Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Adult Bible Study Guide Jan • Feb • Mar 2015

Similar presentations


Presentation on theme: "Adult Bible Study Guide Jan • Feb • Mar 2015"— Presentation transcript:

1 http://clarovicente.weebly.com Jan • Feb • Mar 2015
Adult Bible Study Guide Jan • Feb • Mar 2015 powerpoint presentation designed by claro ruiz vicente

2 Dear User…. PLEASE USE AS IS. Adult Sabbath School Bible Study Guide
An Appeal Dear User…. This PowerPoint Show is freely shared to all who may find it beneficial. While intended primarily for personal use, some find it useful for teaching the lesson in church. There are those, however, who add illustrations, change background, change fonts, etc. While their intention may be good, this is not right. Slide #2 says “designed by claro ruiz vicente.” For honest Christians, it is not necessary for another’s creation to be copyrighted in order to be respected. PLEASE USE AS IS.

3 PROVERBS Mga Kawikaan Jacques B. Doukhan, Principal Contributor

4 Proverbs Our Goal From the book of Proverbs we will learn how to be wise, but correctly, in practical ways. Wisdom isn’t necessarily intellectual might. The prerequisite for wisdom is, instead, to be humble, to feel our need and then to seek for wisdom. Ang Ating Mithiin. Mula sa aklat ng Mga Kawikaan ay matututunan natin kung paano maging matalino, ngunit buong wasto, sa mga paraang praktikal. ¶ Ang karunungan ay hindi kailangang kapangyarihang intelektuwal. Ang kinakailangan para sa karunungan ay, sa halip, ang maging mababang-loob, na madama ang ating pangangailangan at pagkatapos ay maghangad para sa karunungan.

5 Proverbs Contents 1 The Call of Wisdom 2 From Ears to Feet
3 A Matter of Life and Death 4 Divine Wisdom 5 The Blessings of the Righteous 6 What You Get Is Not What You See 7 Dealing With Fights 8 Words of Wisdom 9 Words of Truth 10 Behind the Mask 11 Living by Faith 12 The Humility of the Wise 13 Women and Wine Ika-10 na liksyon

6 Proverbs Lesson 10, March 7 Behind the Mask Sa Likod ng Maskara

7 Behind the Mask Key Text Proverbs 25:6 NKJV “Do not exalt yourself in the presence of the kings, and do not stand in the place of the great.” Susing Talata. “Sa harapan ng hari ay huwag kang mangunguna, at huwag kang tatayo sa lugar ng mga taong dakila” (Kawikaan 25:6).

8 cover ugly thoughts and intentions.
Behind the Mask Initial Words There are different ways to deceive. One of the most common is through language. Some of the proverbs this week deal with words, lying words, flattering words, pretty words to cover ugly thoughts and intentions. We need to be careful not only about what we say to others but about how we interpret what others say to us. Panimulang Salita. May iba’t ibang paraan para magdaya. Isa sa pinakakaraniwan ay sa pamamagitan ng lengguwahe. Ilan sa kawikaan sa linggong ito’y may kaugnayan sa mga salita, sinungaling na salita, pambobolang salita, magagandang salita para takpan ang mga pangit na isipan at intensyon. ¶ Kailangan nating maging maingat di lang sa sasabihin natin sa iba, kundi kung paano natin binibigyang-kahulugan ang sinasabi sa atin ng iba.

9 1. Be Glorious Mask (Proverbs 25:2, 3)
Behind the Mask Quick Look 1. Be Glorious Mask (Proverbs 25:2, 3) 2. Be Wise Mask (Proverbs 26:12, 16) 3. Be Friend Mask (Proverbs 27:5, 6; 26:21) 1. Maging Maluwalhati na Maskara (Kawikaan 25:2, 3) 2. Maging Marunong na Maskara (Kawikaan 26:12, 16) 3. Maging Kaibigan na Maskara (Kawikaan 27:5, 6; 26:21)

10 Behind the Mask 1. Be Glorious Mask Proverbs 25:2, 3 NKJV “It is the glory of God to conceal a matter, but the glory of kings is to search out a matter. As the heavens for height and the earth for depth, so the heart of kings is unsearchable.” 1. Maging Maluwalhati na Maskara. “Kaluwalhatian ng Diyos na ang mga bagay ay ilihim, ngunit kaluwalhatian ng mga hari na ang mga bagay ay saliksikin. ¶ Gaya ng langit sa kataasan, at ng lupa sa kalaliman, gayon ang isipan ng mga hari ay di masiyasat” (Kawikaan 25:2, 3).

11 1. Be Glorious Mask The Mystery of God What makes the glory of God different from the glory of kings is His “mysterious” nature and by implication our human incapacity to fully understand Him. The Hebrew root str (“conceal,” “hide”), from which comes our word mystery, is often used in the Hebrew Scriptures to characterize what makes God the only true God (Isa. 45:14, 15). Ang Misteryo ng Diyos. Ang nagpapaiba sa kaluwalhatian ng Diyos sa kaluwalhatian ng mga hari ay ang Kanyang “misteryosong” likas at batay sa implikasyon ang ating walang-kakayahan bilang tao na lubos na maunawaan Siya. ¶ Ang ugat na Hebreong str (“ikubli,” “itago”), kung saan nanggaling ang ating salitang “misteryo,” ay madalas na ginagamit sa Hebreong Kasulatan para ipakilala ang gumagawa sa Diyos na Siya lang ang tunay na Diyos (Isaias 45:14, 15).

12 1. Be Glorious Mask The Mystery of God On the other hand, what makes the glory of kings is their willingness to be scrutinized. Transparency and accountability should be the first quality of leadership (Deut. 17:14–20). It is the king’s duty to “search out a matter”; that is, to give an explanation for events and for what he is doing. Sa kabilang dako, ang gumagawa ng kaluwalhatian ng mga hari ay ang kanilang kahandaang masuring mabuti. Ang pagiging transparente at may-pananagutan ay dapat na maging unang kalidad ng pagiging lider (Deuteronomio 17:14-20). ¶ Tungkulin ng hari ang “mag-usisa ng isang bagay,” ibig sabihin ay, magbigay ng paliwanag para sa mga pangyayari at para sa kanyang ginagawa.

13 Behind the Mask 2. Be Wise Mask Proverbs 26:12, 16 NKJV “Do you see a man wise in his own eyes? There is more hope for a fool than him. The sluggard is wiser in his own eyes than seven men who can answer sensibly.” 2. Maging Marunong na Maskara. “Nakikita mo ba ang taong marunong sa ganang sarili niya? May higit na pag-asa pa ang hangal kaysa kanya. ¶ Ang tamad ay mas marunong sa kanyang sariling pananaw, kaysa pitong tao na makakasagot na may katuwiran.” (Kawikaan 26:12, 16).

14 2. Be Wise Mask The Fool What is true for one person, or one culture, might not be true for another is a dangerous error, especially in the moral realm. Certain things are right and others are wrong, regardless of our personal preferences. God’s Word must be our ultimate source for knowing right and wrong, good and evil. Ang Hangal. Ang totoo sa isang tao, o kultura, ay maaaring hindi totoo sa iba ay isang mapanganib na kamalian, lalo na sa larangan ng moral. May mga bagay na tama at ang iba’y mali, anuman ang personal nating kagustuhan. ¶ Ang Salita ng Diyos ang dapat nating pangwakas na panggagalingan para malaman ang tama’t mali, mabuti’t masama.

15 2. Be Wise Mask The Fool In the case of fools, as seen in this proverb, the reason to be concerned is that the influence of their folly will go beyond themselves. They are now more convinced than ever of their wisdom; they will therefore repeat their folly. Sa kaso ng mga hangal, gaya nang nakita rito sa kawikaan, ang dahilang mabahala ay na ang impluwensya ng kanilang kahangalan ay lumalampas sa kanila. ¶ Mas kumbinsido pa sila ngayon sa kanilang karunungan, uulitin nila kung gayon ang kanilang kahangalan.

16 2. Be Wise Mask The Fool They may even be so convincing that others will think they are wise, will honor them, and consult them for advice, which can lead to big problems (Prov. 26:8). Folly will spread, but labeled as “wisdom,” it can be that much more damaging. Furthermore, fools are so foolish that they are not aware of their folly. Maaari pa ngang napakakapanipaniwala nila kaya iisipin ng iba na sila’y marunong, pararangalan sila, at kokonsultahin sila para sa payo, na maaaring mauwi sa malalaking problema (Kawikaan 26:8). Kakalat ang kahangalan, subalit napapangalanang “karunungan,” ito’y maaaring maging talagang mas makasisira. ¶ At saka, ang hangal ay napakahangal na hindi nila batid ang kanilang kahangalan.

17 2. Be Wise Mask The Sluggard It is ironic that lazy people work hard to find excuses for their laziness! “There is a lion in the road!” There-fore, it is wiser to stay at home and not to confront the danger. But by doing just that, we miss all the opportunities that life offers. We will not be able to move forward if we are afraid of obstacles. Ang Tamad. Kakatwa na ang tamad ay gumagawang mabuti para makahanap ng dahilan para sa kanilang katamaran! ¶ “May leon sa daan!” Kung gayon, mas marunong ang manatili sa tahanan at huwag harapin ang panganib. ¶ Subalit sa paggawa noon, mawawalan tayo ng lahat ng oportunidad na iniaalok ng buhay. Hindi tayo susulong kung takot tayo sa mga hadlang.

18 2. Be Wise Mask The Sluggard Just as the door swings on its hinges but doesn’t go anywhere, lazy people turn in their beds; they just change position but don’t go anywhere. In verse 15, is even more startling. They can get their hands into a dish of food but are too lazy to bring them back to feed themselves. Kung paano ang pintuan ay pumipihit sa kanyang bisagra, gayon ang tamad sa higaan niya; ibig sabihin ay nagbabago lang sila ng posisyon, pero hindi nagpupunta kahit saan. ¶ Sa talatang 15, ay mas nakagugulat pa nga. Mailalagay nila ang kanilang kamay sa isang pinggan ng pagkain pero napakatamad na ibalik ito para pakanin ang sarili.

19 Those who think they have all the answers usually don’t.
2. Be Wise Mask The Sluggard But even worse is their intellectual laziness, their closed-mindedness and certainty about their own positions. Therefore, they will always be right, wiser than seven wise men (vs. 16), and will not be open to other views, perhaps wiser than their own. Those who think they have all the answers usually don’t. Subalit mas masahol ang kanilang intelektuwal na katamaran, ang kanilang pagkasara ng isip at katiyakan ng kanilang posisyon. Kaya, lagi silang tama, mas marunong kaysa pitong matatalinong tao (talatang 16), at hindi magiging bukas sa isang pananaw na marahil ay mas matalino kaysa sarili nila. ¶ Yung iniisip na alam nila ang lahat ng sagot ay karaniwang hindi alam.

20 Behind the Mask 3. Be Friend Mask Proverbs 27:5, 6; 26:21 NKJV “Open rebuke is better than love carefully concealed. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. As charcoal is to burning coals, and wood to fire, so is a contentious man to kindle strife.” 3. Maging Kaibigan na Maskara. “Mas mabuti ang hayag na pagsaway, kaysa nakatagong pagmamahal. Tapat ang mga sugat mula sa kaibigan, labis-labis ang mga halik ng kaaway. ¶ Kung paano ang mga uling sa maiinit na baga, at ang kahoy sa apoy; gayon ang taong palaaway na nagpapaningas ng sigalot” (Kawikaan 27:5, 6; 26:21).

21 It doesn’t always work out that way, though, does it?
3. Be Friend Mask Friend as Enemy If we are more disappointed by our friends than by our enemies, it is because we expect good from our friends and evil from our enemies. It doesn’t always work out that way, though, does it? That’s why Proverbs warns us that sometimes a friend behaves like an enemy and an enemy like a friend. Kaibigan Bilang Kaaway. Kung mas binibigo tayo ng ating mga kaibigan kaysa sa ating mga kaaway ay dahil sa umaasa tayo ng mabuti mula sa ating mga kaibigan at masama mula sa ating mga kaaway. ¶ Kung sabagay, hindi laging ganon, di ba? ¶ Kaya binabalaan tayo ng Kawikaan na kung minsan ang isang kaibigan ay kumikilos gaya ng isang kaaway, at ang kaaway gaya ng isang kaibigan.

22 if it will bring them harm, then what kind of friend are we?
3. Be Friend Mask Friend as Enemy Love will sometimes oblige us to rebuke our friend, and it can run the risk of appearing unpleasant, judgmental, and critical. We might even lose friends if we speak out. Yet, if we do not warn our friends about what they are doing, especially if it will bring them harm, then what kind of friend are we? Kung minsan ay uobligahin tayo ng pagmamahal na sumbatan ang ating kaibigan, at isasapanganib nito ang magmukhang nakakayamot, mapanghusga, at kritikal. Maaari pa ngang mawala natin ang mga kaibigan kung magsasalita tayo. ¶ Pero kung hindi natin bababalaan ang ating mga kaibigan sa kanilang ginagawa, lalo na kung makakasama sa kanila, anong klaseng kaibigan tayo?

23 3. Be Friend Mask Enemy as Friend Those who slander your enemy before your face, to make you think they’re on your side, are really like “charcoal”: they feed the quarrel and lead you into the fire of more troubles (vs. 21). We should be careful not to believe in every nice speech we hear. Proverbs, here, speaks strongly against this deceptiveness. Kaaway Bilang Kaibigan. Yung sinisiraan ang iyong kaaway sa harap-harapan, para ipaisip sa ‘yo na kakampi mo siya, ay talagang katulad ng “uling”: pinakakain nila ang awayan at dadalhin ka sa apoy ng higit pang kaguluhan (talatang 21). ¶ Dapat tayong maingat na di paniwalaan ang bawat marinig nating nakakasiyang pananalita. Dito ang Kawikaan ay malakas na nagsasalita laban sa ganitong pandaraya.

24 Behind the Mask Final Words “Everything that Christians do should be as transparent as the sunlight. Truth is of God; deception, in every one of its myriad forms, is of Satan.... We cannot speak the truth unless we know the truth.... We cannot speak the truth unless our minds are continually guided by Him who is truth.”—EGW Reflecting Christ 71. Huling Pananalita. “Lahat na ginagawa ng Kristiyano ay dapat na naaaninag gaya ng sikat ng araw. Ang katotohanan ay sa Diyos; ang pandaraya, sa lahat nitong napakaraming porma, ay kay Satanas.... ¶ Hindi natin masasabi ang katotohanan malibang alam natin ang katotohanan.... Hindi natin maisasalita ang katotohanan malibang ang ating isip ay patuloy na ginagabayan Niya na katotohanan.”—Ellen G. White, Reflecting Christ, p. 71.


Download ppt "Adult Bible Study Guide Jan • Feb • Mar 2015"

Similar presentations


Ads by Google