Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kompoziciis saSualebebi fotografiaSi. fotografis mravalferovan arCevans Sorisaa fotografis mravalferovan arCevans Sorisaa profili fokusi ganlageba foni.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kompoziciis saSualebebi fotografiaSi. fotografis mravalferovan arCevans Sorisaa fotografis mravalferovan arCevans Sorisaa profili fokusi ganlageba foni."— Presentation transcript:

1 kompoziciis saSualebebi fotografiaSi

2 fotografis mravalferovan arCevans Sorisaa fotografis mravalferovan arCevans Sorisaa profili fokusi ganlageba foni

3 oqros Sualedi ganlagebis arCeva

4 ra aris oqros Sualedi? aseve cnobilia, rogorc oqros monakveTi– kompoziciuri saSualeba vizualurad sasiamovno gamosaxulebis misaRebad. oqros Sualedis misaRwevad, fotoze subieqtis ganTavsebisas gamoiyeneba 5:8 Sefardeba.

5 oqros Sualedi 8 5 5 8 horizontis poziciis fiqsirebisTvis. kompoziciis sasiamovno proporciebad dasayofad. interesis mTavari wertilis adgilmdebareobis dasafiqsireblad.

6 qvemoT mocemuli romeli fotoa oqros Sualedis magaliTi ?

7 mocemuli foto aris oqros Sualedis teqnikiT gadaRebuli fotos magaliTi. daakvirdiT afriani navisa da horizontis xazis ganlagebas. gamoxatavs, 5 8-sTan gadakveTis Sefardebas.

8 qvemoT mocemuli romeli fotoa oqros Sualedis magaliTi? marjvniv mocemuli foto, oqros Sualedis teqnikiT gadaRebuli fotos kidev erTi kargi magaliTia. subieqti moTavsebulia iq, sadac gadaikveTeboda warmosaxviTi xazebi.

9 oqros Sualedi Ggza mSvenieri dasasrulisken


Download ppt "Kompoziciis saSualebebi fotografiaSi. fotografis mravalferovan arCevans Sorisaa fotografis mravalferovan arCevans Sorisaa profili fokusi ganlageba foni."

Similar presentations


Ads by Google