Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Riiklik pensionikindlustus 2011. 2011.aasta pension ► 1. aprillist: Rahvapensioni suurus eurodes 128, 45 Aastahinde suurus eurodes 4, 343 Baasosa suurus.

Similar presentations


Presentation on theme: "Riiklik pensionikindlustus 2011. 2011.aasta pension ► 1. aprillist: Rahvapensioni suurus eurodes 128, 45 Aastahinde suurus eurodes 4, 343 Baasosa suurus."— Presentation transcript:

1 Riiklik pensionikindlustus 2011

2 2011.aasta pension ► 1. aprillist: Rahvapensioni suurus eurodes 128, 45 Aastahinde suurus eurodes 4, 343 Baasosa suurus eurodes 114, 6575 Indeks 1,000

3

4 Vanaduspensionäride pensionistaaž  Keskmine pensionistaaž (pensioniõiguslik + kindlustusstaaž) 44,24 aastat sealhulgas:  keskmine pensioniõiguslik staaž 40,19 aastat  keskmine pensionikindlustusstaaž 4,05 aastat

5 Keskmised pensionid 2011.a JaanuarAprill Pensionäride arv Pension eurodes Pensionäride arv Pension eurodes Vanaduspension: , ,44 sh ennetähtaegne vanaduspension , ,78 edasilükatud vanaduspension , ,25 Väljateenitud aastate pension , ,92 Rahvapension , ,47 Toitjakaotuspension , ,96 Töövõimetuspension , ,25 Kohtuniku, politseiniku, riigikontrolöri, kaitseväelase pension , ,93 Prokuröri, õiguskantsleri pension , ,33 Kokku

6 Pensionäride arv, kelle pensioni suurus ei ole tõusnud alates riikliku pensionikindlustuse seaduse jõustumisest Pensioniliik Pensionäride arv aprillis 2010 Pensionäride arv aprillis 2011 Rahvapension Toitjakaotuspension36 31 Kokku263165

7 Pensionäride arv, kelle pension on üle 191,73 euro Pensioniliik > = € (3000 kr) s.h > = 255,65€ (4000 kr) s.h > = 335,54€ (5250 kr) Vanaduspension s.h ennetähtaegne vanaduspension edasilükatud vanaduspension Väljateenitud aastate pension Toitjakaotuspension 3365 Töövõimetuspension Kohtuniku, politseiniku, riigikontrolöri, kaitseväelase pension Prokuröri, õiguskantsleri pension 26 Kokku

8 Isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa (ISM RP) seos pensioni suurusega ISM RP ► Aastakoefitsient = ———————————— ISM RP keskmine suurus ISM RP aasta koefitsient = ———————————— (krooni) ► Pensioni suurus sõltub pensionikindlustatu aastakoefitsientide summast. ► Pensioni kindlustusosaku arvutamisel korrutatakse pensionikindlustatu aastakoefitsientide summat aastahindega ( – 4,343 eurot). ► Aastakoefitsiendi 1 saab 2010.a eest isik, kelle sotsiaalmaksuga maksustatav sissetulek oli 2010.a keskmiselt krooni kuus (kui ei olnud ühinenud pensioni II sambaga).

9 Pensionikindlustatute jaotus aastakoefitsientide järgi 2007 – 2010 (1.) AastakoefitsientArv% % % % < = 1, , , , ,86 1, , , , , ,84 2, , , , , ,15 3, , , , , ,08 10, , ,043050,043660,054180,06 > 20,001990,01690,01530,01540,01 Kokku

10 Pensionikindlustatute jaotus aastakoefitsientide järgi 2007 – 2010 (2.) Aastakoefitsient < = 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0001 Kokku

11 Keskmised aastakoefitsiendid maakondade järgi

12 Pensionikindlustatute jaotus maakondade järgi

13 2010. aastal töötanud pensionäride jaotus pensioniliigiti ja keskmised pensionikindlustuse koefitsiendid Pensioniliik MehedNaised pensionäride arv keskmine koefitsient pensionäride arv keskmine koefitsient vanaduspension , ,500 töövõimetuspension , ,446 rahvapension , ,189 toitjakaotuspension , ,254 väljateenitud aastate pension 9811, ,788 kohtuniku, politseiniku, riigikontrolöri, kaitseväelase pension 9120, ,789 Prokuröri, õiguskantsleri pension 40,48061,396 Kokku töötas aastal pensionäri (2009. aastal )

14 2010. aastal töötanud pensionäride jaotus pensioniliigiti võrdluses sama liigi pensionäride üldarvuga

15 2010. aastal töötanud pensionäride jaotus pensioniliigiti meeste ja naiste võrdluses

16 Töötavate pensionäride jaotus maakonniti 2010.a

17 Sotsiaalkindlustusameti eelarve 2011 Eelarve (miljonites eurodes)1 726, 8 Pensionide maksmiseks1 307, 1 s.h sotsiaalmaksust1 265, 5 riigieelarvest 41, 6 Riiklike toetuste maksmiseks 392, 6 Sotsiaalteenuste eest maksmiseks 15, 2

18 Pensionikindlustusstaaž  Ühe aasta pensionikindlustusstaaži saab isik, kelle isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa (ISM P) oli vähemalt võrdne miinimumpalga aastasummalt makstavaga: aastal (12 kuud x x 20%) = krooni.  Isikule, kelle eest maksis sotsiaalmaksu riik, vald või linn sotsiaalmaksuseaduse §6 alusel (4 350 kroonilt kuus), arvestatakse üks aasta pensionikindlustusstaaži, kui isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa oli: aastal (12 kuud x 4350 x 20%) = krooni.  Ühe kalendriaasta eest on võimalik saada maksimaalselt üks pensionikindlustusstaaži aasta.  Pensionikindlustusstaaži aasta arvutatakse kümnendmurruna, kolm kohta pärast koma.  Pensionikindlustusstaaž on oluline pensioniõiguse kindlakstegemisel, aga seda ei kasutata pensioni arvutamisel. Pensioni suurus sellest ei sõltu.

19 Kuidas saan teatise kätte? 1. Kasuta internetti, vaata e-teatist X-tee kodanikuportaalis, soovi korral trüki see ka välja. Selleks on vaja: omada ID-kaarti ja juurdepääsu arvutile ID-kaardi lugejaga või olla mõne internetipanga klient (Swedbank, SEB (Ühispank), Sampo Pank, Krediidipank, Nordea Pank, Parex,Tallinna Äripank, BIG) 2. Mine pensioniameti (Sotsiaalkindlustusameti) klienditeenindusse ja palu teatis välja trükkida. 3. Esita pensioniametile taotlus teatise saamiseks kirja teel. Sel juhul saadetakse teatis rahvastikuregistris näidatud aadressil.

20 E-teatis – kuidas leian?  Juurdepääs e-teatisele internetipanga kliendi jaoks:  Sisene Kodanikuportaali eesti.ee  Seejärel vali teenuste alt X-tee teenused kodanikule  Vali internetipankade loendist sobiv, autendi ennast, sisestades internetipanga koodid  Vali Kodanikuportaali päringute loendist pensionikindlustuse registri teatis  Vali aasta, mille kohta soovid andmeid detailsemalt näha ( ) ning kuupäev, mille seisuga andmeid soovid  Vajuta Päring

21 Juurdepääs e-teatisele ID-kaardi abil (vajalik on ID-kaardi lugejaga varustatud arvuti!):  Sisesta ID-kaart ID kaardi lugejasse (pildiga osa jääb nähtavale)  Sisene Kodanikuportaali eesti.ee  Vali teenuste alt X-tee teenused kodanikule  Sisesta oma ID kaardi kood (PIN 1)  Vali Kodanikuportaali päringute loendist pensionikindlustuse registri teatis  Vali aasta, mille kohta kohta soovid andmeid detailsemalt näha ( ) ning kuupäev, millise seisuga andmeid soovid.  Vajuta Päring


Download ppt "Riiklik pensionikindlustus 2011. 2011.aasta pension ► 1. aprillist: Rahvapensioni suurus eurodes 128, 45 Aastahinde suurus eurodes 4, 343 Baasosa suurus."

Similar presentations


Ads by Google