Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Microsoft ® Office Excel ® 2007 Training Hlama puku ya mošomo ya gago ya mathomo.

Similar presentations


Presentation on theme: "Microsoft ® Office Excel ® 2007 Training Hlama puku ya mošomo ya gago ya mathomo."— Presentation transcript:

1 Microsoft ® Office Excel ® 2007 Training Hlama puku ya mošomo ya gago ya mathomo

2 Diteng tša thuto Kakaretšo: Moo o ka thomago gona? Thutwana ya 1: Tseba puku ya mošomo Thutwana ya 2: Tsenya data Thutwana ya 3: Rulaganya data gomme o bušeletše matlakala a mošomo Thutwana ye nngwe le ye nngwe e akaretša lenaneo la mešongwana ye e šišintšwego le sete ya dipotšišo tša molekwana.

3 Kakaretšo: Moo o ka thomago gona? O kgopetšwe go tsenya data ka go Excel 2007, eupša ga se nke wa šoma ka Excel. Na o thoma kae? Goba mohlomongwe o šomile ka go Excel eupša le bjale ga o tsebe go šoma mešongwana ya motheo ya go swana le go tsenya le go rulaganya sengwalwa le dinomoro, goba go oketša le go tloša dikholomo le methalo. Mo o tla ithuta ka ga mabokgoni ao o a hlokago a go šoma ka Excel, ka pela gomme o na le mathatanyana a mannyane.

4 Maikemišetšo a thuto Hlama puku ya mošomo ye mpsha. Tsenya sengwalwa le dinomoro. Rulaganya sengwalwa le dinomoro. Tsenya o tloše dikholomo le methalo.

5 Thutwana ya 1 Tseba puku ya mošomo

6 Ge o thoma Excel, o lebane le keriti ye kgolo ye e se nago selo ye e bopilwego ka dikholomo, methalo, le disele. Ge e le gore ke la mathomo o šomiša Excel, o ka ipotšiša gore o ka dira eng go tloga fao. Bjale thuto ye e tla thoma ka go go thuša go lokologa ka dilo tša motheo tša Excel tše di tlago go hlahla ge o tsenya data ka go Excel.

7 Ripone Lepanta le le lego godimo ga lefasetere la Excel 2007 le bitšwa Ripone. Ripone e bopilwe ka mehutahuta ya dithepo, ye nngwe le ye nngwe e amana le mehuta ye itšego ya mošomo yeo batho ba e dirago ka go Excel. O klika dithepo ka godimo ga Ripone go bona ditaele tša mehutahuta thepong ye nngwe le ye nngwe. Tsenya Tloša Fomete DiseleGo rulaganya Gae Hlaola o Filthare

8 Ripone Ya Gae thepo, ya mathomo ka go la nngele, e na le ditaelo tša ka mehla tšeo batho ba di šomišago kudu. Ripone e lokagane le bogodimo bja lefasetere la Excel. Ditaelo tše di lego go Ripone di beakantšwe ka tše nnyane tša go amana dihlopha. Go fa mohlala, ditaelo tša go šoma ka diteng tša disele di hlophilwe mmogo ka go sa Go rulaganya sehlopha, gomme ditaelo tša go šoma ka disele le tšona di ka go sa Disele sehlopha. Seswantšho se bontšha tša Gae ditaelo tša thepo go Ripone. Tsenya Tloša Fomete DiseleGo rulaganya Gae Hlaola o Filthare

9 Dipuku tša mošomo le matlakala a mošomo Ge o thoma Excel, o bula faele ye e bitšwago puku ya mošomo. Puku ye nngwe le ye nngwe ya mošomo ye mpsha e tla le a mararo matlakala a mošomo ka moo o tlago tsenya data. Puku ya mošomo ya mathomo ye o tlago e bula e bitšwa Puku ya1. Hlogwana ye e tšwelela ka go para ka godimo ga lefasetere go fihlela o seiba puku ya mošomo ka hlogwana ya gago. Se se bontšhitšwego mo ke letlakala la mošomo leo le se nago selo ka go puku ya mošomo ye mpsha. Ka mo ke ka moo o ka šomago ka gona. Puku ya1 – Microsoft Excel Letlakala la1 Letlakala la2 Letlakala la3

10 Dipuku tša mošomo le matlakala a mošomo Dithepo tša letlakala di tšwelela ka fase ga lefasetere. Ke kgopolo ye kaone go fa dithepo tša letlakala maina gape go dira gore tshedimošo ye e lego letlakaleng le lengwe le le lengwe e be bonolo go tsebja. Se se bontšhitšwego mo ke letlakala la mošomo leo le se nago selo ka go puku ya mošomo ye mpsha. Puku ya1 – Microsoft Excel Letlakala la1 Letlakala la2 Letlakala la3 Ge o thoma Excel, o bula faele ye e bitšwago puku ya mošomo. Puku ye nngwe le ye nngwe ya mošomo ye mpsha e tla le a mararo matlakala a mošomo ka moo o tlago tsenya data. Ka mo ke ka moo o ka šomago ka gona.

11 Dipuku tša mošomo le matlakala a mošomo Gape o ka ipotšiša gore o ka hlama puku ya mošomo ye mpsha bjang. 1.Klika Konope ya Microsoft Office karolong ya ka godimo ka nngeleng ya lefasetere. Ka mo ke ka moo o ka šomago ka gona. 2.Klika Mpsha. 3.Ka go la Puku ya mošomo ye mpsha lefasetere, klika Puku ya mošomo ye e se nago selo. Puku ya1 – Microsoft Excel Letlakala la1 Letlakala la2 Letlakala la3

12 Dikholomo, methalo, le disele Matlakala a mošomo a arotšwe ka dikholomo, methalo, le disele. Yeo ke keriti ye o e bonago ge o bula puku ya mošomo. Dikholomo di tloga godimo go fihla fase letlakaleng la mošomo, ka go tsepama. Kholomo ye nngwe le ye nngwe e na le hlogwana ye e beakantšwego ka tatelano ya dialfabete ka godimo. Methalo e putlaganya letlakala la mošomo, ka go rapama. Mothalo wo mongwe le wo mongwe le wona o na le hlogwana. Dihlogwana tša methalo ke dinomoro, go tloga go 1 go fihla go 1,048,576.

13 Dikholomo, methalo, le disele Matlakala a mošomo a arotšwe ka dikholomo, methalo, le disele. Yeo ke keriti ye o e bonago ge o bula puku ya mošomo. Dihlogwana tša dialfabete dikholomong le dihlogwana tša dinomoro methalong di go botša moo o lego gona letlakaleng la mošomo ge o klika sele. Dihlogwana di a kopana go bopa atrese ya disele. Go fa mohlala, sele ye e lego magahlanong a kholomo A le mothalo 3 e bitšwa sele ya A3. Se gape se bitšwa tšhupetšo ya sele.

14 Disele ke moo data e yago gona Disele ke mo o šomelago gona le go tsenya dta ka letlakaleng la mošomo. Seswantšho se se lego ka nngeleng se bontšha seo o se bonago ge o bula puku ya mošomo ye mpsha. Sele ya mathomo ka khutlong ya nngele ka godimo ga letlakala la mošomo ke sele ye e šomago. E raretšwa ka boso, gomme e bontšha gore data efe goba efe ye o e tsentšhago e tla ya fao.

15 Disele ke moo data e yago gona O ka tsenya data kae goba kae mo o ratago ka go klika sele efe goba efe ka go letlakala la mošomo go kgetha sele. Ge o kgetha sele efe goba efe, e ba sele ye e šomago. Ka ge go hlalošitšwe peleng, e raretšwa ka boso. Dihlogwana tša kholomo le methalo yeo sele e lego gona le tšona di a haelaetwa.

16 Disele ke moo data e yago gona O ka tsenya data kae goba kae mo o ratago ka go klika sele efe goba efe ka go letlakala la mošomo go kgetha sele. Go fa mohlala, ge o kgetha sele ka go kholomo ya C mothalong wa 5, ka ge go bontšhitšwe seswantšhong sa ka gojeng: Kholomo ya C e a haelaetwa. Mothalo wa 5 o a haelaetwa.

17 Disele ke moo data e yago gona O ka tsenya data kae goba kae mo o ratago ka go klika sele efe goba efe ka go letlakala la mošomo go kgetha sele. Go fa mohlala, ge o kgetha sele ka go kholomo ya C mothalong wa 5, ka ge go bontšhitšwe seswantšhong sa ka gojeng: Sele ye e šomago, ya C5 mo lebakeng le, e a raretšwa. Le leina la yona—le lona le tsebja bjalo ka tšhupetšo ya sele—le bontšhwa ka Lepokising la leina ka khutlong ya ka nngeleng ka godimo ya letlakala la mošomo.

18 Disele ke moo data e yago gona Sele ye e rareditšwego, kholomo ye e haelaetilwego le dihlogwana tša methalo, le go bonagala ga tšhupetšo ya sele ka go Lepokisi la Leina e dira gore go be bonolo gore o bone gore C5 ke sele ye e šomago. Dilaetši tše ga di bohlokwa kudu ge o le godimo ga letlakala la mošomo ka diseleng tša mathomothomo tše mmalwa. Eupša ge o šoma go tšwela pele o eya fase goba go putlaganya le letlakala la mošomo, di ka go thuša.

19 Ditšhišinyo tša go itlwaetša 1.Efa thepo ya letlakala la mošomo leina gape. 2.Tloga go letlakala la mošomo go ya go le lengwe. 3.Tsenya mmala go dithepo tša letlakala la mošomo. 4.Tsenya o tloše matlakala a mošomo. 5.Lekodišiša dihlogwana tša dikholomo o šomiše Lepokisi la Maina.

20 Molekwana wa 1, potšišo ya 1 O swanetše go ba le puku ya mošomo ye mpsha. Na o e hlama bjang? (Kgetha karabo e tee.) 1.Ka go sa Disele sehlopha, klika Tsenya, gomme o klike Tsenya Letlakala. 2.Klika Konope ya Microsoft Office, gomme o klike Mpsha. Ka go la Puku ya mošomo ye mpsha lefasetere, klika puku ya mošomo ye e se nago selo. 3.Ka go sa Disele sehlopha, klika Tsenya, gomme o klike Puku ya mošomo.

21 Molekwana wa 1, potšišo ya 1: Karabo Klika Konope ya Microsoft Office, gomme o klike Mpsha. Ka go la Puku ya mošomo ye mpsha lefasetere, klika puku ya mošomo ye e se nago selo.

22 Molekwana wa 1, potšišo ya 2 Lepokisi la Maina le bontšha diteng tša sele ye e šomago. (Kgetha karabo e tee.) 1.Nnete. 2.Maaka.

23 Molekwana wa 1, potšišo ya 2: Karabo Maaka. Lepokisi la Maina le go fa tšhupetšo ya sele ya sele ye e šomago. Gape o ka šomiša Lepokisi la Maina go kgetha sele, ka go tlanya tšhupetšo ya sele ka lepokising.

24 Molekwana wa 1, potšišo ya 3 Ka gare ga puku ya mošomo ye mpsha, o swanetše go thoma ka go tlanya ka gare ga sele ya A1. (Kgetha karabo e tee.) 1.Nnete. 2.Maaka.

25 Molekwana wa 1, potšišo ya 3: Karabo Maaka. O lokologile go sepelasepela gomme wa tlanya se sengwe le se sengwe se o se ratago. Klika ka seleng efe goba efe gomme o thome go tlanya. Eupša o se ke wa dira gore babadi ba sekorole go bona data yeo gape o ka e thomago ka go sele ya A1 goba ya A2.

26 Thutwana ya 2 Tsenya data

27 O ka šomiša Excel go tsenya mehuta ka moka ya data, ya sephrofešene le ya sephiri. O ka tsenya mehuta ye mebedi ya motheo ya data ka go disele tša matlakala a mošomo: dinomoro le sengwalwa. Bjale o ka šomiša Excel go hlama ditekanyetšo, wa šoma ka metšhelo, wa ngwala dikreiti tša baithuti goba go tla ga bona, goba lenaneo la ditšweletšwa tše o di rekišago. Gape o ka loka mošongwana wa ka mehla, wa hlokomela go lahlegelwa ke mmele ga gago, goba wa latišiša theko ya ntlo ya gago ge go fetoga. Dikgonagalo di tloga di sa fele. Bjale a re tsenelele go tsenyo ya data. Dikreiti tša Baithuti Pego ya Dithekišo Ditshenyegelo tša Maikhutšo

28 Lokela babadi ba gago: thoma ka dihlogwana tša dikholomo Ge o tsenya data, ke kgopolo ye kaone go thoma ka go tsenya dihlogwana godimo ga kholomo ye nngwe le ye nngwe. Ka tsela ye, mang goba mang yo a šomišago letlakala la mošomo la gago a ka kgona go kwešiša gore data e ra goreng (gomme o ka e kwešiša le wena, ka moragonyana). O ka nyaka go tsenya dihlogwana tša methalo gantši gape. ABCDEF 120042005200620072008 2 Adventure Works 3 Baldwin Museum of Science 4 Contoso

29 Letlakala la mošomo ka seswantšhong le bontšha diphetogo tša bjale le tše di emetšwego mo mengwageng ya mehutahuta. Le šomiša dihlogwana tša dikholomo le tša methalo: Dihlogwana tša dikholomo, go putlaganya godimo ga letlakala la mošomo, ke mengwaga. Dihlogwana tša methalo go ya fase ka lehlakoreng la nngele ke maina a dikhamphani. ABCDEF 120042005200620072008 2 Adventure Works 3 Baldwin Museum of Science 4 Contoso Lokela babadi ba gago: thoma ka dihlogwana tša dikholomo

30 Thoma go tlanya E re o hlama lenaneo la maina a barekiši. Lenaneo le lona le tla ba le matšatšikgwedi a dithekišo, le ditšhelete tša ona. Bjale o tla hloka dihlogwana tše tša dikholomo: Leina, Tšatšikgwedi, le Tšhelete. ABCD 1 LeinaTšatšikgwediTšhelete 2 3 4 5

31 Thoma go tlanya E re o hlama lenaneo la maina a barekiši. Lenaneo le lona le tla ba le matšatšikgwedi a dithekišo, le ditšhelete tša ona. 1.Tlanya Leina ka seleng ya A1 gomme o kgotle TAB. Go tloga fao tlanya Tšatšikgwedi ka seleng ya B1, kgotla TAB, gomme o tlanye Tšhelete ka seleng ya C1. Seswantšho se bontšha tshepedišo ya go tlanya tshedimošo le go sepela go tloga seleng go ya go ye nngwe: ABCD 1 2 3 4 5 LeinaTšatšikgwediTšhelete

32 Thoma go tlanya E re o hlama lenaneo la maina a barekiši. Lenaneo le lona le tla ba le matšatšikgwedi a dithekišo, le ditšhelete tša ona. 2.Ka morago ga go tlanya dihlogwana tša dikholomo, klika sele ya A2 go thoma go tlanya maina a barekiši. Tlanya leina la mathomo, gomme o kgotle ENTER go iša kgetho fase le kholomo ka sele e tee go ya go sele ya A3. Go tloga fao o tlanye leina le le latelago, bjalobjalo. Seswantšho se bontšha tshepedišo ya go tlanya tshedimošo le go sepela go tloga seleng go ya go ye nngwe: ABCD 1 2 3 4 5 LeinaTšatšikgwediTšhelete Buchanan Suyama Phikoko

33 Tsenya matšatšikgwedi le dinako Excel e beakanya sengwalwa ka lehlakoreng la nngele la disele, eupša e beakanya matšatšikgwedi ka lehlakoreng la go ja la disele. Go tsenya tšatšikgwedi ka kholomong ya B, ya Tšatšikgwedi kholomo, o swanetše go šomiša seleše goba haefene go aroganya dikarolo: 7/16/2009 goba 16- Julae-2009. Excel e tla tseba bobedi bjalo ka tšatšikgwedi. ABCD 1 2 3 4 5 LeinaTšatšikgwediTšhelete Buchanan Suyama Phikoko 05/03/2009 06/05/2009 05/05/2009

34 Tsenya dinomoro Excel e beakanya dinomoro ka lehlakoreng la go ja la disele. ABCD 1 2 3 4 5 LeinaTšatšikgwediTšhelete Buchanan Suyama Phikoko 05/03/2009 06/05/2009 05/05/2009 5500 6300 4180

35 Go tsenya dipalophatlo, tlogela sekgoba magareng ga palotlalo le palophatlo. Go fa mohlala, 1 1/8. Go tsenya palophatlo, tsenya lefela pele, go fa mohlala, 0 1/4. Ge o tsenya 1/4 ka ntle le lefela, Excel e tla hlatholla nomoro yeo bjalo ka tšatšikgwedi, Janeware 4. Ge o tlanya (100) go bontšha nomoro ya nekethifi ka mašakaneng, Excel e tla bontšha nomoro yeo bjalo ka -100. Tsenya dinomoro Dinomoro tše dingwe le ka moo o ka di tsenyago ka gona

36 Ditšhišinyo tša go itlwaetša 1.Tsenya data ka go šomiša TAB le ENTER. 2.Lokiša diphošo ge o ntše o tlanya. 3.Tsenya matšatšikgwedi le dinako 4.Tsenya dinomoro.

37 Molekwana wa 2, potšišo ya 1 Ge o kgotla ENTER go tloša kgetho ka sele e tee go ya ka gojeng. (Kgetha karabo e tee.) 1.Nnete. 2.Maaka.

38 Molekwana wa 2, potšišo ya 1: Karabo Maaka. Ge o kgotla ENTER go iša kgetho fase. Ge o kgotla TAB go iša kgetho ka gojeng.

39 Molekwana wa 2, potšišo ya 2 Na ke dife tša tše tšeo Excel e tlago di tseba bjalo ka tšatšikgwedi? (Kgetha karabo e tee.) 1.Febereware 6 1947. 2.2,6,47. 3.2-Hlak-47.

40 Molekwana wa 2, potšišo ya 2: Karabo 2-Hlak-47. O ka šomiša seleše goba haefene go aroganya dikarolo tša tšatšikgwedi.

41 Thutwana ya 3 Rulaganya data gomme o bušeletše matlakala a mošomo

42 Mang le mang o dira diphošo. Le data ye o e tsentšego gabotse e ka nyaka gore o e mpshafatše ka moragonyana. Ka dinako tše dingwe, letlakala la mošomo ka moka le hloka gore o le fetoše. Tše gore o nyaka go tsenya kholomo ye nngwe ya data, gare ga letlakala la gago la mošomo. Goba tšea gore o ngwala bašomi ka o tee ka o tee ka mothalo, ka tatelano ya dialfabete—na o dira eng ge o thwala motho yo mongwe wo mofsa? Thutwana ye e bontšha ka moo go legobonolo ka gona go tsenya le go tloša dikholomo le methalo. Tsenya kholomo Rulaganya Data Tsenya Mothalo 13256 123456

43 Rulaganya data Tšea gore o be o nyaka go tsenya 5400 ka seleng ya A2, eupša o tsentše 4500 ka phošo. Ge o thoma go bona phošo, go na le ditsela tše pedi tša go e phošolla. Klika sele gabedi go rulaganya data ka gare ga yona. Goba, ka morago ga go klika sele, rulaganya data ka gare ga Para ya Difomula. Ka morago ga ge o kgethile sele ka mokgwa ofe goba ofe, letlakala la mošomo le re Rulaganya ka gare ga para ya maemo ka khutlong ya fase ka nngeleng. 2007 20082009 4500 Rulaganya 4500 27003900

44 Rulaganya data Na phapano ke eng magareng ga mekgwa ye mebedi? Se ke ka moo o ka kgonago go dira diphetošo ka lefelong lefe goba lefe: Tloša ditlhaka goba dinomoro ka go kgotla BACKSPACE goba ka go di kgetha le go kgotla DELETE. Rulaganya ditlhaka goba dinomoro ka go di kgetha gomme wa kgotla se sengwe sa go fapana. Go holega ga gago. O ka hwetša Para ya Dikholomo, goba sele ka boyona, gabonolo go šoma ka yona. 2007 20082009 4500 Rulaganya 4500 27003900

45 Rulaganya data Se ke ka moo o ka kgonago go dira diphetošo ka lefelong lefe goba lefe: Tsenya ditlhaka tše mpsha ka gare ga data ya sele ka go bea khusa le go tlanya. Na phapano ke eng magareng ga mekgwa ye mebedi? Go holega ga gago. O ka hwetša Para ya Dikholomo, goba sele ka boyona, gabonolo go šoma ka yona. 2007 20082009 4500 Rulaganya 4500 27003900

46 Rulaganya data O ka ba o dira eng goba eng, ge o šetše o feditše ka moka, gopola go kgotla ENTER goba TAB gore diphetošo tša gago di dule ka seleng. Na phapano ke eng magareng ga mekgwa ye mebedi? Go holega ga gago. O ka hwetša Para ya Dikholomo, goba sele ka boyona, gabonolo go šoma ka yona. 2007 20082009 5400 Rulaganya 5400 27003900

47 Tloša go fometa data Semaka! Motho yo mongwe o šomošitše letlakala la gago la mošomo, a tlatša data ye itšego, gomme a dira nomoro ka seleng ya B6 a poleta gomme a haelaeta ka bohubedu gore 2008 e bile bolumu ya fasefase. Eupša bolumu yeo e fetogile. O nyaka go lokiša seemo. Gae Tloša Difomete AB AB AB 20072008 20072008 20072008 5400 2700 4000 Tloša ka Moka

48 Tloša go fometa data Nomoro ya mathomong e fometilwe ka polete le bohubedu. Bjale o tloša nomoro. O tsenya nomoro ye mpsha. Eupša e sa le ka polete le bohubedu! Na ke eng se fago? Ka ge diswantšho di bontšha: Gae Tloša Difomete AB AB AB 20072008 20072008 20072008 5400 2700 4000 Semaka! Motho yo mongwe o šomošitše letlakala la gago la mošomo, a tlatša data ye itšego, gomme a dira nomoro ka seleng ya B6 a poleta gomme a haelaeta ka bohubedu gore 2008 e bile bolumu ya fasefase. Tloša ka Moka

49 Tloša go fometa data Seo se diregago ke gore sele ka boyona e fometilwe, e sego data ka seleng. Bjale ge o tloša data ye e nago le go fometa ga go ikgetha, gape o swanetše go tloša go fometa ka seleng. Go fihla o dira bjalo, data efe goba efe ye o e tsentšhago ka seleng yeo e tla ba le go fometa ga go ikgetha. Gae Tloša Difomete AB AB AB 20072008 20072008 20072008 5400 2700 4000 Tloša ka Moka

50 Tloša go fometa data Se ke ka moo o ka tlošago go fometa. 1.Klika ka seleng, gomme go tloga fao go a Gae thepo, ka go sa Thulaganyo sehlopha, klika lerungwana go Tloša. 2.Klika Tloša Difomete, gomme go tloša fomete ka seleng. Goba o ka klika Tloša ka Moka go tloša bobedi data le go fometa ka nako e tee. Gae Tloša Difomete AB AB AB 20072008 20072008 20072008 5400 2700 4000 Tloša ka Moka

51 Tsenya kholomo goba mothalo Ka morago ga go tsenya data, o ka hwetša gore o swanetše go oketša dikholomo goba methalo go ka swara tshedimošo ya tlaleletšo. Na o nyaka go thoma mathomong? Aowa le gatee. Go tsenya kholomo e tee: 1.Klika sele efe goba efe ka kholomong ka bjako ka go la go ja ga moo o nyakago kholomo ye mpsha e yago gona. 2.Go ya Gae thepo, ka go sa Disele sehlopha, klika lerungwana go Tsenyo. Go menyu wa go theogela fase, klika Tsenya Dikholomo tša Letlakala. Kholomo ye mpsha ye e se nago selo e tsentšwe. Tseny a Tsenya Disele… Tsenya Methalo Tsenya Dikholomo Tsenya Letlakala

52 Tsenya kholomo goba mothalo Ka morago ga go tsenya data, o ka hwetša gore o swanetše go oketša dikholomo goba methalo go ka swara tshedimošo ya tlaleletšo. Na o nyaka go thoma mathomong? Aowa le gatee. Go tsenya mothalo o tee: 1.Klika sele efe goba efe ka mothalong ka bjalo ka fase moo o nyakago mothalo o mofsa o yago gona. 2.Ka go sa Disele sehlopha, klika lerungwana go Tsenyo. Go menyu wa go theogela fase, klika Tsenya Methalo ya Letlakala. Mothalo wo mofsa wo o se nago selo o tsentšwe. Tseny a Tsenya Disele… Tsenya Methalo Tsenya Dikholomo Tsenya Letlakala

53 Ditšhišinyo tša go itlwaetša 1.Rulaganya data. 2.Tloša go fometa ka seleng. 3.Šoma ka sebopego sa Thulaganyo. 4.Tsenya o tloše dikholomo le methalo.

54 Molekwana wa 3, potšišo ya 1 Seo o se dirago mathomong ke go tloša go fometa ka seleng? (Kgetha karabo e tee.) 1.Tloša diteng tša sele. 2.Klika Fomete ka go sa Disele sehlopha go thepo ya Gae. 3.Klika Tloša ka go sa Thulaganyo sehlopha go ya Gae thepo.

55 Molekwana wa 3, potšišo ya 1: Karabo Klika Tloša ka go sa Thulaganyo sehlopha go ya Gae thepo. Go tloga fao o klike Tloša Difomete.

56 Molekwana wa 3, potšišo ya 2 Go tsenya kholomo, klika sele ka kholomong ka gojeng ga moo o nyakago kholomo ye mpsha e yago gona. (Kgetha karabo e tee.) 1.Nnete. 2.Maaka.

57 Molekwana wa 3, potšišo ya 2: Karabo Nnete. Go tloga fao go ya Gae thepo, ka go sa Disele sehlopha, klika lerungwana go Tsenyo, gomme o klike Tsenya Dikholomo tša Matlakala go tsenya kholomo.

58 Molekwana wa 3, potšišo ya 3 Go tsenya mothalo wo mofsa, klika ka seleng ka bjako ka godimo moo o nyakago mothalo wo mofsa o yago gona. (Kgetha karabo e tee.) 1.Nnete. 2.Maaka.

59 Molekwana wa 3, potšišo ya 3: Karabo Maaka. Sebakeng seo, o klika sele efe goba efe ka mothalong ka bjalo ka fase moo o nyakago mothalo o mofsa o yago gona.

60 GO ŠOMIŠA THEMPLEITI YE Bona lefasetešana la dinoutse goba o lebelele letlakala la go tlala ka dinoutsi (ya Tebelelego thepo) go hwetša thušo ka botlalo ka ga thempleiti ye.


Download ppt "Microsoft ® Office Excel ® 2007 Training Hlama puku ya mošomo ya gago ya mathomo."

Similar presentations


Ads by Google