Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Microsoft ® Office Outlook ® 2007 Tlhahlo Šoma ka lebelo.

Similar presentations


Presentation on theme: "Microsoft ® Office Outlook ® 2007 Tlhahlo Šoma ka lebelo."— Presentation transcript:

1 Microsoft ® Office Outlook ® 2007 Tlhahlo Šoma ka lebelo

2 Diteng tša thuto Kakaretšo: Bešene ye mpsha ya Outlook Thutwana ya 1: Tseba Ripone Thutwana ya 2: Hwetša ditaelo tša ka mehla Thutwana ya 3: Romela o be o amogele diathatšhemente le diswantšho Thutwana ye nngwe le ye nngwe e akaretša lenaneo la mešongwana ye e šišintšwego le sete ya dipotšišo tša molekwana.

3 Kakaretšo: Bešene ye mpsha ya Outlook Bula mahlo! Go na le bešene ye mpsha ya Outlook. Tlhamo ye mpsha le diteng tše mpsha di tla go thuša gabotse le gabonolo go fetša mešomo ye o e dirago ka mehla.

4 Maikemišetšo a thuto Sepelasepela ka go Outlook 2007. Hwetša ditaelo Riponeng gomme o dire dilo tše di dirago ka mehla: bala o romele e-meile, šoma ka dipeelano le dikopano, gomme o šomiše dintlha tša gago tša kgokagano. Romela o be o amogele diswantšho le diathatšhemente. Netefatša gore baamogedi ba tla kgona go bula difaele tše di athatšhitšwego tše di šomišago difomete tša faele tša tokollo ye mpsha ya 2007 Microsoft Office.

5 Thutwana ya 1 Tseba Ripone

6 La mathomo ge o ngwala molaetša ka go Outlook 2007 (goba o bula wo o o amogelago), o tla bona Ripone. Ke lepanta la go putlaganya bogodimo bja lefasetere. E beilwe moo go go thuša go dira dilo gabonolo kudu le ka dikgato tše mmalwa. Ripone KhalentareDikgokaganoPara ya Mošomo

7 Re tsebagatša Ripone Wo ke molaetša wa emeile wo mofsa. Ripone e godimo ga lefasetere. Ripone e a bonala nako ye nngwe le ye nngwe ge o hlama goba o rulaganya se sengwe ka go Outlook. Microsoft e nyakišišitše ka tlhokomelo ka moo batho ba šomišago ditaelo ka go Outlook. Ka lebaka la dinyakišišo tšeo, ditaelo tše dingwe tša Outlook di tsebega kudu, gomme ditaelo tša tlwaelo di a bontšhwa le go hlophiwa ka ditsela tše di di dirago gore di be bonolo go hwetšwa le go šomišwa. GaeTsenyaDikgethoFometa Sengwalwa Sengwalwa sa Motheo Pheista Pheintha ya Fomete Kopiša Ripa Pukwana ya Diatrese Romela Go Cc… Taba:

8 Go lebeledišiša Ripone Go go thuša bokaone gore o ithute ka moo o ka šomišago Ripone, ye ke tlhahli ya peakanyo ya yona ya motheo. Dithepo: Ripone e bopilwe ka dithepo tša go fapafapana, ye nngwe le ye nngwe e amana le mošomo wo itšego wo o o dirago ka go Outlook. Dihlopha: Thepo ye nngwe le ye nngwe e na le dihlopha tše mmalwa tše di bontšhago diaetheme tše di amanago. Ditaelo: Taelo ke konope, lepokisi moo o ka tsenyago tshedimošo, goba menyu. GaeTsenyaDikgethoFometa Sengwalwa Sengwalwa sa Motheo Maina Pheista Pheintha ya Fomete Kopiša Ripa Pukwana ya Diatrese Romela Go Cc… Taba: Klipbote

9 Ripone e bontšha seo o se hlokago Gape, o tla hwetša Ripone ge o dira ditiro tše itšego tša go swana le go hlama melaetša, ditsenyo tša khalentare, goba dikgokagano. Ripone e bontšha dithepo le ditaelo tše di loketšego seo o se dirago. Ke gore, dithepo ka Riponeng di tla fapana go eya ka lefelo la Outlook le o šomelago ka go lona.

10 Seswantšho se bontšha tše dingwe tša diphapano tše. Molaetša wo mofsa o bontšha Molaetša le tša Dikgetho dithepo. Peelano ye mpsha e bontšha ya Dipeelano thepo. Kgokagano ye mpsha e bontšha ya Kgokagano thepo. Ripone e bontšha seo o se hlokago

11 Go na le tše ntši go feta tše di bonagalago Lerungwana le lennyane ka fase ga sehlopha le šupa gore go na le tše ntši tše di hwetšagalago go feta tše o di bonago. Konope ye e bitšwa Selontšhi sa Lepokisi la Taeloko. Seswantšho se bontšha gore go bona lenaneo ka botlalo la dikgetho tša difonte, o tla klika lerungwana la kgauswi le sa Sengwalwa sa Motheo sehlopha go ya Melaetša thepo ya molaetša wo mofsa wa emeile. GaeTsenyaDikgethoFometa Sengwalwa Sengwalwa sa Motheo Pheista Pheintha ya Fomete Kopiša Ripa Pukwana ya Diatrese Romela Fonte Sekgoba sa Ditlhaka Klipbote Fonte

12 Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela Ya Phihlelelo ya ka Pela Thulupaa ke thulupaa ye nnyane ka godimo ga Ripone. E moo go dira ditaelo tše o di nyakago gomme gantši e šomiša tše di lokilego. Na ke eng se sekaone ka ga Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela? Gore ke eng seo se laetilego go tšwa go wena. Ke gore, o ka tsenya ditaelo tša gago tše o di ratago go yona ka go klika ka gojeng gabonolo. GaeTsenyaDikgethoFometa Sengwalwa Sengwalwa sa Motheo Pheista Pheintha ya Fomete Kopiša Ripa Pukwana ya Diatrese Romela Go Cc… Taba: Klipbote

13 Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela O tla bona le go šomiša Dithulupaa tša Phihlelelo ya ka Pela tša go fapafapana go eya ka lefelo la Outlook leo o šomago ka go lona. Go fa mohlala, go khastamaesa mo o go dirago go Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela ga melaetša ye o e romelago go ka se tšwelele ka go Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela ya Dikgokagano. GaeTsenyaDikgethoFometa Sengwalwa Sengwalwa sa Motheo Pheista Pheintha ya Fomete Kopiša Ripa Pukwana ya Diatrese Romela Go Cc… Taba: Klipbote

14 Tše ntši ka ga dikgetho Ka go Outlook 2007, o seta dikgetho go tšwa mafelong a go fapafapana. Dikgetho tša go ngwala emeile Ge e le gore o nyaka go fetoša ditirišo tša gago tša go ngwala emeile—go fa mohlala, go dira selekodi sa mopeleto se tlogele go hlokomologa mantšu a ditlhaka tše kgolo—o dira seo ka go la Dikgetho tša Serulaganyi lepokisi la taeloko. MolaetšaTsenyaDikgethoFometa Sengwalwa Ka lepokising – Microsoft Outlook FaeleRulaganyaTebelelegoGoDidirišwa DitiroThušo Molaetša wo Mofsa wa Meile Seiba Tswalela Hlama Aetheme ye Mpsha ya Outlook Molaetša wa Meile Peelano Kgopelo ya Kopano Dikgetho tša Serulaganyi

15 Tše ntši ka ga dikgetho Ka go Outlook 2007, o seta dikgetho go tšwa mafelong a go fapafapana. Klika ya Microsoft Office Konope. Thoma go ngwala molaetša, gomme o dire se: Klika Dikgetho tša Serulaganyi. MolaetšaTsenyaDikgethoFometa Sengwalwa Ka lepokising – Microsoft Outlook FaeleRulaganyaTebelelegoGoDidirišwa DitiroThušo Molaetša wo Mofsa wa Meile Seiba Tswalela Hlama Aetheme ye Mpsha ya Outlook Molaetša wa Meile Peelano Kgopelo ya Kopano Dikgetho tša Serulaganyi

16 Tše ntši ka ga dikgetho Ka go Outlook 2007, o seta dikgetho go tšwa mafelong a go fapafapana. Dikgetho tša go romela emeile Ge o romela molaetša wa emeile, o ka kgetha ka moo molaetša woo o romelwago ka gona. O seta dikgetho go tšwa go dithepo tše di hwetšagalago Riponeng tša molaetša wa mang le mang. MolaetšaTsenyaDikgethoFometa Sengwalwa Ka lepokising – Microsoft Outlook FaeleRulaganyaTebelelegoGoDidirišwa DitiroThušo Molaetša wo Mofsa wa Meile Seiba Tswalela Hlama Aetheme ye Mpsha ya Outlook Molaetša wa Meile Peelano Kgopelo ya Kopano Dikgetho tša Serulaganyi

17 Tše ntši tše mpsha: Para ya Mošomo E beilwe kgole ka gojeng ga lefasetere, Para ya Mošomo e bonagala kae le kae mo o ka bego o šoma gona ka go Outlook. Para ya Mošomo e beilwe go go thuša go latišiša mešomo ye e tlago le dipeelano. Para ya Mošomo Ngoatobošego 2007 Beakantšwe Ke: Letšat… Thaepo mošomo o mof.. Lehono

18 Tše ntši tše mpsha: Para ya Mošomo Seswantšho se bontšha dikarolo tše bohlokwa tša sona tše mmalwa: Sesepelasepedi sa Tšatšikgwedi Dipeelano tše di tlago tša khalentare Lefelo la go tsenya mešomo ye mefsa ka go tlanya Lenaneo la gago la mešomo Para ya Mošomo Ngoatobošego 2007 Beakantšwe Ke: Letšat… Thaepo mošomo o mof.. Lehono E beilwe kgole ka gojeng ga lefasetere, Para ya Mošomo e bonagala kae le kae mo o ka bego o šoma gona ka go Outlook.

19 Tebelelego ye mpsha ya khalentare Tlhamego ya khalentare ka go Outlook 2007 e dira gore go be bonolo go bona gore eng ke eng. Go sepelasepela go bonolo, le gona. Dikonope tše kgolo di dira gore go be bonolo go ya go ditebelelo tša dikhalentare tša matšatši, tša dibeke, le tša dikgwedi gabonolo. Morago le tša Pele dikonope di go dumelela gore o ye letšatšing la go latela, beke, goba kgwedi gabonolo ka khalentareng. Seswantšho se bontšha mehlala ye mmalwa: LetšatšiBekeKgwedi Bontšha Beke ya MošomoBontšha Beke ka Moka 04 - 08 Ngoatobošego 2007 Nyaka Khalentare Mošupologo LabobediLaboraroLabone Bontšha Mešomo go: Letšatši la Mafelelo Mešomo 9 am

20 Tebelelego ye mpsha ya khalentare Tlhamego ya khalentare ka go Outlook 2007 e dira gore go be bonolo go bona gore eng ke eng. Go sepelasepela go bonolo, le gona. La Mešomo lefelo le bontšha mešomo ya gago ya bjale le ye tlago le go latišiša dilo tše o di phethilego, le lona. Seswantšho se bontšha mehlala ye mmalwa: LetšatšiBekeKgwedi Bontšha Beke ya Mošomo 04 - 08 Ngoatobošego 2007 Mošupologo LabobediLaboraroLabone Bontšha Mešomo go: Letšatši la Mafelelo Mešomo 9 am Bontšha Beke ka Moka Nyaka Khalentare

21 Tebelelego ye mpsha ya dikgokagano Ka go Outlook 2007, Dikarata tša Kgwebo tša Elektroniki di dira gore dikgokagano di be bonolo go lebelela le go ba bonolo go abelanwa. Klika Dikgokagano go ya go lefelo la Outlook. O ka kgona go romela Dikarata tša Kgwebo tša Elektroniki ka emeile. O ka nyaka go akaretša Karata ya gago ya Kgwebo ya Elektroniki bjalo ka karolo ya tshaeno ya gago ya emeile. Dikgokagano Lefasetešana la go Sepelasepela Jordan, Katie Pia Lund Richard Tupy Jörgensen, Gundrun Jordan, Katie Lund, Katie Jörgensen, Gundrun Tupy, Richard

22 Tebelelego ye mpsha ya dikgokagano Lemoga gore ka mo seswantšhong, Lefasetešana la go Sepelasepela le fokoditšwe go bontšha mafasetešana a mantši a Dikgokagano. O ka fokotša Lefasetešana la go Sepelasepela lefelong lefe goba lefe la Outlook ka go klika ya Fokotša Lefasetešana la go Sepelasepela konope. Dikgokagano Lefasetešana la go Sepelasepela Jordan, Katie Pia Lund Richard Tupy Jordan, Katie Lund, Katie Jörgensen, Gundrun Tupy, Richard Jörgensen, Gundrun

23 Ditšhišinyo tša go itlwaetša 1.Ngwala molaetša gomme o bone Ripone. 2.Bula molaetša gomme o bone Ripone go hwetša molaetša wo o amogetšwego. 3.Seta dikgetho tša lenaneo, dikgetho tša serulaganyi sa emeile, le dikgetho tša molaetša wa emeile. 4.Utolla Para ya Mošomo gomme o bone ka moo o ka e khastamaesago. 5.Lebela ka khalentareng ya gago gomme o bone dikgokagano ka go tebelelego ya Karata ya Kgwebo ye mpsha (boikgethelo).

24 Molekwana wa 1, potšišo ya 1 Ripone e tla lebelelega e swana go molaetša wo mofsa wa emeile le go molaetša wo o amogetšwego wa emeile. (Kgetha karabo e tee.) 1.Nnete. 2.Maaka.

25 Molekwana wa 1, potšišo ya 1: Karabo Maaka. Seo se lego Riponeng se tla fapana ka lebaka la gore dinyakwa tša gago tša go šoma ka melaetša ye mefsa le ye e amogetšwego ya emeile e fapane.

26 Molekwana wa 1, potšišo ya 2 O fetogetše go khalentare gomme o lokile go e utolla. Go dira sekgoba se sentši ka go lefasetere la Outlook go e bona, na o ka dira efe go tše di latelago ka gare ga Outlook? (Kgetha karabo e tee.) 1.Šomiša dikonope ka godimo go fihla dintlha. 2.Fokotša Lefasetešana la go Sepelasepela. 3.Fetoša ditirišo tša gago tša ponagatšo ya sekerini.

27 Molekwana wa 1, potšišo ya 2: Karabo Fokotša Lefasetešana la go Sepelasepela. Ka mo bešeneng ye ya Outlook, o ka fokotša Lefasetešana la go Sepelasepela ka go klika ya Fokotša Lefasetešana la go Sepelasepela konope.

28 Thutwana ya 2 Hwetša ditaelo tša ka mehla

29 O na le Outlook 2007 ye e hlomilwego gomme o tšere nako go ithuta ka ga ditsela tše dingwe tše e fapanago le dibešene tša peleng. Bjale ke nako ya go šoma. Go tla ba bonolo go dira dilo tše o nyakago go di dira ka go Outlook? Thutwana ye e tla go bontšha gore karabo ke ee.

30 Ngwala molaetša wo mofsa Ke nako ya go ngwala le go romela molaetša wa gago wa emeile wa mathomo ka go šomiša Outlook ye mpsha. Na ke eng se o swanetšego go se tseba? Ka molaetšeng wo mofsa, sa mathomo itlwaetše Ripone. Ya Molaetša thepo e ka godimo, gomme e na le ditaelo tše go kgonegago kudu gore o tla di šomiša nako le nako ge o ngwala goba o romela molaetša. GaeTsenyaDikgethoFometa Sengwalwa Sengwalwa sa Motheo Pheista Pheintha ya Fomete Kopiša Ripa Romela Go Cc… Taba: Klipbote Ka lepokising Mpsha Meile

31 Ngwala molaetša wo mofsa Go šomiša dithepo tše dingwe Go fa mohlala, go tsenya seswantšho gore se tšwelele mmogo le sengwalwa sa molaetša wa gago (e sego bjalo ka athatšhemente ye e aroganego), o tla swanelwa ke go ya go ya Tsenyo thepo. Ge e le gore o na le mathata a go hwetša taelo goba konope, o ka swanelwa ke go lebelela go thepo ye nngwe. GaeTsenyaDikgethoFometa Sengwalwa Sengwalwa sa Motheo Pheista Pheintha ya Fomete Kopiša Ripa Romela Go Cc… Taba: Klipbote Ka lepokising Mpsha Meile

32 Šomiša Pukwana ya Diatrese go tsenya baamogedi Šomiša Pukwana ya Diatrese go tsenya maina ka go a Go, Cc, le Bcc mafelwana. O tla hwetša ya Pukwana ya Diatrese taelo go ya Molaetša thepo. GaeTsenyaDikgethoFometa Sengwalwa Pheista Pheintha ya Fomete Kopiša Ripa Pukwana ya Diatrese Romela Go Cc… Taba: Klipbote Sengwalwa sa Motheo

33 Bontšha goba o fihle lefelwana la Bcc Ge e le gore o rata go tlanya diatrese tša emeile ka go a Go le Cc mapokisana, gape o ka nyaka go tseba ka moo o ka bontšhago la Bcc lefelwana gore o kgone go tlanya maina moo, le gona. Seswantšho se bontšha lefelo la ya Bontšha Bcc taelo. Ka ge o ka bona, o tla e hwetša go ya Dikgetho thepo. MolaetšaTsenyaDikgethoFometa Sengwalwa Romela Go Cc… Taba: Bcc... Bontšha Bcc Bontšha go tšwa go Mafelwana

34 Akaretša tshaeno ya gago Na o nyaka go šomiša tshaeno ya sephiri ya emeile mafelelong a melaetša ya gago ya emeile? Ditshaeno tša emeile di ka raloka tema ka go aba tshedimošo ya kgokagano, gomme ya dira gore go tsebega ga gago le boingwadišo bja gago bo bonagale gabotse, gomme ya thuša go tswalela melaetša ka segalo sa maleba. Romela Go Cc… Taba: Romela Go Cc… Taba: Romela Go Cc… Taba: Mahlatse le Mahlogonolo, PIA LUND Molaodi wa Dithekišo Contoso Ltd. 612-555-0189 (w) Gabotse! Pia Wa lena, Pia Lund

35 Akaretša tshaeno ya gago O ka fetoša ditshaeno tša bjale goba go hlama tše mpsha, gammogo le go seta tshaeno ya tirelwa. Seswantšho se bontšha seo se diregago mo nakong ye e latelago: Ge e le gore o hlamile ditshaeno mo nakong ye e fetilego, o tla di bona di ngwadilwe mo. Go hlama ditshaeno tše mpsha, seta tshaeno ya tirelwa, goba o fetoše ditshaeno tše di lego gona, klika Ditshaeno. Thoma ka go klika lerungwana ka fase ga ya Tshaeno taelo. MolaetšaTsenyaDikgethoFometa Sengwalwa Sengwalwa sa Motheo Akaretša Pukwana ya Diatrese Lekola Maina Athatšha Faele Latela Godimo Kgwebo Karata KhalentareTshaeno Kgwebo Tša Sephiri Ditshaeno… Maina

36 Šomiša difolaga le digopotši Difolaga le digopotši di ka go thuša le ba bangwe go gopola go dira dilo. Go tsenya folaga, segopotši, goba bobedi ge o ngwala molaetša, thoma ka go klika Latela Godimo ka go sa Dikgetho sehlopha sa molaetša wo mofsa. Romela Go Cc… Taba: Ka moswane Lehono Latela Godimo Beke ye Tsenya segopotši Tloša Folaga Folaga ya Baamogedi Ka lepokising Maina Athatšha Faele Akaretša

37 Šomiša difolaga le digopotši Go latišiša ka bowena Go ba le bonnete bja gore o gopola go dira bjalo, itirele folaga molaetšeng go klika Latela Godimo gomme o klike Ka moswane. Molaetša o direlwa difolaga gomme wa tsenywa ka go Lenaneo la Mošomo la gago ka go Mešomo. Gape o bontšhwa bjalo ka aetheme ka go Para ya Mošomo ya gago. Tšea gore o romela molaetša go mošomimmogo wo o rego “Ke tla latišišana le wena ka moswane.” Romela Go Cc… Taba: Ka moswane Lehono Latela Godimo Beke ye Tsenya segopotši Tloša Folaga Folaga ya Baamogedi Ka lepokising Maina Athatšha Faele Akaretša

38 Šomiša difolaga le digopotši Latišiša baamogedi Pele o ka romela molaetša, o bolela gore o nyaka gore moamogedi a gopotšwe neng go latišiša ka go kgokagana le wena. Ka ge seswantšho se bontšha, molaetša wo o amogetšwego o tla akaretša folaga le aekhone ya nakana. Ge moamogedi a sa beile molaetša ka gare ga lepokisi la molaetša la Outlook, segopotši se tla bontšhwa ka nako ye o e beyago. Gape o ka athatšha folaga ya go latišiša ya baamogedi ba gago ka go šomiša ya Folaga ya Baamogedi taelo, ye e haelaetilwego ka seswantšhong. Romela Go Cc… Taba: Ka moswane Lehono Latela Godimo Beke ye Tsenya segopotši Tloša Folaga Folaga ya Baamogedi Ka lepokising Maina Athatšha Faele Akaretša

39 Araba molaetša Emeile ga e šome fela ka go romela… …e šoma gape ka go amogela le go fetola. Ge o fetola go tšwa go molaetša wa mang le mang, o tla šomiša dikonope ka go sa Araba sehlopha ka go ya Molaetša thepo ya Ripone. O tla lemoga gore seo se lego go Ripone ka molaetšeng wo o amogetšwego se fapana le seo se lego go ona go molaetša wo mofsa wa meile. Molaetša Fetola ka Moka FetišaTlošaIša go Foltara Hlama Molawana Ditiro tše Dingwe Poloka Moromedi Araba DitiroEmeile ya go se Nyakege Go tšwa go: Go: Cc Taba:

40 Ijoo! Naa o swanetše go gomiša molaetša? O sa tšwa go romela molaetša gomme wa lemoga gore ntlha ye bohlokwa e phošagetše. Ge e le gore o šomiša seba ya Microsoft Exchange emeileng ya gago, o ka kgona go gomiša molaetša wo o sa tšwago go o romela. Ge o ka dira se sengwe pele moamogedi a ka bala molaetša, go o gomiša go tla go dumelela go romela bešene ye e phošollotšwego go motho yoo gomme wa efoga kgobogo ye e ka kgonagalago. Molaetša TlošaIša go Foltara Hlama Molawana Ditiro tše Dingwe Ditiro Go tšwa go: Go: Cc Taba: Poloka Moromedi Emeile ya go se Nyakege Meile Diaetheme tše di Rometšwego Difoltara ka Moka tša Meile Diaetheme ka Moka tša Meile Ka lepokising Tša go Romelwa Diaetheme tše di Rometšwego Nyaka Diaetheme tše di... Beakantšwe Ke: Tšatšikgwedi Edit Message Gomiša Molaetša Wo Romela Molaetša wo Gape Seiba Diathatšhemente

41 Ijoo! Naa o swanetše go gomiša molaetša? O sa tšwa go romela molaetša gomme wa lemoga gore ntlha ye bohlokwa e phošagetše. Se ke seo o swanetšego go se dira: Ka go Lefasetešana la go Sepelasepela, klika Diaetheme tše di Rometšwego go ya go foltara yeo. Ka go ya Diaetheme tše di Rometšwego foltara, klika molaetša gabedi wo o nyakago go o gomiša go o bula. Molaetša TlošaIša go Foltara Hlama Molawana Ditiro tše Dingwe Ditiro Go tšwa go: Go: Cc Taba: Poloka Moromedi Emeile ya go se Nyakege Meile Diaetheme tše di Rometšwego Difoltara ka Moka tša Meile Diaetheme ka Moka tša Meile Ka lepokising Tša go Romelwa Diaetheme tše di Rometšwego Nyaka Diaetheme tše di... Beakantšwe Ke: Tšatšikgwedi Edit Message Gomiša Molaetša Wo Romela Molaetša wo Gape Seiba Diathatšhemente

42 Ijoo! Naa o swanetše go gomiša molaetša? O sa tšwa go romela molaetša gomme wa lemoga gore ntlha ye bohlokwa e phošagetše. Se ke seo o swanetšego go se dira: Ka go molaetšwa wo o butšwego, klika Ditiro tše Dingwe ka go sa Ditiro sehlopha, gomme o klike Gomiša Molaetša Wo. Molaetša TlošaIša go Foltara Hlama Molawana Ditiro tše Dingwe Ditiro Go tšwa go: Go: Cc Taba: Poloka Moromedi Emeile ya go se Nyakege Meile Diaetheme tše di Rometšwego Difoltara ka Moka tša Meile Diaetheme ka Moka tša Meile Ka lepokising Tša go Romelwa Diaetheme tše di Rometšwego Nyaka Diaetheme tše di... Beakantšwe Ke: Tšatšikgwedi Edit Message Gomiša Molaetša Wo Romela Molaetša wo Gape Seiba Diathatšhemente

43 Bea nako gomme o gopole go dira dilo tše Outlook ga e šome fela ka emeile. E šoma gape ka ga go beakanya nako ya gago, e lego seo o se dirago ka khalentareng. Ge o hlama goba o bula aetheme ka khalentareng ya gago, o tla bona gore Ripone e bontšha dihlopha le ditaelo tše di swanetšego go go thuša go laola nako ya gago. PeelanoTsenyaFometa Sengwalwa Ditiro Bontšha Seiba & Tswalele Laletša Batlakopanong Peelano E a Šetula Bontšha bjalo Ka Segopotši Gare ka Mošomo Taba: Lefelo: Nako ya go Thoma: Nako ya go Fetša: Metsotso ye 15 Ga e gona Metsotso ye 0 Metsotso ye 5 Metsotso ye 10 Metsotso ye 15 Metsotso ye 30 Iri ye 1 Diiri tše 2 Diiri tše 3

44 Bea nako gomme o gopole go dira dilo tše Ge o hlama mohuta ofe goba ofe wa tsenyo ya khalentare, segopotši se setiwa ka maitirišo. Go fetoša nako ya segopotši ya peelano: Ka go ya Peelano thepo, klika lerungwana go bula la Segopotši lenaneo gomme o kgethe nako. Ge o šetše o dirile phetošo, klika Seiba & Tswalele kgole ka nngeleng ga Ripone. PeelanoTsenyaFometa Sengwalwa Ditiro Bontšha Seiba & Tswalele Laletša Batlakopanong Peelano E a Šetula Bontšha bjalo Ka Segopotši Gare ka Mošomo Taba: Lefelo: Nako ya go Thoma: Nako ya go Fetša: Metsotso ye 15 Ga e gona Metsotso ye 0 Metsotso ye 5 Metsotso ye 10 Metsotso ye 15 Metsotso ye 30 Iri ye 1 Diiri tše 2 Diiri tše 3

45 Naa o nyaka go hlama kopano? Mema ba bangwe Peelano ke ya gago fela. Ge ba bangwe ba amega, hlama kopano. Go ya Peelano thepo, klika Laletša Batlakopanong. Ya Go konope le lepokisana di a tšwelela. Tlanya maina thwii ka lepokising goba o klike ya Go konope go tsenya balaletšwa ka go kgetha ka lenaneong. Peelano Seiba & Tswalele Laletša Batlakopanong TsenyaFometa Sengwalwa Peelano E a Šetula Bontšha bjalo Ka Segopotši Gare ka Mošomo Metsotso ye 15 KopanoTsenyaFometa Sengwalwa Khalentare Tloša Fetiša Peelano E a Šetula Kopana le Sepa sa mošomo Ditiro Bontšha Go Khansela Taletšo

46 Naa o nyaka go hlama kopano? Mema ba bangwe Peelano ke ya gago fela. Ge ba bangwe ba amega, hlama kopano. Ge o šetše o tsentše dintlha ka moka ntša kopano, klika Romela go romela taletšo go dintlha tše dingwe tša kopano. Peelano Seiba & Tswalele Laletša Batlakopanong TsenyaFometa Sengwalwa Peelano E a Šetula Bontšha bjalo Ka Segopotši Gare ka Mošomo Metsotso ye 15 KopanoTsenyaFometa Sengwalwa Khalentare Tloša Fetiša Peelano E a Šetula Kopana le Sepa sa mošomo Ditiro Bontšha Go Khansela Taletšo

47 Šoma le kgokagano Ge o bula goba o rulaganya kgokagano, o tla šomiša dikonope ka go sa Bontšha sehlopha go bontšha goba go fihla tshedimošo ye ntši ka ga kgokagano. Go fa mohlala, ge e le gore o nyaka go ngwala letšatši la matswalo goba letšatši la segopotšo la kgokagano, klika ya Dintlha konope gomme o kgethe letšatšikgwedi la maleba kgauswi le Letšatši la matswalo goba Letšatši la segopotšo. KgokaganoTsenyaFometa Sengwalwa Kakaretšo Dintlha Disetifikeiti Mafelwana Mešongwana Leina ka Botlalo... Khamphani Leina la mošomo: Faela bjalo ka: Emeile... Inthanete

48 Ditšhišinyo tša go itlwaetša 1.Šomiša Pukwana ya Diatrese le Bcc. 2.Lekola mopeleto le popopolelo. 3.Bona ditshaeno. 4.Tsenya folaga go latišiša. 5.Araba molaetša; gomiša molaetša (boikgethelo). 6.Šetula peelano gomme o sete segopotši. 7.Hlama kgokagano ye mpsha. 8.Rulaganya karata ya kgwebo.

49 Molekwana wa 2, potšišo ya 1 Go thoma molaetša wo mofsa, o šomiša Ripone. (Kgetha karabo e tee.) 1.Nnete. 2.Maaka.

50 Molekwana wa 2, potšišo ya 1: Karabo Maaka. O ngwala molaetša go swana le ge o be o dira ka mehla.

51 Molekwana wa 2, potšišo ya 2 Naa ke efe ya tše di latelago yeo e go dumelelago go bontšha goba go fihla lefelwana la Bcc ka molaetšeng ka pela? (Kgetha karabo e tee.) 1.Pukwana ya Diatrese. 2.Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela. 3.Ya Bontšha Bcc konope ka go ya Dikgetho thepo.

52 Molekwana wa 2, potšišo ya 2: Karabo Ya Bontšha Bcc konope ka go ya Dikgetho thepo. Thutwana ya mafelelo e hlalošitše ka moo ka go Outlook, o nago le dikgetho tše ntši. O fihlelela konope go thepo ye e lego fela ya dikgetho tša melaetša, ya Dikgetho thepo.

53 Molekwana wa 2, potšišo ya 3 O sa tšwa go romela molaetša ka phošo ya go šiiša ya go tlanya gomme o nyaka go o gomiša. Naa kgato ya mathomo ke efe? (O šetše o tseba gore o šomiša Seba ya Microsoft Exchange.) (Kgetha karabo e tee.) 1.Ka go lefasetere le legolo la Outlook, klika Gomiša Molaetša Wo go wa Ditiro menyu. 2.Nyaka gomme o bule molaetša ka go ya Diaetheme tše di Rometšwego foltara. 3.Nyaka gomme o kgethe molaetša ka go ya Diaetheme tše di Rometšwego foltara.

54 Molekwana wa 2, potšišo ya 3: Karabo Nyaka gomme o bule molaetša ka go ya Diaetheme tše di Rometšwego foltara. O tla bula molaetša go Diaetheme tše di Rometšwego, gomme wa šomiša taelo Riponeng: Klika Dikgetho tše Dingwe ka go sa Ditiro sehlopha, gomme o klike Gomiša Molaetša Wo.

55 Thutwana ya 3 Romela o be o amogele diathatšhemente le diswantšho

56 Go romela le go amogela difaele tše di athatšhitšwego ka go Outlook 2007 go bonolo. Ge o amogela diswantšho tše di athatšhitšwego goba difaele tša Microsoft Office, o tla kgona go šomiša Sediramohlala se se Athatšhitšwego go dira mohlala wa diathatšhemente tšeo thwii ka gare ga Lefasetešana la go Bala la Outlook. Gomme ge o romela diswantšho, Ripone e tla go thuša go di romela ka tsela yeo o di nyakago.

57 Akaretša athatšhemente Go akaretšwa tokumente ye e athatšhitšwego goba seswantšho se se nago le molaetša wa gago go bonolo go feta peleng. Go swana le ge o dira ka mehla, o tla thoma ka go ngwala molaetša wo mofsa. Go tloga fao o tla šomiša ya Athatšha Faele taelo Riponeng. MolaetšaTsenyaDikgethoFometa Sengwalwa Akaretša Athatšha Faele Athatšha Aetheme Karata ya Kgwebo KhalentareTshaeno

58 Akaretša athatšhemente Moo o tlago hwetša Athatšha Faele Seswantšho se e bontšha ka go ya Tsenya thepo. Go akaretša athatšhemente ke mošongwana wa tlwaelo, bjale o tla hwetša Athatšha Faele go bobedi ya Molaetša thepo le ya Tsenya thepo. MolaetšaTsenyaDikgethoFometa Sengwalwa Akaretša Athatšha Faele Athatšha Aetheme Karata ya Kgwebo KhalentareTshaeno

59 Akaretša athatšhemente O ka se athatšhe se sengwe le se sengwe fela Maitshwaro a ga se a fetošwa go tšwa go dibešene tša peleng. Le ge go le bjale, o ka ba le kgahlego ya go tseba gore mehuta ye mengwe ya difaele tšeo di polokilwego mo nakong ye e fetilego bjale di a dumelelwa gomme mehuta ye mengwe ye mefsa e tsentšwe ka go lenaneo leo le polokilwego. Outlook e tla poloka mehuta ye mengwe ya diathatšhemente tša faele. MolaetšaTsenyaDikgethoFometa Sengwalwa Akaretša Athatšha Faele Athatšha Aetheme Karata ya Kgwebo KhalentareTshaeno

60 Akaretša seswantšho sa mabapi le sengwalwa Ka go Outlook, go bonolo go romela diswantšho ka gare ga melaetša ya gago ya emeile sebakeng sa ge di le difaele tše di athatšhitšwego ka go arogana. Klika ya Seswantšho taelo go ya Tsenya thepo. Ka ge go bontšhitšwe ka seswantšhong, o tla bona seswantšho ka gare ga molaetša. Go dira se: MolaetšaTsenyaDikgetho Seswantšho Diswantšho

61 Seswantšho se se: dithepo tše di tlago le go sepela Tlhalošo ya diswantšho e fa sebaka sa go hlatholla selo se sengwe gape ka ga Ripone: Dithepo tše dingwe di tla tšwelela ge o dira mešomo ye itšego. Kgetha seswantšho se o se tsentšego ka molaetšeng… …o tla bona gore Didirišwa tša Diswantšho di tšwelela Riponeng. Ya Fometa thepo e akaretša ditaelo tše o ka kgonago go di šomiša go rulaganya seswantšho pele o se romela. Go fa mohlala, ge o: MolaetšaTsenyaDikgetho Fometa Sengwalwa Disetaele tša DiswantšhoLokišaBeakanya

62 Dira mohlala wa diathatšhemente pele o ka di bula Ka go Outlook 2007, o ka kgona go amogela diathatšhemente. Difaele tše dingwe tše di athatšhitšwego di ka dirwa mehlala ka Lefasetešaneng la go Balela. Tšea gore motho yo mongwe o go romela ditaekramo tše pedi tša Microsoft Office Visio ® bjalo ka diathatšhemente, eupša o tshwenyega fela ka yeo e bontšhago phapoši ye mpsha ya tlhahlo ka moagong wa gago. Naa o ka tšea bjang sephetho ka pela sa gore ke faele efe ye o ka e bulago goba wa e seiba ka tisiking ye kgolo ya gago? Ka lepokising Nyaka Ka Lepokising Lehono Molaetša Romela: Go:: 25V_B8.vsd (219 KB)25V_A6.vsd (219 KB) Molaetša 25V_B8.vsd (219 KB)25V_A6.vsd (219 KB)

63 Dira mohlala wa diathatšhemente pele o ka di bula Ka ge seswantšho se bontšha, athatšhemente go dira mohlala wa athatšhemente e ka ba karabo ya gago. Go dira mohlala wa athatšhemente go go dumelela go bontšha mehlala ya mehuta ye mengwe ya difaele thwii ka go Lefasetešana la Go Balela la Outlook. O ka dira se ka ntle le go bula difaele tše di athatšhitšwego. Go dira mohlala wa athatšhemente, klika aekhone. Mohlala wa athatšhemente o tšwelela ka go Lefasetešana la go Balela. Ka lepokising Nyaka Ka Lepokising Lehono Molaetša Romela: Go:: 25V_B8.vsd (219 KB)25V_A6.vsd (219 KB) Molaetša 25V_B8.vsd (219 KB)25V_A6.vsd (219 KB)

64 Ditšhišinyo tša go itlwaetša 1.Athatšha faele ka molaetšeng gomme o e romele go wena. 2.Tsenya seswantšho sa mabapi le sengwalwa sa molaetša wa gago. 3.Dira mohlala wa athatšhemente. 4.Bona gore ke mehlala efe yeo o e hlomilego (boikgethelo).

65 Molekwana wa 3, potšišo ya 1 Naa o tsenya bjang seswantšho sa mabapi le sengwalwa sa molaetša wa gago? (Kgetha karabo e tee.) 1.Šomiša fomete ya faele ya Sengwalwa se se Tletšego. 2.Šomiša ya Faele taelo go ya Tsenya thepo. 3.Šomiša ya Seswantšho go tšwa go Faele taelo go ya Tsenya thepo.

66 Molekwana wa 3, potšišo ya 1: Karabo Šomiša ya Seswantšho go tšwa go Faele taelo go ya Tsenya thepo.

67 Molekwana wa 3, potšišo ya 2 O amogetše molaetša wo o nago le diathatšhemente tše pedi tša diswantšho tša JPEG. Naa ke tsela efe ya go tseba ge eba o nyaka go seiba diathatšhemente? (Kgetha karabo e tee.) 1.Bula molaetša gomme o klike gabedi aekhone ye nngwe le ye nngwe ya athatšhemente. 2.Klika diaekhone tša athatšhemente ka go Lefasetešana la go Balela. 3.Klika aekhone ya athatšhemente ka gojeng gomme o klike Bula.

68 Molekwana wa 3, potšišo ya 2: Karabo Klika diaekhone tša athatšhemente ka go Lefasetešana la go Balela. Go klika diaekhone tša athatšhemente go tla go dumelela go bona mohlala wa diswantšho, o tee ka nako e tee, thwii ka Lefasetešaneng la go Balela. Mokgwa wo o tla šoma go mehuta ye mengwe ya diathatšhemente gape: Ditlhagišo tša PowerPoint, ditokumente tša Word, goba dipuku tša mošomo tša Excel workbooks, go fa tše mmalwa.

69 GO ŠOMIŠA THEMPOLEITI YE Bona lefasetešana la dinoutse goba o lebelele letlakala la go tlala ka dinoutse (ya Tebelelego thepo) go hwetša thušo ka botlalo mo thempoleiting ye.


Download ppt "Microsoft ® Office Outlook ® 2007 Tlhahlo Šoma ka lebelo."

Similar presentations


Ads by Google