Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tiger 32 Blast Tiger 47 Sweep Tiger Fake 32, 47 Sweep Tiger Fake 33, 28 Sweep Tiger 47 Sweep Pass Tiger 33 Blast Tiger Fake 32, Fake 47, 16 Tiger 28 Sweep.

Similar presentations


Presentation on theme: "Tiger 32 Blast Tiger 47 Sweep Tiger Fake 32, 47 Sweep Tiger Fake 33, 28 Sweep Tiger 47 Sweep Pass Tiger 33 Blast Tiger Fake 32, Fake 47, 16 Tiger 28 Sweep."— Presentation transcript:

1 Tiger 32 Blast Tiger 47 Sweep Tiger Fake 32, 47 Sweep Tiger Fake 33, 28 Sweep Tiger 47 Sweep Pass Tiger 33 Blast Tiger Fake 32, Fake 47, 16 Tiger 28 Sweep Tiger Fake 33, Fake 28, 17 Tiger 28 Sweep Pass 1 42 3 E T G C G T E 1 42 3 1 42 3 1 42 3 1 42 3 1 42 3 1 42 3 1 42 3 1 42 3 1 42 3 Tiger 47 Sweep Pass Double End 1 4 E T G C G T E Tiger 28 Sweep Pass Double End 1 2 E T G C G T E 3 3 2 4

2 Rocket 28 Sweep Rocket 18 Sweep Rocket Flat Pass 16 Power 18 Sweep 43 Reverse Lazer Larry 47 Sweep Rocket Long Lazer Larry 12 Trap Rocket Long Switch 18 Sweep Pass 22 Wedge 1 423 E G C G T T E 1 423 E 1 423 E RG-Gap Down RT/PT-LBs 1 423 E G C G T T E 1 423 E 1 423 E 1 423 E 21 3 4 E G C G T T E 21 3 4 21 3 4 21 3 4 21 3 4 G.O.D. Blk Mouse=#4 Motion E G C G T T E G.O.D. Blk E G C G T T E G.O.D. Blk C-MOMA G.O.O. Pass Blk Wedge Blk Mouse=#4 Motion

3 32 Wedge Spinner 26 Power Spinner 32 Wedge 16 Power 18 Sweep 43 Reverse 16 Pass War Mouse Pass Spinner 47 Sweep Rocket Long Switch 18 Sweep Pass 22 Wedge 1 423 E G C G T T E 21 3 4 E G C G T T E 21 3 4 21 3 4 21 3 4 21 3 4 G.O.D. Blk E G C G T T E G.O.D. Blk E G C G T T E G.O.D. Blk C-MOMA G.O.O. Pass Blk Wedge Blk 21 3 4 E G C G T T E Wedge Blk Mouse=#4 Motion 21 3 4 E G C G T T E Blue=Left Red=Right Both GOO Blk 21 3 4 E G C G T T E 21 3 4 21 3 4 G.O.D. Blk C-MOMA G.O.D. Blk Wedge Blk War=Wings All Right GOO Blk 21 3 4 E G C G T T E

4 E G C G E E T G C G T E E G C G E 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 AD Spread 3X2 DS G8 Spread 3X2 DS J7 Spread 3X2 DS J8 Rev A7 Spread 3X2 Fk DS S6 Pass G Fly ^ 4 2 Spread Quad L DS J7 3 SW Spread Quad L Fk DS J7 QB Keep DG 3 3 A D Spread 1X3 38 CrkBk Spread 1X3 Fk 38 QB Keep Spread 3X1 37 CrkBk D 3 ShotGun Trip Slot R 2 Pass 4 3 2 2 3 4 47 Pitch Pass / QB Keep ShotGun Warrior Pass/Option Keep 3 2 4 J D SW D D G S A A A C B G S A D SW A G SW G SW A


Download ppt "Tiger 32 Blast Tiger 47 Sweep Tiger Fake 32, 47 Sweep Tiger Fake 33, 28 Sweep Tiger 47 Sweep Pass Tiger 33 Blast Tiger Fake 32, Fake 47, 16 Tiger 28 Sweep."

Similar presentations


Ads by Google