Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Leccion 5 agpaay inton Mayo 2, 2015. Ania kadi ti kayat a saoen ni Lucas iti panagngilin ni Jesus iti Aldaw a Panaginana a cas ugali Na? Kasano met nga.

Similar presentations


Presentation on theme: "Leccion 5 agpaay inton Mayo 2, 2015. Ania kadi ti kayat a saoen ni Lucas iti panagngilin ni Jesus iti Aldaw a Panaginana a cas ugali Na? Kasano met nga."— Presentation transcript:

1 Leccion 5 agpaay inton Mayo 2, 2015

2 Ania kadi ti kayat a saoen ni Lucas iti panagngilin ni Jesus iti Aldaw a Panaginana a cas ugali Na? Kasano met nga aramiden tayo ti panag-Sabado a cas ugali tayo? 1.Mabalin tayo a dayawen ti Dios uray sadinoman, ngem nasaysayaat ti panagdayaw a SANGSANGKAMAYSA iti maymaysa a lugar. 2.Gapuna maiparangarang tayo ni Jesus a Mannubbot ken Namarsua iti publiko. 3.Mabalin nga ibingay dagiti ragrasak ken dagiti kasapulan inton matipon-tipon tayo a cas agcacabsat iti pammati. “Ket immay sadi Nasaret, ili a dinackelan Na. Ket cas ugali Na, simrec iti sinagoga iti Aldaw ti Panaginana, ket timmacder a nagbasa.” (Lucas 4:16)

3 “Ket simmalog a napan idiay Capernaum, maysa nga ili ti Galilea. Ket sinsursuroan Na ida idi cadagiti Aldaw a Panaginana.” (Lucas 4:31) Cas mabasa tayo iti Lucas 4:31-36, nangisuro ken nangagas ni Jesus iti Aldaw a Panaginana iti laksid ti dadduma pay nga inaramid Na. Ti panagsuro na ket nasinga dagiti sairo nga simrec iti maysa a tao. Ngem pinaksiat ni Apo Jesus. Nasdaaw amin nga nakaimatang iti PANNAKABALIN NA  Pannakabalin nga mangisuro  Pannakabalin kadagiti sairo ken saksakit. Ti pannakabalin ni Jesus idi ket isu met laeng tatta. Itdem kadi ti biag mo iti pannakabalin ni Jesus tapno idalan Na?

4 “Ket kinunana cadacuada: toy Anac ti tao isu ti Apo ti aldaw a panaginana.’” (Lucas 6:5) Iti ania a pamay-an nga ni Jesus ti “Apo ti Sabado?” Inted ni Apo Jesus ti pudpudno a kaipapanan ti Sabado: Maipalubos nga agaramid iti naimbag ken mangisalacan iti biag iti aldaw a panaginana. Kasano nga sinango ni Jesus ti pammabasol nga linabsing na ti aldaw a panaginana? (Lucas 6:3-4, 9)

5 “Ket binendicionan ti Dios ti maicapito nga aldaw ken sinantificar na, ta kencuana ti naginanaan na kadagiti amin a gapuanan nga inaramid ken pinarsua Na.” (Genesis 2:3) Ti panagsalimetmet iti Sabado ket nadiosan a bilin (Exodo 20:8- 11). Mangted met iti bang-ar iti napisikalan ken naespirituan a gannuat. Kas pangarigan: Panagdengeg iti Sao ti Dios (Lucas 4:17) Panaginana ken Cristo (Hebreo 4:1) Pananglagip iti Namarsua (Gen. 2:3) Panagrambac iti Pannakasubbot (Deuteronomio 5:15)

6 “Nakita ti Dios nga kasapulan ti tao ti Sabado, uray pay idiay Paraiso. Kasapulanna nga iwalin dagiti bukod na a pagimbagan ken aramid iti maysa kadagiti pito nga aldaw, tapno mabalin na nga masirpat ti aramid ti Dios ken agtamed iti pannakabalin ken kinaimbag ti Dios. Masapul na ti Sabado tapno lagipen na ti Dios ken mangriing iti kinamanagyaman kadagiti amin nga adda kencuana agsipud ta dagitoy amin ken gubbuayan ti kinamanagparabur ti Namarsua.” E.G.W. (Patriarchs and Prophets, cp. 2, pg. 48)

7 “Ket ti Apo simmungbat kencuana ket kinunana: ‘Managinsisingpet, tunggal maysa cadacayo, dina aya bucraan iti aldaw a panaginana ti vacana wenno ti asnona iti col- loong, ket apanna painumen? Ket daytoy babai, nga anac ni Abraham, adtoy a binalud ni Satanas iti bayat ti sangapulo ket walo a tawen, saan aya a maipaay a bucraan iti daytoy a pannacabalud iti aldaw a panaginana?’” (Lucas 13:15-16) Ania dagiti paggidiatan ti trabaho nga maipalubos iti Sabado ken iti saan a maiparbeng? Ania ti mabalin nga aramiden tayo tapno masalimetmetan a nasaysayaat ti Sabado? Kasano ken apay nga ngilinen ti Sabado iti panagaramid ti ar-aramid ti kinamanangngaasi? (Lucas 4:31-40; 6:6-11; 13:10-16; 14:1-6)?

8 “Kadagiti lawlawas na masapul nga panunoten tayo ti Aldaw a Panaginana ken agsagana tapno matungpal ti bilin. Saan koma laeng a salimetmetan ti Sabado agsipud ta legal a banag. Masapul nga panunoten tayo ti naesperituan nga itden na iti biag ti tao. Amin nga mangala iti Sabado a cas tanda kadacuada ken iti Dios, a mangipakita nga isu ti mangsantificar, ket isu ti mangibagi iti gobyerno ti Dios. Inaldaw nga suruten da ti linteg ti pagarian. Inaldaw nga kararag da iti panagsantificar ti Sabado ket sumnec cadacuada. Ti pannakikadua ni Cristo ket inaldaw a marikna da a mamagbalin kadakuada tapno agbalin nga ulidan. Inaldaw nga aglawag ti naimbag nga aramid da kadagiti sabsabali.” E.G.W. (Testimonies for the Church, vol. 6, cp. 44, pg. 353)


Download ppt "Leccion 5 agpaay inton Mayo 2, 2015. Ania kadi ti kayat a saoen ni Lucas iti panagngilin ni Jesus iti Aldaw a Panaginana a cas ugali Na? Kasano met nga."

Similar presentations


Ads by Google