Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Geometrija Piramide Sunca

Similar presentations


Presentation on theme: "Geometrija Piramide Sunca"— Presentation transcript:

1 Geometrija Piramide Sunca
dr.sc. Ivan Šimatović, dipl.inž.el.

2 Topografska karta Piramide Sunca
Na topografskoj karti Piramide Sunca ucrtane su precizno tlocrtne pozicije njezinih bridova (dijagonale osnovice). Budući da se one ne sijeku pod pravim kutom očito je da je njezina osnovica izdužena u smjeru S-J te je, sudeći po izohipsama, pravokutna i precizno orijentirana prema geografskim stranama svijeta poput triju velikih piramida na Gizaškom platou. Premda je ta karta s ucrtanim bridovima na prvi pogled dosta štura ona je predstavljala “kamen zaglavni” za uspješnu preliminarnu analizu proporcija i kutova Piramide Sunca.

3 Polazišta Piramida Sunca je uspravna pravilna bisimetrična piramida s pravokutnom osnovicom veličine a×b i četiri jednaka brida duljine c=a Prema geodetskim izmjerama sjeverna ploha piramide je jednakostraničan trokut veličine a×a×a s kutovima od 600 Istočna ploha piramide je jednakokračan trokut veličine a×b×a Zbog nepoznavanja nulte kote na kojoj je osnovica piramide nije moguće odrediti prvobitnu izvornu duljinu stranice “a”. Zasad se uzima da je njezina duljina 365 m.

4 Tlocrt Piramide Sunca Tlocrtni prikaz osnovice Piramide Sunca s projekcijom bridova koja predstavlja dijagonale pravokutnika.

5 Sjeverna i južna ploha Piramide Sunca
Prema dosadašnjim geodetskim izmjerama sjeverna ploha Piramide sunca je gotovo savršeno pravilan jednakostraničan trokut s kutovima od 600, što je također malo vjerojatno za prirodnu tvorevinu tih razmjera.

6 Određivanje priklonog kuta dijagonala γ/2
Da bi se mogao odrediti što točnije prikloni kut dijagonala osnovice prema horizontalnoj osi simetrije I-Z prvo je u aplikaciji za vektorsku grafiku (SmartDraw) nabačen pravokutnik preko uščuvanijeg sjevernog dijela piramide čija osnovica leži na poprečnoj osi simetrije I-Z, dok gornji vrhovi leže na dijagonalama. Zatim je taj pravokutnik kopiran i dodan na os I-Z s donje strane, bez ikakvih pretenzija da se zauzme njezin južni prostor koji je danas devastiran. To je samo pomoćna konstrukcija učinjena s namjerom da se dobije što veći raspoloživi raspon za precizno ucrtavanje obje dijagonale jer je poznato da je kutna pogreška crtanja pravca kroz zadane točke to manja što su one međusobno udaljenije. Nakon ucrtavanja obje dijagonale očitani su iz programa za vektorsku grafiku iznosi priklonih kutova prema horizontalnoj osi. Kao mjerodavna vrijednost za proračun uzeta je zatim njihova aritmetička sredina.

7 Određivanje omjera stranica osnovice
Tangens priklonog kuta tlocrtne projekcije bridova prema poprečnoj osi simetrije I-Z jednak je omjeru sjeverne i istočne stranice osnovice neovisno o tome kolike su njihove stvarne duljine koje još nisu poznate (zasad još nepoznata izvorna nulta kota). Pogreška je neznatna pa se može s velikom vjerojatnošću prihvatiti pretpostavka da je dulja (istočna) stranica osnovice √2 puta veća od kraće (sjeverne) stranice osnovice. Pogreška je oko 0,64 % !

8 Proračun geometrijskih elemenata Piramide Sunca
Nakon što je određen omjer b / a stranica osnovice mogu se primjenom Pitagorina poučka i temeljnih trigonometrijskih relacija jednostavno izračunati: - visina piramide h = a / 2 te - svi prikloni kutovi elemenata Piramide Sunca, premda još nisu poznate njezine izvorne dimenzije Važno je istaći da se u proračunima kutova Piramide Sunca radi samo s omjerima stranica kao relativnim veličinama. Proračun njezinih geometrijskih elemenata može se naći na web-stranici Fondacije – rubrika Aktualnosti, datum 1. veljače 2007., članak Geometrija Piramide Sunca

9 Prikloni kutovi na Piramidi Sunca
Sjeverna i južna ploha prema osnovici - 350 Istočna i zapadna ploha prema osnovici - 450 Bridovi prema osnovici – 300 Vršni kut između nasuprotnih bridova Naglasiti da su to sve dobro poznati karakteristični geometrijski kutovi okruglih vrijednosti koji nikako nisu mogli biti formirani spontano!!!

10 Piramida Sunca višestruko utjelovljuje algebarske iracionalne brojeve √2 i √3
Osnovica Piramide Sunca utjelovljuje dobro nam znane algebarske iracionalne brojeve √2 i √3, što upućuje da je ona najvjerojatnije velebno djelo ljudskih ruku, a ne slučajna geološka tvorevina nastala dugotrajnim pukim djelovanjem prirodnih sila. Istaći primjer koliko je mala vjerojatnost da miniranjem iz kamenoloma slučajno izleti neko savršeno oblikovano geometrijsko tijelo ili neki prekrasan kip.

11 Istočna i zapadna ploha Piramide Sunca
Istočna i zapadna ploha Piramide je polovica kvadrata veličine stranica a×a. Ona predstavlja jednakokračan pravokutan trokut! Također malo vjerojatno za prirodnu tvorevinu.

12 Razvijeni plašt Piramide Sunca
Iz razvijenog plašta Piramide Sunca je razvidno da su vršni kutovi između bridova 600 i 900, a da su kutovi bridova prema obodu osnovice 450 i 600 – sve redom okrugle vrijednosti djeljive s 15.

13 Umjesto zaključka Ovo su tek preliminarni rezultati koji upućuju da tek predstoje daljnja opsežna sustavna geodetska mjerenja kompleksa Piramide Sunca nakon kojih će izaći na vidjelo još mnogi skriveni zanimljivi podaci. Preliminarno istraživanje temeljne geometrije velebne Piramide Sunca upućuje da su njezini graditelji imali jasan predložak i proporcije prema kojima je nekoć davno bila svrhovito građena. Njezina precizna orijentacija prema geografskim stranama svijeta govori da ima mjesta pretpostavci da su oni poznavali i čudesan energijski sustav piramide kao spontano energijski aktivnog tijela. Naglasiti da su ti preliminarni rezultati ohrabrujući i poticajni za daljnji sustavan rad u tom pravcu. Oni nipošto nisu “zadnja riječ” koja blokira daljnja istraživanja geometrije Piramide Sunca. Tema o energijskom sustavu piramide i mogućnostima njezina korištenja je vrlo opsežna i složena. O njoj će se moći više reći tek nakon što se dopre do pretpostavljenih prostorija u srcu Piramide Sunca raspoređenih duž ili u blizini njezine vertikalne osi.

14 Zahvaljujem na pažnji!


Download ppt "Geometrija Piramide Sunca"

Similar presentations


Ads by Google