Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

VERBAL FOCUS and ASPECTS. Sana Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan.

Similar presentations


Presentation on theme: "VERBAL FOCUS and ASPECTS. Sana Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan."— Presentation transcript:

1 VERBAL FOCUS and ASPECTS

2 Sana http://www.youtube.com/watch?v=gVpHq-zoV58 http://www.youtube.com/watch?v=gVpHq-zoV58 Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan Sana'y wala nang taong mahirap o mayaman Sana'y iisa ang kulay Sana'y wala nang away Refrain: Sana'y pag-ibig na lang ang isipin Ng bawa't isa sa mundo Sana'y pag-ibig na lang ang isipin Sana'y magkatotoo Sana’y laging magbigayan Sana’y laging magmahalan Sana ang tao'y di nagugutom o nauuhaw Sana'y hindi na gumagabi o umaaraw Sana'y walang tag-init Sana'y walang taglamig

3 ROOTSINFINITIVECOMPLETEDINCOMPLETEDCONTEMPLAT ED

4 Attach the affixes (mag, -um, ma) of the following verb roots to form their infinitives 1.kain 2.basa 3.sulat 4.alis 5.tulog 6.sama 7.takot 8.bili 9.laba 10.labas 11.tanim 12.nood 13.tingin 14.punas 15.linis

5 Change the following verbs into object focus verbs using I, in, an/han to form their infinitives 1.kain - kinain 2.basa - binasa 3.sulat 4.alis 5.tulog - tinulugan 6.sama - isinama 7.takot 8.bili 9.laba 10.labas 11.tanim 12.nood 13.tingin 14.punas 15.linis

6 Choose at least 7 verbs from the list above and use the following time indicators to form their aspects: Noong Biyernes Ngayon Bukas Kahapon Araw-araw Tuwing Lunes

7

8 Kaugaliang ng Paggalang Pumunta kami sa bahay ng Lolo at Lola ko dahil sa anibersaryo ng kasal nila. Pagdating sa bahay nila, nagmano kami. Kaugalian namin ang nagmamano sa nakakatanda. Pagkatapos, bumati kami ng “Maligayang bati!” Dumating din ang kapatid ni Lolo. Basta may handaan, dumarating ang mga kamag- anak. Masaya ako kasi nakita ko ang kapatid ko, ang asawa niya at ang anak nila. Dalawang araw na sila rito. Tumulong na magluto ang bayaw at pamangkin ko. Nagdala pa sila ng mga balut galing sa Fresno. Siksikan kami sa hapag-kainan.

9 Showing Respect We went to my grandfather and grandmother’s home because it was their wedding anniversary. As soon as we arrived at their house, we asked for a blessing (by way of a Filipino gesture). Mano is our traditional greeting to our elders. Afterwards, we congratulated them. Grandfather’s brother also arrived. Whenever there is a celebration, relatives come. I was happy to see my cousin with his friend. They have been here for two days. His mother helped cook the food. They even brought fat chickens to barbecue. It was crowded at the dinner table


Download ppt "VERBAL FOCUS and ASPECTS. Sana Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan."

Similar presentations


Ads by Google