Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

קיימים מעל 600 זנים טהורים של צמחים טורפים, אליהם ניתן להוסיף עוד מאות של זני כלאיים אשר מרביתם מעשה ידי אדם. למרות ריבוי סוגי הצמחים הטורפים, מאפייניהם.

Similar presentations


Presentation on theme: "קיימים מעל 600 זנים טהורים של צמחים טורפים, אליהם ניתן להוסיף עוד מאות של זני כלאיים אשר מרביתם מעשה ידי אדם. למרות ריבוי סוגי הצמחים הטורפים, מאפייניהם."— Presentation transcript:

1

2 קיימים מעל 600 זנים טהורים של צמחים טורפים, אליהם ניתן להוסיף עוד מאות של זני כלאיים אשר מרביתם מעשה ידי אדם. למרות ריבוי סוגי הצמחים הטורפים, מאפייניהם דומים: מנגנוני משיכת טרף תוך שימוש בהטעיות בצבעים, צורות, ריחות וכדומה.

3 מערכות הלכידה ככלל, המלכודות של הצמחים הטורפים מתפתחות תמיד מהעלים, בין אם הם תוספות לעלה או שינוי אבולוציוני שלו. העלים מבצעים הן את תהליך ההטמעה (פוטוסינתזה) והן את תהליך לכידת הטרף. רבים נוטים לחשוב בטעות שהמלכודות הם בעצם הפרחים של הצמח. למעשה, אחד המאפיינים של צמחים טורפים הוא עמוד פריחה גבוה המתנשא הרחק מן המלכודות. המלכודות של הצמחים הטורפים עשויות להיות אקטיביות - בהן ניתן להבחין בתנועה של הצמח, או פסיביות - בהן הצמח לא זז והחרק נלכד בעצמו.

4 מלכודות דבק: בהן מכוסה העלה של הצמח בחומר דביק או בשערות רבות המפרישות נוזל דביק אליו נדבק הטרף ולא יכול להיחלץ.

5 Ibicella glands Ibicella plant

6 Drosera prolifera

7 דרוסרה

8

9

10

11 Byblis liniflora

12 D. Cistiflora seedling

13 Byblis filiforia

14

15

16 Drosophyllum flower Drosophyllum fruit

17 מ ל כו דו ת נ פי ל ה : ב הן ה ע ל ה ש ל ה צ מ ח ב נו י כ צי נו ר ח לו ל ד מ וי ש ופ ר או ח צו צ ר ה, ש דו פ נו ת יו ה פ ני מ יו ת ח ל קו ת מ א ד. ב פ ת ח ה ע ל ה מ צו יי ם צו פ ני ם ר בי ם ה מ ו ש כי ם א ת ה ט ר ף, וכ ש הו א נכ נ ס ל מ ל כו ד ת הו א מ ח לי ק ע ד ל ת ח ת י ת ה צי נו ר מ ב לי יכ ול ת ל ט פ ס ה חו צ ה. ב רו ב ה מ ל כו דו ת ה ל לו, י ש נ ה ב רי כ ת נו ז לי עי כו ל ב ת ח ת י ת ן.

18 Darlingtonia

19 Darlingtonia,

20 סרסניה

21 Heliamphora minor

22

23 Sarracenia

24 HeliamphoraHeliamphora

25 מלכודות יונקות: מלכודות אלו מצויות אצל צמחי הנאדיד והן עשויות להיות בתוך המים או ביבשה. הן בנויות משלפוחית זעירה שבה שורר תת-לחץ. השלפוחיות מצוידות בדלתות הנפתחות כלפי פנים ובחיישנים שכאשר הם חשים בחומר אורגני כלשהו, נפתחת הדלת, האוויר/המים נשאבים יחד עם הטרף עד השוואת הלחצים עם הסביבה, אז הדלת נסגרת ואל השלפוחית מופרשים מיצי העיכול. תהליך זה מתרחש כהרף עין והקנה לנאדיד את התואר "הצמח בעל התזוזה המהירה ביותר".

26 Utricularia australis

27 Aldrovanda vesiculosaAldrovanda vesiculosa Utricularia vulgaris

28 Aldrovanda vesiculosa

29 . "מלכודת" - פתח לכניסת החרק ומנגנון המונע את יציאתו. מיץ העיכול המכיל אנזימים שונים/חיידקי עיכול, המסוגלים לפרק את החרק. הצמחים הטורפים יכולים לעכל יותר מחרק אחד, ותהליך העיכול עשוי להימשך בין יום אחד לעשרים יום, בהתאם לסוג הצמח ולטמפרטורה.

30 ספלוטוסספלוטוס

31 Cephalotus follicularis

32 CephalotusCephalotus

33 Cephalotus Follicularis

34

35 Sarracenia flava

36 N. ampullaria

37 NepenthesNepenthes

38 NepenthesNepenthes

39 NepenthesNepenthes

40 מלכודות נסגרות: מלכודות אלו בנויות משתי אונות שלהן חיישנים. כאשר הטרף נוגע בחיישנים אלו, נסגרות עליו האונות במהירות. המלכודות של צמח האלדרובנדה נסגרות במהירות של אלפית השניה!

41 דיוניאה, ממשפחת הטלליתיים (Droseracea). היא צומחת באדמות דלות למיניהן ומכיוון שאיננה מסוגלת להשיג את המלחים והחומרים הדרושים לה מן האדמה הפכה במהלך האבולוציה לטורף. הדיוניאה משלימה את אספקת החנקן שלה על ידי עיקול חלבוני הגוף של חרקים ובעלי חיים קטנים.

42 Dioneae Muscipula

43

44

45 http://www.carnivorousplants.org/ http://www.botany.org/Carnivorous_P lants/index.php http://www.botany.org/Carnivorous_P lants/index.php http://www.carnivorousplants.org/ http://www.botany.org/Carnivorous_P lants/index.php http://www.botany.org/Carnivorous_P lants/index.php עיצוב המצגת קלריטה ואפרים chefetze@netvision.net.il עיצוב המצגת קלריטה ואפרים chefetze@netvision.net.il


Download ppt "קיימים מעל 600 זנים טהורים של צמחים טורפים, אליהם ניתן להוסיף עוד מאות של זני כלאיים אשר מרביתם מעשה ידי אדם. למרות ריבוי סוגי הצמחים הטורפים, מאפייניהם."

Similar presentations


Ads by Google