Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Nothing to kill or die for, Res per matar i per morir,

Similar presentations


Presentation on theme: "Nothing to kill or die for, Res per matar i per morir,"— Presentation transcript:

1

2

3

4

5

6

7 Nothing to kill or die for, Res per matar i per morir,

8

9

10 Diràs que soc un somiador, però no soc l’únic, You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one,

11

12 Imagine no posessions, I wonder if you can, Imagina’t sense possessions, hem pregunto si podràs,

13 Que no hi ha avarícia ni fam No need for greed or hunger

14

15 Imagine all the people sharing all the world

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Nothing to kill or die for, Res per matar i per morir,

25

26

27 Diràs que soc un somiador, però no soc l’únic, You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one,

28

29 Imagine no posessions, I wonder if you can, Imagina’t sense possessions, hem pregunto si podràs,

30 Que no hi ha avarícia ni fam No need for greed or hunger

31

32 Imagine all the people sharing all the world

33

34

35

36


Download ppt "Nothing to kill or die for, Res per matar i per morir,"

Similar presentations


Ads by Google