Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Mara Vahalaji Shu Vaalap Dishe Re, Teno Sang Shid Tajiye... Te Vina Kene Bhajiye Re, Teno Sang Shid Tajiye... Sanmukh Thaata Shaka Na Kije, Mar Bhaala.

Similar presentations


Presentation on theme: "Mara Vahalaji Shu Vaalap Dishe Re, Teno Sang Shid Tajiye... Te Vina Kene Bhajiye Re, Teno Sang Shid Tajiye... Sanmukh Thaata Shaka Na Kije, Mar Bhaala."— Presentation transcript:

1

2

3 Mara Vahalaji Shu Vaalap Dishe Re, Teno Sang Shid Tajiye... Te Vina Kene Bhajiye Re, Teno Sang Shid Tajiye... Sanmukh Thaata Shaka Na Kije, Mar Bhaala Tano Meha Varse Re, Hans Jayi Harijan Ne Marase, Kaachi Te Kaaya Padshe Re... Teno... Shuli Upar Shayan Karaave, Toye Sadhu Ne Sange Rahiye Re, Durijan Loka Durbhaashan Bole, Teno Sukh Dukh Sarve Sahiye Re... Teno...

4 Amrut Peh Ati Mitha Mukhthi, Harina Charitra Sunave Re, Brahma Bhav Sankaadik Jeva, Jena Darshan Karvane Aave Re...Teno... Narak Kundthi Narsu Laage, Durijan Nu Mukh Manma Re, Muktanand Magan Thayi Mage, Vahala Vaas Dejo Harijanma Re,,, Teno...


Download ppt "Mara Vahalaji Shu Vaalap Dishe Re, Teno Sang Shid Tajiye... Te Vina Kene Bhajiye Re, Teno Sang Shid Tajiye... Sanmukh Thaata Shaka Na Kije, Mar Bhaala."

Similar presentations


Ads by Google