Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Leccion 3 agpaay Abril 18, 2015. 23 Ngem simmungbat ni Jesus, "Awan duadua nga ibagayo kaniak daytoy a pagsasao: 'Doktor, agasam ta bagim.' Kunayo ngata.

Similar presentations


Presentation on theme: "Leccion 3 agpaay Abril 18, 2015. 23 Ngem simmungbat ni Jesus, "Awan duadua nga ibagayo kaniak daytoy a pagsasao: 'Doktor, agasam ta bagim.' Kunayo ngata."— Presentation transcript:

1 Leccion 3 agpaay Abril 18, 2015

2 23 Ngem simmungbat ni Jesus, "Awan duadua nga ibagayo kaniak daytoy a pagsasao: 'Doktor, agasam ta bagim.' Kunayo ngata pay: 'Aramidem ditoy ilim dagiti nadamagmi nga inar-aramidmo idiay Capernaum.'" v24Innayon ni Jesus, "Ibagak kadakayo nga awan profeta a mapadayawan iti ilina met laeng. (Lucas 4:23)

3 Ni Jesus ket anac laeng ni Jose a taga Nasaret (Luc. 4:22) Impakaammo ni Jesus ti bagi na a cas Mesias segun iti propesiya (Lk. 4:18-21). Inawagan Na met ti bagi Na a “profeta” (Lk. 4:23) ket binabalaw na ti saan da a panamati (Lk. 4:24-27). Saan da kayat nga patien isu Na. Pinanggep da pay nga papatayen iti dayta a kanito (Lk. 4:29). Ti panangawat nga ni Jesus ket saan laeng nga anac ni Jose ket aturen na ti biag ken patay.

4 v18Naammoan ni Juan kadagiti adalanna ti amin maipapan kadagitoy ket inayabanna ti dua kadakuada. v19Imbaon ni Juan ida iti Apo tapno saludsodenda daytoy, "Sika kadi ti umay a kuna ni Juan, wenno aguraykami pay iti sabali?" (Luke 7:18-19) Ni Jesus pinagungar na ti maysa nga ubing ket inawagan da isu Na a profeta. Nupay kasta, sibabalud pay laeng ni Juan ket narigat na a patien nga isu ti Mesiyas. “Ti sao ti Mannubbot, ‘Nagasat ti siasinoman nga awan pakaitibkolan na Kaniak iti aniaman a pamay-an,’ ket nabanayat a panangtubngar ken ni Juan. Saan nga napukaw kencuana. Maawatan na ti misyon ni Cristo, ket intuyang na ti biag na iti Dios agingga ken patay, iti pagimbagan ti gakat nga inay-ayat na.” E.G.W. (The Desire of Ages, cp. 22, pg. 218)

5 v35"Umayto kenka ti Espiritu Santo," insungbat ti anghel. "Salinongan nakanto ti pannakabalin ti Dios. Daytoy ti gapuna a nasantoan to ti ubing, ket maawagan to iti Anak ti Dios. (Lucas 1:35) Ni laeng Adan ti maawagan “anak ti Dios” malaksid ken Jesus. Imbaga ni Lucas nga isu ket anac ti Dios agsipud ta awan ti nangipasngay kencuana a babai (Lucas 3:38). No mausar agpaay kadagiti tattao, ti Biblia ket usaren na ti “annak ti Dios.” Daytoy a paulo ket maipadis met laeng iti Cristo, Mesiyas, Mangisalakan, Ari ti Israel… (Juan 1:49; 11:27). Ni Jesus ket Anak ti Dios; Isu ket kameng iti Kadiosan. Isu ket “Dios a nangnangruna iti isuamin” (Roma 9:5 NIV). Ti pannao nga “Anak ti Dios” ket masarakan iti 46 a daras iti Biblia. Amin malaksid iti maysa ket tudoen na ni Jesus.

6 “Ni Cristo, ti Sao, bugbugtong nga Anak ti Dios, ket adda iti agnanayon nga Ama – maymaysa iti galad, kababalin ken panggep – ti maymaysa a naglasag nga mabalin nga sumrec iti amin nga pannakiuman iti Dios.” E.G.W. (Patriarchs and Prophets, cp. 1, pg. 34)

7 Segun ken Lucas, ania iti rason ti pannakaawag ni Jesus a kas “Anak ti Tao”? Naemma nga tao nga awan pagiddaan Na (Lucas 7:34; 9:58). Isu Na laeng ti addaan sibubukel a kinadios. Isu ti Apo ti Sabado ken mapacawan Na dagiti basbasol (Lucas 6:5; 5:24). Immay tapno ilapsut natayo iti basol. Immay a mangbiruk ken mangispal kadagiti mapucpucaw (Lucas 9:56;19:10). Maawatan Na nga ti Pannakaisalakan ket mangtd iti panagsagaba ken ipapatay iti krus. Isu ngarud ti Mangibabaet kadatayo iti saclang ti Ama (Luc 18:31-32; 22:22; 12:9). Isu ket agsubli ditoy lubong tapno gungunaan Na dagiti Sasanto ken leppasen ti Dakkel a Panagbinnusor (Lucas 9:26; 12:4; 17:24-30; 21:36; 22:69).

8 “Sinaludsod Na kadakuada, ‘Ket dakayo ania ti panagkunayo Kaniak?’ Simmungabat ni Pedro ket kinunana, ‘Sica ti Cristo ti Dios.’” (Lucas 9:20) Awan kaisiskanna aniaman ti panunoten dagiti dadduma ken Jesus. Ti importante ket nu ania ti panunotem maipapan kencuana. Sinno ni Jesus Kaniak? Nu awatek Isu Na a cas Cristo, ti Napulotan, ti Anak ti Dios, Mannubbot ko, masapul nga sumaruno ti panangisuko. Agtalek nak laeng iti Mannubbot. Ti Ari dagiti Ar-ari ket umay to manen. Kayat Na nga ited ti Pagarian Na kadagiti nangawat kenkuana a cas Cristo, a cas Apo iti panagbiag da.

9 “v17 Ta inawatna iti Dios Ama, ti dayaw ken dayag, idi immay kencuana, babaen ti nacascasdaaw a dayag, ti maysa a timec a castoy: "Daytoy isu ti dungdungngoec nga Anac, isu a pagay-ayatac:“ v18 Ket daytoy a timec nangngegmi nga immay nanipud sadi langit, idi addacam a naicuyog kencuana idiay nasantoan a bantay. (2 Pedro 1:17-18) Segun iti Lucas 9:28, napan ni Jesus nagkararag idiay bantay. Da Pedro, Santiago ken Juan ti kadua na. Ket nagparang da Moses ken Elias a sarsaritaen da maipanggep ti maudi a panagdaliasat na idiay Jerusalem. Iti dayta a kanito, ti timek ti Ama ket kinumpirma na ti misyon ken kinasiasino Na. Kimleb ti sipnget kalpasanna, ngem ti lawag ti mensahe ti Dios nagtalinaed iti pampanunot da. Insurat ni Pedro daydi a pasamak kalpasan ti sumagmamano a tawen. Ammona ti pinatina. Nakita na iti bukodna a mata ket kayat na a patien tayo met (2 Pedro 1:16-18).

10 “Saan nga umanay nga mamati tayo nga saan nga impostor ni Jesus, ken ti relihiyon iti Biblia ket saan laeng nga parparbo. Mabalin tayo a patien nga ti nagan ni Jesus laeng ti mangisalakan iti sidong ti langit, ngem saan nga aramiden gapu iti pammati nga personal a Mannubbot. Saan nga umanay nga addaan pammati iti teorya ti kinapudno. Saan nga umanay nga mangaramid iti panangipakaammo iti pammati ken Cristo ket maisurat dagiti nagnagan iti libro ti iglesia. “ti mangsalimetmet iti linteg agtaeng Kencuana, ket Isu Na kenka. Ket ammotayo nga agtaeng kadatayo, iti Espiritu nga inted na” “Iti kasta ammo tayo nga am-ammo tayo Isu Na no tungpalen tayo dagiti bilbilin Na.” 1 Juan 3:24; 1 John 2:3. Daytoy ti pudpudno nga ebidensiya ti pannakabalbaliw. Aniaman iti tukad tayo, awan kais-iskanna malaksid nga maiparangarang ni Cristo iti aramid ti kinasanto.” E.G.W. (Christ’s Object Lessons, cp. 24, pg. 312)


Download ppt "Leccion 3 agpaay Abril 18, 2015. 23 Ngem simmungbat ni Jesus, "Awan duadua nga ibagayo kaniak daytoy a pagsasao: 'Doktor, agasam ta bagim.' Kunayo ngata."

Similar presentations


Ads by Google