Exercise 1.5 10

27 Exercise 1.5 15

28 Exercise 1.5 19

29 Exercise 1.6 9

30 Exercise 1.6 15

31 Exercise 1.6 18

32 Exercise 1.6 20

33 Exercise 1.6 21

34 Exercise 1.7 3

35 Exercise 1.7 7

36 Exercise 1.7 10

37 Exercise 1.7 12

38 Exercise 1.7 14

39 Exercise 1.7 15

40 Exercise 1.7 24

41 Exercise 1.7 25


Download ppt "Exercise 1.1 4. Exercise 1.1 8 Exercise 1.2 6 Exercise 1.2 7."

Similar presentations


Ads by Google