Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Politici publice Definirea problemelor Curs 3. Perceperea problemelor de politic ă public ă Problemele = nevoi umane care necesit ă rezolvare Problemele.

Similar presentations


Presentation on theme: "Politici publice Definirea problemelor Curs 3. Perceperea problemelor de politic ă public ă Problemele = nevoi umane care necesit ă rezolvare Problemele."— Presentation transcript:

1 Politici publice Definirea problemelor Curs 3

2 Perceperea problemelor de politic ă public ă Problemele = nevoi umane care necesit ă rezolvare Problemele de politic ă public ă = nevoi umane care nu pot fi satisf ă cute pe cale privat ă Problemele afecteaz ă oamenii în mod diferit. Percepţia O problem ă apare în urma unui eveniment în funcţie de modul în care observatorii sau cei afectaţi percep evenimentul. Unele probleme sunt rezolvate de cei afectaţi. Alte probleme ţin de competenţa instituţiilor publice, sau chiar dac ă sunt probleme private nu pot fi satisf ă cute de cei afectaţi. Din acelaşi eveniment pot rezulta mai multe probleme. Soluţionarea problemelor nu urmeaz ă imediat dup ă perceperea acestora. Oamenii definesc problemele atât pentru ei cât şi pentru alţii. Modul în care o problem ă este perceput ă este important pentru definirea ei.

3 Perceperea problemelor de politic ă public ă Tipuri de cauzalitate: 1)Multipl ă şi simultan ă 2)Secvenţial ă 3)Intrinsec ă Multe probleme care ajung pe agenda public ă sunt create de implementarea politicilor publice.

4 Afirmaţii cu sens de axiom ă 1)Evenimentele din societate sunt interpretate diferit de diferiţi oameni în momente diferite. 2)Multe probleme rezult ă din acelaşi eveniment. 3)În administraţia public ă se acţioneaz ă asupra tuturor problemelor publice. 4)În administraţia public ă se acţioneaz ă asupra multor probleme private. 5)În administraţia public ă se acţioneaz ă asupra multor probleme private ca şi cum ar fi publice. 6)Cele mai multe probleme nu sunt soluţionate de c ă tre administraţia public ă, deşi se acţioneaz ă asupra multora dintre ele. 7)Decidenţii nu sunt confruntaţi cu o singur ă problem ă o dat ă. 8)Cei mai mulţi oameni nu îşi menţin interesul pentru problemele altor oameni. 9)Problemele publice pot s ă nu aib ă public susţin ă tor în rândul celor afectaţi. 10)Nu toate problemele devin publice, nu toate problemele publice devin mize, iar administraţia public ă nu acţioneaz ă asupra tuturor mizelor.

5 Definirea problemelor de politic ă public ă Probleme de politic ă public ă = probleme care intr ă pe agenda instituţiilor publice pentru dezbatere şi care au mari şanse s ă fie soluţionate. Responsabilit ă ţile actorilor implicaţi în procesul de elaborare a politicilor publice nu sunt şi nu r ă mân strict stabilite. – Transform ă ri o dat ă cu evoluţiile care au loc în societate – Procesul de elaborare a politicilor publice poate fi schimb ă tor, pentru c ă factorii de decizie pot s ă acorde mai mult ă atenţie unei probleme în detrimentul altora.

6 Factorii care prezic când o problem ă are şase s ă devin ă o problem ă de politic ă public ă 1)Amploarea problemei (Câte persoane sunt afectate de problem ă ?) Cu cât procentul persoanelor afectate este mai mare, cu atât este mai probabil c ă aceasta va capta atenţia decidenţilor Raportare la o arie georgrafic ă – problema are importanţ ă la nivel local, judeţean, regional sau naţional 2)Intensitatea problemei (Cât de preocupate sunt persoanele afectate de problem ă ?)  Intensitatea poate fi pozitiv ă sau negativ ă  Intensitatea ajut ă ca problemele de politic ă public ă s ă fie separate de restul problemelor  O persoan ă este destul de greu s ă r ă mân ă preocupat ă de o problem ă pentru o perioad ă lung ă de timp

7 Factorii care prezic când o problem ă are şase s ă devin ă o problem ă de politic ă public ă 3) Durata problemei (De cât timp dureaz ă o problem ă ?)  Cu cât o problem ă capteaz ă atenţia populaţiei afectate pentru o perioad ă mai lung ă de timp, cu atât este mai probabil ca o parte a grupului de persoane afectate s ă solicite o schimbare a situaţiei  Durata –> presiune asupra decidenţilor –> rezolvare  Problem ă f ă r ă soluţie –> capacitatea factorilor de decizie este sub semnul întreb ă rii 4) Resursele necesare pentru rezolvarea problemei  Resurse – financiare, materiale, valori personale, idealuri şi loialitate  Resursele = constrângeri în soluţionarea problemei  Resursele pot fi contestate din perspectiva valorilor – situaţiile în care mai multe probleme se afl ă în competiţie

8 Factorii care prezic când o problem ă are şase s ă devin ă o problem ă de politic ă public ă Cu cât sunt îndepliniţi mai mulţi factori, cu atât este mai probabil că factorii de decizie vor aborda problema în cauză Problemele – răspuns la o oportunitate Combinaţie potrivită de resurse – adresarea unei probleme care altfel nu ar fi fost rezolvată Factorii de decizie pot defini o problemă fără ca populaţia să ştie, Factorii de decizie rezolvă o problemă înainte ca aceasta să atragă atenţia publicului. Unele grupuri de interese blochează anumite probleme să ajungă pe agenda publică.


Download ppt "Politici publice Definirea problemelor Curs 3. Perceperea problemelor de politic ă public ă Problemele = nevoi umane care necesit ă rezolvare Problemele."

Similar presentations


Ads by Google