Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

OUR PRAYER AND DECLARATION

Similar presentations


Presentation on theme: "OUR PRAYER AND DECLARATION"— Presentation transcript:

1 OUR PRAYER AND DECLARATION
Ako ay anak ng Diyos, nilikha sa wangis ng Diyos. Ako ay mahal ni Hesus, sa kasalanan ako’y tinubos. Ako’y binigyan ng buhay na walang hanggan. Tumitira sa akin ang Espiritung Banal. Ako ay pinagpala, hindi sinumpa. Ako’y mapagtagumpay, hindi talunan. Sa oras na ito ako ay nahahandang tumanggap ng masaganang biyaya’t pagpapala, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa Pangalan ng Panginoong Hesus… Amen!

2 The Power Of Christ’S Resurrection
I Corinthians 15:55-57

3 Introduction: We are more blessed today, knowing that we are remembering and celebrating our risen Lord!!.. JESUS our SAVIOR is ALIVE!!

4 * We celebrate today knowing that our sins are fully paid by Christ resurrection…

5 - The power of satan is sin. The power of sin is death
- The power of satan is sin.. The power of sin is death.. But God mark each everyone of you “Fully Paid”.

6 - I tell you, Christ resurrection demolish all the works of the enemy in our lives…

7 - We are once under the power of enemy
- We are once under the power of enemy.. Under his curse, but now we have been set FREE…

8 “Whom the Son sets Free, is free indeed”

9 - Our enemy is a tricker, deceiver he will tell you that you cannot change, God is mad at you!.. But today remind yourself “I’m forgiven, my sin has been paid already; and because Christ is Risen from the dead I can do anything because my savior is alive!..

10 * Because Christ is risen, We are MORE than Conquerors .
Romans 8:37

11 - Christ is the greatest Conqueror of the history
- Christ is the greatest Conqueror of the history.. And HE defeated the one that no one can defeated. “DEATH!..”

12 - The blood of a Conqueror lies within you
- The blood of a Conqueror lies within you.. And you know what that it means???..

13 * I Love The Old Hymns that says;
“Because he lives I can face tomorrow. Because he lives all fear is gone. Because I know, I know he HOLDS the future.. My life is WORTH to living just because HE LIVES.”

14 God Bless You All!!!!

15 I Corinthians 15:55-57 55 Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? 56 Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan: 57 Datapwa’t salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo.

16 Romans 8:37 Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo’y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ni yaong sa atin ay umiibig.


Download ppt "OUR PRAYER AND DECLARATION"

Similar presentations


Ads by Google