Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Gweithdu ATM Workshop Cyllidir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) trwy Raglen Gydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd a weinyddir gan Lywodraeth Cynulliad.

Similar presentations


Presentation on theme: "Gweithdu ATM Workshop Cyllidir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) trwy Raglen Gydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd a weinyddir gan Lywodraeth Cynulliad."— Presentation transcript:

1 Gweithdu ATM Workshop Cyllidir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) trwy Raglen Gydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd a weinyddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Part-funded by the European Social Fund (ESF) through the Welsh Government’s Convergence Programme for West Wales and the Valleys.

2 MYNEDIAD I RADD MEISTR / ACCESS TO MASTERS (ATM) Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, wedi ei gyllido’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy raglen Gydgyfeiriant yr Undeb Erwopeaidd a weinyddir gan Lywodraeth Cymru. Led by Swansea University, Part-funded by the European Social Fund (ESF) through the European Union’s Convergence programme administered by the Welsh Government. www.bangor.ac.uk/atm

3 POBL GYSWLLT Y TÎM ATM CANOLOG / ATM CENTRAL TEAM CONTACTS Dr Penny DowdneyMiss Laura Stafford Rheolwr Project /Project ManagerSwyddgo Cyswllt Busnes / Business Liaison Officer 01248 38226601248 3825928 p.j.dowdney@bangor.ac.uk l.t.stafford@bangor.ac.uk Mr Brian MurcuttMs Sandra Roberts Uwch Weinyddwr y Project/ Senior Project AdminUwch Swyddog Gweinyddol/ Senior Clerical Officer 01248 38216201248 382501 b.murcutt@bangor.ac.uk s.l.roberts@bangor.ac.uk. TBC Uwch Swyddog Gweinyddol/ Senior Clerical Officer 01248 382846

4 PENAWDAU PROSIECT / PROJECT HEADLINES Penawdau / Headlines Lansiwyd yn swyddogol ar Fai 10 gan Brif Weinidog Cymru Officially launched in May 10 by the First Minister Dan arweiniad Abertawe ar ran y sector AU Led by Swansea on behalf the HE sector Un o’r 4 project ESF cydweithredol rhwng sefydliadau addysg uwch (KESS, dysgu yn y gweithle a Graddau Sylfaen) One of the 4 ESF collaborative HEI projects (KESS, WBL and Foundation Degrees) 1,400+ myfyrwyr gradd Meistr dros y 5 mlynedd nesaf; Circa 300 places at Bangor 1,400+ Master Degree scholars over the next 5 years

5 CRONFEYDD STRWYTHUROL YR UNDEB EWROPEAIDD 2007 – 2013 EUROPEAN UNION STRUCTURAL FUNDS 2007 – 2013

6 SECTORAU BLAENORIAETH LLYWODRAETH CYMRU WELSH GOVERNMENT PRIORITY ECONOMIC SECTORS Mae ATM yn cefnogi lleoedd ar gyrsiau Meistr Hyfforddedig, sy’n gysylltiedig â sectorau blaenoriaeth Llywodraeth Cymru. Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) Ynni a’r Amgylchedd Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch Diwydiannau Creadigol Gwyddorau Bywyd Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol Twristiaeth Adeiladu ATM supports Taught Masters places on courses, which are linked to the Welsh Government’s priority sectors: ICT Energy and Environment Advanced Materials and Manufacturing Creative Industries Life Sciences Financial and Professional Services Tourism Construction

7 GWYBODAETH BELLACH FURTHER INFORMATION Gwe: www.bangor.ac.uk/atm Gwybodaeth Dogfennau i’w llwytho i lawr e-bost: atm@bangor.ac.ukatm@bangor.ac.uk ffôn: 01248 38 2501 / 2162 Twitter: @ATM_Bangor web: www.bangor.ac.uk/atm Info Downloads e-mail: atm@bangor.ac.uk tel: 01248 38 2501 / 2162 Twitter: @ATM_Bangor

8 GOFYNION (GORUCHWYLIWR ACADEMAIDD) REQUIREMENTS (ACADEMIC SUPERVISOR) Cyfarfodydd wythnosol gyda’r Myfyriwr Cyfarfodydd prosiect chwarterol Adroddiad / cofnod adolygu chwarterol Amserlenni gwaith cyflawn – cyllid cyfatebol y Brifysgol Gwerthuso Adroddiad terfynol i’r Cwmni Partner (Cyflwyniad neu Adroddiad) Cyhoeddusrwydd Cyfathrebu

9 GOFYNION (Y CWMNI PARTNER) REQUIREMENTS (COMPANY PARTNER) Quarterly project meetings Quarterly report / record of review Placement for 1 month Complete timesheets – In-Kind returns to the value of £1,000 p.a. Evaluation Final report to Company Partner (Presentation or Report) Publicity Communication Cyfarfodydd prosiect chwarterol Adroddiad / cofnod adolygu chwarterol Lleoliad am 1 mis Amserlenni gwaith cyflawn – Enillion anariannol werth £1,000y flwyddyn Gwerthuso Adroddiad terfynol i’r Cwmni Partner (Cyflwyniad neu Adroddiad) Cyhoeddusrwydd Cyfathrebu

10 ARIAN CYFATEBOL GAN Y CWMNI / COMPANY MATCH FUNDING Tystiolaeth o arian cyfatebol: / Evidence for match funding: Cyfraniad anariannol y cwmni – llenwi taflenni amser misol ardystiedig, manylion gweithgarwch a dogfennau cyflogres cefnogol Company In-kind – completion of certified timesheets, activity details, signed declaration and supporting payroll documentation Cyfraniad anariannol (cyfatebol) o £1,000 In-kind (match) total of £1,000

11 GOFYNION (MYFYRWYR) / REQUIREMENTS (PARTICIPANTS) Weekly meetings with University supervisor Arrange Quarterly project meetings Facilitate the quarterly report / record of review Attend company for 1 month Complete timesheets to receive stipend payments Evaluation Final report to Company Partner (Presentation or Report) Complete Masters Complete mandatory portfolio Actively seek employment in Convergence Area Respond to employment destination Publicity Communication Cyfarfodydd wythnosol gyda goruchwyliwr o’r Brifysgol Trefnu cyfarfodydd prosiect chwarterol Hwyluso’r adroddiad / cofnod adolygu chwarterol Bod gyda’r cwmni am 1 mis Cwblhau amserlenni gwaith i dderbyn taliadau lwfans Gwerthuso Adroddiad terfynol i’r Cwmni Partner (Cyflwyniad neu Adroddiad) Cwblhau’r Radd Feistr Cwblhau portffolio gorfodol Mynd ati’n weithredol i chwilio am swydd yn yr Ardal Cydgyfeiriant Ymateb i’r gyrchfan gyflogaeth Cyhoeddusrwydd Cyfathrebu

12 CYLLIDEB YSGOLORIAETH ATM / ATM SCHOLARSHIP BUDGET Eitem Lwfans y Myfyriwr (dechrau) £5,865 Costau teithio/cynhadledd £150 Offer/nwyddau traul £400 Teithio Academaidd £65 **Cefnogi’r Myfyriwr Item Student Stipend (starting)£5,865 Travel / Conference Costs£150 Equipment / Consumables£400 Academic Travel£65 **Student Support

13 COSTAU ANGHYMWYS / INELIGIBLE COSTS Trosglwyddiadau Mewnol Taliadau i adran arall (oni chymeradwywyd y llwybr archwilio) Deunydd ysgrifennu Llungopïau Argraffu – Uned Argraffu Mewnol Postio Trosglwyddiadau mewnol eraill Internal recharges Store recharges (unless audit trail has been approved) Stationery Photocopies Printing – Central Print Unit Postage Other internal transfers

14 GWARIANT (COSTAU CYMWYS) / EXPENDITURE (ELIGIBLE COSTS) Offer / Equipment Ni chaiff unrhyw un eitem fod yn fwy na £1,300 (yn cynnwys TAW) Any single item must not exceed £1,300 (including VAT) Cyfrifiadur pen desg (cyfrifir y monitor, y tŵr, y bysellfwrdd a’r llygoden fel un) Desk top PC (Monitor/tower/keyboard/mouse are treated as one) Rhaid dilyn polisi prynu’r Brifysgol (manylion ar wefan y Swyddfa Gyllid) Must follow University purchasing policy (details on Finance Web page) Rhaid ei gofrestru ar gofrestr offer yr Adran/ATM Must be registered on Department / ATM equipment register Y Brifysgol sy’n berchen arno a rhaid ei ddychwelyd i’r adran. Owned by University and must be returned to Department

15 SALWCH / SICKNESS

16 Wrth bwy ddylai’r myfyriwr sôn am salwch? Who should the participant inform of sickness? Sut mae cofnodi salwch ar amserlenni gwaith? How should sickness be recorded on timesheets? A yw’r lwfans yn cael ei dalu yn ystod cyfnod o salwch? Are stipend payment made during sickness period? A oes angen estyniad? ac i beth? Is there a need for an extension? and to what?

17 GWAHARDD / SUSPENSION

18 Dan ba amgylchiadau fyddai gwaharddiad yn dderbyniol? In which circumstances would a suspension be acceptable? A oes cyfyngiad amser ar gyfer gwaharddiad? Is there a time limit for a suspension? Pa weithdrefn y dylid ei dilyn ar gyfer gwaharddiad (Prifysgol Bangor/Cwmni/Mynediad i Radd Meistr)? What procedures should be followed for a suspension (BU/Company/ATM)?

19 TERFYNIAD / TERMINATION

20 OTHER PARTICIPANT ISSUES

21 MATERION ERAILL PERTHNASOL I’R MYFYRIWR / OTHER PARTICIPANT ISSUES Beth fyddai’n digwydd pe bai myfyriwr yn peidio â chyflwyno amserlenni gwaith? What happens if a participant stops submitting timesheets? Faint o wyliau sydd gan fyfyrwyr ar y cynllun yr hawl i’w derbyn? What’s the holiday entitlement for participants? A ddylai’r myfyrwyr ar y cynllun gadw neu ddychwelyd unrhyw offer ar ôl gorffen? Should the participants keep or return equipment items when they have finished? Beth am argraffu a rhwymo eu traethawd hir? What about printing and binding of their thesis? Adroddiad cwmni? Cyfieithu? Company report ? Translation ? Pryd dylwn i gyflwyno fy nhraethawd hir? When do I submit my dissertation?

22 LLWYBR ARCHWILIO / MONITORING Adroddiad monitro chwarterol /Ffurflen ITP (i ’ w gadarnhau gan y prif noddwr) Myfyriwr Ffurflen Werthuso Ffurflen Gyrchfan Cynllun Hyfforddi Unigol Terfynol Rhoddir ffurflenni monitro ychwanegol eto ar ô l eu llenwi Quarterly monitoring report / ITP Form (to be confirmed by lead sponsor) Participant Evaluation form Destination form Final Individual Training Plan Additional monitoring forms will be re-issued after completion

23 LLWYBR ARCHWILIO / MONITORING Ni thelir y taliad olaf i ’ r myfyriwr hyd nes y bydd yr holl ffurflenni monitro wedi eu llenwi Telir lwfansau myfyrwyr ymlaen llaw, ac felly, ar ô l cwblhau'r cwrs ac unrhyw daflenni amser sydd ar ô l, gellir anfonebu am y balans Dyled – bydd y brifysgol yn atal yr unigolyn rhag cofrestru ar unrhyw gwrs arall ac yn atal y radd neu ’ r ddiploma meistr Participant final payment will be withheld until all monitoring forms have been completed Participant payments are made in- advance and therefore after completion of course, any outstanding timesheets, the balance will be invoiced Debt - University would stop any future enrolment on other courses and withhold masters degree or diploma

24 MARCHNATA A CHYHOEDDUSRWYDD MARKETING AND PUBLICITY Astudiaethau Achos Ffurflen gasglu data syml / Allbwn canolog Astudiaethau Achos Defnyddir ar gyfer Cysylltiadau Cyhoeddus lle bo’n briodol Defnyddir ar-lein fel enghreifftiau o ymarfer gorau Darperir i gwmnïau partner fel ffeiliau PDF ar gyfer eu dibenion marchnata eu hunain Case Studies Simple data collection form Case Studies output centrally Used for PR where appropriate Used online as examples of best practice Provided to company partners as PDF files for their own marketing

25 MARCHNATA A CHYHOEDDUSRWYDD MARKETING AND PUBLICITY Logos A4: 39mm wide x 29mm high A3: 45mm wide x 35mm high A2: 60mm wide x 47mm high A1: 90mm wide x 69mm high

26 MYNEDIAD I RADD MEISTR / ACCESS TO MASTERS (ATM) Ac yn olaf........ And finally …… www.bangor.ac.uk/atm

27 CWESTIYNAU / QUESTIONS?

28 MYNEDIAD I RADD MEISTR / ACCESS TO MASTERS (ATM) Diolch yn fawr Thank you


Download ppt "Gweithdu ATM Workshop Cyllidir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) trwy Raglen Gydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd a weinyddir gan Lywodraeth Cynulliad."

Similar presentations


Ads by Google