Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Similar presentations


Presentation on theme: "HANS CHRISTIAN ANDERSEN"— Presentation transcript:

1 HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Dievčatko so zápalkami

2 Hľadanie zmyslu umeleckej výpovede v autorskej rozprávke
Mgr. Radoslav Rusňák, PhD. Pedagogická fakulta Prešovská univerzita, Prešov

3 TITUL – Dievčatko so zápalkami
bezmennosť 1. anonymita 2. chudoba deminutívnosť metonymickosť (pars pro toto) 1. detstvo 2. ženstvo plavosť

4 TITUL – Dievčatko so zápalkami
ZÁPALKY tenzívny prvok (prvok napätia) – zápalky ako nositeľky ohňa vyjadrenie počtu – nie „jedna zápalka“ spoločenský „oxymoron“ – dieťa verzus zápalky

5 MOTIVICKÝ SVET ROZPRÁVKY
Motív domova (domu); Materský princíp (3 prelínajúce sa motívy): - motív dominantnej maskulinity; - motív stratených drevákov; - motív ohňa; Motív zápaliek.

6 MOTÍV DOMOVA (DOMU) Dom = chatrná strecha / pukliny v stenách Zima
= „najstaršie“ ročné obdobie = znásobuje intimitu domova Sneh = zahladzuje stopy = zavieva cesty = tlmí hluk = stiera farby

7 MATERSKÝ PRINCÍP – Motív dominantnej maskulinity
Vzťah otec – dcéra: - negatívna maskulinita (chýba feminita) Priskoré dospievanie dcéry - žena – zabezpečovateľka

8 MATERSKÝ PRINCÍP – Motív stratených drevákov
Dreváky = reprezentujú matku ako postmortálnu postavu; Chlapec = predobraz maskulinity muža – otca; Prechod cez cestu = kríž.

9 MATERSKÝ PRINCÍP – Motív ohňa
Dve kvalitatívne úrovne ohňa: Reálny oheň zápaliek (dievčenský), Imaginárny oheň pece (materský).

10 MOTÍV ZÁPALIEK Kvalitatívny vzostup vízií: železná pec; pečená hus;
vianočný stromček; starká.

11 MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB

12 PREČO ANDERSENOVA ROZPRÁVKA?
Rozprávka si zaslúži, aby ju čítali aj dospelí... Rozvíja empatické cítenie a ľudskú všímavosť... - pomoc bezbranným a deťom... - pomoc bezdomovcom a sociálne slabším... Vo vyvrcholení príbehu ponúka deťom v ich literatúre nie bežnú katarziu... Ponúka hlboké kresťanské posolstvo...

13 NOVÝ ZÁKON „Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 18; 10-11);

14 NOVÝ ZÁKON „Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal“ (Mk 9; 35-37);

15 NOVÝ ZÁKON Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Potom povie aj tým, čo budú zľava: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť; bol som smädný a nedali ste mi piť; bol som nahý a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma... Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili“ (Mt 25; 34-45).

16 Niekoľko námetov na podporu tvorivosti pri práci s textom...

17 Vciťovanie sa do obrazu
Umiestni sa na konkrétne miesto na obraze (zimná krajina)... Poobzeraj sa okolo seba... Čo vidíš za hranicami obrazu? Čo cítiš, keď sa zhlboka nadýchneš? Čoho sa môžeš okolo seba dotknúť? Čo cítiš, keď sa dotkneš snehu? Rozmýšľaj... Ako si sa sem dostal? Na čo v tejto chvíli myslíš? Čo prežívaš? Čo očakávaš? Čo sa v najbližšej chvíli asi stane? Môžeš poslať z tohto miesta posledný odkaz osobe, ktorú miluješ najviac na svete... Napíš ho...

18 Kto do teba mincou... Zadívaj sa na mincu...
Aký by mohol byť osud tejto mince? Skús napísať jej životopis, čo všetko už táto minca zažila. Akou cestou musela prejsť, aby sa dostala až do mojich rúk?

19 ZOO Si v ZOO a stojíš pred klietkou, v ktorej je zatvorená BOLESŤ (NEZÁUJEM, ZIMA, LÁSKA, SMRŤ, CHLAD, OSAMELOSŤ ap.); Ako vyzerá? Čím ju možno kŕmiť? Je mäsožravec, bylinožravec, všežravec? Ako sa pohybuje? Čo potrebuje na prežitie? Čím je pokrytá (má srsť, šupiny, chlpy, kožu)? Z ktorej krajiny pochádza? Má nohy, zuby, ústa, žiabre? Aký má denný režim?

20 Čo by stalo, keby... ...dievčatko nestratilo dreváky?
...dievčatko dostalo aspoň jeden šiling? ... stará mama dievčatka ešte žila? ... nebola zima, ale jar?

21 Niekoľko námetov z tvorivej dramatiky na podporu štruktúrnej recepcie a interpretácie textu...

22 Interview s dievčatkom
Učiteľ v role predstavuje dievčatko so zápalkami; Ide o rozhovor s bábkou dievčatka (maňuška, javajka, marioneta); Učiteľ má možnosť usmerniť recepciu detí (rešpektujúc sémantické gesto textu a autora).

23 Žalujem – obhajujem – súdim...
Trieda sa rozdelí na tri skupiny: obhajcov, žalobcov a porotu ; Súdiť sa budú ľudia, ktorí nedali dievčatku ani len šiling; Žiaci musia v skupinách vypracovať reč žalobcu, reč obhajcu a porota na záver rozsudok; V triede sa po dôkladnej príprave zinscenuje samotný súdny proces (žiaduca je príprava samotných rekvizít – fascikel pre žalobcov, pre obhajcov, prípadne kladivko pre hlavného sudcu, resp. sudcovský talár ap.).

24 Pantomíma Si drevák: Pokús sa bez slov vyjadriť pocity dreváku, ktorý sa dievčatku na ceste stratil... Pokús sa bez slov vyjadriť pocity dreváku, ktorý je dievčatku veľký... Si zápalka: Pokús sa tanečne vyjadriť, ako plápolá oheň zápalky, Pokús sa bez slov zahrať vzbĺknutie a vyhorenie zápalky... Si snehová vločka: Pokús sa pohybom vyjadriť padanie snehovej vločky, ktorá dievčatku dopadne na nos... Pokús sa bez slov vyjadriť pocity topiacej sa vločky...

25 Ďakujeme Vám za pozornosť...

26 Literatúra ANDERSEN, H. CH Divé labute. Bratislava: Ikar, ISBN BACHELARD, G Poetika priestoru. Bratislava: Slovenský spisovateľ, ISBN BEKÉNIOVÁ, Ľ Metodické námety na tvorivú dramatiku v škole. Košice: Rokus, ISBN KOŠČ, M Základy psychológie. Bratislava: SPN, ISBN RUSŇÁKOVÁ, G Motivická výstavba v autorských rozprávkach vo svetovej literatúre. [Rigorózna práca]. Prešov: Prešovská univerzita; Fakulta humanitných a prírodných vied, 2007. Sväté písmo Trnava: Spolok svätého Vojtecha, ISBN


Download ppt "HANS CHRISTIAN ANDERSEN"

Similar presentations


Ads by Google