Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MODIS 1km PSN – LAI Pacific NorthWest. 0 2 4 6 8 10 8 6 4 2 0 LAI (m 2 m -2 ) MODIS 1km 3/4~3/11/01 PSN (gC m -2 d -1 ) LAI (m 2 m -2 ) 0-0.7 0.8-1.5.

Similar presentations


Presentation on theme: "MODIS 1km PSN – LAI Pacific NorthWest. 0 2 4 6 8 10 8 6 4 2 0 LAI (m 2 m -2 ) MODIS 1km 3/4~3/11/01 PSN (gC m -2 d -1 ) LAI (m 2 m -2 ) 0-0.7 0.8-1.5."— Presentation transcript:

1 MODIS 1km PSN – LAI Pacific NorthWest

2 LAI (m 2 m -2 ) MODIS 1km 3/4~3/11/01 PSN (gC m -2 d -1 ) LAI (m 2 m -2 ) No Data PSN (gC m -2 d -1 ) No Data km

3 MODIS 1km 3/12~3/19/ PSN (gC m -2 d -1 ) LAI (m 2 m -2 ) No Data No Data No Data LAI (m 2 m -2 ) PSN (gC m -2 d -1 ) km

4 MODIS 1km 3/20~3/27/ PSN (gC m -2 d -1 ) LAI (m 2 m -2 ) No Data No Data LAI (m 2 m -2 ) No Data PSN (gC m -2 d -1 ) km

5 MODIS 1km 3/28~4/4/ PSN (gC m -2 d -1 ) LAI (m 2 m -2 ) No Data No Data LAI (m 2 m -2 ) No Data PSN (gC m -2 d -1 ) km

6 MODIS 1km 4/13~4/20/ PSN (gC m -2 d -1 ) LAI (m 2 m -2 ) No Data No Data LAI (m 2 m -2 ) No Data PSN (gC m -2 d -1 ) km

7 MODIS 1km 4/21~4/28/01 PSN (gC m -2 d -1 ) LAI (m 2 m -2 ) No Data No Data LAI (m 2 m -2 ) No Data PSN (gC m -2 d -1 ) km

8 MODIS 1km 4/29~5/6/ PSN (gC m -2 d -1 ) LAI (m 2 m -2 ) No Data No Data LAI (m 2 m -2 ) No Data PSN (gC m -2 d -1 ) km

9 MODIS 1km 5/23~5/30/ PSN (gC m -2 d -1 ) LAI (m 2 m -2 ) No Data No Data LAI (m 2 m -2 ) No Data PSN (gC m -2 d -1 ) km

10 MODIS 1km 5/31~6/7/ PSN (gC m -2 d -1 ) LAI (m 2 m -2 ) No Data No Data LAI (m 2 m -2 ) No Data PSN (gC m -2 d -1 ) km

11 MODIS 1km 9/12~9/19/ PSN (gC m -2 d -1 ) LAI (m 2 m -2 ) No Data No Data LAI (m 2 m -2 ) No Data PSN (gC m -2 d -1 ) km

12 MODIS 1km 10/14~10/21/ PSN (gC m -2 d -1 ) LAI (m 2 m -2 ) No Data No Data LAI (m 2 m -2 ) No Data PSN (gC m -2 d -1 ) km

13 MODIS PSN 1km – NDVI 500m Northeast Asia

14 3/4~3/11/ NDVI PSN (gC/m 2 /d) m NDVI 1km PSN

15 NDVI PSN (gC/m 2 /d) m NDVI 1km PSN 3/20~3/27/01

16 4/21~4/28/ NDVI PSN (gC/m 2 /d) m NDVI 1km PSN

17 5/23~5/30/ NDVI PSN (gC/m 2 /d) m NDVI 1km PSN

18 9/12~9/19/ NDVI PSN (gC/m 2 /d) m NDVI 1km PSN

19 MODIS 1km PSN – NDVI Pacific NorthWest

20 MODIS 1km 3/4~3/11/01 PSN (gC m -2 d -1 ) NDVI PSN (gC m -2 d -1 ) No Data No Data km NDVI

21 MODIS 1km 3/20~3/27/ PSN (gC m -2 d -1 ) NDVI No Data No Data km NDVI

22 MODIS 1km 4/21~4/28/ PSN (gC m -2 d -1 ) NDVI No Data No Data km NDVI

23 MODIS 1km 5/23~5/30/ PSN (gC m -2 d -1 ) NDVI No Data No Data km NDVI

24 MODIS 1km 9/12~9/19/ NDVI PSN (gC m -2 d -1 ) NDVI No Data No Data km

25 MODIS 1km 10/14~10/21/ PSN (gC m -2 d -1 ) NDVI No Data No Data km NDVI


Download ppt "MODIS 1km PSN – LAI Pacific NorthWest. 0 2 4 6 8 10 8 6 4 2 0 LAI (m 2 m -2 ) MODIS 1km 3/4~3/11/01 PSN (gC m -2 d -1 ) LAI (m 2 m -2 ) 0-0.7 0.8-1.5."

Similar presentations


Ads by Google