Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SIMBAHAN – BAYAN NG DIYOS DIYOSESIS NG PASIG Sto. Rosario Parish

Similar presentations


Presentation on theme: "SIMBAHAN – BAYAN NG DIYOS DIYOSESIS NG PASIG Sto. Rosario Parish"— Presentation transcript:

1 SIMBAHAN – BAYAN NG DIYOS DIYOSESIS NG PASIG Sto. Rosario Parish
Kawans MKKs Kristianong Pamilya SIMBAHAN – BAYAN NG DIYOS

2 M.K.K. UNITS

3 CASE STUDY

4

5

6

7

8 COMMUNITY ORGANIZING AND BEC
10 STEPS TO CO BEC FORMATION I. PRE ENTRY II. ENTRY Integration Dialogo ng Buhay – pagkuha ng potential leaders III. ISSUE IDENTIFICATION AND RESOLUTION 2. Social Investigation 3. Tentative Program II. Orientation Seminars ng BEC IV. CORE GROUP FORMATION 4. Planning and Meetings III. Planning and Meetings

9 COMMUNITY ORGANIZING AND BEC
10 STEPS TO CO BEC FORMATION V. FORMALIZATION 5. Mobilization 6. Organization 7. Organizational Development and Management/ Program Planning 8. Project Development and Management III. CELL FORMATION IV. WEEKLY MEETINGS – on-going formation and simple action planning V. Monthly Assembly - BEC leaders

10 13 WEEKS BEC SEMINAR OBJECTIVE: to empower our KAWANS to be trained in character and in mission to build active Christian Community of Families in their areas

11 A. OUR ROOTS IN SCRIPTURES
Social dimension, a people called by God (qahal yahweh) until the covenant New covenant in Jesus Christ (Christology) Acts of the apostles and the new Christian Community

12 B. ECCLESIOLOGY Ecclesiology – to harness our sense of church
call to participation in prayer (liturgy) community of disciples a church of the Poor

13 ANG ATING MISYON MISSION – ad extra, sharing of resources
Integral evangelization Social dimensions: sin and justice Towards social transformation and development

14 COMMITMENT 10. lay empowerment (to be stewards of creation)
11. New Spirituality (Marian and ecclesiological)

15 MODYUL 1 BAYANG TINAWAG NG DIYOS
ANG BIBLIYA AY PAGSAALA-ALA NG BAYAN NG DIYOS CONTAINS 46 BOOKS INTO 4: Pentateuch – tipan ng Diyos sa tao Historical books – Mula sa pagkaalipin ng Israel tungo sa Kalayaan sa Kanaan Wisdom books – pagninilay ng pagpapagal ng tao upang manatiling tapat sa Tipan Prophetic books – kailangan ang pagbabalik loob upang maligtas

16 EXODO Highlight: the Exodus event – promised land or political freedom
faith account of Israel’s experience of liberation of who God is – Yahweh (Ex. 3: 7-10) living God I am who am liberation 3, 7-10 holy all powerful (red sea)

17 TIPAN Covenant – the 10 commandments Climax of the whole exodus event
Liberation (Ex. 19, 5) Relationship with God-man (Deut 7:7-8) Shedding of blood (Ex 24, 3 – 8) Promise of blessings: land, posterity, life, etc. (Gen 12, 7) That Israel remain faithful to Yahweh in two ways: no other God (Ex. 20, 3) take care of the poor (Deut. 15, 1 – 15) Gave their identity as a people in relationship with God (Ex. 19, 5 -7 at Ex. 23, 20-23) Blueprint for Israel’s way of life 10 commandments (Gen 18, 17 ff) love for others (Gen 14, 13) social responsibility (Tobit 4, 7 – 11)

18 PAGNILAYAN ASSIGNMENT: READ THE EXODUS 4 Activity:
Share an experience in your community where you felt the hand of God free the whole community share a dream you have for your community

19 MODYUL 2 SI HESUKRISTO

20 MODYUL 2 SI HESUKRISTO Jesus is the revelation of the Father; the bible as a privileged way to get to know Jesus (bibliarasal) know the context of Jesus (use the sheets) historically: 0-33 ad – Jesus’ life Post Easter – Pentecost (kerygma or oral tradition) Writing the gospels 65 – 100 Christian communities Mark – 70 Diaspora; the secret of the kingdom Mathew – liturgical Luke – Jesus on a journey John temple destruction; “new spirituality”

21 MISYON NI KRISTO Jesus’ Mission: to proclaim the good news to the poor (Lk 4:18-19) Talks of a new social order – Lk 11:37-46 It is in Jesus himself – Lk 13:44-45 Demands task from man – Mt 13:1-9 With preferential option for the poor – Mk 12:41-44 To liberate them – Mt 7:8-13 Because they are abused – Lk 13:12-13 Jesus will have to undergo the same suffering and death – Mt 16:21-23

22 BAGONG TIPAN Jesus’ new law – the beatitudes
Compare: Lk. 6: and Mt 5:3-12 Vs. 10 commandments Vs. world’s values Shows the way to happiness Social transformation

23 Modyul 3: Ang bagong Sambayang Kristiyano

24 Para saan ang sulat ng mga apostol?
Pagtuturo Pagtatama ng mga kamalian Pagdidiin ng mga katuruan Paggabay sa komunidad ng mga mananampalataya

25 Mga pangunahing kaisipan
Ang bagong tipan ay naisakatuparan sa Kristiyong kapitbahayan (Gawa 4:32-43) Ang bagong tipan komunidad ay naging “inclusive community” (Gawa 2:14-41) May maliliit na komunidad sa labas ng Herusalem (Gawa 8:1) May mga balakid sa pagkakaisa Gawas 16:36-41) Kailangan ng istruktura (1 Cor 12, ) Komunidad– tanda ng pagkakaisa (1 Tess 5: 3-6)

26 Ano ang gawa ng mga Apostol?
? Ito ang pamumuhay ng unang sambayanang Kristiyano matapos matanggap ang atas ni Kristong ipangalat ang mabuting balita (Matt. 28, 16-20) Pinapahayag sa mga gawa ng mga apostoles ang paghahari ng Diyos ay para sa lahat at walang kinikilingang grupo.

27 SULAT NI SAN PABLO Ang mga sulat ni San Pablo ay nagbibigay ng pagtuturo at mariing pagpapahayag ng tungkol sa pananamapalataya’t buhay Justification by faith (1 Cor 13:2) Biyaya ng Diyos (Eph 1: 3 – 8) Namatay at nabuhay na Kristo (2 Cor 4: 8 – 11) Simbahan bilang katawan ni Kristo (1 Cor 12:27) Apostol ni Kristo (Gawa 3: 1 – 10)

28 IBANG MGA SULAT SA B.T. SANTIAGO – tinuro na ang pananampalatayang walang gawa ay patay PEDRO – practical faith (1 Pt. 1: 18-23) Hudas (Jude) – babala sa mga huwad na tao Juan – salitang nagkatawang tao (1 Jn 1:10) Larawan ng buhay na pananampalataya (1 Jn 1:1)


Download ppt "SIMBAHAN – BAYAN NG DIYOS DIYOSESIS NG PASIG Sto. Rosario Parish"

Similar presentations


Ads by Google