Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Презентацията е разработена въз основа на учебника “Blue skies for Bulgaria” за 2 клас. Чрез нея се упражнява лексика, свързана с темата “Диви животни”,

Similar presentations


Presentation on theme: "Презентацията е разработена въз основа на учебника “Blue skies for Bulgaria” за 2 клас. Чрез нея се упражнява лексика, свързана с темата “Диви животни”,"— Presentation transcript:

1 Презентацията е разработена въз основа на учебника “Blue skies for Bulgaria” за 2 клас. Чрез нея се упражнява лексика, свързана с темата “Диви животни”, затвърждава се употребата на въпросителните структури “What’s this?”/”What are these?” и съответните им отговори “It’s a/an…”/”They’re …”. Въвеждат се въпросите “Is this a/an…?”/ “Are these…?” и съответните положителни и отрицателни кратки отговори. Wild animals

2 What's this? От 1-ви до 6-ти слайд се преговаря лексиката, взета в предходния урок (elephant, lion, zebra, monkey, tiger, bear). It’s a lion.

3 What's this? It’s a zebra.

4 What's this? It’s an elephant.

5 What's this? It’s a monkey.

6 What's this? It’s a tiger.

7 What's this? It’s a bear.

8 What are these? They‘re tiger . S

9 What are these? They‘re bear . S

10 What are these? They‘re monkey . S

11 Is this a bear ? No, it n’t. Is this an elephant ? Yes, it . is is
Въвежда се въпросът “Is this a/an…?” и съответният отрицателен или положителен отговор. is

12 Is this a lion ? is No, it n’t. Is this a tiger ? is Yes, it .
ОУ”Христо Ботев” с.Садина, общ.Попово

13 Are these lions? No, they n’t. Are these monkeys? Yes, they . are are

14 Are these tigers? No, they n’t. Are these zebras? Yes, they are are

15 Guess! Is this a ...? It's a tiger.
Учениците трябва да познаят коe животно е скрито, като задават въпроса “Is this a…?”, докато се разкриват части от картинката. It's a tiger.

16 Guess! Are these ... ? They're monkeys.

17 Guess! Are these ...? They're bears.

18 Let’s play a game! I spy with my little eye something beginning with b … Find the animal and click on it. Учениците трябва да посочат животното, което започва с буквата b. 3 4 2 1

19 No, it isn’t. Try again! Try again

20 Click here for the next one.
That's right! It's a bear. Click here for the next one.

21 Let’s play a game! I spy with my little eye something beginning with m … Find the animal and click on it. Учениците трябва да посочат животното, което започва с буквата m. 2 4 3 1

22 No, it isn’t. Try again! Try again

23 That's right! It's a monkey.

24 How many ...? 2 … frogs … zebras … mouse … cats … elephants … bears
… tigers … lions …monkeys 3 1 2 6 5 2 4 8

25 Crossword a b m n t i z e l s e r o k e y g e r e b r e p h a n t 1 3
2 o k e y 2 g e r 3 4 5 4 e b r e p h a n t 5

26 Click on the slide to listen to the song.
Do you like songs? Lions and tigers in the zoo, bears and elephants zebras too. Count the monkeys two by two, all the animals in the zoo. Click on the slide to listen to the song.

27  page 36/ ex.6 Blue Skies for Bulgaria,
Homework  page 36/ ex.6 Blue Skies for Bulgaria, Students’ Book for the 2nd grade Do you like computer games? Click here and play games, solve puzzles and learn more about wild animals.

28 Goodbye! Created by: Iskra Petkova
English teacher at Hristo Botev School, village of Sadina

29 Sources: Blue Skies for Bulgaria, Students’ Book for the 2nd grade
Blue Skies for Bulgaria, CD for the 2nd grade Pictures downloaded from Games:


Download ppt "Презентацията е разработена въз основа на учебника “Blue skies for Bulgaria” за 2 клас. Чрез нея се упражнява лексика, свързана с темата “Диви животни”,"

Similar presentations


Ads by Google