Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Microsoft® Office Outlook® 2007 Katiso

Similar presentations


Presentation on theme: "Microsoft® Office Outlook® 2007 Katiso"— Presentation transcript:

1 Microsoft® Office Outlook® 2007 Katiso
[Ela tlhoko mokatisi: Go bona thuso ka botlalo ya go tshwanedisa thempoleite e, bona selaete sa bofelofelo Gape, batla mafoko a mangwe gape a go ruta mo lebokoswaneng la dintlha la diselaete dingwe.] Dira ka bofefo

2 Diteng tsa khoso Kakaretso: Mofuta o montšhwa wa Outlook
Thuto 1: Itse ka ga Ribone Thuto 2: Bona ditaelo tsa letsatsi le letsatsi Thuto 3: Romela o bo o amogele dimametlelelo le ditshwantsho Thuto nngwe le nngwe e akaretsa lenaane la ditiro tse di akantshitsweng le setlhopha sa dipotso tsa tlhatlhobo.

3 Kakaretso: Mofuta o montšhwa wa Outlook
Bona! Go na le mofuta o montšhwa wa Outlook. Modiro o montšhwa le dipopego tse dintšhwa di tla go thusa ka botswerere le ka tsela e e bonolo mo ditirong tse o di dirang letsatsi le letsatsi.

4 Maikaelelo jwa khoso eno
Ya kwa le kwa mo Outlook 2007. Bona ditaelo mo Riboneng o bo o dire dilo tse o di dirang letsatsi le letsatsi: buisa o bo o romele imeile, dirisa dipeelanonako le dikopano, o bo o dirise bagolagani ba gago. Romela o bo o amogele ditshwantsho le dimametlelelo. Tlhomamisa gore baamogedi ba tla kgona go bula difaele tse di mametleletsweng tse di dirisang difomete tsa difaele tsa tokololo ya 2007 Microsoft Office e ntšhwa.

5 Thuto 1 Itse ka ga Ribone

6 Itse ka ga Ribone Fa o tlhama molaetsa mo Outlook 2007 e le lantlha (kgotsa o bula o o o amogetseng), o tla bona Ribone. Ke bente e e kgabaganyang fensetere kwa godimo. Ribone Bara ya Tse di Dirwang Khalentara Bagolagani E diretswe go go thusa go kgona go dira dilo bonolo le ka dikgato di le mmalwa. Mme dilo tse di siameng thata ga di felele ka Ribone-go santse go na le tse dintsi go go thusa go dira ka bofefo le ka botswerere. Fa go umakiwa dilo di se kae fela, go na le Bara ya Tse di Tshwanetseng go Dirwa , pheneno e ntšhwa ya khalentara, le fomete e ntšhwa ya bagolagani.

7 Go Simolola go Ruta ka ga Ribone
Molaetsa o montšhwa wa imeile ke o. Ribone e kwa godimo ga fensetere. Ribone e a bonala nako le nako fa o tlhama kgotsa o tseleganya sengwe mo Outlook. Gae Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Ngatha Dira Khopi Buka ya Diaterese Kgomaretsa Fometa Sepenti Mafoko a Motheo Go Cc… Romela Setlhogo: Microsoft e batlisisitse ka kelotlhoko ka fa batho ba dirisang ka teng ditaelo mo Outlook. Ka lebaka la patlisiso eo, ditaelo dingwe tsa Outlook ke tse di tlhomologileng go gaisa, gape ditaelo tse di tlwaelegileng di bontshiwa le go bewa e le setlhopha ka ditsela tse di dirang gore go nne bonolo go di bona le go di dirisa. O tla rakana le Ribone segolobogolo fa o tlhama kgotsa o baakanya melaetsa ya imeile, dintlha tsa khalentara, bagolagani, ditiro, kgotsa ditsenngwa mo jenaleng. Ela Tlhoko: Fa e le gore o kile wa dirisa Microsoft Office Word 2007, Ribone ya melaetsa ya Outlook ga e na go nna selo se se ntšhwa mo go wena. Ka gonne setseleganyi sa Outlook 2007 se thailwe mo go Word 2007, bontsi jwa ditaelo le diitlhophelwa tse di leng teng mo go Word ke tse di leng teng fa o tlhama melaetsa mo Outlook.

8 Fa go lebiwa Ribone ka kelotlhoko
Go go thusa botoka go ithuta ka tsela ya go dirisa Ribone, se ke kaelo ya motheo wa ka fa e rulagantsweng ka teng. Gae Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Ngatha Dira Khopi Buka ya Diaterese Kgomaretsa Fometa Sepenti Peelodimamaretswa Mafoko a Motheo Maina Go Cc… Romela Setlhogo: Dithebo: Ribone e dirilwe ka dithebo tse di farologaneng, nngwe le nngwe e amana le mefuta e e rileng ya tiro e o e dirang mo Outlook. Ditlhopha: Thebo nngwe le nngwe e na le ditlhopha di le mmalwa tse di bontshang dintlha tse di tsamaisanang mmogo. Ditaelo: Taelo ke konopo, lebokoso ya go tsenya tshedimosetso, kgotsa menu. Dithebo: Mo dithebong go na le ditaelo le dikonopo tse o kileng wa di dirisa pele. Thebo ya Molaetsa e bontshiwa fano. Ditlhopha: Mafoko a Motheo, a a bontshiwang fano, ke setlhopha. Ditaelo: Konopo ya Bontsho le lenaane la Fonto (le le mo setshwantshong se le bontsha fonto ya Calibri) ke ditaelo. Ditaelo tse di dirisiwang thata thata, tse di tshwanang le Kgomaretsa, di na le dikonopo tse dikgolo.

9 Ribone e bontsha se o se tlhokang
Gape, o tla kopana le Ribone fa o tsaya dikgato dingwe tse di tshwanang le go tlhama melaetsa, ditsenngwa tsa khalentara, kgotsa bagolagani. Ribone e bontsha dithebo le ditaelo tse di tshwanelang se o se dirang. Ke gore, dithebo tsa mo Riboneng di tla farologana go ikaegile ka lefelo la Outlook le o dirang mo go lone.

10 Ribone e bontsha se o se tlhokang
Setshwantsho se bontsha dingwe tsa dipharologano. Molaetsa o montšhwa bo bontsha dithebo tsa Molaetsa le Diitlhophelwa. Peelano nako e ntšhwa e bontsha thebo ya Peelano. Mogolagani yo montšhwa o bontsha thebo ya Mogolagani. Dithebo tsa Molaetsa le Diitlhophelwa di na le ditlhopha le ditaelo tse o tla di dirisang fa o kwala le go romela molaetsa. Thebo ya Peelano nako e na le ditlhopha le ditaelo tse di lebaneng le setsenngwa sa khalentara. Thebo ya Mogolagani e na le ditlhopha le ditaelo go go thusa gore o boloke tshedimosetso ya bagolagani e le mo nakong.

11 Go na le tse dikgolo tse di sa bonweng
Motsu o monnye o o kwa tlase ga setlhopha o raya gore go na le di le dintsi tse di ka bonwang go na le se o se bonang. Konopo e e bidiwa Sesimolola Lebokoso la Puisano. Gae Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Ngatha Dira Khopi Kgomaretsa Buka ya Diaterese Fometa Sepenti Peelodimamaretswa Mafoko a Motheo Fonto Romela Fonto Sebaka fa Gare ga Ditlhaka Setshwantsho sa motheo se bontsha gore go bona lenaane lotlhe la diitlhophelwa tsa fonto, o tla tobetsa motsu o o bapileng le setlhopha sa Mafoko a Motheo mo thebong ya Molaetsa wa imeile.

12 Baradidirisiwa ya Tlhabanyetso
Baradidirisiwa ya Tlhabanyetso ke baradirisiwa e nnye mo godimo ga Ribone. E diretswe go dira gore ditaelo tse o di tlhokang le tse o di dirisang gantsi thata di bonale bonolo. Gae Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Ngatha Dira Khopi Kgomaretsa Buka ya Diaterese Fometa Sepenti Peelodimamaretswa Mafoko a Motheo Go Cc… Romela Setlhogo: Ke eng se se molemo thata ka Baradidirisiwa ya Tlhabanyetso? Gore go na le eng mo go yone go ikaegile ka yone. Ke gore, o ka nna wa tsenya ditaelo tse o di ratang mo go yone ka go tobetsa ka fa mojeng bonolo fela. Karata ya Tshupiso ya ka Bofefo, e go golagantsweng le yone kwa bofelong jwa khoso eno, e akaretsa dikgato tse di tlhalositsweng ka botlalo tsa go tsenya ditaelo mo Baradidirisiweng ya Tlhabanyetso.

13 Baradidirisiwa ya Tlhabanyetso
O tla bona le go dirisa Dibaradidirisiwa tsa Tlhabanyetso go ikaegile ka fa o dirang ka teng mo Outlook. Gae Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Ngatha Dira Khopi Kgomaretsa Buka ya Diaterese Fometa Sepenti Peelodimamaretswa Mafoko a Motheo Go Cc… Romela Setlhogo: Ka sekai, ditshwanediso tse o di dirang mo Baradidirisiweng ya Tlhabanyetso ya melaetsa e o e romelang ga di na go bonala mo Baradidirisiweng tsa Tlhabanyetso ya Bagolagani.

14 Tse dingwe gape ka diitlhophelwa
Mo Outlook 2007, o tla tlhoma diitlhophelwa mo mafelong a le mmalwa a a farologaneng. Lebokosokgorogelo - Microsoft Outlook Faele Tseleganya Tebego Ya go Didirisiwa Ditiro Thuso Molaetsa Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Tlhama Selo se Se ntšhwa sa Outlook Molaetsaposo o Montšhwa Molaetsa wa Imeile Peelanonako Boloka Kopo ya Kopano Tswala Diitlhophelwa tsa Setseleganyi Diitlhophelwa tsa go kwala imeile Fa e le gore o batla go fetola dithulaganyo tsa gago tsa go kwala imeile-ka sekai, go dira gore selolamisa mokwalo se se ka sa tlhokomologa ditlhakakgolo—o dira jalo mo lebokosong la puisano la Diitlhophelwa tsa setseleganyi.

15 Tse dingwe gape ka diitlhophelwa
Mo Outlook 2007, o tla tlhoma diitlhophelwa mo mefelong a le mmalwa a a farologaneng. Lebokosokgorogelo - Microsoft Outlook Faele Tseleganya Tebego Ya go Didirisiwa Ditiro Thuso Molaetsa Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Tlhama Selo se Se ntšhwa sa Outlook Molaetsaposo o Montšhwa Molaetsa wa Imeile Peelanonako Boloka Kopo ya Kopano Tswala Diitlhophelwa tsa Setseleganyi Simolola go tlhama molaetsa, o bo o dira se: Tlhokomediso: Dithulaganyo dingwe, tse di tshwanang le tse o di tlhomang mo lefelong la Temogasebele la fensetere ya Diitlhophelwa tsa Setseleganyi, di tlhakanelwa mo manaaneng otlhe a tsamaiso ya 2007 Office. Le fa go ntse jalo, diphetogo ka bontsi tse o di dirang mo go Diitlhophelwa tsa Setseleganyi di tla dira fela mo Outlook. Tobetsa Konopo ya Microsoft Office Tobetsa Diitlhophelwa tsa Setseleganyi.

16 Tse dingwe gape ka diitlhophelwa
Mo Outlook 2007, o tla tlhoma diitlhophelwa mo mafelong a le mmalwa a a farologaneng. Lebokosokgorogelo - Microsoft Outlook Faele Tseleganya Tebego Ya go Didirisiwa Ditiro Thuso Molaetsa Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Tlhama Selo se Se ntšhwa sa Outlook Molaetsaposo o Montšhwa Molaetsa wa Imeile Peelanonako Boloka Kopo ya Kopano Tswala Diitlhophelwa tsa Setseleganyi Diitlhophelwa tsa go romela imeile Ka sekai, o ka nna wa tlhopha gore a molaetsa o o romelwang o fometiwa e le Mafoko a a sa Fometwang, HTML, kgotsa Mafoko a a Humileng. Gape o ka nna wa fetola fa o bolokang teng khopi ya molaetsa o o rileng o o rometsweng (kgotsa o ka totobatsa gore a o boloka khopi ya one kgotsa nnyaa). Fa o romela molaetsa wa imeile, o ka nna wa tlhopha ka fa molaetsa o o o romelwang ka teng. O tlhoma diitlhophelwa tse mo dithebong tse di bonwang mo Riboneng ya molaetsa o o butsweng.

17 Tse dingwe tse dintšhwa: Bara ya tse di Tshwanetseng go Dirwa
E e leng kwa mojeng o o kgakala wa fensetere, Bara ya Tse di Dirwang e ka bonala gongwe le gongwe kwa o ka tswang o dira teng mo Outlook. Bara ya Tse di Dirwang Seetebosigo 2007 E rulagantswe Ke: Letlhakgonya Tlanya tiro e ntšhwa Gompieno Bara ya Tse di Dirwang e diretswe go go thusa go latedisa ditiro tse di tlang le dipeelanonako. O ka nna wa bona Bara ya Tse di Tshwanetseng go Dirwa mo Imeileng, mo Khalentareng, mo Bagolaganing, jalo le jalo.

18 Tse dingwe tse dintšhwa: Bara ya tse di Tshwanetseng go Dirwa
E e leng kwa mojeng o o kgakala wa fensetere, Bara ya Tse di Dirwang e ka bonala gongwe le gongwe kwa o ka tswang o dira teng mo Outlook. Bara ya Tse di Dirwang Seetebosigo 2007 E rulagantswe Ke: Letlhakgonya Tlanya tiro e ntšhwa Gompieno Setshwantsho se bitsa dintlha tsa yone di le mmalwa tsa konokono: Sefenena Letlha Dipeelanonako tse di tlang tsa khalentara Lefelo la go tsenya ditiro tse dintšhwa ka go tlanya Lenaane la tiro ya gago

19 Tebego e ntšhwa ya khalentara
Sebopego sa khalentara mo Outlook se dira gore go nne bonolo go bona gore eng ke eng. Gape, go bonolo go tsena mo go sengwe le sengwe. Letsatsi Beke Kgwedi Bontsha Beke ya Tiro Bontsha Beke e e Tletseng Seetebosigo , 2007 Batla Khalentara Mantaga Labobedi Laboraro Labone 9 am Bontsha Ditiro ka: Letlhakgonya le le rileng. Ditiro Setshwantsho se bontsha dikai dingwe: Dikonopo tse dikgolo di dira gore go nne bonolo gore ka bofefo o fetolele mo ditebong tsa letsatsi le letsatsi, beke le beke, le tsa kgwedi le kgwedi tsa khalentara. Dikonopo tsa Kwa Morago le Kwa Pele di go letlelela gore ka bofefo o kgone go ya go letsatsi le le latelang, beke e e latelang, kgotsa kgwedi e e latelang mo khalentareng.

20 Tebego e ntšhwa ya khalentara
Sebopego sa khalentara mo Outlook se dira gore go nne bonolo go bona gore eng ke eng. Gape, go bonolo go tsena mo go sengwe le sengwe. Letsatsi Beke Kgwedi Bontsha Beke ya Tiro Bontsha Beke e e Tletseng Seetebosigo , 2007 Batla Khalentara Mantaga Labobedi Laboraro Labone 9 am Bontsha Ditiro ka: Letlhakgonya le le rileng. Ditiro Setshwantsho se bontsha dikai dingwe: Mo lefelong la Ditiro, dilo tse di feditsweng di bonala di kgwarintswe gape di "ngaparela" bonolo; ditiro tse di sa tshwaiwang di feditswe di tla isiwa mo letsatsing le le latelang ka go itirisa fela, go fitlhela o di fetsa. Lefelo la Ditiro le go bontsha ditiro tsa ga jaana le tse di tlang le go latedisa tse o di fitlheletseng, gape.

21 Tebego e ntšhwa ya bagolagani
Mo Outlook 2007, Dikarata tsa Kgwebisano tsa mo Khomputareng di dira gore go nne bonolo go leba le bonolo go abelanwa. Bagolagani Jordan, Katie Jörgensen, Gundrun Katie Jordan Jörgensen, Gundrun Lebokoswana la Pheneno Lund, Katie Tupy, Richard Pia Lund Richard Tupy Tobetsa Bagolagani go fetolela kwa lefelong leo la Outlook. O ka nna wa romela Dikarata tsa Kgwebisano tsa mo Khomputareng ka imeile. O ka nna wa batla go akaretsa Karata ya gago ya Kgwebisano ya mo Khomputareng e le karolo ya mosaeno wa gago wa mo imeileng.

22 Tebego e ntšhwa ya bagolagani
Ela tlhoko gore mo setshwantsong se, Lebokoswana la Pheneno le ngotlilwe gore le bontshe lebokoswana la Bagolagani le oketsegile. Bagolagani Jordan, Katie Jörgensen, Gundrun Katie Jordan Jörgensen, Gundrun Lebokoswana la Pheneno Lund, Katie Tupy, Richard Pia Lund Richard Tupy O ka nna wa ngotla Lebokoswana la Pheneno go tswa mo lefelong lengwe fela la Outlook ka go tobetsa konopo ya Ngotla Lebokoswana la Pheneno. Ntlha: Gape tlhokomela gore mo setshwantsong se, Lebokoswana la Pheneno le ngotlilwe gore le bontshe lebokoswana la Bagolagani le oketsegile. O ka nna wa ngotla Lebokoswana la Pheneno go tswa mo lefelong lengwe fela la Outlook ka go tobetsa konopo ya Ngotla Lebokoswana la Pheneno.

23 Dikakantsho tsa go ikatisa
Tlhama molaetsa mme o bone Ribone. Bula molaetsa mme o bone Ribone ya molaetsa o o amogetsweng. Tlhoma diitlhophelwa tsa thulaganyo, diitlhophelwa tsa setseleganyi sa imeile, le diitlhophelwa tsa melaetsa ya imeile. Tlhotlhomisa Bara ya Tse di Dirwang mme o bone tsela ya go e tshwanedisa. Lebaleba mo khalentareng ya gago mme o lebe bagolagani mo tebong e ntšhwa ya Karata ya Kgwebisano (e ka itlhophelwa). [Ela tlhoko go mokatisi: Fa Outlook 2007 e tsentswe mo khomputareng ya gago, o ka nna wa tobetsa kgokagano mo selaeteng gore o ye go ikatiso ya mo inthaneteng. Mo ikatisong eo, o ka dira nngwe le nngwe ya ditiro tse mo Outlook, go na le ditaelo tse di go kaelang. Sa Botlhokwa: Fa e le gore ga o na Outlook 2007, ga o na go kgona go bula ditaelo tsa go ikatisa.]

24 Tlhatlhobo 1, potso 1 Ribone e tla lebega e tshwana mo molaetseng o montšhwa wa imeile le mo molaetseng wa imeile e e amogetsweng. (Tlhopha karabo e le nngwe.) Boammaaruri. E seng Boammaaruri.

25 Tlhatlhobo 1, potso 1: Karabo
E seng Boammaaruri. Se se mo Riboneng se tla farologana ka gonne dilo tse o di tlhokang go dirisa melaetsa e mentšha le e e amogetsweng ga di tshwane.

26 Tlhatlhobo 1, potso 2 O fetoletse mo khalentareng mme o siame go tlhotlhomisa. Gore o dire sebaka se sengwe mo fensereteng ya Outlook go e bona, ke efe ya tse di latelang e o ka e dirang mo Outlook? (Tlhopha karabo e le nngwe.) Dirisa dikonopo tse di kwa godimo go fitlha dintlha. Ngotla Lebokoswana la Pheneno. Fetola dithulaganyo tsa resolušene ya sekirine sa gago.

27 Tlhatlhobo 1, potso 2: Karabo
Ngotla Lebokoswana la Pheneno. Mo mofuteng o wa Outlook, o ka nna wa ngotla Lebokoswana la Pheneno ka go tobetsa konopo ya Ngotla Lebokoswana la Pheneno.

28 Bona ditaelo tsa letsatsi le letsatsi
Thuto 2 Bona ditaelo tsa letsatsi le letsatsi

29 Bona ditaelo tsa letsatsi le letsatsi
O tsenyeditswe Outlook mme o tsere nako o ithuta ka ga dingwe tsa ditsela dingwe tsa ka fa e farologanang ka teng le mefuta ya pele. Jaanong ke nako ya go simolola tiro. A go tlile go nna bonolo go dira dilo tse o di tlhokang mo Outlook? Thuto e e tlile go go bontsha gore karabo ke ee.

30 Tlhama molaetsa o montšha.
Ke nako ya go kwala le go romela molaetsa wa gago wa ntlha wa imeile o dirisa Outlook e ntšhwa. Ke eng se o tlhokang go se itse? Lebokosokgorogelo Ntšhwa Gae Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Imeile Ngatha Dira Khopi Kgomaretsa Sepente Fomete Peelodimamaretswa Mafoko a Motheo Go Cc… Romela Setlhogo: Mo molaetseng o montšhwa, sa ntlha tlwaelana le Ribone. Thebo ya Molaetsa e mo godimo, e na le ditaelo tse go ka nnang ga diragala gore o di dirise nako le nako fa o tlhama le go romela molaetsa.

31 Tlhama molaetsa o mošwa.
Go dirisa dithebo tse dingwe Lebokosokgorogelo Ntšhwa Gae Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Ngatha Fa e le gore o na le bothata jwa go bona taelo e e rileng kgotsa konopo, o ka nna wa tlhoka go leba mo thebong e nngwe. Imeile Dira Khopi Kgomaretsa Sepenta Fomete Peelodimamaretswa Peelodimamaretswa Mafoko a Motheo Go Cc… Romela Setlhogo: Ka sekai, go tsenya setshwantsho gore se bonale se tsamaisana le mafoko mo molaetseng wa gago (e seng e le semametlelelwa se se emeng se le nosi), o tla tlhoka go fetogela go thebo ya Tsenya. Ela tlhoko: Seno ga se sešhwa, mme ke se motho o ka se gakologelwang: Ditlhopha dingwe le dikonopo di tla kgona go bonwa fela fa khesara e le mo mmeleng wa molaetsa wa imeile. Ka sekai, go fometa ditaelo mo thebong ya Mafoko a Motheo go ka se bonwe fa khesara e le mo felong ga Go ya go kgotsa felong ga Setlhogo; gore go dirisiwe ditaelo tseo, o tlhoka go sutisetsa khesara mo mmeleng wa molaetsa.

32 Dirisa Buka ya Diaterese go tsenya baamogedi
Dirisa Buka ya Diaterese go tsenya maina mo mafelong a Go , Cc, le Bcc. Gae Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Ngatha Dira Khopi Kgomaretsa Buka ya Diaterese Sepenta Fomete Peelodimamaretswa Mafoko a Motheo Go Cc… Romela Setlhogo: O tla bona taelo ya Buka ya Diaterese mo thebong ya Melaetsa.

33 Bontsha kgotsa o fitlhe felo ga Bcc
Fa e le gore o batla go tlanya diaterese tsa imeile ka tlhamalalo mo dibokosong tsa Go le Cc, gape o ka nna wa batla go itse ka fa o ka bontshang ka teng felo ga Bcc gore o kgone go tlanya maina mo go gone, gape. Molaetsa Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Bontsha Bcc Bontsha Go Tswa Go Mafelo Go Cc… Romela Bcc… Setlhogo: Setshwantsho se bontsha lefelo la taelo ya Bontsha Bcc . Jaaka o ka bona, o tla e bona mo thebong ya Diitlhophelwa. O ka nna wa dirisa Bcc (khutshwafatso ya blind carbon copy) go romela melaetsa ntle le go bontsha maina a baamogedi go mongwe le mongwe wa bone—ke tsela e le nngwe ya go tlotla bosephiri jwa batho ba o ba romelelang imeile. Dintlha: O ka nna wa bontsha kgotsa wa fitlha felo ga Bcc go ya ka fa o batlang ka teng ka go tsenya konopo ya Bontsha Bcc mo Baradidirisiweng ya Tlhabanyetso. Le fa go le jalo, ga o tlhoke go tobetsa go dirisa kgotsa go emisa tiriso ya felo ga Bcc nako le nako fa o romela molaetsa; felo ga Bcc ga go na go bonala mo molaetseng o o amogetsweng, le fa o sa o time mo molaetseng o o rometsweng.

34 Akaretsa mosaeno wa gago
A o ka rata go dirisa mosaeno wa gago wa imeile kwa bofelong jwa melaetsa ya gago ya Outlook? Go Go Go Cc… Cc… Cc… Romela Romela Romela Setlhogo: Setlhogo: Setlhogo: Keleletso-masego, PIA LUND Mokaedimogolo wa Papatso Contoso Ltd. (w) (m) Sala Sentle! Pia Ka boikanyego, Pia Lund Mesaeno ya imeile e ka nna le seabe mo go neyeng tshedimosetso ka ga bagolagano, e dira gore boitshupo jwa gago kgotsa gore o mang bo bonale sentle ka bonako, le go thusa go tswala melaetsa ka tsela e e tshwanetseng.

35 Akaretsa mosaeno wa gago
O ka nna wa fetola mesaeno e e leng teng kgotsa wa tlhama e mentšha, gammogo le go tlhoma mosaeno o o rulaganyeditsweng ruri. Molaetsa Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Buka ya Diaterese Sekaseka Maina Kgomaretsa Faele Kgwebisano Karata Khalentara Mosaeno Latela Godimo Mafoko a Motheo Maina Akaretsa Kgwebisano Ya Sebele Mesaeno… Simolola ka go tobetsa motsu tlase ga taolo ya Mosaeno. Setshwantsho se se bontsha se se diragalang morago: Fa e le gore o ne wa tlhama mesaeno mo nakong e e fetileng, o tla e bona e kwadilwe fano. Go tlhama mesaeno e mentšhwa, tlhoma mosaeno o o rulaganyeditsweng ruri, kgotsa go baakanya mesaeno e e leng teng, tobetsa Mesaeno.

36 Dirisa matshwao le dikgakololo
Matshwao le dikgakololo di ka thusa wena le ba bangwe go gakologelwa go dira dilo. Mametlelela Faele Latela Godimo Maina Akaretsa Gompieno Ka moso Go Mo Bekeng Eno Cc… Romela Setlhogo: Tsenya kgakololo Phimola Letshwao Letshwao la Baamogedi Lebokosokgorogelo Go tsenya letshwao, kgakololo, kgotsa fa o tlhama molaetsa, simolola ka go tobetsa Latedisa mo setlhopheng sa Diitlhophelwa sa molaetsa o montšhwa.

37 Dirisa matshwao le dikgakololo
Latedisa o direla wena Maina Mametlelela Faele Latela Godimo Akaretsa Gompieno A re re o romela molaetsa kwa go modirimmogo o o reng “Ke tla ikgolaganya le wena ka moso.” Ka moso Go Mo Bekeng Eno Cc… Romela Setlhogo: Tsenya Kgakololo Phimola Letshwao Letshwao la Baamogedi Lebokosokgorogelo Go tlhomamisa gore o dira jalo, itshwaele molaetsa ka go tobetsa Latedisa o bo o tobetsa Ka Moso. Molaetsa o o tshwaiwa le go tsenngwa mo Lenaaneng la Tse Di Tshwanetseng go Dirwa mo Ditirong. Gape o bonala e le ntlha mo Bareng ya Tse Di Tshwanetseng go Dirwa. Molaetsa ka boone o isiwa mo setsholadifaeleng sa Dintlha tse di Rometsweng fa o sena go romelwa.

38 Dirisa matshwao le dikgakololo
Tatediso ya moamogedi Maina Mametlelela Faele Latela Godimo Akaretsa Gompieno Gape o ka mametlelela letshwao la latedisa la baamogedi ka go dirisa taelo ya Letshwao la Baamogedi, le le totobaditsweng mo setshwantshong. Ka moso Go Mo Bekeng Eno Cc… Romela Setlhogo: Tsenya kgakololo Phimola Letshwao Letshwao la Baamogedi Lebokosokgorogelo Pele ga o romela molaetsa, o totobatsa gore o batla gore moamogedi a gakolowe gore a ikgolaganye le wena. Jaaka setshwantsho se bontsha, molaetsa o o amogetsweng o tla akaretsa letshwao le aekhone ya tloloko. Fa fela moamogedi a boloka molaetsa mo lebokosoposong la gagwe la Outlook, go tla bonala segakolodi ka nako e o e boletseng. Aekhone ya tloloko e bontsha moamogedi gore molaetsa o akaretsa kgakololo. Tlhokomela gore selwana se ga se na go tsenngwa mo Bareng ya Tse Di Tshwanetseng go Dira tsa moamogedi—go tlhama lenaane la tse di tshwanetseng go dirwa ke selo se motho ka namana a ikgethelang sone.

39 Araba molaetsa Imeile ga se ka ga go romela fela...
...gape ke ka ga go amogela le go fetola. Molaetsa Phetolo Phetolo go Botlhe Fetisetsapele Phimola Sutisa Setsholadifaele Tlhama Molao Ditiro tse Dingwe Seromela Boloko Araba Ditiro Imeile e e sa Letlelesegeng Go tswa go: Go: Cc: Setlhogo: Fa o fetola molaetsa o o butsweng, o tla dirisa dikonopo mo setlhopheng sa Araba mo thebong ya Molaetsa ya Ribone. O tla ela tlhoko gore se se mo Riboneng mo molaetseng o o amogetsweng se farologane le se se mo go yone mo molaetseng o montšhwa wa imeile.

40 Kana! Ke tshwanetse go busetsa molaetsa?
Ga o ise o ke o romele molaetsa mme wa lemoga gore ntlha ya botlhokwa mo go one e phoso. Imeile Ditsholadifaele Tsotlhe tsa Imeile Dintlha Tsotlhe tsa Imeile Molaetsa Lebokosokgorogelo Lebokoso la Melaetsa e e Tswang Melaetsa e e Rometsweng Phimola Sutisa Setsholadifaele Tlhama Molao Ditiro tse Dingwe Seromela Boloko Ditiro Imeile e e sa Letlelesegeng Melaetsa e e Rometsweng Go tswa go: Tseleganya Molaetsa Batla Melaetsa e e Rometsweng Go: Busetsa Molaetsa O E rulagantswe Ka: Letlha Cc: Setlhogo: Romela Molaetsa O Sešwa Bokola Dimametlelelwa Fa e le gore o dirisa Microsoft Exchange Server ka imeile ya gago, o ka nna wa kgona go busetsa molaetsa o o sa tswang go o romela. Fa o tsaya kgato pele ga moamogedi a buisa molaetsa, go o busetsa go tla go letlelela go romela o o baakantsweng go motho yoo mme o tile se e ka nnang matlhabisaditlhong.

41 Kana! O tshwanetse go busetsa molaetsa?
O sa tswa go romela molaetsa mme o lemoga gore ntlha ya botlhokwa mo go one e phoso. Imeile Ditsholadifaele Tsotlhe tsa Imeile Dintlha Tsotlhe tsa Imeile Molaetsa Lebokosokgorogelo Lebokoso la Melaetsa e e Tswang Melaetsa e e Rometsweng Phimola Sutisa Setsholadifaele Tlhama Molao Ditiro tse Dingwe Seromela Boloko Ditiro Imeile e e sa Letlelesegeng Melaetsa e e Rometsweng Go tswa go: Tseleganya Molaetsa Batla Melaetsa e e Rometsweng Go: Busetsa Molaetsa O E rulagantswe Ka: Letlha Cc: Setlhogo: Romela Molaetsa O Sešwa Bokola Dimametlelelwa Go dirwa jaana: Mo Lebokoswaneng la Pheneno, tobetsa Melaetsa e e Rometsweng go tlolela mo setsholadifaeleng. Mo setsholadifaeleng sa Melaetsa e e Rometsweng, tobetsa gabedi mo molaetseng o o batlang go o busetsa gore o o bule.

42 He! O tshwanetse go busetsa molaetsa?
Ga o ise o ke o romele molaetsa mme wa lemoga gore ntlha ya botlhokwa mo go one e phoso. Imeile Ditsholadifaele Tsotlhe tsa Imeile Dintlha Tsotlhe tsa Imeile Molaetsa Lebokosokgorogelo Lebokoso la Melaetsa e e Tswang Melaetsa e e Rometsweng Phimola Sutisa Setsholadifaele Tlhama Molao Ditiro tse Dingwe Seromela Boloko Ditiro Imeile e e sa Letlelesegeng Melaetsa e e Rometsweng Go tswa go: Tseleganya Molaetsa Batla Melaetsa e e Rometsweng Go: Busetsa Molaetsa O E rulagantswe Ka: Letlha Cc: Setlhogo: Romela Molaetsa O Sešwa Bokola Dimametlelelwa Go dirwa jaana: Ela tlhoko: Fa o sa bone taelo ya Busetsa Molaetsa O, gongwe e ka tswa e le gore ga o dirise Sefara ya Microsoft Exchange go dirisa imeile ya gago. Karata ya Tshupiso ka Bofefo, e e tsamaisanang le khoso e, e na le tshedimosetso e nngwe gape ka ga ka fa o ka rurifatsang seno ka teng. Mo molaetseng o o butsweng, tobetsa Dikgato tse Dingwe mo setlhopheng sa Dikgato, o bo o tobetsa Busetsa Molaetsa O.

43 Iphe nako mme o gakologelwe go dira dilo
Outlook ga se fela ka ga imeile. Gape ke ka ga go rulaganya nako ya gago, e o e dirang mo khalentareng ya gago. Peelanonako Tsenya Fometa Mafoko Bontsha E le: E a dirisiwa Boloka le Tswala Laletsa Bannateng Peelanonako Go rulaganya Kgakololo Metsotso e le 15 Ga go epe Ditiro Bontsha Metsotso e le 0 Setlhogo: Metsotso e le 5 Lefelo: Metsotso e le 10 Metsotso e le 15 Nakotshimololo: Metsotso e le 30 Nakophetso: Ura e le 1 Diura tse 2 Diura tse 3 Fa o tlhama kgotsa o bula selwana mo khalentareng ya gago, o tla bona gore Ribone e bontsha ditlhopha le ditaelo tse di tshwanetseng tsa go go thusa go laola nako ya gago.

44 Iphe nako mme o gakologelwe go dira dilo
Fa o tlhama sepe fela se o se tsenyang mo khalentareng, go tlhomiwa kgakololo ka go itirisa fela. Peelanonako Tsenya Fometa Mafoko Bontsha E le: E a dirisiwa Boloka le Tswala Laletsa Bannateng Peelanonako Go rulaganya Kgakololo Metsotso e le 15 Ditiro Ga go epe Bontsha Metsotso e le 0 Setlhogo: Metsotso e le 5 Lefelo: Metsotso e le 10 Metsotso e le 15 Nakotshimololo: Metsotso e le 30 Ura e le 1 Nakophetso: Diura tse 2 Diura tse 3 Gore o fetole nako ya kgakololo ya peelanonako: Ela tlhoko: Tsela e o tlhomang kgakololo e e tlwaelegileng ya dipeelanonako tsotlhe go dirwa ka go tobetsa Diitlhophelwa mo menung wa Didirisiwa mo fensetereng e kgolo ya Outlook, mme o bo o tlhoma nako e e rulaganyeditsweng ruri mo thebong ya Diratwa, tlase ga Khalentara. Mo thebong ya Peelanonako, tobetsa motsu go bula lenaane la Kgakololo o bo o tlhopha nako. Fa o sena go dira phetolo, tobetsa Boloka le Tswala mo Riboneng e e kwa molemeng thata.

45 A o batla go tlhama kopano? Laletsa ba bangwe
Peelanonako ke ya gago fela. Fa ba bangwe le bone ba le mo teng, tlhama kopano. Peelanonako Tsenya Fometa Mafoko Bontsha E le: E a dirisiwa Boloka le Tswala Laletsa Bannateng Peelanonako Go rulaganya Kgakololo Metsotso e le 15 Kopano Tsenya Fometa Mafoko Khalentara Phimola Khansela Taletso Peelanonako Go rulaganya Lefelotiro ya Kopano Fetisetsapele Ditiro Bontsha Go Mo thebong ya Peelanonako, tobetsa Laletsa Bannateng. Konopo ya Go le lebokoso di a tlhagelela. Tlanya maina ka tlhamalalo mo lebokosong kgotsa tobetsa konopo ya Go go tsenya balalediwa ka go tlhopha mo lenaaneng.

46 A o batla go tlhama kopano? Laletsa ba bangwe
Peelanonako ke ya gago fela. Fa ba bangwe le bone ba le mo teng, tlhama kopano. Peelanonako Tsenya Fometa Mafoko Bontsha E le: E a dirisiwa Boloka le Tswala Laletsa Bannateng Peelanonako Go rulaganya Kgakololo Metsotso e le 15 Ditiro Bontsha Kopano Tsenya Fometa Mafoko Khalentara Phimola Khansela Taletso Peelanonako Go rulaganya Lefelotiro ya Kopano Fetisetsapele Ditiro Ditiro Bontsha Go Fa o sena go tsenya dintlha tsa kopano, tobetsa Romela go romelela ba bangwe ba ba tsayang karolo mo kopanong taletso.

47 Dirisa mogolagani Fa o bula kgotsa o tseleganya mogolagani, o tla dirisa dikonopo mo setlhopheng sa Bontsha go bontsha kgotsa go fitlha tshedimosetso e nngwe ka ga mogolagani. Mogolagani Tsenya Fometa Mafoko Kakaretso Disetifikeiti Dintlha Mafelo Otlhe Ditiro Leina ka Botlalo... Setheo Setlhogo sa tiro: Faele e le: Inthanete Imeile... Ka sekai, fa e le gore o batla go tlhokomedisa letsatsi la matsalo kgotsa la moletlo wa segopotso sa letsatsi la lenyalo la mogolagani, tobetsa konopo ya Dintlha o bo o tlhopha letlha le le tshwanelang le le bapileng le Letsatsi la Matsalo kgotsa Segopotso sa Letsatsi la Lenyalo. Go tseleganya Karata ya Kgwebisano ya mo Khomputareng ya mogolagani, tobetsa konopo ya Tseleganya Karata ya Kgwebisano mo thebong ya Mogolagani .

48 Dikakantsho tsa go ikatisa
Dirisa Buka ya Diaterese le Bcc. Netefatsa mopeleto le thutapuo. Bona mesaeno. Tsenya letshwao go latedisa. Fetola molaetsa; busetsa molaetsa (e a itlhophelwa). Rulaganya peelanonako mme o tlhome kgakololo. Tlhama mogolagani yo montšhwa. Tseleganya karata ya kgwebo.

49 Tlhatlhobo 2, potso 1 Go simolola molantšhwa, o dirisa Ribone. (Tlhopha karabo e le nngwe.) Boammaaruri. E seng Boammaaruri.

50 Tlhatlhobo 2, potso 1: Karabo
E seng Boammaaruri. O tlhama molaetsa fela jaaka o ne o ntse o dira ka metlha.

51 Tlhatlhobo 2, potso 2 Ke dilo dife tse di latelang tse di go letlelelang gore o bontshe kgotsa o fitlhe felo ga Bcc mo molaetseng? (Tlhopha karabo e le nngwe.) Buka ya Diaterese. Baradidirisiwa ya go Tlhabanyetso Konopo ya Bontsha Bcc mo thebong ya Diitlhophelwa.

52 Tlhatlhobo 2, potso 2: Karabo
Konopo ya Bontsha Bcc mo thebong ya Diitlhophelwa. Thuto ya bofelo e e tlhalosang ka fa o nang le diitlhophelwa tse dintsi ka gone mo Outlook. O bula konopo mo thebong o e bulela diitlhophelwa tsa molaetsa ka go toba, thebo ya Diitlhophelwa.

53 Tlhatlhobo 2, potso 3 O sa tswa go romela molaetsa o o sa o tlanyang sentle mme o batla go o busetsa. Ke kgato efe e o tshwanetseng go e tsaya lantlha? (O setse o itse go dirisa le Sefala sa Microsoft Exchange.) (Tlhopha karabo e le nngwe.) Go tswa mo fensetereng ya konokono ya Outlook, tobetsa Busetsa Molaetsa O mo menung wa Dikgato. Batla le go bula setsholadifaele sa Melaetsa e e Rometsweng. Batla le go tlhopha setsholadifaele sa Melaetsa e e Rometsweng.

54 Tlhatlhobo 2, potso 3: Karabo
Batla le go bula molaetsa mo setsholadifaele sa Melaetsa e e Rometsweng. O tla bula molaetsa go tswa mo Melaetseng e e Rometsweng, o bo o dirisa taelo ya Ribone: Tobetsa Dikgato tse Dingwe mo setlhopheng sa Dikgato , o bo o tobetse Busetsa Molaetsa O.

55 Romela o bo o amogele dimametlelelo le ditshwantsho
Thuto 3 Romela o bo o amogele dimametlelelo le ditshwantsho

56 Romela o bo o amogele dimametlelelo le ditshwantsho
Go romela le go amogela difaele tse di mametleletsweng mo Outlook 2007 go bonolo. Fa o amogela ditshwantsho tse di mametleletsweng kgotsa difaele Microsoft Office, o tla kgona go dirisa Selebapele sa Dimametlelelo go lebapele dimametlelelo tseo sentle mo go Lebokoswanapuiso la Outlook. Mme fa o romela ditshwantsho, Ribone e tla go thusa gore o di romele fela ka tsela e o batlang ka yone.

57 Kopanyeletsa mametlelelo
Go akaretsa tokumente e e mametleletsweng kgotsa setshwatsho le molaetsa wa gago go bonolo thata go feta pele. Molaetsa Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Mametlelela Faele Mametlelela Selwana Karatakgwebisano Khalentara Mosaeno Akaretsa Fela jaaka o ntse o dira ka metlha, o tla simolola ka go tlhama molaetsa o montšhwa. Morago o tla dirisa taelo ya Faele e e Mametleletsweng mo Riboneng.

58 Kopanyeletsa mametlelelo
Koo o tla bonang teng Mametlelela Faele Molaetsa Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Go akaretsa mametlelelo go tiro e e tlwaelegileng, jalo o tla bona Mametlelela Faele e mo thebong ya Molaetsa gammogo le thebo ya Tsenya. Mametlelela Faele Mametlelela Selwana Karatakgwebisano Khalentara Mosaeno Akaretsa Setshwantsho se se bontsha mo thebong ya Tsenya.

59 Kopanyeletsa mametlelelo
O ka se mametlelele sepe fela Molaetsa Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Outlook e tla thibela mefuta mengwe ya dimametlelelo tsa difaele. Mametlelela Faele Mametlelela Selwana Karatakgwebisano Khalentara Mosaeno Akaretsa Tiragalo e ga e farologane le ya mefuta ya pele. Le fa go ntse jalo, o ka kgatlhwa ke go itse gore mefuta mengwe ya faele e pele e neng e thibetswe jaanong e a letlelelwa mme mefuta mengwe e mentšhwa e tsentswe mo lenaaneng la tse di thibetsweng. Gore o bone lenaane le le feletseng la mefuta ya difaele tse di fitlhilweng le go buisa tse dingwe tse dintsi ka ga tsela ya go tila gore difaele tsa gago tse di mametleletsweng di thibelwe, bona athikele "Dimametlelelo tse di Thibetsweng mo go Outlook.” Kaelo ya Tshupiso ka Bofefo, e go golagantsweng le yone kwa bokhutlong jwa khoso e, e na le kgolagano ya athikele eo.

60 Akaretsa setshwantsho gore se tsamaisane le mafoko
Mo Outlook, go bonolo go romela ditshwantsho mo mmeleng wa melaetsa ya imeile go na le fa e le difaele tse di mametleletsweng di le kwa thoko. Molaetsa Tsenya Diitlhophelwa Setshwantsho Ditshwantsho Go dira seno: Ela tlhoko: Fa o tsenya setshwantsho mo molaetseng wa gago, o se tsenya mo molaetseng e le setsenngwa. Ke gore, ke karolo ya mafoko a molaetsa. Gore o kgone go bona setshwantsho, batho ba ba amogelang molaetsa wa gago ba tshwanetse go amogela melaetsa ya HTML kgotsa Mafoso a a Humileng. Tobetsa taelo ya Setshwantsho mo thebong ya Tsenya. Jaaka mo setshwantshong, o tla bona setshwantsho mo mmeleng wa molaetsa.

61 Akanya ka: dithebo tse di tlang di bo di tsamaya
Go tlotla ka ditshwantsho go naya tšhono ya go tlhalosa selo se le sengwe gape ka Ribone: Dithebo tse dingwe di bonala fela fa o dira ditiro tse di totobetseng. Molaetsa Tsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Baakanya Ditaele tsa Setshwantsho Rulaganya Ka sekai, fa o: Fa o tobetsa e seng mo setshwantshong, Didirisiwa tsa Setshwantsho di a nyelela. O tla bona mokgwa o o tshwanang fa o akaretsa tšhate, setshwantshiwa, tayakeramo, kgotsa lenaneothalo mo molaetseng wa gago. Tlhopha setshwantsho se o se tsentseng mo molaetseng... …o tla bona gore Didirisiwa tsa Setshwantsho di bonala mo Riboneng. Thebo ya Fomete e akaretsa ditaelo tse o ka di dirisang go tseleganya setshwantsho pele ga o se romela.

62 Lebapele dimametlelelwa pele ga o di bula
Mo Outlook 2007, o ka amogela dimametlelelwa. Difaele dingwe tse di mametleletsweng di ka lebiwa pele gone mo go Lebokoswanapuiso. Lebokosokgorogelo Bogosokgorogelo ya go Batla Gompieno Romela: Go: Molaetsa 25V_B8.vsd (219 KB) 25V_B8.vsd (219 KB) Molaetsa 25V_B8.vsd (219 KB) 25V_B8.vsd (219 KB) A re re mongwe o go romelela ditshwantsho tsa Microsoft Office Visio® tse pedi e le dimametlelelwa, mme o batla fela e e bontshang ntlwana e ntšhwa ya katisetso mo kagong ya gago. O ka dira tshwetso jang ka bofefo gore o bula faele efe kgotsa o ka boloka efe mo disekethata efe ya gago?

63 Lebapele dimametlelelwa pele ga o di bula
Jaaka setshwantsho se bontsha, go leba mametlelela pele e ka tswa e le karabo ya gago. Lebokosokgorogelo Lebokosokgorogelo ya go Batla Gompieno Romela: Go: Molaetsa 25V_B8.vsd (219 KB) 25V_B8.vsd (219 KB) Molaetsa 25V_B8.vsd (219 KB) 25V_B8.vsd (219 KB) Go leba dimametlelelwa pele go go letla gore o bontshe ditebopele tsa mefuta mengwe ya difaele fela mo go Lebokoswanapuiso la Outlook. O ka dira se ntle le go bula difaele tse di mametleletsweng. Go lebapele mametlelelo, tobetsa aekhone e. Tebopele ya mametlelelo e bonala mo Lebokoswanapuisong. Fa o sena go dira tshwetso ya gore faele e e mametleletsweng ke e o batlang go e bula kgotsa go e boloka, o ka dira jalo ka go tobetsa ka fa mojeng wa aekhone ya yone. Ela tlhoko: Go thusa go boloka khomputara ya gago e siame, khoutu e e tsentsweng mo dimametlelelong e a thibelwa fa go dirwa tebopele.

64 Dikakantsho tsa go ikatisa
Mametlelela faele mo molaetseng o bo o o ithomelela. Tsenya setshwantsho mo moleng se na le mafoko a molaetsa wa gago. Lebapele mametlelelo. Bona gore ke ditebopele dife tse o di tsentseng (ke e e itlhophelwang).

65 Tlhatlhobo 3, potso 1 O ka kgona go tsenya setshwantsho go tsamaisana le mafoko a molaetsa wa gago? (Tlhopha karabo e le nngwe.) Dirisa fomete ya faele ya Mafoko a a Humileng. Dirisa taelo ya Faele mo thebong ya Tsenya. Dirisa taelo ya Setshwantsho go tswa mo Faeleng mo thebong ya Tsenya.

66 Tlhatlhobo 3, potso 1: Karabo
Dirisa taelo ya Setshwantsho go tswa mo Faeleng mo thebong ya Tsenya.

67 Tlhatlhobo 3, potso 2 O amogetse molaetsa o na le dimametlelelo tsa setshwantsho sa JPEG. Tsela e e bofefo go atlhola gore a o batla go boloka dimametlelelo kgotsa nnyaa ke efe? (Tlhopha karabo e le nngwe.) Bula molaetsa o bo o tobetse aekhone ya mametlelelo gabedi. Tobetsa diaekhone mo Lebokoswanapuisong. Tobetsa aekhone ya mametlelelo ka fa mojeng o bo o tobetsa Bula.

68 Tlhatlhobo 3, potso 2: Karabo
Tobetsa diaekhone mo Lebokoswanapuisong. Go tobetsa diaekhone tsa mametlelelo go tla go letla go bona tebopele ya ditshwantsho, ka nako e le nngwe, gone mo Lebokoswanapuisong. Mokgwa o wa go dira o tla dira le mo mefuteng e mengwe ya mametlelelo: Dipontsho tsa PowerPoint, ditokumente tsa Word, kgotsa dibukatiro tsa Excel, fa re umaka di se kae.

69 GO DIRISA THEMPOLEITE E
Thempoleite eno ya Microsoft Office PowerPoint ke ketapele ya ditlhabololo le melemo e e mo Outlook E rulaganyeditswe gore o e bontshe setlhopha le go e tshwanedisa ka fa go tlhokegang ka teng. Diteng tsa thempoleite e di tserwe mo khosong ya Microsoft Office Online Training e e bidiwang “Go tsamaisana sentle le Outlook 2007.” Dipopego tsa thempoleite Selaete sa setlhogo: Mo selaeteng sa ntlhantlha, go na le mafoko a seemedi a o tshwanetseng go tlanya mo go one leina la setheo. Kgotsa o ka nna wa phimola lebokoso ya mafoko gotlhelele fa e le gore ga o batle mafoko a. Dikhathune: Difeleletsi tsa dikhathune tsa go tshwanedisa di dirisiwa mo pontshong yotlhe. Difeleletsi tse di akaretsa Sebalamemori, Gagamatsa, Nyerolola, le Boto e e tlholang. Difeleletsi tse tsotlhe di tshameka mo mefuteng ya pele bogologolo mo go Microsoft PowerPoint Gore o fetole difeleletsi tsa dikhathune, ya go menu wa Pontsho ya Diselaete, tobetsa Tshwanedisa Dikhathune, o bo o dirisa diitlhophelwa tse di bonalang. Fa e le gore pontsho e na le khathune ya Macromedia Flash: Go tshameka faele ya Flash, o tshwanetse go kwadisetsa taolo ya Microsoft ActiveX®, e e bididiwang Selo sa Shockwave Flash, mo khomputareng ya gago. Go dira se, laisolola mofuta wa bošweng wa Macromedia Flash Player go tswa mo lefelong la Webosaete ya Macromedia. Dikgabaganyo tsa diselaete: Phetiso ya Phimolela kwa Tlase e dirisiwa mo pontshong yotlhe. Fa e le gore o batla e e pharologanyo, ya go menu wa Pontsho ya Diselaete, tobetsa Phetiso ya Diselaete, o bo o dirisa diitlhophelwa tse di bonalang. Khoso ya mo inthaneteng ya Dikgokaganokgolo : Thempoleite e na le dikgokagano le mofuta wa mo inthaneteng wa khoso e ya katiso. Dikgokagano di go tsenya mo kgaolong ya katiso e e bonolo go dirisiwa ya thuto nngwe le nngwe le mo Karateng ya Quick Reference e e gatiseditsweng khoso e. Tsweetswee tlhokomela: Go tshwanetse ga bo go tsentswe Outlook 2007 gore o bone dikgaolo tse di bonolo go dirisiwa tsa katiso. Fa e le gore ga o na Outlook 2007, ga o na go kgona go bula ditaelo tsa go ikatisa. Dintlhagodimo le dintlhatlase: Thempoleite e na le ntlhatlase e e nang le setlhogo sa khoso. O ka nna wa fetola kgotsa wa tlosa dintlhatlase mo lebokosong la puisano la Dintlhagodimo le Dintlhatlase (e e bulang mo menung wa Tebego). GO DIRISA THEMPOLEITE E Bona lebokoswana la dintlha kgotsa leba tsebe ya dintlha ka botlalo (thebo ya Tebego) go bona thuso ka botlalo mo thempoleiteng eno.


Download ppt "Microsoft® Office Outlook® 2007 Katiso"

Similar presentations


Ads by Google