Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Microsoft ® Office Tlhahlo ya PowerPoint ® 2007 Hlama tlhagišo ya gago ya mathomo.

Similar presentations


Presentation on theme: "Microsoft ® Office Tlhahlo ya PowerPoint ® 2007 Hlama tlhagišo ya gago ya mathomo."— Presentation transcript:

1 Microsoft ® Office Tlhahlo ya PowerPoint ® 2007 Hlama tlhagišo ya gago ya mathomo

2 Diteng tša thuto Kakaretšo: Thoma ka dilo tša motheo Thutwana ya 1: Hlama dilaete tša gago Thutwana ya 2: Kgetha bokamorago bja mmala, tsenya diteng tše dingwe Thutwana ya 3: Lekola mopeleto, phrintha, o lokišetše pontšho Thutwana ye nngwe le ye nngwe e akaretša lenaneo la mešongwana ye e šišintšwego le sete ya dipotšišo tša molekwana.

3 Kakaretšo: Thoma ka dilo tša motheo Naa o kgopetšwe go beakanya tlhagišo ya PowerPoint, eupša ga o tsebe gore o ka thoma bjang? Thuto ye e tla go ruta dilo ka moka tše o swanetšego go di tseba go hlama le go dira tlhagišo. O tla tseba ka moo dilaete di hlangwago ka gona, go tsenya diteng ka go tšona, le go dira gore di lebelelege gabotse. Go tloga fao o tla ithuta ka moo o lokišago dinoutse tša sepikara le dipampiri tša go fiwa batho le go itokišetša go dira tlhagišo.

4 Maikemišetšo a thuto Hlama dilaete gomme o tsenye sengwalwa. Tsenya diswantšho le diteng tše dingwe. Diragatša bokamorago bja mmala wa tebelelego ya kakaretšo ya tlhagišo. Phrintha dipampiri tša go fiwa batho le dinoutse. Lokišetša go aba pontšho.

5 Thutwana ya 1 Hlama dilaete tša gago

6 Wo ke mohlala wa lefastere la PowerPoint. Thutwana ye e tla go fa matseno mo lefastereng gomme ya go thuša gore o ikwe o na le boitshepo bja go šoma moo. Gape o tla bona ka moo o ka tsenyago dilaete tše mpsha, wa kgetha peakanyo ya selaete, gomme wa tsenya sengwalwa gammogo le go šomiša dilaete gape go tšwa tlhagišong ye nngwe. Mafelelong, o tla tseba ka moo o ka lokišetšago dinoutse ge o ntše o hlama pontšho, go fela o eya go tšona ge o dira tlhagišo. Klika go tsenya hlogwana Klika go tsenya hlogwana ye nnyane Klika go tsenya dinoutse

7 Tseba sekgoba sa mošomo sa gago Ye ke tebelelego yeo e bulegago la mathomo mo go PowerPoint. E bitšwa tebelelego ya Tlwaelo. O šoma mo go hlama dilaete. Lefasterana la selaete ke lefelo le legolo mo gare. O šoma thwii selaeteng ka mo sekgobeng se. Mo selaeteng, mapokisi ao a nago le dipotara tša dikhutlwana a bitšwa diswari tša lefelo. Mo ke moo o tlanyago sengwalwa sa gago, wa tsenya bokgabo, goba wa tsenya diteng tše dingwe. Go na le mafelo a mararo a magolo a tebelelego ya Tlwaelo. Klika go tsenya hlogwana Klika go tsenya hlogwana ye nnyane Klika go tsenya dinoutse

8 Tseba sekgoba sa mošomo sa gago Ye ke tebelelego yeo e bulegago la mathomo mo go PowerPoint. E bitšwa tebelelego ya Tlwaelo. O šoma mo go hlama dilaete. Ka nngeleng go na le dibešene tše nnyane, goba tša dikhutlwana, tša dilaete mo tlhagišong ya gago, le tšeo o šomago go tšona di haelaetilwe. Lefelo le ke thepo ya Dilaete. Go na le mafelo a mararo a magolo a tebelelego ya Tlwaelo. Klika go tsenya hlogwana Klika go tsenya hlogwana ye nnyane Klika go tsenya dinoutse

9 Tseba sekgoba sa mošomo sa gago Ye ke tebelelego yeo e bulegago la mathomo mo go PowerPoint. E bitšwa tebelelego ya Tlwaelo. O šoma mo go hlama dilaete. Ka fase go na le lefasterana la dinoutse, moo o ka tlanyago dinoutse tšeo o tlago ya go tšona ge o ntše o dira tlhagišo. Go na le mafelo a mararo a magolo a tebelelego ya Tlwaelo. Klika go tsenya hlogwana Klika go tsenya hlogwana ye nnyane Klika go tsenya dinoutse

10 Tsenya dilaete tše mpsha Ge PowerPoint e bulega, go na le selaete se tee fela mo pontšhong. O tsenya dilaete tše dingwe. Tsela ye e lego molaleng kudu ya go tsenya selaete se sefsa ke ya go klika Selaete se Sefsa mo thepong ya Gae, ge seswantšho se bontšha. Gae

11 Tsenya dilaete tše mpsha Ge PowerPoint e bulega, go na le selaete se tee fela mo pontšhong. O tsenya dilaete tše dingwe. Go na le ditsela tše pedi tša go šomiša konope ya Selaete se Sefsa: Ge o klika karolo ya godimo ya konope, moo aekhone ya selaete e lego gona, selaete se sefsa se tsenywa ka bjako ka fase ga selaete seo se kgethilwego mo thepong Dilaete. Gae

12 Tsenya dilaete tše mpsha Ge PowerPoint e bulega, go na le selaete se tee fela mo pontšhong. O tsenya dilaete tše dingwe. Go na le ditsela tše pedi tša go šomiša konope ya Selaete se Sefsa: Ge o klika karolo ya fase ya konope, o hwetša kalari ya dipeakanyo ya selaete. O kgetha peakanyo, gomme selaete se tsenywa ka peakanyo yeo. Gae

13 Tsenya dilaete tše mpsha Ge o tsenya selaete ka ntle le go kgetha peakanyo, PowerPoint e diragatša e tee ka maitirišo. O ka e fetoša ge o nyaka: Klika selaete seo se nago le peakanyo ye o nyakago go e tloša ka gojeng, gomme o šupe go Peakanyo. Gae

14 Kgetha dipeakanyo tša dilaete Ya selaete peakanyo e beakanya diteng tša gago tša selaete. Go fa mohlala, o ka nyaka bobedi lenaneo le seswantšho selaeteng, goba seswantšhong le khepšene. Dipeakanyo di na le mehuta ya go fapafapana ya diswari tša lefelo le dipeakanyo tša seswaralefelo go kgona go šomiša diteng dife goba dife tša gago. Klika go tsenya hlogwana Klika go tsenya hlogwana ye nnyane Klika go tsenya sengwalwa

15 Kgetha dipeakanyo tša dilaete Seswantšho se se bontšha dipeakanyo tšeo PowerPoint e thomago ka tšona. Ya Selaete sa Hlogwana peakanyo, ye e bontšhitšwego mo ka ge e lebelelega mo kalaring ya dipeakanyo, e diragatšwa mo selaeteng sa mathomo mo pontšhong (yeo e šetšego e le moo ge o thoma). Mo selaeteng, peakanyo ya Selaete sa Hlogwana e na le diswaralefelo tša hlogwana goba tša hlogwana ye nnyane. Klika go tsenya hlogwana Klika go tsenya hlogwana ye nnyane Klika go tsenya sengwalwa

16 Kgetha dipeakanyo tša dilaete Seswantšho se se bontšha dipeakanyo tšeo PowerPoint e thomago ka tšona. Peakanyo yeo go kgonegago gore o ka e šomiša kudu dilaeteng tše dingwe e bitšwa Hlogwana le Diteng, e bontšhitšwe mo ka ge e lebelelega mo kalaring ya dipekanyo. Godimo ga selaete, peakanyo ye e na le seswaralefelo sa selaete, le seswaralefelo seo se nago le sengwalwa gammogo le diakhone tše mmalwa. Klika go tsenya hlogwana Klika go tsenya hlogwana ye nnyane Klika go tsenya sengwalwa

17 Tlanya sengwalwa sa gago Mo go seswari sa mešomo ka moka se se bontšhitšwego mo nakong ye e fetilego, o ka tsenya dibopego tša sethalwa goba sengwalwa. A re boledišane ka ga sengwalwa. O ka šomiša dikgato tša go fapafapana tša sengwalwa ka gare ga mananeo a dipulete go dira dintlha tše nnyane ka fase ga dintlha tše kgolo. Mo Riponeng, šomiša ditaelo mo go sehlopha sa Fonte go fetoša fomete ya ditlhaka, ya go swana le mmala wa fonte le bogolo. Go fometa ga tirelwa ga sengwalwa ke lenaneo la dipulete. Gae Lorem Ipsum Dolor sit amet Consectetuer adipiscing elit Donec euismod Mattis augue Aptente ya Legoro Taciti sociosqu

18 Tlanya sengwalwa sa gago Mo go seswari sa mešomo ka moka se se bontšhitšwego mo nakong ye e fetilego, o ka tsenya dibopego tša sethalwa goba sengwalwa. A re boledišane ka ga sengwalwa. Šomiša ditaelo tše di lego sehlopheng sa Temana go fetoša fomete ya temana, ya go swana le fomete ya lenaneo, intente ya sengwalwa, le sekgoba sa mothaladi. Go fometa ga tirelwa ga sengwalwa ke lenaneo la dipulete. Gae Lorem Ipsum Dolor sit amet Consectetuer adipiscing elit Donec euismod Mattis augue Aptente ya Legoro Taciti sociosqu

19 Tsenya dilaete go tšwa tlhagišong ye nngwe O ka nyaka go šomiša dilaete go tšwa tlhagišong ya bjale mo pontšhong ya gago. Se ke ka moo o swanetšego go dira ka gona: Mo thepong ya Gae, klika lerungwana kgauswi le Selaete se Sefsa, tše nkego o tlo tsenya selaete se sefsa gomme o kgethe peakanyo ya yona pele. Ka fase ga kalari ya peakanyo, klika Šomiša dilaete Gape. Gae Selaete se Sefsa Bušeletša tše di Kgethilwego dilaete Dilaete go tšwa ka Ntle Šomiša dilaete Gape Tsenya dilaete go tšwa: C:\Ditlhagišo... Poraosa

20 Tsenya dilaete go tšwa tlhagišong ye nngwe O ka nyaka go šomiša dilaete go tšwa tlhagišong ya bjale mo pontšhong ya gago. Se ke ka moo o swanetšego go dira ka gona. Mo lefasteraneng la mešomo la Šomiša dilaete Gape, ka fase ga Tsenya dilaete go tšwa, klika Poraosa go hwetša bokgobapuku bja tlhagišo goba bja dilaete bjo bo nago le dilaete tše o di nyakago. Go tloga fao o klike lerungwana go bula dilaete tšeo mo lefasteraneng la mešomo. Gae Bušeletša tše di Kgethilwego dilaete Dilaete go tšwa ka Ntle Šomiša dilaete Gape Tsenya dilaete go tšwa: C:\Ditlhagišo... Poraosa Selaete se Sefsa

21 Tsenya dilaete go tšwa tlhagišong ye nngwe O ka nyaka go šomiša dilaete go tšwa tlhagišong ya bjale mo pontšhong ya gago. Se ke ka moo o swanetšego go dira ka gona. Ge o hwetša selaete seo o se nyakago, hlokomela lepokisana la Tšwela pele ka fomete ya mathomong fasefase ga lefasterana. Ge e le gore o nyaka go tšwela pele ka tebelelego ya maleba ya dilaete tše o di tsenyago, e ba le kgonthe ya gore lepokisana le la tekolo le kgethilwe pele o ka tsenya selaete. Gae Bušeletša tše di Kgethilwego dilaete Dilaete go tšwa ka Ntle Šomiša dilaete Gape Tsenya dilaete go tšwa: C:\Ditlhagišo... Poraosa Selaete se Sefsa

22 Tsenya dilaete go tšwa tlhagišong ye nngwe O ka nyaka go šomiša dilaete go tšwa tlhagišong ya bjale mo pontšhong ya gago. Se ke ka moo o swanetšego go dira ka gona. Klika selaete se sengwe le se sengwe se o nyakago go se tsenya. Se sengwe le se sengwe se kgonne go kopišetšwa ka gare ga tlhagišo ye e bulegilego, ka fase ga selaete se se kgethilwego gabjale goba ka fase ga khesa ya gago, ge e le gore o e beile ka fase ga dikhutlwana tša selaete. Gae Bušeletša tše di Kgethilwego dilaete Dilaete go tšwa ka Ntle Šomiša dilaete Gape Tsenya dilaete go tšwa: C:\Ditlhagišo... Poraosa Selaete se Sefsa

23 Hlama dinoutse tša sepikara Šomiša dinoutse tša sepikara go bolela ka ga dintlha tše di lego selaeteng. Dinoutse tše kaone di ka go thuša go dira gore batheeletši ba gago ba dule ba theeleditše le go thibela go tlala ga sengwalwa selaeteng. Ge o ngwala diteng tša dilaete tša gago, tlanya dinoutse tša gago mo lefasteraneng la dinoutse, ka fase ga selaete. O ka godiša lefasterana la dinoutse gore go be bonolo go šoma ka go goga para ya karoganyo. Lorem ipsum dolor sit amet Fusce suscipit molestie mi Nam eleifend dignissim nisl

24 Hlama dinoutse tša sepikara Šomiša dinoutse tša sepikara go bolela ka ga dintlha tše di lego selaeteng. Dinoutse tše kaone di ka go thuša go dira gore batheeletši ba gago ba dule ba theeleditše le go thibela go tlala ga sengwalwa selaeteng. Dinoutse tša gago di bolokilwe ka gare ga letlakala la dinoutse, leo le nago le khopi ya dilaete gammogo le dinoutse. Le ke letlakala leo o le phrinthago gore o le lebelele ge o efa tlhagišo. Lorem ipsum dolor sit amet Nam eleifend dignissim nisl Fusce suscipit molestie mi

25 Ditšhišinyo tša go itlwaetša 1.Tseba mafelo a lefastere la PowerPoint. 2.Tlanya sengwalwa. 3.Tsenya dilaete tše mpsha. 4.Sepelasepela gomme o tsenye sengwalwa se sengwe. 5.Šomiša diintente tša sengwalwa le go fometa. 6.Šoma ka sengwalwa sa tsenyo ya maitirišo ya sengwalwa. 7.Tlanya o lebelele dinoutse.

26 Molekwana wa 1, potšišo ya 1 Mo lefastereng la PowerPoint, naa lefelo le legolo la go tsenya diteng tša selaete ke lefe? (Kgetha karabo e tee.) 1.Thepo ya Dilaete, moo dikhutlwana tša dilaete di lego gona, ka go la nngele ga lefastere. 2.Lefasterana la dinoutse. 3.Lefasterana la dinoutse, gare ga lefastere.

27 Molekwana wa 1, potšišo ya 1: Karabo lefasterana la dinoutse, gare ga lefastere. Šoma ka lefasterana la selaete go tsenya sengwalwa, seswantšho, dibopego, difaele tša kgašo, goba diteng tše dingwe ka selaeteng sa gago.

28 Molekwana wa 1, potšišo ya 2 Ge o tsenya selaete se sefsa, naa o kgetha bjang peakanyo ya sona peleng? (Kgetha karabo e tee.) 1.Ka go ya thepong ya Gae, wa klika seripa sa godimo sa konope ya Selaete se Sefsa. 2.Ka go ya thepong ya Gae, wa klika seripa sa fase sa konope ya Selaete se Sefsa. 3.Ka go klika khutlwana ya selaete ka gojeng mo thepong ya Dilaete, gomme wa klika Selaete se Sefsa.

29 Molekwana wa 1, potšišo ya 2: Karabo Ka go ya thepong ya Gae, wa klika seripa sa fase sa konope ya Selaete se Sefsa, moo lerungwana le lego gona. Ka go klika lerungwana go bontšha dipeakanyo tša dilaete. Ge o kgetha se tee, selaete se tsenywa ka peakanyo yeo.

30 Molekwana wa 1, potšišo ya 3 Naa ke tsela efe ya ka pela ya go fetoša peakanyo ya bjale ya selaete ka peakanyo ye e fapanego? (Kgetha karabo e tee.) 1.Klika seripa sa fase sa konope ya Selaete se Sefsa mo thepong ya Gae. 2.Klika selaete seo se nago le peakanyo ye o nyakago go e tloša ka gojeng, gomme go tloga fao o šupe go Peakanyo.

31 Molekwana wa 1, potšišo ya 3: Karabo Klika selaete seo se nago le peakanyo ye o nyakago go e tloša ka gojeng, gomme o šupe go Peakanyo. Ye e bula kalari ya dipeakanyo. O klika e tee go e diragatša selaeteng. Tsela ye nngwe ke go kgetha khutlwana ya selaete se se nago le peakanyo ye o nyakago go e fetoša, gomme o klike Peakanyo mo thepong ya Gae. Seo se bontšha kalari, moo o kgethago peakanyo ye o tlago e diragatša.

32 Thutwana ya 2 Kgetha bokamorago bja mmala, tsenya diteng tše dingwe

33 Kgetha bokamorago bja mmala, tsenya diteng tše ntši Bjalo ka sekimi sa mmala sa tlhagišo ya gago, boso bja motheo bo tla dira mošomo. Naa o mo seemong sa go nyaka mebala ye mentši le tlhamo ya go kgahliša? Eya thwii go kalari ya PowerPoint ya bokamorago bja mebala gomme o leke seo se lego fao. Go kgetha bokamorago bja mebala ga go boima go feta go tobetša switšhi. Gape o ka bea dibopego tše dingwe selaeteng sa gago, tša go swana le diswantšho le dikhepšene, gomme o di beakanye ka bowena gore se sengwe le se sengwe se beakantšwe ka bothakga. Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

34 Bokamorago bja mebala bjo bobotse Tlhagišo ye nngwe le ye nngwe e na le bokamorago bja mebala. Ye mengwe e tloga e kgahliša kudu go feta ye mengwe. Bokamorago bja mebala bo laola tebelelego le mebala ya dilaete tša gago gomme bja fa tlhagišo ponagala ye e swanago. Mo, o bona dilaete tše tharo tša dihlogwana tše di nago le diteng tša go swana eupša di šomiša bokamorago bja mebala ya go fapafapana. Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

35 Bokamorago bja mebala bjo bobotse Tlhagišo ye nngwe le ye nngwe e na le bokamorago bja mebala. Ye mengwe e tloga e kgahliša kudu go feta ye mengwe. Bokamorago bja mebala bo akaretša dibopego tše di latelago tša go fiwa bjalo ka sehlopha: Tlhamo ya bokamorago Sekimi sa mebala Mehuta ya difonte le bogolo Maemo a seswaralefelo Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

36 Bokamorago bja mebala bjo bobotse Sekimi sa mebala se ama mebala ye e lego mo bokamoragong, mebala ya difonte, mebala ya tlatšo ya dibopego, mebala ya dipotara, dihaephalinki, le dibopego tša selaete tša go swana le ditheipole le ditšhate. Gomme ge e le gore o na le diswaramafelo, bokamorago bja mebala bo hlompha peakanyo ye o e kgethilego; bo no fetoša maemo a dilo gannyane. Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

37 Kgetha bokamorago bja mebala Tlhagišo ye nngwe le ye nngwe ye mpsha e thoma ka bokamorago bja tirelwa bja mebala, bjo bo bitšwago Bokamorago bja mebala bja Office. Go hwetša le go diragatša bo tee, thoma ka go klika thepo ya Tlhamo mo Riponeng. Disampole tša bokamorago bja mebala, ka sebopego sa dikhutlwana tše nnyane tše o di bonago mo, di tla bontšhwa mo go sehlopha sa Bokamorago bja mebala. Go bona bokamorago bja mebala bja tlaleletšo, klika konope ya Ntši ka gojeng ga sehlopha. Tlhamo Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

38 Tlhamo Kgetha bokamorago bja mebala Tlhagišo ye nngwe le ye nngwe ye mpsha e thoma ka bokamorago bja tirelwa bja mebala, bjo bo bitšwago Bokamorago bja mebala bja Office. Go hwetša le go diragatša bo tee, thoma ka go klika thepo ya Tlhamo mo Riponeng. Ge o šupa khutlwana efe goba efe ya bokamorago bja mebala, mohlala wa yona o bontšhwa selaeteng. Klika khutlwana go diragatša bokamorago bjo bja mebala dilaeteng tša gago ka moka. Gape o ka diragatša bokamorago bja mebala fela go dilaete tše o di kgethilego. Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

39 Tsenya diswantšho le dilo, karolo ya 1 Bjale o tla ithuta ka ga mekgwa ye mebedi ya go tsenya diswantšho le diaetheme tše dingwe tše e sego dingwalwa mo dilaeteng. Mokgwa wa mathomo ke go klika aekhone ka gare ga seswaralefelo, se o bonego mohlala wa sona mo thutwaneng ya mathomo. Clip Art Nyaka: Nyaka ka go: Dipoelo di swanetše go ba: Sepela

40 Tsenya diswantšho le dilo, karolo ya 1 Bjale o tla ithuta ka ga mekgwa ye mebedi ya go tsenya diswantšho le diaetheme tše dingwe tše e sego dingwalwa mo dilaeteng. Klika aekhone ya Clip Art ka gare ga seswaralefelo. La Clip Art lefasterana la mešomo le a bulega. Moo, tlanya lentšu le bohlokwa ka go Nyaka lepokisi leo le šišinyago mohuta wa setsopolwa se o se nyakago. Go tloga fao klika Sepela. Seswantšho se bontšha ka moo o ka tsenyago karolwana ya bokgabo bja setsopolwa: Clip Art Nyaka: Nyaka ka go: Dipoelo di swanetše go ba: Sepela

41 Tsenya diswantšho le dilo, karolo ya 1 Bjale o tla ithuta ka ga mekgwa ye mebedi ya go tsenya diswantšho le diaetheme tše dingwe tše e sego dingwalwa mo dilaeteng. Ditsopolwa di a tšwelela tšeo di lekanago lentšu le bohlokwa. Klika se tee sa tšona go se tsenya ka gare ga selaete. Seswantšho se direlwa bogolo ka maitirišo gomme sa bewa ka gare ga seswaralefelo. Seswantšho se bontšha ka moo o ka tsenyago karolwana ya bokgabo bja setsopolwa: Clip Art Nyaka: Nyaka ka go: Dipoelo di swanetše go ba: Sepela

42 Tsenya diswantšho le dilo, karolo ya 2 Tsela ye nngwe ya go tsenya diaetheme tša selaete ke ya go šomiša thepo ya Tsenya mo Riponeng. Dilo ka moka tšeo o ka kgonago go di tsenya go tšwa lefasteraneng la dilaete gape di hwetšagala mo thepong ya Tsenya, le gape tše dingwe tše ntši—go akaretšwa le dibopego, dihaephalinki, mapokisi a dingwalwa, dihlogwana le bofase, le ditsopolwa tša media tša go swana le medumo. Tsenya Sengwalwa Lepokisi la Sengwalwa

43 Tsenya diswantšho le dilo, karolo ya 2 Seswantšho se bontšha mehutahua ya dilo mo thepong ya Tsenya. Mapokisi a dingwalwa a kgauswi ge o nyaka go tsenya sengwalwa go gongwe gomme a nyaka seswaralefelo se sengwe sa sona, sa go swana le khepšene ya seswantšho. Mo thepong ya Tsenya, klika Lepokisi la Sengwalwa. Thala lepokisi selaeteng gomme o tlanye ka gare ga lona. Selo sa tlwaelo se o tlago se tsenya ke lepokisi la sengwalwa, ka ge le bontšhitšwe. Tsenya Sengwalwa Lepokisi la Sengwalwa

44 Tsenya diswantšho le dilo, karolo ya 2 Naa mokgwa wo mokaone ke ofe? Ka ge o na le dikgetho tše pedi tša ka moo o kago tsenya dilo tše itšego, naa ke efe yeo e šišinywago? Go tlo ya ka gore ke efe ye e lego kgauswi. Se sengwe seo o swanetšego go se hlokomela ke ka mo o nyakago aetheme ye e tsentšwego e bewa selaeteng. Tsenya Sengwalwa Lepokisi la Sengwalwa

45 Rulaganya dibopego tša selaete Ka morago ga go tsenya seswantšho, o ka nyaka go dira ditokišo tša go swana le go dira bogolo gape, go khropa, goba go fetoša go kganya. Šomiša Didirišwa tša Seswantšho tša se. Bjale, kgetha seswantšho. Didirišwa tša Seswantšho di tšwelela ka godimo ga Ripone. Šomiša dikgetho tše di lego thepong ya Fomete go šoma ka seswantšho. Didirišwa tša Seswantšho ga di hwetšagale ge seswantšho se kgethilwe. Didirišwa tša Seswantšho Fomete Sebopego sa Diswantšho Potara ya Diswantšho Diabe tša Diswantšho Tliša ka Pele Romela Morago lefasterana la Kgetho Tsepanya Sehlopa Rotheita Khoropa

46 Rulaganya dibopego tša selaete Go na le didirišwa tša dilo tša mehutahuta tše o ka di tsenyago, go tloga go ditheipole, ditšhate, le tša SmartArt ™ dithalwa go fihla go mapokisi a dingwalwa le dibopego, medumo, le divideo. Kgetha fela aetheme ye e tsentšwego go bona thepo ya maleba mo Riponeng. Didirišwa tša Seswantšho Fomete Sebopego sa Diswantšho Potara ya Diswantšho Diabe tša Diswantšho Tliša ka Pele Romela Morago lefasterana la Kgetho Tsepanya Sehlopa Rotheita Khoropa

47 Beakanya dibopego tša selaete Ge o šetše o tsentše dilo ka moka tše o di nyakago mo selaeteng, o swanetše go di tsepanya ka go di beakanya gore di lebelelege di lokile. Go fa mohlala, mo seswantšhong se, lepokisi la sengwalwa le le nago le khepšene le tla lebelelega bokaone ge le šetše le tsepantšwe ka go lekanela le seswantšo—mohlomongwe ka go folašwa ka nngeleng, goba sa bewa gare gabotse. Didirišwa tša Seswantšho Fomete Tsepanya Nngeleng Tsepanya Gare Tsepanya ka Gojeng Tsepanya ka Godimo Tsepanya Bogareng Tsepanya Fase

48 Beakanya dibopego tša selaete O šomiša ditaelo tša Beakanya go tsepanya dibopego tša selaete. Go tsepanya khepšene gore e boetšwe ka nngeleng mo seswantšhong, sa mathomo kgetha bobedi diswaralefelo. Mo go Didirišwa tša Seswantšho, nyaka sehlopha sa Beakanya mo thepong ya Fomete. Klika konope ya Tsepanya, gomme o klike Tsepanya Nngeleng. Didirišwa tša Seswantšho Fomete Tsepanya Nngeleng Tsepanya Gare Tsepanya ka Gojeng Tsepanya ka Godimo Tsepanya Bogareng Tsepanya Fase

49 Ditšhišinyo tša go itlwaetša 1.Kgetha bokamorago bja mebala. 2.Tsenya seswantšho. 3.Godiša seswantšho gape. 4.Tsenya khepšene. 5.Tsepanya seswantšho le khepšene. 6.Ponase: Tsenya seabe sa kekišo.

50 Molekwana wa 2, potšišo ya 1 Ge o diragatša bokamorago bja mebala, ka mehla bo ama selaete se sengwe le se sengwe mo tlhagišong. (Kgetha karabo e tee.) 1.Nnete. 2.Maaka.

51 Molekwana wa 2, potšišo ya 1: Karabo Maaka. Ge e le gore o nyaka gore bokamorago bja mebala bo diragatšwe mo selaeteng se tee fela goba go dilaete tše mmalwa, kgetha dilaete tšeo. Go tloga fao o bontšhe kalari ya bokamorago bja mebala, klika bokamorago bja mebala bjo o bo nyakago ka gojeng, gomme o klike Diragatša go dilaete tše di kgethilwego.

52 Molekwana wa 2, potšišo ya 2 O ka tsenya lepokisi la dingwalwa go tšwa aekhoneng ka gare ga dipeakanyo tše itšego tša dilaete. (Kgetha karabo e tee.) 1.Nnete. 2.Maaka.

53 Molekwana wa 2, potšišo ya 2: Karabo Maaka. O ka tsenya diswantšho, ditšhate, dithalwa tša SmartArt, ditheipole, le difaele tša media ka go šomiša diaekhone ka gare ga dipeakanyo. Go tsenya lepokisi la sengwalwa, le ge go le bjale, o ya thepong ya Tsenya. Moo o klika Lepokisi la Sengwalwa, gomme wa thala lepokisi mo selaeteng.

54 Molekwana wa 2, potšišo ya 3 O nyaka go tsepanya khepšene ye e nago le seswantšho selaeteng sa gago, gore khepšene e bewe gare thwii ka fase ga seswantšho. Ge seswantšho le khepšene di kgethilwe, o klika thepo ya Fomete, ka fase ga Didirišwa tša Seswantšho Riponeng. Bjale, naa o hwetša kae taelo yeo e tlago dira peakanyo yeo o e nyakago? (Kgetha karabo e tee.) 1.Mo sehlopheng sa Beakanya, konope Fetoša ya Seswantšho. 2.Mo sehlopheng sa Beakanya, konope Tsepanya. 3.Mo sehlopheng sa Beakanya, konope Šielanya.

55 Molekwana wa 2, potšišo ya 3: Karabo Mo sehlopheng sa Beakanya, konope Tsepanya. Konope ye e bula menyu wo o nago le ditaelo tše mmalwa tša tsepanyo. Taelo ya Tsepanya Gare ke seo o se nyakago.

56 Thutwana ya 3 Lekola mopeleto, phrintha, o lokišetše pontšho

57 O ithutile dilo tše bohlokwa tša go hlama pontšho ya dilaete. Bjale tšea gore tlhagišo ya gago e lokile, gomme o nyaka go lokišetša go e hlagiša. O tla swanelwa ke go dira mohlala wa yona, wa hwetša maikutlo a ba bangwe, gomme o lekole dipampiri tše o tlogo di fa batho pele o ka di phrintha. Go tloga fao o ka šomiša sebopego sa PowerPoint sa go sephuthelo go boloka tlhagišo ya gago mo go CD goba khomphutheng yeo o tlogo e šomiša go dira tlhagišo.

58 Dira mohlala khomphutheng ya gago Ge o ntše o hlama pontšho, o ka dira mohlala wa yona nako ye nngwe le ye nngwe mo go tebelelego ya Pontšho ya dilaete. Tebelelego ye e go fa lesedi la gore dilaete di tlo lebelelega le go šoma bjang ge di bontšhwa. Go bula tebelelego ya Pontšho ya dilaete, klika thepo ya Pontšho ya dilaete, gomme o klike taelo mo sehlopheng sa Thoma Pontšho ya dilaete—go thoma selaeteng sa mathomo goba selaeteng sa bjale. Tebelelego ya dilaete e tlatša sekrine sa khomphutha ya gago. Pontšho ya dilaete Esc Go tšwa go Mathomong Go tšwa go Selaete sa Bjale Mošomiši Pontšho ya dilaete

59 Dira mohlala khomphutheng ya gago Ge o ntše o hlama pontšho, o ka dira mohlala wa yona nako ye nngwe le ye nngwe mo go tebelelego ya Pontšho ya dilaete. Tebelelego ye e go fa kgopolo ya ka moo dilaete di tlogo lebelelega ka gona le go šoma ka gona ge di bontšhwa. Tsela e tee ya go sepelasepela go tšwa selaeteng go ya go se sengwe ke go šomiša thulupaa ya Pontšho ya dilaete, mo fase ka nngeleng ga sekerini. Go tšwa go tebelelego ya Pontšho ya dilaete nakong efe goba efe, kgotla ESC. Se se go bušetša go tebelelego ye o e tlogetšego, e lego tebelelego ya Tlwaelo. Pontšho ya dilaete Esc Go tšwa go Mathomong Go tšwa go Selaete sa Bjale

60 Kgotla F5 go thoma selaeteng sa mathomo. Kgotla SHIFT+F5 go thoma selaeteng sa bjale. Dira mohlala khomphutheng ya gago Tše ke ditsela tše dingwe tša go bula tebelelego ya Pontšho ya dilaete: Ge o dira se, pontšho e thoma go selaete seo se kgethilwego gabjale mo go thepo ya Dilaete. Klika konope ya Pontšho ya dilaete mo karolong ya gojeng ka fase ga lefastere la PowerPoint, kgauswi le selaete sa Kgodišo. Klika konope ya Pontšho ya dilaete mo go thepo ya Tebelelego. Pontšho e thoma selaeteng sa mathomo go sa lebelelwe gore ke selaete sefe seo se kgethilwego gabjale.

61 Dipampiri tša go phrinthwa tša go fiwa Mohuta wo o tlwaelegilego wa dilo tša phrinthwa tša go fiwa batheeletši tša PowerPointdi bitšwa difiwa. Difiwa di ka ba le selaete se tee goba tše mmalwa ka letlakala, go fihla go tše senyane. Tiro ye kaone ke go šomiša Mohlala wa go phrintha go kgetha mohuta wa dipampiri tša go fiwa tše o di nyakago, ka ge di bontšhwa mo. Ka tsela yeo o ka bona ka moo pampiri ya go fiwa e tlago lebelelega ka gona pele o ka phrintha. Mohlala wa go phrintha O phrintha eng: Difiwa... Dilaete... Difiwa (Selaete se 1 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 2 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 3 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 4 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 6 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 9 ka Letlakala) Matlakala a Dinoutse Tebelelego ya Kakaretšo

62 Dipampiri tša go phrinthwa tša go fiwa Go phrintha dipampiri tša go fiwa, thoma ka go klika Mohlala wa go phrintha go menyu wo o bulegago ge o klika Konope ya Microsoft Office. Ka go Mohlala wa go phrintha, klika lerungwana ka go la O phrintha eng lepokisi go bontšha lenaneo la mehuta ya dipampiri tša go fiwa. Kgetha mohuta wa dipampiri tša go fiwa tše o di nyakago. Go tloga fao latela dikgato tš edi bontšhitšwego ka seswantšhong. Mohlala wa go phrintha O phrintha eng: Difiwa... Dilaete... Difiwa (Selaete se 1 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 2 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 3 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 4 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 6 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 9 ka Letlakala) Matlakala a Dinoutse Tebelelego ya Kakaretšo

63 Dipampiri tša go phrinthwa tša go fiwa Ge o klika mohuta wa pampiri ya go fiwa, o bontšhwa mohlala wa ka moo dilaete di tlago lebelelega ka gona ge di phrinthilwe ka fomete yeo. O ka sepelasepela matlakaleng ka moka a dipampiri tša go fiwa. Mohuta wa pampiri ya go fiwa ye e nago le kgetho ya dilaete tše 3 ka letlakala gape e akaretša methaladi ya dinoutse tša batheeletši. Ge e le gore o lokile go ka phrintha, klika Phrintha. Mohlala wa go phrintha O phrintha eng: Difiwa... Dilaete... Difiwa (Selaete se 1 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 2 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 3 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 4 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 6 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 9 ka Letlakala) Matlakala a Dinoutse Tebelelego ya Kakaretšo Go phrintha dipampiri tša go fiwa, thoma ka go klika Mohlala wa go phrintha go menyu wo o bulegago ge o klika Konope ya Microsoft Office. Go tloga fao latela dikgato tš edi bontšhitšwego ka seswantšhong.

64 Phrintha dinoutse tša sepikara O phrinthile dimpampiri tša go fiwa tše o tlogo di fa batheeletši ba gago. Bjale phrintha dinoutse tša gago tša disepikara, tšeo o ka kgonago go di bala ge o dira tlhagišo. Go tiro ye kaone go lebelela dinoutse tša gago tša sepikara pele o ka di phrintha, go bona gore di lebelelega ka moo o lebeletšego gore di tla ba ka gona. Mohlala wa go phrintha O phrintha eng: Difiwa... Dilaete... Difiwa (Selaete se 1 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 2 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 3 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 4 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 6 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 9 ka Letlakala) Matlakala a Dinoutse Tebelelego ya Kakaretšo

65 Phrintha dinoutse tša sepikara Go phrintha dinoutse tša sepikara, klika Konope ya Microsoft Office, šupa go Phrintha, gomme o klike Mohlala wa go phrintha. Kgetha Matlakala a Dinoutse mo lenaneong la O phrintha eng. Matlakala a gago a dinoutse ao a bontšhitšwego lefastereng la mohlala, ao a thomago ka selaete sa mathomo (ka ntle le ge o ka bolela ka mokgwa wo mongwe). Go tloga fao latela dikgato tše di bontšhitšwego ka seswantšhong. Mohlala wa go phrintha O phrintha eng: Difiwa... Dilaete... Difiwa (Selaete se 1 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 2 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 3 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 4 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 6 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 9 ka Letlakala) Matlakala a Dinoutse Tebelelego ya Kakaretšo

66 Phrintha dinoutse tša sepikara Ge se sengwe se se sa fometwa go ya ka moo o nyakago ka gona, goba ge eba sengwalwa se ripilwe, dira ditokišo ka maleba e ka ba ka go tebelelego ya Letlakala la Donoutse goba ka go tebelelego ya Tlwaelo. Ka morago ga ge o lekotše dinoutse tša gago gomme o loketše go phrintha, klika Phrintha. Go phrintha dinoutse tša sepikara, klika Konope ya Microsoft Office, šupa go Phrintha, gomme o klike Mohlala wa go phrintha. Go tloga fao latela dikgato tše di bontšhitšwego ka seswantšhong. Mohlala wa go phrintha O phrintha eng: Difiwa... Dilaete... Difiwa (Selaete se 1 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 2 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 3 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 4 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 6 ka Letlakala) Difiwa (dilaete tše 9 ka Letlakala) Matlakala a Dinoutse Tebelelego ya Kakaretšo

67 Tsenya sengwalwa sa bofase mo dipampiring tša go fiwa le dinoutse Mohlala wa go phrintha gape o go fa sebaka sa go tsenya goba go lokiša bofase ka go dipampiri tša gago tša go fiwa le dinoutse. Ka tirelwa, dipampiri tša go fiwa tše di phrinthilwego le dinoutse di na le dinomoro tša matlakala. Eupša di ka bontšha dilo tše dingwe, tša go swana le bofase bja sengwalwa. Mohlala wa go phrintha Dikgetho Hlogwana le Bofase Dinoutse le Dipampiri tša go fiwa Hlogwana Nomoro ya Letlakala Bofase Hlogwana le Bofase...

68 Tsenya sengwalwa sa bofase mo dipampiring tša go fiwa le dinoutse Latela dikgato tše ge e le gore o nyaka gore dipampiri tša gago tša go fiwa di bontšhe diteng tše dingwe. Klika Dikgetho, gomme go tloga fao o klike Hlogwana le Bofase. Go bontšha sengwalwa sa bofase, sa go swana le “Sethalwa” goba “Ya Sephiri,” kgetha ya Bofase kgetho, gomme go tloga fao o tlanye sengwalwa seo o se nyakago ka lepokising. Mohlala wa go phrintha Dikgetho Hlogwana le Bofase Dinoutse le Dipampiri tša go fiwa Hlogwana Nomoro ya Letlakala Bofase Hlogwana le Bofase...

69 Latela dikgato tše ge e le gore o nyaka gore dipampiri tša gago tša go fiwa di bontšhe diteng tše dingwe. Dikgetho tše o di dirilego mo thepong ya Dinoutse le Dipampiri tša go fiwa mo lepokising la ditaelo la Hlogwana le Bofase di diragala dipampiring tša gago tša go fiwa le go matlakala a gago a dinoutse. Tsenya sengwalwa sa bofase mo dipampiring tša go fiwa le dinoutse Mohlala wa go phrintha Dikgetho Hlogwana le Bofase Dinoutse le Dipampiri tša go fiwa Hlogwana Nomoro ya Letlakala Bofase Hlogwana le Bofase...

70 Dikgetho tša mebala tša go phrintha Go tlo ya ka gore ke mohuta ofe wa phrinthara wo o o šomišago, o ka phrintha tlhagišo ya gago ka Mmala, Kreisekheile, goba ka Boso bja go hlweka le Bošweu. Se ke ka moo o ka kgethago kgetho ya go phrintha: Ka fase ga Mohlala wa go phrintha, klika Dikgetho, gomme o šupe Mmala/Kreisekheile. Go tloga fao o kgethe mo menyung. Dilaete tša gago di tla dirwa mohlala le go phrinthwa gomme kgetho yeo e diragaditšwe. Mohlala wa go phrintha Mmala/Kreisekheile Dikgetho Mmala Kreisekheile Boso bja go hlweka le Bošweu

71 Dikgetho tša mebala tša go phrintha Go tlo ya ka gore ke mohuta ofe wa phrinthara wo o o šomišago, o ka phrintha tlhagišo ya gago ka Mmala, Kreisekheile, goba ka Boso bja go hlweka le Bošweu. Se ke ka moo o ka kgethago kgetho ya go phrintha: Mohlala wa mathomo o bontšha selaete seo se tlago phrinthwa ka mmala. Mohlala wa bobedi o bontšha selaete seo se tlago phrinthwa ka kreisekheile. Mohlala wa go phrintha Mmala/Kreisekheile Dikgetho Mmala Kreisekheile Boso bja go hlweka le Bošweu

72 Dikgetho tša mebala tša go phrintha Go tlo ya ka gore ke mohuta ofe wa phrinthara wo o o šomišago, o ka phrintha tlhagišo ya gago ka Mmala, Kreisekheile, goba ka Boso bja go hlweka le Bošweu. Se ke ka moo o ka kgethago kgetho ya go phrintha: Mohlala wa mafelelo o bontšha selaete seo se tlago phrinthwa ka boso bjo bo hlwekilego le bošweu. Mohlala wa go phrintha Mmala/Kreisekheile Dikgetho Mmala Kreisekheile Boso bja go hlweka le Bošweu

73 Sephuthelo sa tlhagišo Sa PowerPoint Sephuthelo sa CD se na le dihlophana tša faele ya gago ya tlhagišo le difaele dife goba dife tše dingwe tše o di nyakago gomme ya di kopišetša ka gare ga foltara e tee goba thwii ka go CD. Ge e le gore o kopišetša difaele tša gago foltareng, o ka gatišetša foltara mo go CD ka moragonyana. O ka kopišetša gape difaele mo sebareng ya netweke yeo o nago le phihlelelo ya yona go tšwa go khomphutha ye o dirago tlhagišo ka yona. Phatlalatša Sephuthelo sa CD Efa CD leina: Difaele tše di tlago kopišwa: Kopišetša go FoltaraKopišetša go CD Tsenya Difaele Dikgetho... Tswalela

74 Sephuthelo sa tlhagišo Seswantšho se bontšha ka moo o ka dirago sephuthelo sa tlhagišo ya gago le difaele tše di amanago le yona. Klika Konope ya Microsoft Office. Šupa Phatlalatša, gomme o klike Sephuthelo sa CD. Mo go go lepokisi la taeloko leo le bulegago, dira dikgetho tša seo o nyakago se akaretšwa ka gare ga sephuthelo, gomme o kopišetše faele ya gago goba difaele mo foltareng goba mo go CD. Phatlalatša Sephuthelo sa CD Efa CD leina: Difaele tše di tlago kopišwa: Kopišetša go FoltaraKopišetša go CD Tsenya Difaele Dikgetho... Tswalela

75 Sephuthelo sa tlhagišo Seswantšho se bontšha ka moo o ka dirago sephuthelo sa tlhagišo ya gago le difaele tše di amanago le yona. Se bohlokwa: Ka mehla boloka tlhagišo ya gago pele o ka dira sephuthelo sa yona mo foltareng goba mo go CD. Phatlalatša Sephuthelo sa CD Efa CD leina: Difaele tše di tlago kopišwa: Kopišetša go FoltaraKopišetša go CD Tsenya Difaele Dikgetho... Tswalela

76 Go dira sephuthelo gomme wa kopišetša go CD go tšwa go PowerPoint, o swanetše go ba o šomiša Microsoft Windows ® XP goba ya ka moragonyana khomphutheng ya gago, gomme o swanetše go ba le penara ya CD. Ge e le gore o šomiša Microsoft Windows 2000, o ka šomiša setlabelo se go dira sephuthelo sa difaele tša tlhagišo mo foltareng, gomme go tloga fao o šomiše lenaneo la motho wa boraro go gatiša foltara mo go CD. Sephuthelo sa tlhagišo Dinyakwa tša go dira sephuthelo mo go CD

77 Ditšhišinyo tša go itlwaetša 1.Dira mohlala wa pontšho khomphutheng ya gago. 2.Romela tlhagišo go hwetša ditshwaotshwao. 3.Lokišetša go phrintha dipampiri tša go fiwa. 4.Kgetha tirišo ya mmala gomme o phrinthe dipampiri tša go fiwa. 5.Lekola dinoutse tša gago mo go Tebelelego ya Letlakala la Dinoutse. 6.Sephuthelo sa tlhagišo.

78 Molekwana wa 3, potšišo ya 1 Naa ke khii efe ye o e kgotlago go ya go tebelelego ya Pontšho ya dilaete gomme ya thoma letlakaleng la mathomo? (Kgetha karabo e tee.) 1.ESC. 2.F5. 3.F7.

79 Molekwana wa 3, potšišo ya 1: Karabo F5. Gomme go thoma selaeteng seo se kgethilwego, o tla kgotla SHIFT+F5.

80 Molekwana wa 3, potšišo ya 2 Naa ke kgetho efe ya pampiri ya go fiwa yeo o tlago e kgetha ge o nyaka gore pampiri ya go fiwa e akaretše methaladi ya dinoutse tša batheeletši? (Kgetha karabo e tee.) 1.Kgetho ya dilaete tše 3 ka letlakala. 2.Kgetho ya selaete se 1 ka letlakala. 3.Kgetho ya Matlakala a Dinoutse.

81 Molekwana wa 3, potšišo ya 2: Karabo Kgetho ya dilaete tše 3 ka letlakala.

82 Molekwana wa 3, potšišo ya 3 O ka phošolla Mohlala wa go phrintha ge o lebelela matlakala a gago a dinoutse, gomme o hwetša gore tše dingwe tša difomete tša dingwalwa tša dinoutse ga se seo o se nyakilego. O ka tšwela pele gomme wa phošolla mo go Mohlala wa go phrintha. (Kgetha karabo e tee.) 1.Nnete. 2.Maaka.

83 Molekwana wa 3, potšišo ya 3: Karabo Maaka. O swanetše go tswalela Mohlala wa go phrintha gomme wa bula tebelelego ya Letlakala la Dinoutse go lokiša fomete.

84 GO ŠOMIŠA THEMPLEITI YE Bona lefasterana la dinoutse goba o lebelele letlakala la go tlala ka dinoutse (thepong ya Tebelelego) go hwetša thušo ka botlalo mo thempleiting ye.


Download ppt "Microsoft ® Office Tlhahlo ya PowerPoint ® 2007 Hlama tlhagišo ya gago ya mathomo."

Similar presentations


Ads by Google