Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Propuneri pentru managementul SPA- urilor in favoarea speciei – m ă suri pentru p ă duri şi m ă suri pentru pajişti Alex Nicoar ă, Tamas Papp „Conservarea.

Similar presentations


Presentation on theme: "Propuneri pentru managementul SPA- urilor in favoarea speciei – m ă suri pentru p ă duri şi m ă suri pentru pajişti Alex Nicoar ă, Tamas Papp „Conservarea."— Presentation transcript:

1 Propuneri pentru managementul SPA- urilor in favoarea speciei – m ă suri pentru p ă duri şi m ă suri pentru pajişti Alex Nicoar ă, Tamas Papp „Conservarea acvilei ţip ă toare mici în România” PROIECT LIFE 08 NAT/RO/000501 „Conservarea acvilei ţip ă toare mici în România”

2 PROPUNERI PENTRU HABITATUL DE HRĂNIRE AL ACVILEI „Conservarea acvilei ţip ă toare mici în România” PROIECT LIFE 08 NAT/RO/000501 „Conservarea acvilei ţip ă toare mici în România”

3 Teren arabil: evitarea unor parcele mari cu monocultur ă în zona de hr ă nire (pân ă la o distanț ă de 2 km de la cuib) evitarea cultiv ă rii rapiței și a excesului de porumb de preferat cerealele – cât mai mozaicat – la sfârșitul anului vom avea ghidul și propuneri pentru m ă suri de agromediu Pajiști: fânațele sunt cele mai importante zone de hr ă nire pentru specie – este adaptat ă s ă se hr ă neasc ă și în vegetație înalt ă p ă șunile - probleme – suprap ă șunatul – nu mai sunt animale prad ă creșterea vegetației arbustive în exces – nu mai poate vâna – ideal s ă r ă mân ă 10-20% vegetație arbustiv ă

4 PĂȘUNE INVADATĂ DE VEGETAȚIA ARBUSTIVĂ – HABITAT DE HRĂNIRE NEPROPICE

5 PROPUNERI PENTRU HABITATUL DE CUIBĂRIRE AL ACVILEI „Conservarea acvilei ţip ă toare mici în România” PROIECT LIFE 08 NAT/RO/000501 „Conservarea acvilei ţip ă toare mici în România”

6 P ă duri: Cele mai multe probleme ale speciei sunt legate de practicile forestiere 1.Ca sa aib ă unde cuib ă rii: acvila are nevoie de p ă duri b ă trâne pentru cuib ă rit 2.Ca s ă cuib ă reasc ă cu succes – acvila are nevoie de liniște în perioada de cuib ă rit

7 TRUP DE PĂDURE ÎN FAZA FINALĂ DE EXPLOATARE – HABITAT DE CUIBĂRIRE NEPROPICE

8 Conflicte: P ă durile b ă trâne sunt cele care – logic – se exploateaz ă – deci acvila nu are unde cuib ă rii. Soluții posibile: -gospod ă rirea p ă durilor tip “Pro Silva” – se menține structura de p ă dure b ă trân ă constant (se extrag copaci anual, dar nu exist ă exploatarea final ă, dup ă care avem o p ă dure de max. 20-30 ani, care nu va fi bun pentru cuib ă rit decât dup ă 50 ani(s ă nu mai vorbim de alte specii, care tr ă iesc permanent în p ă duri b ă trâne)

9 - amenajamentul silvic trebuie realizat în așa fel încât pe liziera p ă durii s ă nu fie o distanț ă mai mare de 500 m f ă r ă o porțiune de p ă dure b ă trân ă de min. 10 ha

10

11 Conflict: - în perioada de cuib ă rit se realizeaz ă t ă ieri de igienizare și de r ă rire – acvila dac ă este deranjat ă și p ă r ă sește cuibul pentru 2-3 ore – în acel an nu mai avem cuib ă rit Soluția: - aceste activit ă ți forestiere trebuie realizate la sfârșitul verii în august-septembrie - fiind vorba de SPA-uri, în perioada de cuib ă rit a p ă s ă rilor (aprilie-iulie) trebuie interzise toate activit ă țile care cauzeaz ă deranj


Download ppt "Propuneri pentru managementul SPA- urilor in favoarea speciei – m ă suri pentru p ă duri şi m ă suri pentru pajişti Alex Nicoar ă, Tamas Papp „Conservarea."

Similar presentations


Ads by Google