Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 ¡¾­²ö¸²ñ­ì½¹¸È¾¤¡¾­­¿Ã ຊ Éꆩò­ Áì½ ຊ ñ®²½ ຍ ¾¡º­ê† ມ ó ຊ ó¸ò©Ã­ê¿ ມ ½ ຊ ¾© À¢©À ມ õº¤Ä ຊ ê¾­ó ¢É¾²½À¥í¾ Adachi Yoshinao, º¾¥¾­ Miyagawa Shuichi ¥¾¡

Similar presentations


Presentation on theme: "1 ¡¾­²ö¸²ñ­ì½¹¸È¾¤¡¾­­¿Ã ຊ Éꆩò­ Áì½ ຊ ñ®²½ ຍ ¾¡º­ê† ມ ó ຊ ó¸ò©Ã­ê¿ ມ ½ ຊ ¾© À¢©À ມ õº¤Ä ຊ ê¾­ó ¢É¾²½À¥í¾ Adachi Yoshinao, º¾¥¾­ Miyagawa Shuichi ¥¾¡"— Presentation transcript:

1 1 ¡¾­²ö¸²ñ­ì½¹¸È¾¤¡¾­­¿Ã ຊ Éꆩò­ Áì½ ຊ ñ®²½ ຍ ¾¡º­ê† ມ ó ຊ ó¸ò©Ã­ê¿ ມ ½ ຊ ¾© À¢©À ມ õº¤Ä ຊ ê¾­ó ¢É¾²½À¥í¾ Adachi Yoshinao, º¾¥¾­ Miyagawa Shuichi ¥¾¡ ມ ½¹¾¸òê½ ຍ ¾Äì Gifu Áì½ êȾ­ Á¦¤À©õº­ ¦ó¸òÄì ( NAFRI )

2 2 £¸¾ ມ À¯ñ­ ມ ¾ Áì½ À¯í¾Ï¾ ຍ µøÈíÀ¢©À ມ õº¤Ä ຊ ê¾­ó ມ óÀ ນ œºê†­¾ Áì½ À­ œºê†ªö¸À ມ õº¤ໄດ້ຂະຫຍາຍÀ²š ມ ¢œ­ ເຊ ò¤Ï¾ ຍ À«ò¤¡¾­­¿Ã ຊ Éꆩò­ ມ ó¡¾­¯È¼­ Á¯¤Ä¯µÈ¾¤¹ùù¾ ຍ. ¯½ ຈຸ ®ñ­À£ˆº¤¯È¾¢º¤­¾µøÈÃ­ê¿ ມ ½ ຊ ¾© Ä©É«õ¡­¿ÃຊÉເປັນµÈ¾¤Í¸¤ ¹ù¾ ຍ. ¡È¼¸¡ñ®¡¾­­¿Ã ຊ É©ò­ Áì½ À£ˆº¤ ¯È¾¢º¤­ ¾ªÉº¤Ã¹É¦º©£Èº¤ Áì½ À¢í¾Ã¥ທີ ສຸດ, ເພາະມ ñ­¦¿£ñ­ Áì½ ¥¿À¯ñ­Í¾ ຍ ªÒ¡¾­ ²ñ©ê½­¾¸¼¡ ¤¾­¡¾­­¿Ã ຊ Éíº ະ ­¾£ö©. ¡¾­­¿Ã ຊ ÉÀ£ˆº¤¯¾¢º¤­¾ຖ້າÀ²š ມ ; ຍ À¡ó­Ä¯­˜­, ມ ñ­ ຈະ ¦‰¤ ຜ ö­¡½êö®ªÒ £¸¾ ມ ¦ö ມ ®ø­ © ຍ ¡ö¤.¥‡¤¥¿À¯ñ­ªÉº¤Ä©É Àºö¾Ã¥Ã¦È£í­ £É¸¾ ¯ñ®¯ຸ¤¡¾­­¿ໃຊ້ນີ້, ùÉÁê©ÀϾ½ Áì½ ¦ö ມ ©ø­µÈ¾¤»ó®©È¸­. £¸¾ ມ À¯ñ­ ມ ¾ Áì½ À¯í¾Ï¾ ຍ

3 3 ¸òêó¡¾­¦¿Í¸© ¡¾­¦¿Í¸© Àì† ມ ÁªÈ À©õº­ 7 ¯ó 2004 ຫາ À©õº­ 11 ¯ó 2005. ìö¤¦¿Í¸©¦º®«¾ ມ ÁªÈ콮ɾ­ ì¸ ມ êñ¤Ïö© 104 ®É¾­. ຜ ö­¡¾­¦¿¹ù¸©©ñú¤¡È¾¸ ¥½Ä©É¦½Á©¤©É¸ ຍ ຊ ʺ® GIS MANDARA. ¡¾­²ò ຈ ¾ì½­¾ ¸òÀ£¾½ ¡È¼¸¡¡ñ®¡¾­­¿Ã ຊ Éê† ©ò­ Áì½ À£ˆº¤¯È¾¢º¤ ­¾µøÈí ê¿ ມ ½ ຊ ¾©. ¸òêó¡¾­¦¿Í¸©

4 4 À­œºÃ­¡¾­¦¿¹ù¸© ¡¾­­¿Ã- ຊ Éꆩò­: À­œºê†®É¾­, À­œºê†¯È¾, À­œºê†­¾ Áì½ ºˆ­Å ì¸ ມ ມ ó 15 ¹ö¸¢Ó. ¥¿­¸­ ຊ ½­ò©À£ˆº¤¯È¾¢º¤­¾ê†¦º®«¾ ມມ óÁì½À¯ñ­ ມ ¾©«¾­Ã­¡¾­£ò©ÄìÈ ມ 󩄤­š: Œ µøÈíÀ¢©­¾ ມ ó 10 ຊ ½­ò© -Œ µøÈκ¤Œ µøȹɸ ຍມ ó 20 ຊ ½­ò©. Œ µøȯȾ©ö¤ ມ ó 52 - ຊ ½­ò©. Œ µøȯȾ£¡¯È¾À쉾 ມ ó 51 - ຊ ½­ò©. Œ µøÈÀ¢©©ò­ê¾ ມມ ó 22 ຊ ½­ò©. Œ µøÈÀ¢©©ò­®É¾­ ມ ó 6 ຊ ½­ò©. ¸òêó¡¾­¦¿Í¸©

5 5 À¡ó©µøÈ­¾10 ຊ ½­ò© ຜ ñ¡ ຂ ½Á ຍ ¤ À¡ó©µøÈκ¤ Œ µøȹɸ ຍມ ó 20 ຊ ½­ò© ຜ ñ¡Á¸È­ Á ມ ¤Á£¤ ຜ ñ¡²¾ ຍ ຜ ñ¡®óºú¼­ ¢ö ມ ¢š­¾ ຜ ñ¡¢½ ªñ¡Áª­ Á ມ ¤ ມ ñ­ ຜ ñ¡²ò²¸ ຍ ຜ ñ¡®óºú¼­ ¦¾ ຍ ®ö¸ ຜ ñ¡ ພ Ⱥ¤ ຜ ñ¡¡É¾ ມ ¯ø ຜ ñ¡®Ò ຜ ñ¡º†Â¹® ຜ ñ¡ªö® ຜ ñ¡º†»ø® ÁÎ ®ö¸Á®û ®ö¸Á©¤ ຜ ñ¡ÄÏ Á ມ ¤Îɾ¤¿ Á ມ ¤º†Àª‰¾ ªÎɼ¸ ຜ ñ¡®í¤ Á ມ ¤©¾ ຜ ñ¡º†»ò­ ®ö¸¹ù¸¤ ÎÒ¹¸¾ ຍ

6 6 À¡ó©µøÈ©ö¤ ມ ó 52 - ຊ ½­ò© Á£Ï¸ ຍ ຜ ñ¡¦í´²ð©ó ຜ ñ¡ªó­¥¿ Ïø ຜ ñ¡­ö ມຍ ¾­ ຜ ñ¡¡É¾­ªö¤ ÎÒ¹¸¾ ຍ îϾ¡Â ມ ¤ Ͼ¡ªÉº¤ Ͼ¡Á¯È ມ Ͼ¡ª¾¡¸¾¤ Ͼ¡¡É¸ ຍ ¯È¾ Ͼ¡Á ຍ ¸ ຍ º©£º­Á£­ Ͼ¡²ò²È¸­ Ͼ¡ ມ ȸ¤¯È¾ Ͼ¡¡Ò Ͼ¡Ä³ ©º¡Á£ Ͼ¡À©ˆº Ͼ¡ìó­Ä ມ ÎÒÄ ມ ÉÄìú ÎÒÄ ມ້ Ä ພ ȯȾ ÎÒ®ö¤ ÎÒ ຊ º© À¹ñ©¯¸¡¦ö¤ À¹ñ©¯¸¡ª¾®¥º ມ ©¿ À¹ñ©¯¸¡¥ó¡ À¹ñ©¯¸¡ª¾®¥º ມ À¹õùº¤ À¹ñ©¯¸¡Ä¡È­Éº ຍ À¹ñ©¢¾¸ À¹ñ©®ö© À¹ñ©²ø¤Áì ນ À¹ñ©¹øÎø À¹ñ©ÂªÈ¤³ö­ À¹ñ©Îñ¤¤ö¸ À¹ñ©À ຜ š¤ À¹ñ©Ïɸ ຍ À¹ñ©ª¾Âìû À¹ñ© ຊ š­ ¥†ìÒ Á ມ ¤¥† ນຸນ ªÒ À ຜ š¤ Á ມ ¤¹ö¸¹¤º¡ Á ມ ¤¢ñ® Á ມ ¤À ມ ‰¾¯¸¡ Áª­ ¥†­¾ ຍ Ä¢È ມ ö©Á©¤ À¡ó©µøÈດິນê¾ມ 22 - ຊ ½­ò© ຜ ñ¡Á¡¤¦í ມ ຜ ñ¡Á¯½ ຜ ñ¡À»õº»ð ຜ ñ¡¹Ò¹¿ ຜ ñ¡Ä»Ä¡ú ຜ ñ¡µ¾¤ºˆ ງ ຜ ñ¡Ä¡ÈªÒ ຜ ñ¡º†Âªú­ ຜ ñ¡¢šê¾ ຜ ñ¡¢ö ມ ¢š­¾¡ ຜ ñ¡¡ø©Á©¤ ຜ ñ¡¡ø©¢¼¸ À¹ñ©Îû¾ê„¤ À¹ñ©£¸¾ ມ À¹ñ©Î¸© À¹ñ©À¡õºê¾ ມ Á ມ ¤ ຊ º­ ມ š ມ ÎÒÄ ມ É¡¾¦½ ຜ ñ¡Á¡¤¢ö ມ ຜ ñ¡¦óê¾ ຜ ñ¡Îº¡ Ͼ¡®ö¡ ເຫັດ ປວກ

7 7 À¡ó©µøȯȾ£¡¯È¾À쉾 ມ ó 51 - ຊ ½­ò©. ຜ ñ¡¦¾®Á»û¤ ຜ ñ¡¡½«ó­ Ͼ¡¡½êñ­ Ͼ¡¢¾ ມ ¦í ມ ຜ ñ¡¦½À ມ ñ¡ ຜ ñ¡ªš¸ ຜ ñ¡¡½Â©­Â£¡ ຜ ñ¡¹¸¾­ ຜ ñ¡¡½À©ö¾¢ö ມ ຜ ñ¡ªó­ª„¤ Ͼ¡Á£É¤ Ͼ¡²ò²È¸­ Ͼ¡ ມ ȸ¤¯È¾ Ͼ¡Ä³ Ͼ¡À©ˆº Ͼ¡ìó­Ä ມ Ͼ¡Àºó¡ Ͼ¡Á£É¤¢ö ມ ÎÒÄ ມ ÉÄ ຜ ȯȾ ÎÒ®ö¤ ÎÒ ຊ º© À¹ñ©¹ùñ¤Â¤¡ À¹ñ©Îû¾Á¹û À¹ñ©Îû¾ººÈ­ À¹ñ©£È¾ À¹ñ©­ÕϾ¡ À¹ñ©ê¾ À¹ñ©Áê© À¹ñ©«È¾­ À¹ñ©À ຜ ¾½ À¹ñ©Á¤û À¹ñ©¹¿³¾­ À¹ñ©Â£¡ À¹ñ©Ä£ À¹ñ©À¡õºÂ£¡ À¹ñ©ªó­¡ñ®Á¡û Á ມ ¤ºó Á ມ ¤ ມ ɾ Á ມ ¤¥†­ຸ­ ¥ñ¡¥„­ À®í¾ ®›¤ ªÒ À ຜ š¤ Á ມ ¤¢ñ® Ä¢È ມ ö©Á©¤ Áª­ Ͼ¡¡Ò ©º¡Á£ À¹ñ©©ó­ Ģȥñ¡¡½¥„­ À¡ó©µøÈÀ¢©©ò­®É¾­ ມ ó 6 ຊ ½­ò©. ຜ ñ¡£¾© êø­ Ͼ¡À¢õº¦í ມ ¹É ຍ ¾£¸¾ ຍ ຜ ñ¡º†Àìó© ຜ ñ¡¹ö ມ

8 8 ºñ©ª¾¦È¸­¡¾­­¿Ã ຊ ÉÀ­œºê†©ò­ ªö¸µÈ¾¤¡¾­£ò©ÄìÈ ºñ©ª¾¦È¸­À­œºê†­¾¢º¤®É¾­©ö¤£¸¾ ຍ Á ມ ú­ À­œºê†­¾÷À­œºê†®É¾­ × 100 = ºñ©ª¾¦È¸­À­œºê†­¾ 534ha ÷ 794ha × 100 = 67.3% ºñ©ª¾¦È¸­¥¿­¸­À£ˆº¤¯È¾¢º¤­¾ê†À¡ñ®Ä©É ªö¸µÈ¾¤¡¾­£ò©ÄìÈ ºñ©ª¾¦È¸­¥¿­¸­À£ˆº¤­¾ê†À¡ñ®Ä©É¢º¤®É¾­©ö¤£¸¾ ຍ Á ມ ú­ ¥¿­¸­À£ˆº¤­¾ ÷ ¥¿­¸­À£ˆº¤­¾êñ¤Ïö© (10 - ຊ ½­ò©) x 100 = ºñ©ª¾¦È¸­¥¿­¸­À£ˆº¤­¾ê†À¡ñ®Ä©É 10 ຊ ½­ò© ÷ 10 ຊ ½­ò© x 100 =100 % ¸òêó¡¾­¦¿Í¸©

9 9 ºñ©ª¾¦È¸­¢º¤À­œºê†­¾ ( % ) ºñ©ª¾¦È¸­¢º¤À£ˆº¤­¾ ( % ) ຜ ö­¡¾­¦¿¹ù¸©

10 10 ຜ ö­¡¾­¦¿¹ù¸© ºñ©ª¾¦È¸­¢º¤À£ˆº¤­¾ ( % ) ºñ©ª¾¦È¸­¢º¤À­œºê†­¾ ( % ) 0 20 40 60 80 100 020406080100 r =0.041 ºñ©ª¾¦È¸­¢º¤À­œºê†­¾ ( % ) ºñ©ª¾¦È¸­¢º¤À£ˆº¤­¾ ( % ) ¥¿­¸­ ຊ ½­ò©¢º¤À£ˆº¤­¾¥½®Ò¢›­¡ñ®¡¾­À²š ມ ¢›­ ¹ùõ ÍЩìö¤¢º¤ºñ©ª¾¦È¸­¥¿­¸­À­œºê†­¾. ¡¾­²ö¸²ñ­-¢º¤-ºñ©ª¾-¦È¸­-À­œº-ê†-©ò­-Áì½- ºñ©ª¾-¦È¸­¥¿­¸­ ຊ ½­ò©-À£ˆº¤-­¾

11 11 ºñ©ª¾¦È¸­À£ˆº¤¯È¾¢º¤©ö¤ ( % ) ºñ©ª¾¦È¸­À­œºê†¯È¾©ö¤ ( % ) ຜ ö­¡¾­¦¿¹ù¸©

12 12 ¥¿­¸­ ຊ ½­ò©¢º¤À£ˆº¤¯È¾¢º¤©ö¤¥½®Ò¢›­¡ñ®¡¾­ À²š ມ ¢›­¹ùõÍЩìö¤ ¢º¤ºñ©ª¾¦È¸­ À­œºê†¯È¾©ö¤. 0 20 40 60 80 100 01020304050 r= 0.206* ºñ©ª¾¦È¸­À­œºê†¯È¾©ö¤ ( % ) ºñ©ª¾¦È¸­À£ˆº¤¯È¾¢º¤©ö¤ ( % ) ºñ©ª¾¦È¸­À­œºê†¯È¾©ö¤ ( % ) ຜ ö­¡¾­¦¿¹ù¸© ¡¾­²ö¸²ñ­-¢º¤-ºñ©ª¾-¦È¸­-À­œº-ê†-¯È¾-©ö¤-Áì½- ºñ©ª¾-¦È¸­¥¿­¸­ ຊ ½­ò©-À£ˆº¤-¯È¾-¢º¤-©ö¤

13 13 ¡¾­²ö¸²ñ­-¢º¤-ºñ©ª¾-¦È¸­-À­œº-ê†-- ¯È¾Â£¡¯È¾À쉾Áì½-ºñ©ª¾-¦È¸­¥¿­¸­ ຊ ½­ò©- À£ˆº¤-¯È¾Â£¡¯È¾À쉾 ºñ©ª¾¦È¸­À­œºê†¯È¾Â£¡¯È¾À쉾 ( % ) ºñ©ª¾¦È¸­À£ˆº¤¢º¤¯È¾Â£¡¯È¾À쉾 ( % ) 0 20 40 60 80 100 020406080 r =0.172 ºñ©ª¾¦È¸­À­œºê†¯È¾Â£¡¯È¾À쉾 ( % ) ºñ©ª¾¦È¸­À£ˆº¤¢º¤¯È¾Â£¡¯È¾À쉾 ( % ) ຜ ö­¡¾­¦¿¹ù¸© ¥¿­¸­ ຊ ½­ò©À£ˆº¤¢º¤¯È¾Â£¡¯È¾À쉾¥½®Ò¢›­ ¡ñ®¡¾­À²š ມ ¢›­ÍõÍЩìö¤¢º¤ºñ©ª¾¦È¸­ À­ œºê†¯È¾Â£¡¯È¾À쉾.

14 14 À¦˜­-¦½-Á©¤¡¾­-²ö¸²ñ­-ºñ©ª¾-¥¿­¸­- ຊ ½ ­ò-©-À£ˆº¤-À¡ñ®-Ä©É-­¿-¡ñ­-Àº¤ r =0.803** ຜ ö­¡¾­¦¿¹ù¸© 0 20 40 60 80 100 020406080100 r =0.525** ºñ©ª¾¦È¸­¢º¤À£ˆº¤Îº¤ Áì½ ¹É¸ ຍ ( % ) ºñ©ª¾¦È¸­À£ˆº¤¢º¤¯È¾Â£¡¯È¾À쉾 ( % ) 0 20 40 60 80 100 020406080100 r =0.589** ºñ©ª¾¦È¸­¢º¤À£ˆº¤Îº¤ Áì½ ¹É¸ ຍ ( % ) ºñ©ª¾¦È¸­¢º¤À£ˆº¤ ©ò­ê¾ ມ ( % ) ºñ©ª¾¦È¸­À£ˆº¤¯È¾¢º¤©ö¤ ( % ) ºñ©ª¾¦È¸­À£ˆº¤¢º¤¯È¾Â£¡¯È¾À쉾 ( % ) 0 20 40 60 80 100 020406080100 r =0.433** ºñ©ª¾¦È¸­¢º¤À£ˆº¤­¾ ( % ) ºñ©ª¾¦È¸­¢º¤À£ˆº¤Îº¤ Áì½ ¹É¸ ຍ ( % ) 0 20 40 60 80 100 020406080100 r =0.705** ºñ©ª¾¦È¸­À£ˆº¤¯È¾¢º¤©ö¤ ( % ) ºñ©ª¾¦È¸­¢º¤À£ˆº¤ ©ò­ê¾ ມ ( % ) 0 20 40 60 80 100 020406080100 r =0.660** ºñ©ª¾¦È¸­¢º¤À£ˆº¤ ©ò­ê¾ ມ ( % ) ºñ©ª¾¦È¸­À£ˆº¤¢º¤¯È¾Â£¡¯È¾À쉾 ( % ) µøÈ-í-¡¾­-²ö¸²ñ­-ì½-¹¸È¾¤- ຊ ½­ò©-ºˆ­¡Ò--¦¾ ມ ¾©-À¹ñ­Ä©É ¡¾­-²ö¸²ñ­-¡ö¤-­š

15 15 ສະຫຼຸບລວມ ¥¿­¸­ ຊ ½­ò©-¢º¤-À£ˆº¤-¯È¾-¢º¤-­¾-¥½-®Ò-¢›­-¡ñ®-¡¾­-­¿-à ຊ É-À­ œº-ê†-©ò­-¹ì¾ ຍ → ¥¿­¸­- ຊ ½­ò©-À£ˆº¤-¥½-®Ò-¢›­-¡ñ®-À­œº-ê†-­¿-à ຊ É©ò­ → ¥¿­¸­- ຊ ½­ò©--À£ˆº¤¥½-®Ò-ªÈ¾¤-¡ñ­, -ªÈ¾¤-ÁªÈ -À¢©¹ìõ-¦½«¾­-ê†-À¡ñ®¡øÉ-Àꉾ-­˜­ ì½¹¸È¾¤-À£ˆº¤-¯È¾-¢º¤-­¾-Ä©É- ມ ó-¡¾­-²ö¸²ñ­-꾤-¡ö¤-­¿¡ñ­- Àº¤-µÈ¾¤-¦½Îò©-ÁÎÉ­ → ¥½- ມ ó-£¸¾ ມ -Áª¡-ªÈ¾¤-ì½¹¸È¾¤-®É¾­-à ຊ ÉÎɺ ຍ ¹ìõ- ¹ì¾ ຍ -Àꉾ-­˜­. ສະຫຼຸບລວມ

16 16 À¯í¾Ï¾ ຍ ¡¾­-¦¿-¹ì¸©-í-ªÒÎɾ ¦¿-¹ì¸©-À¢©-²œ­-ê†-ê†-¦¾ ມ ¾©-Àºö¾-À£ˆº¤-¯È¾-¢º¤-­¾ ມ ¾-Ä©É ¦¿-¹ì¸©-¯½ìò ມ ¾­-¢º¤-À£ˆº¤-¯È¾-¢º¤-­¾ ¦-¿¹ì¸©-콩ø-¡¾­-ê†-¦¾ ມ ¾©--Àºö¾-Ä©É ¦¿-¹ì¸©-¸òêó-¡¾­-­¿-à ຊ É-À£ˆº¤-¯È¾-¢º¤-­¾ ¦¿-¹ì¸©-¡¾­-Á¥¡-µ¾ ຍ -¢º¤-À£ˆº¤-¯È¾-¢º¤-­¾ ¦ຸ©-êɾ ຍ ¥½-ªÉº¤-Ä©É ²ò¥½-ì½-­¾-¦½²¾®-¢º¤-À£ˆº¤-¯È¾- ¢º¤-­¾-Áì½-¡¾­-­¿-à ຊ É-À­œº-ê†-©ò­-£õ-­-ÃÏÈ. À¯í¾Ï¾ ຍ ¡¾­-¦¿-¹ì¸©-í-ªÒÎɾ


Download ppt "1 ¡¾­²ö¸²ñ­ì½¹¸È¾¤¡¾­­¿Ã ຊ Éꆩò­ Áì½ ຊ ñ®²½ ຍ ¾¡º­ê† ມ ó ຊ ó¸ò©Ã­ê¿ ມ ½ ຊ ¾© À¢©À ມ õº¤Ä ຊ ê¾­ó ¢É¾²½À¥í¾ Adachi Yoshinao, º¾¥¾­ Miyagawa Shuichi ¥¾¡"

Similar presentations


Ads by Google