Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Rezultatet nga e gjithë Evropa dhe Shqipëria

Similar presentations


Presentation on theme: "Rezultatet nga e gjithë Evropa dhe Shqipëria"— Presentation transcript:

1 Anketim Pan-Evropian për mendimet mbi sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës
Rezultatet nga e gjithë Evropa dhe Shqipëria Rezultate përfaqësuese në 36 vendeve evropiane që marrin pjesë për Agjencinë Evropiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë (EU-OSHA) Siguria dhe Shëndeti në punë janë shqetësimi i të gjithëse. Është mirë për ju. Është mirë për biznesin.

2 Kompozimi i anketimit Note: insert graphs, tables, images here
Për të gjithë: Popullata e moshës 18+ me vendbanim të përhershëm dhe në gjuhën përkatëse Shembull: Shembuj përfaqësues në secilin prej 36 shteteve evropiane pjesëmarrëse Metoda e grumbullimit të të dhënave: CATI (Intervista me Telefon të Ndihmuara nga Kompjuteri) në 31 vende. Në Bullgari, Republikën Çeke, Sllovaki, Rumani dhe Turqi intervistat u bënë ballë për ballë Madhësia e shembullit: 35,540 intervista (rreth 1,000 për vend përveç Lihtenshajnit ku u bënë 200 intervista) Madhësia e shembullit: (Shqipëri) 1,306 intervista Kufiri i gabimeve: ±0.3 deri 0.5 pikë përqind (në Evropë) ±1.6 deri 2.7 pikë përqind (shembull kombëtar) Periudha e punës në terren: (Shqipëri) Periudha e punës në terren: 24 tetor nëntor 2011 Click to add text here Note: insert graphs, tables, images here

3 Pamja e përgjithshme e pyetësorit
Q1. A mendoni se numri i njerëzve të cilët vuajnë nga stresi i shkaktuar nga puna në Shqipëri do të rritet, do të pakësohet apo do të mbetet i njëjtë në pesë vitet e ardhshme? (Do të rritet shumë | Do të rritet pak | Do të mbetet afërsisht i njëjtë | Do të pakësohet pak | Do të pakësohet shumë) Q2. Sipas mendimit tuaj, sa mirë jeni të informuar për rreziqet për shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës? (Shumë mirë të informuar | Mjaft mirë të informuar | Jo fort mirë të informuar | Aspak të informuar) Q3. Shumë qeveri evropiane po shqyrtojnë mundësinë ose tashmë kanë vendosur për rritjen e kufirit të moshës për daljen në pension sepse sot njerëzit jetojnë më gjatë. Çfarë mendoni, sa të rëndësishme janë masat e mira për sigurinë e shëndetin që njerëzit të mund të punojnë më gjatë deri në daljen e tyre në pension? (Shumë të rëndësishme | Kryesisht të rëndësishme | Kryesisht të parëndësishme | Krejt të parëndësishme) Q4. Nëse eprorit tuaj do t’i drejtonit pyetje për problemin e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, sa jeni të bindur se do të përpiqej ta zgjidhte atë problem? (Plotësisht i bindur | Kryesisht i bindur | Jo fort i bindur | Aspak nuk jam i bindur) Që Shqipëria të jetë vend ekonomik konkurrent, vendet e punës duhet të respektojnë masat e sigurisë dhe shëndetit? (Plotësisht pajtohem | Kryesisht pajtohem | As pajtohem e as nuk pajtohem | Kryesisht nuk pajtohem | Aspak nuk pajtohem)

4 Përcaktimet me dy germa të shteteve përdorur në grafik
Shteti AL Shqipëri HR Kroaci NO Norvegji AT Austri HU Hungari PL Poloni BE Belgjikë IE Irlandë PT Portugali BG Bullgari IS Islandë RO Rumani CY Qipro IT Itali RS Serbia CZ Republika Çeke LI Lihtenshtajn SE Suedi DE Gjermani LT Lituani SI Slloveni DK Danimarkë LU Luksemburg SK Sllovaki EE Estoni LV Letoni TR Turqi EL Greqi ME Mali i Zi UK MB ES Spanjë MK Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë ALL Të gjitha vendet FI Finlandë MT Malta FR Francë NL Holandë Click to add text here Note: insert graphs, tables, images here

5 Rajonet e përdorura në këtë raport
Rajoni Shtetet Evropa Veri-Lindore Republika Çeke, Estoni, Hungari, Letoni, Lituani, Poloni, Sllovaki, Slloveni Evropa Veri-Perëndimore Austri, Belgjikë, Francë, Gjermani, Irlandë, Lihtenshtajn, Luksemburg, Holandë, MB Vendet Nordike Danimarkë, Finlandë, Islandë, Norvegji, Suedi Evropa Jug-Lindore Shqipëri, Bullgari, Kroaci, Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Mali i Zi, Rumani, Serbia, Turqi Evropa Jugore Qipro, Greqi, Itali, Maltë, Portugali, Spanjë EU27 27 shtetet që aktulisht formojnë Bashkimin Evropian EU15 15 vendet që formuan Bashkimin Evropian deri më 1 maj 2004 EEA Norvegji, Islandë, Lihtenshtajn CCS Vende kandidate dhe kandidate të mundshme Click to add text here Note: insert graphs, tables, images here

6 Niveli i stresit i lidhur me punën

7 Niveli i stresit i lidhur me punën (Shqipëri)
A mendoni se numri i njerëzve të cilët vuajnë nga stresi i shkaktuar nga puna në Shqipëri do të rritet, do të pakësohet apo do të mbetet i njëjtë në pesë vitet e ardhshme? (%) Do të rritet shumë Do të rritet pak Do të mbetet afërsisht i njëjtë Do të pakësohet pak Do të pakësohet shumë Nuk e di Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

8 Niveli i stresit i lidhur me punën (Shqipëri)
A mendoni se numri i njerëzve të cilët vuajnë nga stresi i shkaktuar nga puna në Shqipëri do të rritet, do të pakësohet apo do të mbetet i njëjtë në pesë vitet e ardhshme? (%) Totali Mashkull Femër Mosha 18-34 Mosha 35-54 Mosha 55+ Aktiv Jo aktiv Gjinia Mosha Statusi i punësimit Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

9 Niveli i stresit i lidhur me punën (Shqipëri)
A mendoni se numri i njerëzve të cilët vuajnë nga stresi i shkaktuar nga puna në Shqipëri do të rritet, do të pakësohet apo do të mbetet i njëjtë në pesë vitet e ardhshme? (%) Totali 0-9 10-49 50-249 250+ E përhershme Tjetër Madhësia e punëdhënësit (numri i punonjësve) Kontrata e punësimit Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+

10 Niveli i stresit i lidhur me punën
A mendoni se numri i njerëzve të cilët vuajnë nga stresi i shkaktuar nga puna në (vendin tuaj) do të rritet, do të pakësohet apo do të mbetet i njëjtë në pesë vitet e ardhshme? (%) Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

11 Niveli i stresit i lidhur me punën
A mendoni se numri i njerëzve të cilët vuajnë nga stresi i shkaktuar nga puna në (vendin tuaj) do të rritet, do të pakësohet apo do të mbetet i njëjtë në pesë vitet e ardhshme? (%) Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

12 Niveli i informacionit rreth rrezikut të sigurisë dhe shëndetit në punë

13 Niveli i informacionit rreth rrezikut të sigurisë dhe shëndetit në punë (Shqipëri)
Sipas mendimit tuaj, sa mirë jeni të informuar për rreziqet për shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës? (%) Shumë mirë të informuar Mjaft mirë të informuar Jo fort mirë të informuar Aspak të informuar Nuk e di Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

14 Niveli i informacionit rreth rrezikut të sigurisë dhe shëndetit në punë (Shqipëri)
Sipas mendimit tuaj, sa mirë jeni të informuar për rreziqet për shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës? (%) Totali Mashkull Femër Mosha 18-34 Mosha 35-54 Mosha 55+ Aktiv Jo aktiv Gjinia Mosha Statusi i punësimit Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

15 Madhësia e punëdhënësit (numri i punonjësve)
Niveli i informacionit rreth rrezikut të sigurisë dhe shëndetit në punë (Shqipëri) Sipas mendimit tuaj, sa mirë jeni të informuar për rreziqet për shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës? (%) Madhësia e punëdhënësit (numri i punonjësve) Kontrata e punësimit Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+

16 Niveli i informacionit rreth rrezikut të sigurisë dhe shëndetit në punë
Sipas mendimit tuaj, sa mirë jeni të informuar për rreziqet për shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës? (%) Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

17 Niveli i informacionit rreth rrezikut të sigurisë dhe shëndetit në punë
Sipas mendimit tuaj, sa mirë jeni të informuar për rreziqet për shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës? (%) Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

18 Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për daljen më vonë në pension

19 Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për daljen më vonë në pension (Shqipëri)
Çfarë mendoni, sa të rëndësishme janë masat e mira për sigurinë e shëndetin që njerëzit të mund të punojnë më gjatë deri në daljen e tyre në pension? (%) Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

20 Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për daljen më vonë në pension (Shqipëri)
Çfarë mendoni, sa të rëndësishme janë masat e mira për sigurinë e shëndetin që njerëzit të mund të punojnë më gjatë deri në daljen e tyre në pension? (%) Gjinia Mosha Statusi i punësimit Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

21 Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për daljen më vonë në pension (Shqipëri)
Çfarë mendoni, sa të rëndësishme janë masat e mira për sigurinë e shëndetin që njerëzit të mund të punojnë më gjatë deri në daljen e tyre në pension? (%) Madhësia e punëdhënësit (numri i punonjësve) Madhësia e punëdhënësit (numri i punonjësve) Kontrata e punësimit Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+

22 Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për daljen më vonë në pension
Çfarë mendoni, sa të rëndësishme janë masat e mira për sigurinë e shëndetin që njerëzit të mund të punojnë më gjatë deri në daljen e tyre në pension? (%) Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

23 Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për daljen më vonë në pension
Çfarë mendoni, sa të rëndësishme janë masat e mira për sigurinë e shëndetin që njerëzit të mund të punojnë më gjatë deri në daljen e tyre në pension? (%) Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

24 Besimi në veprimet për të adresuar problemet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës

25 Besimi në veprimet për të adresuar problemet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës (Shqipëri)
Nëse eprorit tuaj do t’i drejtonit pyetje për problemin e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, sa jeni të bindur se do të përpiqej ta zgjidhte atë problem? (%) Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+

26 Besimi në veprimet për të adresuar problemet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës (Shqipëri)
Nëse eprorit tuaj do t’i drejtonit pyetje për problemin e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, sa jeni të bindur se do të përpiqej ta zgjidhte atë problem? (%) Gjinia Mosha Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+

27 Besimi në veprimet për të adresuar problemet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës (Shqipëri)
Nëse eprorit tuaj do t’i drejtonit pyetje për problemin e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, sa jeni të bindur se do të përpiqej ta zgjidhte atë problem? (%) Madhësia e punëdhënësit (numri i punonjësve) Madhësia e punëdhënësit (numri i punonjësve) Kontrata e punësimit Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+

28 Besimi në veprimet për të adresuar problemet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës
Nëse eprorit tuaj do t’i drejtonit pyetje për problemin e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, sa jeni të bindur se do të përpiqej ta zgjidhte atë problem? (%) Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+

29 Besimi në veprimet për të adresuar problemet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës
Nëse eprorit tuaj do t’i drejtonit pyetje për problemin e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, sa jeni të bindur se do të përpiqej ta zgjidhte atë problem? (%) Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+

30 Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për konkurrimin ekonomik

31 Në ç’masë pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin e mëposhtëm?
Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për konkurrimin ekonomik (Shqipëri) Në ç’masë pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin e mëposhtëm? Që Shqipëria të jetë vend ekonomik konkurrent, vendet e punës duhet të respektojnë masat e sigurisë dhe shëndetit? Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

32 Në ç’masë pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin e mëposhtëm?
Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për konkurrimin ekonomik (Shqipëri) Në ç’masë pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin e mëposhtëm? Që Shqipëria të jetë vend ekonomik konkurrent, vendet e punës duhet të respektojnë masat e sigurisë dhe shëndetit? (%) Gjinia Mosha Statusi i punësimit Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

33 Në ç’masë pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin e mëposhtëm?
Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për konkurrimin ekonomik (Shqipëri) Në ç’masë pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin e mëposhtëm? Që Shqipëria të jetë vend ekonomik konkurrent, vendet e punës duhet të respektojnë masat e sigurisë dhe shëndetit?(%) Madhësia e punëdhënësit (numri i punonjësve) Madhësia e punëdhënësit (numri i punonjësve) Kontrata e punësimit Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+

34 Në ç’masë pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin e mëposhtëm?
Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për konkurrimin ekonomik Në ç’masë pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin e mëposhtëm? Që (vendi juaj) të jetë vend ekonomik konkurrent, vendet e punës duhet të respektojnë masat e sigurisë dhe shëndetit? (%) Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

35 Në ç’masë pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin e mëposhtëm?
Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për konkurrimin ekonomik Në ç’masë pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin e mëposhtëm? Që (vendi juaj) të jetë vend ekonomik konkurrent, vendet e punës duhet të respektojnë masat e sigurisë dhe shëndetit? (%) Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

36 Agjencia Evropiane për Siguri dhe Shëndet në Punë (EU-OSHA)
Ndihmon për të bërë Evropën vend më të sigurt, më të shëndetshëm dhe më produktiv për të punuar; Hulumton, zhvillon dhe shpërndan informata të besueshme, të baraspeshuar dhe të paanshme mbi sigurinë dhe shëndetin; Organizon fushata Pan-Evropiane për ngritjen e vetëdijes; Themeluar nga Bashkimi Evropian në vitin 1996 me seli në Bilbao, Spanjë; Bashkon përfaqësuesit nga Komisioni Evropian, Qeveritë nga Shtetet Anëtare, organizata të punëdhënësve dhe punonjësve dhe ekspertë kryesor në secilën prej EU-27 shteteve anëtare dhe më gjerë. Për më tepër informata mbi EU OSHA: Për më tepër informata mbi sondazhin Pan-Evropian mbi OSH-në:


Download ppt "Rezultatet nga e gjithë Evropa dhe Shqipëria"

Similar presentations


Ads by Google