Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ALCOHOL ETÍLICO O ETANOL

Similar presentations


Presentation on theme: "ALCOHOL ETÍLICO O ETANOL"— Presentation transcript:

1

2 ALCOHOL ETÍLICO O ETANOL
CH3 – CH2 - OH ALCOHOL ETÍLICO O ETANOL

3 ALCOHOL METÍLICO O METANOL
CH3 – OH ALCOHOL METÍLICO O METANOL

4 CH3 – CH2- CH2- OH PROPANOL

5 ISOPROPANOL O 2 - PROPANOL
CH3 – CH – CH3 OH ISOPROPANOL O 2 - PROPANOL

6 CH3 – CH2 – CH2 – CH2 - OH BUTANOL

7 CH3 CH3- C – CH3 OH TERCBUTANOL

8 CH2 – CH2 OH OH ETANODIOL

9 CH3 – CHO ACETALDEHIDO O ETANAL

10 PROPANALDEHIDO O PROPANAL
CH3 – CH2 – CHO PROPANALDEHIDO O PROPANAL

11 2 – PENTANONA O METILETILCETONA
CH3 – CH2 – CH2 – CO – CH3 2 – PENTANONA O METILETILCETONA

12 COOH – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 ÁCIDO PENTANOICO

13 CH3 – CH – CH2 – CHO CH3 3- METIL - BUTANAL

14 ÁCIDO ETANODIOICO O ÁCIDO OXÁLICO
COOH – COOH ÁCIDO ETANODIOICO O ÁCIDO OXÁLICO

15 CHO – CH – CH2 – CH2 – CHO CH2 – CH2 – CH3
2 – PROPIL - PENTANODIAL

16 CH3 – CO – CH3 DIMETILCETONA

17 DIBUJAR DIETILCETONA

18 ESCRIBIR 2- HIDROXI PENTANAL

19 ESCRIBIR PROPANOTRIOL

20 DIBUJAR METANOL

21 ESCRIBIR ÁCIDO VALÉRICO

22 ÁCIDO 5- METIL 3- CARBOXI OCTANODIOICO
ESCRIBIR ÁCIDO 5- METIL 3- CARBOXI OCTANODIOICO

23 ÁCIDO 4 -METIL 2- FORMIL OCTANODIOICO
ESCRIBIR ÁCIDO 4 -METIL 2- FORMIL OCTANODIOICO

24 ESCRIBIR ÁCIDO ACETICO

25 DIBUJAR ETINO

26 DIBUJAR PROPANO

27 DIBUJAR FORMALDEHÍDO

28 PROPILTERCBUTILCETONA
ESCRIBIR PROPILTERCBUTILCETONA

29 ESCRIBIR 2,3,4 TRIMETIL HEPTANAL

30 DIBUJAR 3 – METIL BUTENO

31 ESCRIBIR 2 - FORMIL PENTANODIAL

32 ESCRIBIR 3 BUTEN – 2 – ONA

33 ESCRIBIR 2- BUTINAL

34 ÁCIDO 2- CARBOXI 3- HEXENODIOICO
ESCRIBIR ÁCIDO 2- CARBOXI 3- HEXENODIOICO

35 DIBUJAR 2- METIL - PENTANO

36 ÁCIDO 2 - CARBOXI 4- HIDROXI 3 - HEXENODIOICO
ESCRIBIR ÁCIDO 2 - CARBOXI 4- HIDROXI 3 - HEXENODIOICO


Download ppt "ALCOHOL ETÍLICO O ETANOL"

Similar presentations


Ads by Google