Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kidung 13. Allah kang dadi pangungsen Sarta pangauban kita Banget nggone ketitik dadi Andel-andel jro krubedan Kang iku kita tan giris Allah kang dadi.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kidung 13. Allah kang dadi pangungsen Sarta pangauban kita Banget nggone ketitik dadi Andel-andel jro krubedan Kang iku kita tan giris Allah kang dadi."— Presentation transcript:

1 Kidung 13

2 Allah kang dadi pangungsen Sarta pangauban kita Banget nggone ketitik dadi Andel-andel jro krubedan Kang iku kita tan giris Allah kang dadi pangungsen Sarta pangauban kita Banget nggone ketitik dadi Andel-andel jro krubedan Kang iku kita tan giris

3 2. Nadyan gunung pada obah Kecegura ing segara Dadia segara gumuruh Angumbulake unthuke Dadia gunung gumeter Dening molak-maliking alun 2. Nadyan gunung pada obah Kecegura ing segara Dadia segara gumuruh Angumbulake unthuke Dadia gunung gumeter Dening molak-maliking alun

4 3. Ana kali-kali akeh Mbungahken kuthane Allah Pepunden daleme kang luhur Allah neng jro kutha iku dadine mesti santosa Tinulung wiwit bangun rina 3. Ana kali-kali akeh Mbungahken kuthane Allah Pepunden daleme kang luhur Allah neng jro kutha iku dadine mesti santosa Tinulung wiwit bangun rina

5 4. Pra umat pada ruara Kraton-kraton moyag-mayig Pang'ran nggludugake swaranya Bumi dadi sumlengeren Yehuwah njurungi kita Allahe Yakub beteng kita 4. Pra umat pada ruara Kraton-kraton moyag-mayig Pang'ran nggludugake swaranya Bumi dadi sumlengeren Yehuwah njurungi kita Allahe Yakub beteng kita

6 5. Mara padha amawasa Kaelokane Yehuwah Nggone akarya tetumpesan Peperangan ingenengake Tekan pungkasaning bumi Rata ingobongan ing geni 5. Mara padha amawasa Kaelokane Yehuwah Nggone akarya tetumpesan Peperangan ingenengake Tekan pungkasaning bumi Rata ingobongan ing geni

7 6. Sira pada amenenga Mikira yen Ingsun Allah Linuhur ing salumah bumi Ya satengahing pra umat Yehuwah njurungi kita Allahe Yakub beteng kita 6. Sira pada amenenga Mikira yen Ingsun Allah Linuhur ing salumah bumi Ya satengahing pra umat Yehuwah njurungi kita Allahe Yakub beteng kita

8


Download ppt "Kidung 13. Allah kang dadi pangungsen Sarta pangauban kita Banget nggone ketitik dadi Andel-andel jro krubedan Kang iku kita tan giris Allah kang dadi."

Similar presentations


Ads by Google