Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ՀԲՀ / ՀԲ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՅԱՏԱՆՈՒՄ Արա Հ. Մարջանյան տ. գ. թ., ա. գ. ա. Վերականգնվող Էներգետիկայի Ծրագիր (GEF/WB TF-056211) ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ.

Similar presentations


Presentation on theme: "ՀԲՀ / ՀԲ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՅԱՏԱՆՈՒՄ Արա Հ. Մարջանյան տ. գ. թ., ա. գ. ա. Վերականգնվող Էներգետիկայի Ծրագիր (GEF/WB TF-056211) ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ."— Presentation transcript:

1 ՀԲՀ / ՀԲ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՅԱՏԱՆՈՒՄ Արա Հ. Մարջանյան տ. գ. թ., ա. գ. ա. Վերականգնվող Էներգետիկայի Ծրագիր (GEF/WB TF-056211) ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ 25-26 Հունիս, 2011 թ. Հայաստանի Հանրապետություն Armenian Renewal Resource and Energy Efficiency Fund Հյաստանի Վերակնգվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ

2 A. H. Marjanyan 2 ì¾Ì. ì³ñϳÛÇÝ µ³Õ³¹ñÇã ì¾Ì ì³ñϳÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ ݳ˳ï»ëÝí³Í ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ öоΠϳéáõóÙ³Ý ûųݹ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ì¾Ì ì³ñϳÛÇÝ ÁݹѳÝáõñ ÷³Ã»ÃÁ ϳ½Ù»É ¿ñ ßáõñç $15 ÙÉÝ., áñÇó д Ù³ëÝ»µ³ÅÇÝÁ ϳ½Ù»É ¿ $5 ÙÉÝ. ¨ë $3 ÙÉÝ. ϳ½Ù»É ¿ ¶³ý»ëãÛ³Ý ÀÝï³ÝÇùÇ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ù³ëÝ»µ³ÅÇÝÁ (²ØÜ) ¨ $7 ÙÉÝ` ºíñáå³Ï³Ý ´³ÝÏÇ µ³ÅÇÝÁ: ²Ûë ì³ñϳÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ 26 öоÎ-Ý»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý Íñ³·Çñ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝÁ Ùáï 43 Øìï ѽáñáõÃÛ³Ùµ, ï³ñ»Ï³Ý Ùáï 160 ѳ½ ÏìïÅ ³ñï³¹ñ³Ýùáí: Üßí³Í ϳ۳ÝÝ»ñÇó 12-Á ³ñ¹»Ý ·ïÝíáõÙ éÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ù»ç, Ùݳó³ÍÝ»ñÁ` ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý ÷áõÉ»ñáõÙ: Æñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ í³ñϳÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³Ýáݳíáñ í»ñ³¹³ñÓ: ì¾Ì ѳçáÕ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ г۳ëï³ÝáõÙ ûñÇÝ³Ï Í³é³Û»ó ÝٳݳïÇå ÙÇ ù³ÝÇ Íñ³·ñ»ñÇ Ù»ÏݳñÏÇ` гÛ-¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý üáݹ, ArmCEEF ºíñáå³Ï³Ý Ìñ³·Çñ, IFC Ìñ³·Çñ ¨ ³ÛÉÝ:

3 A. H. Marjanyan 3 ì¾Ì. ¸ñ³Ù³ßÝáñѳÛÇÝ µ³Õ³¹ñÇã ì¾Ì Ý»ñùá Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ßáõñç 20 Íñ³·Çñ ³í»ÉÇ ù³Ý 2.0 ÙÉÝ. ²ØÜ ¹áÉ. ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ Í³í³Éáí: ²Ûë Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³óÙ³ÝÁ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¿ñ ÁݹѳÝáõñÁ 124 ³é³ç³ï³ñ ÷áñÓ³·»ï. 105-Á` г۳ëï³ÝÇó ¨ 19-Á` ³ñï»ñÏñÇó (²ØÜ, ¸³Ýdz, Þí»ó³ñdz, Þí»¹Ç³, èáõë³ëï³Ý):

4 A. H. Marjanyan 4 öáùñ нáñáõÃÛ³Ý Ðǹñá¿É»Ïïñ³Ï³Ý γ۳ÝÝ»ñ ì¾Ì ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ 1997Ã. öоΠê˻ٳÛÇ ÑÇÙÝáíÇÝ Ýáñ³óáõÙÁ ¨ ×ß·ñïáõÙÁ, áñÇ ÁÝóóùáõÙ ¹³ßï³ÛÇÝ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñí»óÇÝ ÐÐ 9 Ù³ñ½»ñÇ ¨ 14 ·»ï³ÛÇÝ ³í³½³ÝÝ»ñáõÙ, Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý µ³½Ù³ïÇå ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙ ¨ ѳٳ¹ñáõÙ, ͳí³ÉáõÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: γ½Ùí»É ¿ ÐÐ öоΠ¼³ñ·³óÙ³Ý Üáñ³óí³Í ¨ Öß·ñïí³Í ê˻ٳÝ, áñÁ ¨ ѳëï³ïí»É ¿ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙáí: ²ÛÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ 115 Ýáñ öоÎ-Ý»ñ, áñáÝó ѳٳñ ѳßí³ñÏí»É »Ý µáÉáñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ËÝÇϳ- ïÝï»ë³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ: öоΠÜáñ³óí³Í ê˻ٳÛÇ Ï³Û³ÝÝ»ñÁ ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ ß³ï ³í»ÉÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ϳ۳ÝÝ»ñ »Ý ù³Ý ݳËáñ¹ ë˻ٳÛÇ Ï³Û³ÝÝ»ñÁ: ²Ûëå»ë, û¨ ѳٻٳï³Í ݳËáñ¹ ê˻ٳÛÇ, Ýáñ³óí³Í öоÎ-Ý»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ÃÇíÁ Ïñ׳ïí»É ¿ Ùáï »ñÏáõ ³Ý·³Ù (115-Á 206-Ç ¹ÇÙ³ó), ë³Ï³ÛÝ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ѳ½áñáõÃÛáõÝÁ ³×»É ¿ Ùáï 24%-áõí ÇëÏ Ýáñ³óí³Í öоÎ-Ý»ñÇ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ³×»É ¿ ³ñ¹»Ý 40%-áí£

5 A. H. Marjanyan 5 г۳ëï³ÝáõÙ Ñǹñá³ÏáõÙáõɳóÇáÝ Ï³Û³ÝÇ Ñ»é³Ýϳñ³ÛÇÝáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³áõÙ àõëáõÙݳëÇñí»É »Ý ÐÐ ¨ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ »ñÏñÝ»ñÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý é»ÅÇÙÝ»ñÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ö³ëïí»É ¿ г۳ëï³Ýáõ٠вÎ-Ç Ï³éáõóÙ³Ý Ñ»é³Ýϳñ³ÛÇÝáõÃÛáõÝÁ£ 11 ѳñóÏÝ»ñÇó ÁÝïñí»É »Ý »ñ»ùÁ: àñáßí»É »Ý вÎ-Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñí³Íù³ÛÇÝ Ñ³ñ³ã³÷»ñÁ. ·»Ý»ñ³óÇáÝ é»ÅÇÙáõÙ` 150 Øìï, ï³ñ»Ï³Ý 440 ÙÉÝ. ÏìïÄ ³ñï³¹ñ³Ýùáí: Îáõï³ÏÇã é»ÅÇÙáõÙ` 200 Øìï, ï³ñ»Ï³Ý 580 ÙÉÝ. ÏìïÄ ëå³éáõÙáí: гݹÇë³Ý³Éáí ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ëå³éÇã, вÎ-Á ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÃáõÛÉ Ïï³ 350 Øìï-áí ÁݹɳÛÝ»É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ѽáñáõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ïÇñáõÛÃÁ, ³å³Ñáí»É µ³½³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÝ»ñÇ` ûñÇÝ³Ï Ð²¾Î-Ç Éñ³óáõóÇã µ»éÝí³ÍùÁ ï³ñ»Ï³Ý 100 Øìï-áí, µ³ñÓñ³óÝ»Éáí í»ñçÇÝÇë ï³ñ»Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ Ùáï 700 ÙÉÝ. ÏìïÄ-áí: вÎ-Á ÏÏñ׳ïÇ ·Çß»ñ³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ç»ñÙ³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÝ»ñáõÙ, ϳí»É³óÝÇ Æñ³Ý ¨ ѳñ³ÏÇó ³ÛÉ »ñÏÝ»ñ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ, ϳí»É³óÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç é»ÅÇÙÝ»ñÇ ×ÏáõÝáõÃÛáõÝÁ` ÑÇÙù ëï»ÕÍ»Éáí гÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¹»Çëå»ïã»ñáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

6 A. H. Marjanyan 6 λÝ볿óÝáÉÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ºÉ³Ï»ï³ÛÇÝ ÑÇÙݳ¹ñáõÛÃÝ»ñ. г۳ëï³ÝáõÙ Ï»Ý볿óÝáÉÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ãå»ïù ¿ û·ï³·áñÍí»Ý ²ñ³ñ³ïÛ³Ý Ñ³ñóí³ÛñÇ µ»ññÇ ÑáÕ»ñÁ, ãå»ïù ¿ ˳óñíÇ ¿Ý¹»ÙÇÏ ýÉáñ³Ý, ãå»ïù ¿ ïáõÅÇ ëÝݹ³ÙûñùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ: 21 ï³ñµ»ñ µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñÇó ÁÝïñí»É »Ý 4-Á: Øß³Ïí»É »Ý ³Ý³ëݳϻñ »·Çåï³óáñ»ÝÇ ¨ ·»ïݳËÝÓáñÇ íñ³ ³ß˳ïáÕ Ï»Ý볿óÝáÉÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 2 ·áñͳñ³ÝÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ï»ËÝÇϳ- ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙݳíáñáõÙÝ»ñÁ` ·áõÙ³ñ³ÛÇÝÁ Ùáï 14 ѳ½. ï. Ï»Ý볿óÝáÉÇ ï³ñ»Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùµ: Øß³Ïí»É ¿ ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ µ»Ý½ÇÝÇ ÁݹѳÝáõñ ëå³éÙ³Ý 5-Çó 10%-Ç Ï»Ý볿óÝáÉáí ³ñï³ÙÕÙ³Ý (ïÝï»ëÙ³Ý) Íñ³·Çñ: Æ Éñ³óáõÙÝ, Ù»ñ ÏáÕÙÇó Éñ³óáõóÇã ϳï³ñí»É ¿ 2-ñ¹ ¨ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ë»ñÝ¹Ç ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí ó»ÉÛáõÉá½³ÛÇÝ ÑáõÙùÇó Ï»Ý볿óÝáÉÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ý»ñáõÅÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ: ²Ûë ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí г۳ëï³ÝáõÙ Ñݳñ³íáñ ¿ ÙÇÝ㨠100 ѳ½. ïáÝݳ Ï»Ý볿óÝáÉÇ ï³ñ»Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñÇó Ùáï 50 ѳ½. ïáÝݳ Ï»Ý볿óÝáÉÁ ϳñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ýí»É:

7 A. H. Marjanyan 7 ²ñ»·³ÏݳÛÇÝ üì ¾Ý»ñ·»ïÇϳ ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ »ÉÝ»Éáí г۳ëï³ÝáõÙ í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨/ϳ٠³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³í»ÉÛ³É ³ñ¹ÛáõÝùÇ ·áÛ³óÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ËݹñÇó, ûųݹ³Ï»É ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³ñ¹Ç üì ¿Ý»ñ·»ïÇϳÛÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, áÉáñïÇ áÕç ïÇñáõÛÃáõÙ` ÑáõÙùÇó ÙÇÝ㨠ßáõϳ ëϽµáõÝùáí: ö³ëïí»ó ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ñ»é³Ýϳñ³ÛÇÝ ÑáõÙùÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ ïÝï»ë³å»ë Ý߳ݳϳÉÇó ͳí³ÉÝ»ñáí, áã ÙdzÛÝ Ù»ï³Õ³·áñÍ³Ï³Ý ¨ üì ëÇÉÇóÇáõÙÇ, ³Ûɨ ·»ñÙ³ùáõñ ëÇÉÇóÇáõÙÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: г۳ëï³ÝÇ Ý߳ݳϳÉÇó ³ñ»·³ÏݳÛÇÝ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ Ý»ñáõÅÁ ¨ áÉáñïÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ »Ý ËÃ³Ý»É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ, ѳݷ»óÝ»Éáí ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý Ýáñ áÉáñïÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ: ¸Çï³ñÏí»É »Ý 12 ³ñ¹Ç ï»ËݳÉá·Ç³Ý»ñ, ÁÝïñí»É »Ý Ñ»é³Ýϳñ³ÛÇÝ 2-Á: ¸ð³Ýó ѳٳñ ¹Çï³ñÏí»É »Ý ³é³ÝÓÇÝ ëó»Ý³ñÝ»ñ: êó»Ý³ñ 1. êÇÙ»Ýë ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý åñáó»ëáí üì Ùá¹áõÉÝ»ñÇ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝÁ 150 Øìï/ï³ñÇ Í³í³Éáí ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ£ ä³Ñ³ÝçíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ` Ùáï ÙÉÝ. $230: êó»Ý³ñ 2. äáÉÇëÇÉÇóÇáõÙÇ ¨ ËáñÁ ½ïÙ³Ý Ù»ï³Õ³·áñÍ³Ï³Ý ëÇÉÇóÇáõÙÇ Ñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝáí ü¾ Ùá¹áõÉÝ»ñÇ 150 Øìï/ï³ñÇ Í³í³Éáí ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ: ä³Ñ³ÝçíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ` Ùáï ÙÉÝ. $200:

8 A. H. Marjanyan 8 ²ÚÈ Ìñ³·ñ»ñ ì¾ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ÏɳÝÙ³Ý Ù»Í³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÇÏñáåñáó»ëáñ³ÛÇÝ é»É»³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, ¹ñ³ ѳßí³ñϳÛÇÝ Ù»Ãá¹ÇϳÛÇ áõ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ гÛÏ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·³Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ 2010-2016ÃÃ. ì¾ Ï³Û³ÝùÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ, ³ß˳ï³ÝùÇ Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛáõÝÁ »ñ³ß˳íáñáÕ Ñ³Ï³íóñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ³íïáÙ³ïÇϳÛÇ Ý³Ë³·ÍÇ Ùß³ÏáõÙÁ гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ì¾ ½³ñ·³óáõÙÝ ËáãݹáïáÕ ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ áñáßáõÙ ¨ ¹ñ³Ýó ѳչ³Ñ³ñÙ³ÝÁ áõÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ áõñí³·ÍáõÙ ì¾ Íñ³·ñ»ñÇ ·áñͳñ³ñ åɳݻñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ (Ò»éݳñÏ) ì¾ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³ÝóÙ³ÝÁ ³ç³ÏóÙ³Ý ¨ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý Ù»ËÝǽÙÝ»ñÇ áñáßáõÙ ì¾ áñáß ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨ ³ÛÉÝ

9 A. H. Marjanyan 9 г۳ëï³ÝáõÙ ì¾ ¼³ñ·³óÙ³Ý Ö³Ý³å³ñѳÛÇÝ ø³ñ﻽Á г۳ëï³ÝáõÙ ì¾ ¼³ñ·³óÙ³Ý àõÕ»óáõÛó³ÛÇÝ Ìñ³·ñÇ (ֳݳå³ñѳÛÇÝ ø³ñ﻽Ç) Ùß³ÏáõÙ: ²ÛÝ áñáß³ÏÇ ³éáõÙáí ÇÙÇ ¿ µ»ñáõÙ ÙÇÝã ûñë ϳï³ñí³Í ì¾Ì ¨ ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ Ý˳ÝßáõÙ ¿ г۳ëï³ÝáõÙ ì¾ ½³ñ·³óÙ³Ý ÃÇñ³ËÝ»ñÁ áõ ¹ñ³Ýó ѳëÝ»Éáõ áõÕÕÇÝ»ñÁ: Ìñ³·ñÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ ¿, áñ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ÙÇÝã ûñë ϳï³í³Í µáÉáñ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ì¾ ½³ñ·³óáõÙÁ ³Ûëï»Õ ¹Çï³ñíáõÙ ¿ ³ñ¹Ç “¾Ý»ñ·»ïÇϳ” áÉáñïÇ Ñ³Ù³ñ` Çñ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç` ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ¹³ ÁݹáõÝí³Í ¿ ÙÇ ß³ñù ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó (¨, Ç ¹»å ÊêÐØ-áõÙ` í³Õ 50-³Ï³ÝÝ»ñÇó Топливно – Энергетический Комплекс): ²ÛëåÇëÇ Ùáï»óáõÙÁ »Ýó¹ñáõÙ ¿ ì¾ Ý»ñó÷³ÝóÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ûñÇÝ³Ï ïñ³ÝëåáñïÇ áÉáñï: ²Ûë ³éáõÙáí ¹Çï³ñÏí³Í ¿ û Ï»Ýë³í³é»ÉÇùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, û Ñǵñǹ³ÛÇÝ ß³ñÅÇãáí Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ïáñÙÇÕÇ Ó¨³íáñáõÙÁ û ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ïñ³ÝëåáñïÁ` Ù³ëݳíáñ³å»ë ¿É»ÏïñáÙáµÇÉÝ»ñÁ ¨ ·Í³ÛÇÝ ïñ³ÝëåáñïÁ:

10 A. H. Marjanyan 10 ÞÜàðвβÈàô ÚàôÜ


Download ppt "ՀԲՀ / ՀԲ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՅԱՏԱՆՈՒՄ Արա Հ. Մարջանյան տ. գ. թ., ա. գ. ա. Վերականգնվող Էներգետիկայի Ծրագիր (GEF/WB TF-056211) ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ."

Similar presentations


Ads by Google