Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Anterior Cadaver Arm Muscles

Similar presentations


Presentation on theme: "Anterior Cadaver Arm Muscles"— Presentation transcript:

1 Anterior Cadaver Arm Muscles
Head 1. Deltoid 2. Biceps brachii 3. Triceps brachii 4. Brachioradialis

2 Anterior Cadaver Arm Muscles
Head -> 1. Deltoid 2. Biceps brachii 3. Triceps brachii

3 Posterior Cadaver Arm Muscles
<- Head 1. Deltoid 2. Triceps brachii

4 Posterior Cadaver Forearm Muscles
Head -> Head -> 1. Brachioradialis 2. Extensor carpi radialis longus 3. Extensor carpi radialis brevis 4. Extensor digitorum Thumb

5 Posterior Cadaver Forearm Muscles
1. Extensor digitorum 2. Extensor digit minimi 3. Extensor carpi ulnaris

6 Posterior Cadaver Forearm Muscles
<- Head <-Foot 1. Extensor pollicis brevis and tendon 2. Tendon of Extensor pollicis longus Thumb

7 Posterior Cadaver Forearm Muscles
<- Head 1. Brachioradialis 2. Extensor carpi radialis longus 3. Extensor carpi radialis brevis 4. Extensor digitorum Thumb

8 Anterior Cadaver Forearm Muscles
1. Pronator teres 2. Flexor carpi radialis 3. Flexor carpi ulnaris Thumb^ <- Head

9 Anterior Cadaver Forearm Muscles
Head ^ 1. Pronator teres 2. Flexor carpi radialis 3. Flexor carpi ulnaris Thumb

10 Anterior Cadaver Forearm Muscles
1. Pronator teres 2. Flexor carpi radialis 3. Palmaris longus 4. Flexor carpi ulnaris Thumb ->


Download ppt "Anterior Cadaver Arm Muscles"

Similar presentations


Ads by Google