Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Microsoft ® Office Outlook ® 2007 Katiso Dira ka bofefo.

Similar presentations


Presentation on theme: "Microsoft ® Office Outlook ® 2007 Katiso Dira ka bofefo."— Presentation transcript:

1 Microsoft ® Office Outlook ® 2007 Katiso Dira ka bofefo

2 Diteng tsa khoso Kakaretso: Mofuta o montšhwa wa Outlook Thuto 1: Itse ka ga Ribone Thuto 2: Bona ditaelo tsa letsatsi le letsatsi Thuto 3: Romela o bo o amogele dimametlelelo le ditshwantsho Thuto nngwe le nngwe e akaretsa lenaane la ditiro tse di akantshitsweng le setlhopha sa dipotso tsa tlhatlhobo.

3 Kakaretso: Mofuta o montšhwa wa Outlook Bona! Go na le mofuta o montšhwa wa Outlook. Modiro o montšhwa le dipopego tse dintšhwa di tla go thusa ka botswerere le ka tsela e e bonolo mo ditirong tse o di dirang letsatsi le letsatsi.

4 Maikaelelo jwa khoso eno Ya kwa le kwa mo Outlook 2007. Bona ditaelo mo Riboneng o bo o dire dilo tse o di dirang letsatsi le letsatsi: buisa o bo o romele imeile, dirisa dipeelanonako le dikopano, o bo o dirise bagolagani ba gago. Romela o bo o amogele ditshwantsho le dimametlelelo. Tlhomamisa gore baamogedi ba tla kgona go bula difaele tse di mametleletsweng tse di dirisang difomete tsa difaele tsa tokololo ya 2007 Microsoft Office e ntšhwa.

5 Thuto 1 Itse ka ga Ribone

6 Fa o tlhama molaetsa mo Outlook 2007 e le lantlha (kgotsa o bula o o o amogetseng), o tla bona Ribone. Ke bente e e kgabaganyang fensetere kwa godimo. E diretswe go go thusa go kgona go dira dilo bonolo le ka dikgato di le mmalwa. Ribone KhalentaraBagolagani Bara ya Tse di Dirwang

7 Go Simolola go Ruta ka ga Ribone Molaetsa o montšhwa wa imeile ke o. Ribone e kwa godimo ga fensetere. Ribone e a bonala nako le nako fa o tlhama kgotsa o tseleganya sengwe mo Outlook. Microsoft e batlisisitse ka kelotlhoko ka fa batho ba dirisang ka teng ditaelo mo Outlook. Ka lebaka la patlisiso eo, ditaelo dingwe tsa Outlook ke tse di tlhomologileng go gaisa, gape ditaelo tse di tlwaelegileng di bontshiwa le go bewa e le setlhopha ka ditsela tse di dirang gore go nne bonolo go di bona le go di dirisa. GaeTsenyaDiitlhophelwaFometa Mafoko Mafoko a Motheo Kgomaretsa Fometa Sepenti Dira Khopi Ngatha Buka ya Diaterese Romela Go Cc… Setlhogo:

8 Fa go lebiwa Ribone ka kelotlhoko Go go thusa botoka go ithuta ka tsela ya go dirisa Ribone, se ke kaelo ya motheo wa ka fa e rulagantsweng ka teng. Dithebo: Ribone e dirilwe ka dithebo tse di farologaneng, nngwe le nngwe e amana le mefuta e e rileng ya tiro e o e dirang mo Outlook. Ditlhopha: Thebo nngwe le nngwe e na le ditlhopha di le mmalwa tse di bontshang dintlha tse di tsamaisanang mmogo. Ditaelo: Taelo ke konopo, lebokoso ya go tsenya tshedimosetso, kgotsa menu. GaeTsenyaDiitlhophelwaFometa Mafoko Mafoko a Motheo Maina Kgomaretsa Fometa Sepenti Dira Khopi Ngatha Buka ya Diaterese Romela Go Cc… Setlhogo: Peelodimamaretswa

9 Ribone e bontsha se o se tlhokang Gape, o tla kopana le Ribone fa o tsaya dikgato dingwe tse di tshwanang le go tlhama melaetsa, ditsenngwa tsa khalentara, kgotsa bagolagani. Ribone e bontsha dithebo le ditaelo tse di tshwanelang se o se dirang. Ke gore, dithebo tsa mo Riboneng di tla farologana go ikaegile ka lefelo la Outlook le o dirang mo go lone.

10 Setshwantsho se bontsha dingwe tsa dipharologano. Molaetsa o montšhwa bo bontsha dithebo tsa Molaetsa le Diitlhophelwa. Peelano nako e ntšhwa e bontsha thebo ya Peelano. Mogolagani yo montšhwa o bontsha thebo ya Mogolagani. Ribone e bontsha se o se tlhokang

11 Go na le tse dikgolo tse di sa bonweng Motsu o monnye o o kwa tlase ga setlhopha o raya gore go na le di le dintsi tse di ka bonwang go na le se o se bonang. Konopo e e bidiwa Sesimolola Lebokoso la Puisano. Setshwantsho sa motheo se bontsha gore go bona lenaane lotlhe la diitlhophelwa tsa fonto, o tla tobetsa motsu o o bapileng le setlhopha sa Mafoko a Motheo mo thebong ya Molaetsa wa imeile. GaeTsenyaDiitlhophelwaFometa Mafoko Mafoko a Motheo Kgomaretsa Fometa Sepenti Dira Khopi Ngatha Buka ya Diaterese Romela Fonto Sebaka fa Gare ga Ditlhaka Peelodimamaretswa Fonto

12 Baradidirisiwa ya Tlhabanyetso Baradidirisiwa ya Tlhabanyetso ke baradirisiwa e nnye mo godimo ga Ribone. E diretswe go dira gore ditaelo tse o di tlhokang le tse o di dirisang gantsi thata di bonale bonolo. Ke eng se se molemo thata ka Baradidirisiwa ya Tlhabanyetso? Gore go na le eng mo go yone go ikaegile ka yone. Ke gore, o ka nna wa tsenya ditaelo tse o di ratang mo go yone ka go tobetsa ka fa mojeng bonolo fela. GaeTsenyaDiitlhophelwaFometa Mafoko Mafoko a Motheo Kgomaretsa Fometa Sepenti Dira Khopi Ngatha Buka ya Diaterese Romela Go Cc… Setlhogo: Peelodimamaretswa

13 Baradidirisiwa ya Tlhabanyetso O tla bona le go dirisa Dibaradidirisiwa tsa Tlhabanyetso go ikaegile ka fa o dirang ka teng mo Outlook. Ka sekai, ditshwanediso tse o di dirang mo Baradidirisiweng ya Tlhabanyetso ya melaetsa e o e romelang ga di na go bonala mo Baradidirisiweng tsa Tlhabanyetso ya Bagolagani. GaeTsenyaDiitlhophelwaFometa Mafoko Mafoko a Motheo Kgomaretsa Fometa Sepenti Dira Khopi Ngatha Buka ya Diaterese Romela Go Cc… Setlhogo: Peelodimamaretswa

14 Tse dingwe gape ka diitlhophelwa Mo Outlook 2007, o tla tlhoma diitlhophelwa mo mafelong a le mmalwa a a farologaneng. Diitlhophelwa tsa go kwala imeile Fa e le gore o batla go fetola dithulaganyo tsa gago tsa go kwala imeile-ka sekai, go dira gore selolamisa mokwalo se se ka sa tlhokomologa ditlhakakgolo—o dira jalo mo lebokosong la puisano la Diitlhophelwa tsa setseleganyi. MolaetsaTsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Lebokosokgorogelo - Microsoft Outlook Faele TseleganyaTebegoYa go Didirisiwa DitiroThuso Molaetsaposo o Montšhwa Boloka Tswala Tlhama Selo se Se ntšhwa sa Outlook Molaetsa wa Imeile Peelanonako Kopo ya Kopano Diitlhophelwa tsa Setseleganyi

15 Tse dingwe gape ka diitlhophelwa Mo Outlook 2007, o tla tlhoma diitlhophelwa mo mefelong a le mmalwa a a farologaneng. Tobetsa Konopo ya Microsoft Office. Simolola go tlhama molaetsa, o bo o dira se: Tobetsa Diitlhophelwa tsa Setseleganyi. MolaetsaTsenyaDiitlhophelwa Fometa Mafoko Lebokosokgorogelo - Microsoft Outlook FaeleTseleganyaTebegoYa goDidirisiwa DitiroThuso Molaetsaposo o Montšhwa Boloka Tswala Tlhama Selo se Se ntšhwa sa Outlook Molaetsa wa Imeile Peelanonako Kopo ya Kopano Diitlhophelwa tsa Setseleganyi

16 Tse dingwe gape ka diitlhophelwa Mo Outlook 2007, o tla tlhoma diitlhophelwa mo mafelong a le mmalwa a a farologaneng. Diitlhophelwa tsa go romela imeile Fa o romela molaetsa wa imeile, o ka nna wa tlhopha ka fa molaetsa o o o romelwang ka teng. O tlhoma diitlhophelwa tse mo dithebong tse di bonwang mo Riboneng ya molaetsa o o butsweng. MolaetsaTsenyaDiitlhophelwaFometa Mafoko Lebokosokgorogelo - Microsoft Outlook FaeleTseleganyaTebegoYa goDidirisiwa DitiroThuso Molaetsaposo o Montšhwa Boloka Tswala Tlhama Selo se Se ntšhwa sa Outlook Molaetsa wa Imeile Peelanonako Kopo ya Kopano Diitlhophelwa tsa Setseleganyi

17 Tse dingwe tse dintšhwa: Bara ya tse di Tshwanetseng go Dirwa E e leng kwa mojeng o o kgakala wa fensetere, Bara ya Tse di Dirwang e ka bonala gongwe le gongwe kwa o ka tswang o dira teng mo Outlook. Bara ya Tse di Dirwang e diretswe go go thusa go latedisa ditiro tse di tlang le dipeelanonako. Bara ya Tse di Dirwang Seetebosigo 2007 E rulagantswe Ke: Letlhakgonya Tlanya tiro e ntšhwa Gompieno

18 Tse dingwe tse dintšhwa: Bara ya tse di Tshwanetseng go Dirwa E e leng kwa mojeng o o kgakala wa fensetere, Bara ya Tse di Dirwang e ka bonala gongwe le gongwe kwa o ka tswang o dira teng mo Outlook. Setshwantsho se bitsa dintlha tsa yone di le mmalwa tsa konokono: Sefenena Letlha Dipeelanonako tse di tlang tsa khalentara Lefelo la go tsenya ditiro tse dintšhwa ka go tlanya Lenaane la tiro ya gago Bara ya Tse di Dirwang Seetebosigo 2007 E rulagantswe Ke: Letlhakgonya Tlanya tiro e ntšhwa Gompieno

19 Tebego e ntšhwa ya khalentara Sebopego sa khalentara mo Outlook 2007 se dira gore go nne bonolo go bona gore eng ke eng. Gape, go bonolo go tsena mo go sengwe le sengwe. Dikonopo tse dikgolo di dira gore go nne bonolo gore ka bofefo o fetolele mo ditebong tsa letsatsi le letsatsi, beke le beke, le tsa kgwedi le kgwedi tsa khalentara. Dikonopo tsa Kwa Morago le Kwa Pele di go letlelela gore ka bofefo o kgone go ya go letsatsi le le latelang, beke e e latelang, kgotsa kgwedi e e latelang mo khalentareng. Setshwantsho se bontsha dikai dingwe: LetsatsiBekeKgwedi Bontsha Beke ya TiroBontsha Beke e e Tletseng Seetebosigo 04 - 08, 2007 Batla Khalentara Mantag a LabobediLaboraroLabone Bontsha Ditiro ka: Letlhakgonya le le rileng. Ditiro 9 am

20 Tebego e ntšhwa ya khalentara Sebopego sa khalentara mo Outlook 2007 se dira gore go nne bonolo go bona gore eng ke eng. Gape, go bonolo go tsena mo go sengwe le sengwe. Lefelo la Ditiro le go bontsha ditiro tsa ga jaana le tse di tlang le go latedisa tse o di fitlheletseng, gape. Setshwantsho se bontsha dikai dingwe: LetsatsiBekeKgwedi Seetebosigo 04 - 08, 2007 Batla Khalentara Mantag a LabobediLaboraroLabone Bontsha Ditiro ka: Letlhakgonya le le rileng. Ditiro 9 am Bontsha Beke ya TiroBontsha Beke e e Tletseng

21 Tebego e ntšhwa ya bagolagani Mo Outlook 2007, Dikarata tsa Kgwebisano tsa mo Khomputareng di dira gore go nne bonolo go leba le bonolo go abelanwa. Tobetsa Bagolagani go fetolela kwa lefelong leo la Outlook. O ka nna wa romela Dikarata tsa Kgwebisano tsa mo Khomputareng ka imeile. O ka nna wa batla go akaretsa Karata ya gago ya Kgwebisano ya mo Khomputareng e le karolo ya mosaeno wa gago wa mo imeileng. Bagolagani Lebokoswana la Pheneno Katie Jordan Pia Lund Richard Tupy Jörgensen, Gundrun Jordan, Katie Lund, Katie Jörgensen, Gundrun Tupy, Richard

22 Tebego e ntšhwa ya bagolagani Ela tlhoko gore mo setshwantsong se, Lebokoswana la Pheneno le ngotlilwe gore le bontshe lebokoswana la Bagolagani le oketsegile. O ka nna wa ngotla Lebokoswana la Pheneno go tswa mo lefelong lengwe fela la Outlook ka go tobetsa konopo ya Ngotla Lebokoswana la Pheneno. Bagolagani Lebokoswana la Pheneno Katie Jordan Pia Lund Richard Tupy Jörgensen, Gundrun Jordan, Katie Lund, Katie Jörgensen, Gundrun Tupy, Richard

23 Dikakantsho tsa go ikatisa 1.Tlhama molaetsa mme o bone Ribone. 2.Bula molaetsa mme o bone Ribone ya molaetsa o o amogetsweng. 3.Tlhoma diitlhophelwa tsa thulaganyo, diitlhophelwa tsa setseleganyi sa imeile, le diitlhophelwa tsa melaetsa ya imeile. 4.Tlhotlhomisa Bara ya Tse di Dirwang mme o bone tsela ya go e tshwanedisa. 5.Lebaleba mo khalentareng ya gago mme o lebe bagolagani mo tebong e ntšhwa ya Karata ya Kgwebisano (e ka itlhophelwa).

24 Tlhatlhobo 1, potso 1 Ribone e tla lebega e tshwana mo molaetseng o montšhwa wa imeile le mo molaetseng wa imeile e e amogetsweng. (Tlhopha karabo e le nngwe.) 1.Boammaaruri. 2.E seng Boammaaruri.

25 Tlhatlhobo 1, potso 1: Karabo E seng Boammaaruri. Se se mo Riboneng se tla farologana ka gonne dilo tse o di tlhokang go dirisa melaetsa e mentšha le e e amogetsweng ga di tshwane.

26 Tlhatlhobo 1, potso 2 O fetoletse mo khalentareng mme o siame go tlhotlhomisa. Gore o dire sebaka se sengwe mo fensereteng ya Outlook go e bona, ke efe ya tse di latelang e o ka e dirang mo Outlook? (Tlhopha karabo e le nngwe.) 1.Dirisa dikonopo tse di kwa godimo go fitlha dintlha. 2.Ngotla Lebokoswana la Pheneno. 3.Fetola dithulaganyo tsa resolušene ya sekirine sa gago.

27 Tlhatlhobo 1, potso 2: Karabo Ngotla Lebokoswana la Pheneno. Mo mofuteng o wa Outlook, o ka nna wa ngotla Lebokoswana la Pheneno ka go tobetsa konopo ya Ngotla Lebokoswana la Pheneno.

28 Thuto 2 Bona ditaelo tsa letsatsi le letsatsi

29 O tsenyeditswe Outlook 2007 mme o tsere nako o ithuta ka ga dingwe tsa ditsela dingwe tsa ka fa e farologanang ka teng le mefuta ya pele. Jaanong ke nako ya go simolola tiro. A go tlile go nna bonolo go dira dilo tse o di tlhokang mo Outlook? Thuto e e tlile go go bontsha gore karabo ke ee.

30 Tlhama molaetsa o montšha. Ke nako ya go kwala le go romela molaetsa wa gago wa ntlha wa imeile o dirisa Outlook e ntšhwa. Ke eng se o tlhokang go se itse? Mo molaetseng o montšhwa, sa ntlha tlwaelana le Ribone. Thebo ya Molaetsa e mo godimo, e na le ditaelo tse go ka nnang ga diragala gore o di dirise nako le nako fa o tlhama le go romela molaetsa. GaeTsenyaDiitlhophelwaFometa Mafoko Mafoko a Motheo Kgomaretsa Sepente Fomete Dira Khopi Ngatha Romela Go Cc… Setlhogo: Peelodimamaretswa Lebokosokgorogelo Ntšhwa Imeile

31 Tlhama molaetsa o mošwa. Go dirisa dithebo tse dingwe Ka sekai, go tsenya setshwantsho gore se bonale se tsamaisana le mafoko mo molaetseng wa gago (e seng e le semametlelelwa se se emeng se le nosi), o tla tlhoka go fetogela go thebo ya Tsenya. Fa e le gore o na le bothata jwa go bona taelo e e rileng kgotsa konopo, o ka nna wa tlhoka go leba mo thebong e nngwe. Peelodimamaretsw a GaeTsenyaDiitlhophelwaFometa Mafoko Mafoko a Motheo Kgomaretsa Sepenta Fomete Dira Khopi Ngatha Romela Go Cc… Setlhogo: Peelodimamaretswa Lebokosokgorogelo Ntšhwa Imeile

32 Dirisa Buka ya Diaterese go tsenya baamogedi Dirisa Buka ya Diaterese go tsenya maina mo mafelong a Go, Cc, le Bcc. O tla bona taelo ya Buka ya Diaterese mo thebong ya Melaetsa. GaeTsenyaDiitlhophelwaFometa Mafoko Kgomaretsa Sepenta Fomete Dira Khopi Ngatha Buka ya Diaterese Romela Go Cc… Setlhogo: Peelodimamaretswa Mafoko a Motheo

33 Bontsha kgotsa o fitlhe felo ga Bcc Fa e le gore o batla go tlanya diaterese tsa imeile ka tlhamalalo mo dibokosong tsa Go le Cc, gape o ka nna wa batla go itse ka fa o ka bontshang ka teng felo ga Bcc gore o kgone go tlanya maina mo go gone, gape. Setshwantsho se bontsha lefelo la taelo ya Bontsha Bcc. Jaaka o ka bona, o tla e bona mo thebong ya Diitlhophelwa. MolaetsaTsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Romela Go Cc… Setlhogo: Bcc… Bontsha Bcc Bontsha Go Tswa Go Mafelo

34 Akaretsa mosaeno wa gago A o ka rata go dirisa mosaeno wa gago wa imeile kwa bofelong jwa melaetsa ya gago ya Outlook? Mesaeno ya imeile e ka nna le seabe mo go neyeng tshedimosetso ka ga bagolagano, e dira gore boitshupo jwa gago kgotsa gore o mang bo bonale sentle ka bonako, le go thusa go tswala melaetsa ka tsela e e tshwanetseng. Romela Go Cc… Setlhogo: Romela Go Cc… Setlhogo: Romela Go Cc… Setlhogo: Keleletso-masego, PIA LUND Mokaedimogolo wa Papatso Contoso Ltd. 612-555-0189 (w) 612-555-1090 (m) Sala Sentle! Pia Ka boikanyego, Pia Lund

35 Akaretsa mosaeno wa gago O ka nna wa fetola mesaeno e e leng teng kgotsa wa tlhama e mentšha, gammogo le go tlhoma mosaeno o o rulaganyeditsweng ruri. Setshwantsho se se bontsha se se diragalang morago: Fa e le gore o ne wa tlhama mesaeno mo nakong e e fetileng, o tla e bona e kwadilwe fano. Go tlhama mesaeno e mentšhwa, tlhoma mosaeno o o rulaganyeditsweng ruri, kgotsa go baakanya mesaeno e e leng teng, tobetsa Mesaeno. Simolola ka go tobetsa motsu tlase ga taolo ya Mosaeno. MolaetsaTsenyaDiitlhophelwaFometa Mafoko Mafoko a Motheo Akaretsa Buka ya Diaterese Sekaseka Maina Kgomaretsa Faele Latela Godimo Kgwebisano Karata KhalentaraMosaeno Kgwebisano Ya Sebele Mesaeno… Maina

36 Dirisa matshwao le dikgakololo Matshwao le dikgakololo di ka thusa wena le ba bangwe go gakologelwa go dira dilo. Go tsenya letshwao, kgakololo, kgotsa fa o tlhama molaetsa, simolola ka go tobetsa Latedisa mo setlhopheng sa Diitlhophelwa sa molaetsa o montšhwa. Romela Go Cc… Setlhogo: Ka moso Gompieno Latela Godimo Mo Bekeng Eno Tsenya kgakololo Phimola Letshwao Letshwao la Baamogedi Lebokosokgorogelo Maina Mametlelela Faele Akaretsa

37 Dirisa matshwao le dikgakololo Latedisa o direla wena Go tlhomamisa gore o dira jalo, itshwaele molaetsa ka go tobetsa Latedisa o bo o tobetsa Ka Moso. Molaetsa o o tshwaiwa le go tsenngwa mo Lenaaneng la Tse Di Tshwanetseng go Dirwa mo Ditirong. Gape o bonala e le ntlha mo Bareng ya Tse Di Tshwanetseng go Dirwa. A re re o romela molaetsa kwa go modirimmogo o o reng “Ke tla ikgolaganya le wena ka moso.” Romela Go Cc… Setlhogo: Ka moso Gompieno Latela Godimo Mo Bekeng Eno Tsenya Kgakololo Phimola Letshwao Letshwao la Baamogedi Lebokosokgorogelo Maina Mametlelela Faele Akaretsa

38 Dirisa matshwao le dikgakololo Tatediso ya moamogedi Pele ga o romela molaetsa, o totobatsa gore o batla gore moamogedi a gakolowe gore a ikgolaganye le wena. Jaaka setshwantsho se bontsha, molaetsa o o amogetsweng o tla akaretsa letshwao le aekhone ya tloloko. Fa fela moamogedi a boloka molaetsa mo lebokosoposong la gagwe la Outlook, go tla bonala segakolodi ka nako e o e boletseng. Gape o ka mametlelela letshwao la latedisa la baamogedi ka go dirisa taelo ya Letshwao la Baamogedi, le le totobaditsweng mo setshwantshong. Romela Go Cc… Setlhogo: Ka moso Gompieno Latela Godimo Mo Bekeng Eno Tsenya kgakololo Phimola Letshwao Letshwao la Baamogedi Lebokosokgorogelo Maina Mametlelela Faele Akaretsa

39 Araba molaetsa Imeile ga se ka ga go romela fela......gape ke ka ga go amogela le go fetola. Fa o fetola molaetsa o o butsweng, o tla dirisa dikonopo mo setlhopheng sa Araba mo thebong ya Molaetsa ya Ribone. O tla ela tlhoko gore se se mo Riboneng mo molaetseng o o amogetsweng se farologane le se se mo go yone mo molaetseng o montšhwa wa imeile. Molaetsa Phetolo go Botlhe Fetisetsa pele PhimolaSutisa Setsholadifaele Tlhama Molao Ditiro tse Dingwe Seromela Boloko Araba Ditiro Imeile e e sa Letlelesegeng Go tswa go: Go: Cc: Setlhogo:

40 Kana! Ke tshwanetse go busetsa molaetsa? Ga o ise o ke o romele molaetsa mme wa lemoga gore ntlha ya botlhokwa mo go one e phoso. Fa e le gore o dirisa Microsoft Exchange Server ka imeile ya gago, o ka nna wa kgona go busetsa molaetsa o o sa tswang go o romela. Fa o tsaya kgato pele ga moamogedi a buisa molaetsa, go o busetsa go tla go letlelela go romela o o baakantsweng go motho yoo mme o tile se e ka nnang matlhabisaditlhong. Molaetsa Phimola Sutisa Setsholadifaele Tlhama Molao Ditiro tse Dingwe Ditiro Go tswa go: Go: Cc: Setlhogo: Seromela Boloko Imeile e e sa Letlelesegeng Imeile Melaetsa e e Rometsweng Ditsholadifaele Tsotlhe tsa Imeile Dintlha Tsotlhe tsa Imeile Lebokosokgorogelo Lebokoso la Melaetsa e e Tswang Melaetsa e e Rometsweng Batla Melaetsa e e Rometsweng E rulagantswe Ka: Letlha Tseleganya Molaetsa Busetsa Molaetsa O Romela Molaetsa O Sešwa Bokola Dimametlelelwa

41 Kana! O tshwanetse go busetsa molaetsa? O sa tswa go romela molaetsa mme o lemoga gore ntlha ya botlhokwa mo go one e phoso. Go dirwa jaana: Mo Lebokoswaneng la Pheneno, tobetsa Melaetsa e e Rometsweng go tlolela mo setsholadifaeleng. Mo setsholadifaeleng sa Melaetsa e e Rometsweng, tobetsa gabedi mo molaetseng o o batlang go o busetsa gore o o bule. Molaetsa Phimola Sutisa Setsholadifaele Tlhama Molao Ditiro tse Dingwe Ditiro Go tswa go: Go: Cc: Setlhogo: Seromela Boloko Imeile e e sa Letlelesegeng Imeile Melaetsa e e Rometsweng Ditsholadifaele Tsotlhe tsa Imeile Dintlha Tsotlhe tsa Imeile Lebokosokgorogelo Lebokoso la Melaetsa e e Tswang Melaetsa e e Rometsweng Batla Melaetsa e e Rometsweng E rulagantswe Ka: Letlha Tseleganya Molaetsa Busetsa Molaetsa O Romela Molaetsa O Sešwa Bokola Dimametlelelwa

42 He! O tshwanetse go busetsa molaetsa? Ga o ise o ke o romele molaetsa mme wa lemoga gore ntlha ya botlhokwa mo go one e phoso. Go dirwa jaana: Mo molaetseng o o butsweng, tobetsa Dikgato tse Dingwe mo setlhopheng sa Dikgato, o bo o tobetsa Busetsa Molaetsa O. Ditiro Molaetsa Phimola Sutisa Setsholadifaele Tlhama Molao Ditiro tse Dingwe Go tswa go: Go: Cc: Setlhogo: Seromela Boloko Imeile e e sa Letlelesegeng Imeile Melaetsa e e Rometsweng Ditsholadifaele Tsotlhe tsa Imeile Dintlha Tsotlhe tsa Imeile Lebokosokgorogelo Lebokoso la Melaetsa e e Tswang Melaetsa e e Rometsweng Batla Melaetsa e e Rometsweng E rulagantswe Ka: Letlha Tseleganya Molaetsa Busetsa Molaetsa O Romela Molaetsa O Sešwa Bokola Dimametlelelwa

43 Iphe nako mme o gakologelwe go dira dilo Outlook ga se fela ka ga imeile. Gape ke ka ga go rulaganya nako ya gago, e o e dirang mo khalentareng ya gago. Fa o tlhama kgotsa o bula selwana mo khalentareng ya gago, o tla bona gore Ribone e bontsha ditlhopha le ditaelo tse di tshwanetseng tsa go go thusa go laola nako ya gago. PeelanonakoTsenya Fometa Mafoko Ditiro Bontsha Boloka le Tswala Laletsa Bannateng Peelanonako Go rulaganya Bontsha E le: Kgakololo E a dirisiwa Setlhogo: Lefelo: Nakotshimololo: Nakophetso: Metsotso e le 15 Ga go epe Metsotso e le 0 Metsotso e le 5 Metsotso e le 10 Metsotso e le 15 Metsotso e le 30 Ura e le 1 Diura tse 2 Diura tse 3

44 Iphe nako mme o gakologelwe go dira dilo Fa o tlhama sepe fela se o se tsenyang mo khalentareng, go tlhomiwa kgakololo ka go itirisa fela. Gore o fetole nako ya kgakololo ya peelanonako: Mo thebong ya Peelanonako, tobetsa motsu go bula lenaane la Kgakololo o bo o tlhopha nako. Fa o sena go dira phetolo, tobetsa Boloka le Tswala mo Riboneng e e kwa molemeng thata. PeelanonakoTsenyaFometa Mafoko Ditiro Bontsha Boloka le Tswala Laletsa Bannateng Peelanonako Go rulaganya Bontsha E le: Kgakololo E a dirisiwa Setlhogo: Lefelo: Nakotshimololo: Nakophetso: Metsotso e le 15 Ga go epe Metsotso e le 0 Metsotso e le 5 Metsotso e le 10 Metsotso e le 15 Metsotso e le 30 Ura e le 1 Diura tse 2 Diura tse 3

45 A o batla go tlhama kopano? Laletsa ba bangwe Peelanonako ke ya gago fela. Fa ba bangwe le bone ba le mo teng, tlhama kopano. Mo thebong ya Peelanonako, tobetsa Laletsa Bannateng. Konopo ya Go le lebokoso di a tlhagelela. Tlanya maina ka tlhamalalo mo lebokosong kgotsa tobetsa konopo ya Go go tsenya balalediwa ka go tlhopha mo lenaaneng. Peelanonako Boloka le Tswala Laletsa Bannateng Tsenya Fometa Mafoko Peelanonako Go rulaganya Bontsha E le: Kgakololo E a dirisiwa Metsotso e le 15 KopanoTsenyaFometa Mafoko Khalentara Phimola Fetisetsapele Peelanonako Go rulaganya Lefelotiro ya Kopano Ditiro Bontsha Go Khansela Taletso

46 A o batla go tlhama kopano? Laletsa ba bangwe Peelanonako ke ya gago fela. Fa ba bangwe le bone ba le mo teng, tlhama kopano. Fa o sena go tsenya dintlha tsa kopano, tobetsa Romela go romelela ba bangwe ba ba tsayang karolo mo kopanong taletso. Ditiro Bontsha Ditiro Peelanonako Boloka le Tswala Laletsa Bannateng Tsenya Fometa Mafoko Peelanonako Go rulaganya Bontsha E le: Kgakololo E a dirisiwa Metsotso e le 15 KopanoTsenya Fometa Mafoko Khalentara Phimola Fetisetsapele Peelanonako Go rulaganya Lefelotiro ya Kopano Ditiro Bontsha Go Khansela Taletso

47 Dirisa mogolagani Fa o bula kgotsa o tseleganya mogolagani, o tla dirisa dikonopo mo setlhopheng sa Bontsha go bontsha kgotsa go fitlha tshedimosetso e nngwe ka ga mogolagani. Ka sekai, fa e le gore o batla go tlhokomedisa letsatsi la matsalo kgotsa la moletlo wa segopotso sa letsatsi la lenyalo la mogolagani, tobetsa konopo ya Dintlha o bo o tlhopha letlha le le tshwanelang le le bapileng le Letsatsi la Matsalo kgotsa Segopotso sa Letsatsi la Lenyalo. MogolaganiTsenyaFometa Mafoko Kakaretso Dintlha Disetifikeiti Mafelo Otlhe Ditiro Leina ka Botlalo... Setheo Setlhogo sa tiro: Faele e le: Imeile... Inthanete

48 Dikakantsho tsa go ikatisa 1.Dirisa Buka ya Diaterese le Bcc. 2.Netefatsa mopeleto le thutapuo. 3.Bona mesaeno. 4.Tsenya letshwao go latedisa. 5.Fetola molaetsa; busetsa molaetsa (e a itlhophelwa). 6.Rulaganya peelanonako mme o tlhome kgakololo. 7.Tlhama mogolagani yo montšhwa. 8.Tseleganya karata ya kgwebo.

49 Tlhatlhobo 2, potso 1 Go simolola molantšhwa, o dirisa Ribone. (Tlhopha karabo e le nngwe.) 1.Boammaaruri. 2.E seng Boammaaruri.

50 Tlhatlhobo 2, potso 1: Karabo E seng Boammaaruri. O tlhama molaetsa fela jaaka o ne o ntse o dira ka metlha.

51 Tlhatlhobo 2, potso 2 Ke dilo dife tse di latelang tse di go letlelelang gore o bontshe kgotsa o fitlhe felo ga Bcc mo molaetseng? (Tlhopha karabo e le nngwe.) 1.Buka ya Diaterese. 2.Baradidirisiwa ya go Tlhabanyetso 3.Konopo ya Bontsha Bcc mo thebong ya Diitlhophelwa.

52 Tlhatlhobo 2, potso 2: Karabo Konopo ya Bontsha Bcc mo thebong ya Diitlhophelwa. Thuto ya bofelo e e tlhalosang ka fa o nang le diitlhophelwa tse dintsi ka gone mo Outlook. O bula konopo mo thebong o e bulela diitlhophelwa tsa molaetsa ka go toba, thebo ya Diitlhophelwa.

53 Tlhatlhobo 2, potso 3 O sa tswa go romela molaetsa o o sa o tlanyang sentle mme o batla go o busetsa. Ke kgato efe e o tshwanetseng go e tsaya lantlha? (O setse o itse go dirisa le Sefala sa Microsoft Exchange.) (Tlhopha karabo e le nngwe.) 1.Go tswa mo fensetereng ya konokono ya Outlook, tobetsa Busetsa Molaetsa O mo menung wa Dikgato. 2.Batla le go bula setsholadifaele sa Melaetsa e e Rometsweng. 3.Batla le go tlhopha setsholadifaele sa Melaetsa e e Rometsweng.

54 Tlhatlhobo 2, potso 3: Karabo Batla le go bula molaetsa mo setsholadifaele sa Melaetsa e e Rometsweng. O tla bula molaetsa go tswa mo Melaetseng e e Rometsweng, o bo o dirisa taelo ya Ribone: Tobetsa Dikgato tse Dingwe mo setlhopheng sa Dikgato, o bo o tobetse Busetsa Molaetsa O.

55 Thuto 3 Romela o bo o amogele dimametlelelo le ditshwantsho

56 Go romela le go amogela difaele tse di mametleletsweng mo Outlook 2007 go bonolo. Fa o amogela ditshwantsho tse di mametleletsweng kgotsa difaele Microsoft Office, o tla kgona go dirisa Selebapele sa Dimametlelelo go lebapele dimametlelelo tseo sentle mo go Lebokoswanapuiso la Outlook. Mme fa o romela ditshwantsho, Ribone e tla go thusa gore o di romele fela ka tsela e o batlang ka yone.

57 Kopanyeletsa mametlelelo Go akaretsa tokumente e e mametleletsweng kgotsa setshwatsho le molaetsa wa gago go bonolo thata go feta pele. Fela jaaka o ntse o dira ka metlha, o tla simolola ka go tlhama molaetsa o montšhwa. Morago o tla dirisa taelo ya Faele e e Mametleletsweng mo Riboneng. MolaetsaTsenyaDiitlhophelwaFometa Mafoko Akaretsa Mametlelela Faele Mametlelela Selwana Karatakgwebis ano KhalentaraMosaeno

58 Kopanyeletsa mametlelelo Koo o tla bonang teng Mametlelela Faele Setshwantsho se se bontsha mo thebong ya Tsenya. Go akaretsa mametlelelo go tiro e e tlwaelegileng, jalo o tla bona Mametlelela Faele e mo thebong ya Molaetsa gammogo le thebo ya Tsenya. Akaretsa MolaetsaTsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Mametlelela Faele Mametlelela Selwana KhalentaraMosaenoKaratakgwe bisano

59 Kopanyeletsa mametlelelo O ka se mametlelele sepe fela Tiragalo e ga e farologane le ya mefuta ya pele. Le fa go ntse jalo, o ka kgatlhwa ke go itse gore mefuta mengwe ya faele e pele e neng e thibetswe jaanong e a letlelelwa mme mefuta mengwe e mentšhwa e tsentswe mo lenaaneng la tse di thibetsweng. Outlook e tla thibela mefuta mengwe ya dimametlelelo tsa difaele. Akaretsa MolaetsaTsenya Diitlhophelwa Fometa Mafoko Mametlelela Faele Mametlelela Selwana KhalentaraMosaenoKaratakgwe bisano

60 Akaretsa setshwantsho gore se tsamaisane le mafoko Mo Outlook, go bonolo go romela ditshwantsho mo mmeleng wa melaetsa ya imeile go na le fa e le difaele tse di mametleletsweng di le kwa thoko. Tobetsa taelo ya Setshwantsho mo thebong ya Tsenya. Jaaka mo setshwantshong, o tla bona setshwantsho mo mmeleng wa molaetsa. Go dira seno: MolaetsaTsenyaDiitlhophelwa Setshwa ntsho Ditshwantsho

61 Akanya ka: dithebo tse di tlang di bo di tsamaya Go tlotla ka ditshwantsho go naya tšhono ya go tlhalosa selo se le sengwe gape ka Ribone: Dithebo tse dingwe di bonala fela fa o dira ditiro tse di totobetseng. Tlhopha setshwantsho se o se tsentseng mo molaetseng... …o tla bona gore Didirisiwa tsa Setshwantsho di bonala mo Riboneng. Thebo ya Fomete e akaretsa ditaelo tse o ka di dirisang go tseleganya setshwantsho pele ga o se romela. Ka sekai, fa o: MolaetsaTsenyaDiitlhophelwaFometa Mafoko Ditaele tsa SetshwantshoBaakanyaRulaganya

62 Lebapele dimametlelelwa pele ga o di bula Mo Outlook 2007, o ka amogela dimametlelelwa. Difaele dingwe tse di mametleletsweng di ka lebiwa pele gone mo go Lebokoswanapuiso. A re re mongwe o go romelela ditshwantsho tsa Microsoft Office Visio ® tse pedi e le dimametlelelwa, mme o batla fela e e bontshang ntlwana e ntšhwa ya katisetso mo kagong ya gago. O ka dira tshwetso jang ka bofefo gore o bula faele efe kgotsa o ka boloka efe mo disekethata efe ya gago? Lebokosokgorogelo Bogosokgorogelo ya go Batla Gompieno Molaetsa Romela: Go: 25V_B8.vsd (219 KB) Molaetsa 25V_B8.vsd (219 KB)

63 Lebapele dimametlelelwa pele ga o di bula Jaaka setshwantsho se bontsha, go leba mametlelela pele e ka tswa e le karabo ya gago. Go leba dimametlelelwa pele go go letla gore o bontshe ditebopele tsa mefuta mengwe ya difaele fela mo go Lebokoswanapuiso la Outlook. O ka dira se ntle le go bula difaele tse di mametleletsweng. Go lebapele mametlelelo, tobetsa aekhone e. Tebopele ya mametlelelo e bonala mo Lebokoswanapuisong. Lebokosokgorogelo Lebokosokgorogelo ya go Batla Gompieno Molaetsa Romela: Go: 25V_B8.vsd (219 KB) Molaetsa 25V_B8.vsd (219 KB)

64 Dikakantsho tsa go ikatisa 1.Mametlelela faele mo molaetseng o bo o o ithomelela. 2.Tsenya setshwantsho mo moleng se na le mafoko a molaetsa wa gago. 3.Lebapele mametlelelo. 4.Bona gore ke ditebopele dife tse o di tsentseng (ke e e itlhophelwang).

65 Tlhatlhobo 3, potso 1 O ka kgona go tsenya setshwantsho go tsamaisana le mafoko a molaetsa wa gago? (Tlhopha karabo e le nngwe.) 1.Dirisa fomete ya faele ya Mafoko a a Humileng. 2.Dirisa taelo ya Faele mo thebong ya Tsenya. 3.Dirisa taelo ya Setshwantsho go tswa mo Faeleng mo thebong ya Tsenya.

66 Tlhatlhobo 3, potso 1: Karabo Dirisa taelo ya Setshwantsho go tswa mo Faeleng mo thebong ya Tsenya.

67 Tlhatlhobo 3, potso 2 O amogetse molaetsa o na le dimametlelelo tsa setshwantsho sa JPEG. Tsela e e bofefo go atlhola gore a o batla go boloka dimametlelelo kgotsa nnyaa ke efe? (Tlhopha karabo e le nngwe.) 1.Bula molaetsa o bo o tobetse aekhone ya mametlelelo gabedi. 2.Tobetsa diaekhone mo Lebokoswanapuisong. 3.Tobetsa aekhone ya mametlelelo ka fa mojeng o bo o tobetsa Bula.

68 Tlhatlhobo 3, potso 2: Karabo Tobetsa diaekhone mo Lebokoswanapuisong. Go tobetsa diaekhone tsa mametlelelo go tla go letla go bona tebopele ya ditshwantsho, ka nako e le nngwe, gone mo Lebokoswanapuisong. Mokgwa o wa go dira o tla dira le mo mefuteng e mengwe ya mametlelelo: Dipontsho tsa PowerPoint, ditokumente tsa Word, kgotsa dibukatiro tsa Excel, fa re umaka di se kae.

69 GO DIRISA THEMPOLEITE E Bona lebokoswana la dintlha kgotsa leba tsebe ya dintlha ka botlalo (thebo ya Tebego) go bona thuso ka botlalo mo thempoleiteng eno.


Download ppt "Microsoft ® Office Outlook ® 2007 Katiso Dira ka bofefo."

Similar presentations


Ads by Google