Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

A tlawmpal kan cawl hnuah vanah kan i pum, tlawmpal sifah in hnuah vanah kan i pum, vailam tahnak kan put hnuah Bawi Jesuh he kan um te lai. A tlawmpal.

Similar presentations


Presentation on theme: "A tlawmpal kan cawl hnuah vanah kan i pum, tlawmpal sifah in hnuah vanah kan i pum, vailam tahnak kan put hnuah Bawi Jesuh he kan um te lai. A tlawmpal."— Presentation transcript:

1 A tlawmpal kan cawl hnuah vanah kan i pum, tlawmpal sifah in hnuah vanah kan i pum, vailam tahnak kan put hnuah Bawi Jesuh he kan um te lai. A tlawmpal kan cawl hnuah vanah kan i pum. ##Thihnak kan lawnh tikah hnangamnak kan hmuh lai, retheihnak um loin vanah kan i pum.

2 A tlawmpal kan ttah hnuah vanah kan i pum, a tlawmpal kan ngan hnuah vanah kan i pum, tukforh tlawmte kan in hnuah vancung khuaah kan um te lai. Faphal tlawmpal kan pumh tak, vanah kan i pum. ##Thihnak kan lawnh tikah hnangamnak kan hmuh lai, retheihnak um loin vanah kan i pum.

3 Dawtmi he kan i tthen i vanah kan i pum, dawtnak bia kha kan chim i vanah kan i pum, thihnak tiva kan tan hnuin, Kanan ram ah kan phan ttheu lai, a tlawmpal kan cawl hnuah vanah kan i pum. ##Thihnak kan lawnh tikah hnangamnak kan hmuh lai, retheihnak um loin vanah kan i pum.


Download ppt "A tlawmpal kan cawl hnuah vanah kan i pum, tlawmpal sifah in hnuah vanah kan i pum, vailam tahnak kan put hnuah Bawi Jesuh he kan um te lai. A tlawmpal."

Similar presentations


Ads by Google