Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PRAŽIVALI (Protozoa) Skupine praživali – enoceličarjev: - Bičkarji (Flagellata): bičkarji ovratničarji, vrteljc ali tripasonoma - Korenonožci (Rhizopoda):

Similar presentations


Presentation on theme: "PRAŽIVALI (Protozoa) Skupine praživali – enoceličarjev: - Bičkarji (Flagellata): bičkarji ovratničarji, vrteljc ali tripasonoma - Korenonožci (Rhizopoda):"— Presentation transcript:

1 PRAŽIVALI (Protozoa) Skupine praživali – enoceličarjev: - Bičkarji (Flagellata): bičkarji ovratničarji, vrteljc ali tripasonoma - Korenonožci (Rhizopoda): menjačica ali ameba, luknjičarke, mreževci - Trosovci (Sporozoa): plazmodij, toksoplazma, gregarina - Migetalkarji (Ciliata): paramecij, školjčica, zvončica, trobentica

2 Bičkarji (Flagellata): (3µm – 2mm)

3 Bičkar ovratničar  1. Habitat: celinske, morske vode, v drugih organizmih.  2. Zgradba: enoceličar s strukturami živalske celice. Lahko tvorijo ciste- mirujoče tvorbe.  3. Dihanje: difuzija, aerobno celično dihanje.  4. Prehranjevanje: z organskimi drobci in mikroorganizmi. Tvori se prebavna vakuola ali sekundarni lizosom.

4 Bičkar ovratničar  5. Gibanje: biček je gibalni organel (iz beljakovin mikrotubulov), preko bazalnega telesca je pritrjen v citoplazmo.  6. Ogrodje: prisoten je citosklelet.  7. Izločanje nerabnih snovi: eksocitoza.  8. Razmnoževanje: nespolno / delitev celice, po večkratnih delitvah / eno spolno razmnoževanje.

5 Posebnosti bičkarjev:  - krvni zajedalec ali parazit človeka in domačih živali / vrteljc ali tripasonoma. Povzroča-spalno bolezen.  - ima dva gostitelja: muha ce-ce / prenašalec in vmesni gostitelj, glavni gostitelj je človek.  - glavnega gostitelja med sesanjem krvi okuži muha.  - zadnja stopnja je spanju podobno stanje.  - nekateri so simbionti v prebavilih žuželk npr. v termitih. Sodelujejo pri razgradnji lesa.  - bičkarji so tudi paraziti npr. trihomonas. Žive v človeških ustih, črevesju, sečnem mehurju, nožnici. Povzročajo bolezenske spremembe.

6 Razvojni krog vrteljca ali tripasonome

7 Korenonožci (Rhizopoda)  1. Habitat:celinske vode, vlažna prst  2. Zgradba

8 Korenonožci (Rhizopoda)  3. Dihanje: difuzija skozi biološko membrano, aerobno celično dihanje.  4. Prehranjevanje: drobci organskih snovi, mikroorganizmi. V celici nastajajo prebavne vakuole. Hrano lovijo s psevdopodiji.  4. Gibanje: psevdopodiji ali panožice.  5. Ogrodje: citoskelet-zunanja plast citoplazme (ektoplazma), notranja plast citoplazme (endoplazma). Oblika celice – se spreminja.

9 Korenonožci (Rhizopoda)  6. Izločanje: kontraktilna vakuola ali krčljivi mehurček omogoča osmoregulacijo.  - osmoza: prehajanje vode iz hipotoničnega v hipertonični medij.  - morski enoceličarji običajno nimajo kontraktilnih vakuol.  7. Razmnoževanje: nespolno-delitev celice.

10 Posebnosti korenonožcev:  - korenonožci so še: lupinaste amebe, luknjičarke, mreževci / zunanje ogrodje iz kremena.  - razmnoževanje luknjičark: metageneza.  -iz lupinic se tvori apnenec.

11 Trosovci (Sporozoa)

12 Plazmodij- notranji zajedalec  1. Habitat: endoparaziti v samici komarja mrzličarja in toplokrvnih vretenčarjih.  2. Zgradba: telesna organizacija je poenostavljena, zapleten je razvojni krog. Enoceličar.  3. Dihanje: difuzija.  4. Prehranjevanje: kot endoparazit.  5. Gibanje: z eritrociti gostitelja, s telesnimi tekočinami komarjeve samice.  6. Ogrodje: pravega ogrodja ni, beljakovine v citoplazmi.  7. Izločanje: eksocitoza.

13 Plazmodij- notranji zajedalec  8. Razmnoževanje:  - okužena samica komarja mrzličarja piči zdravega človeka.  - s slino vnese plazmodije.  - plazmodij prodre v eritrocit,obda se z membrano.  - plazmodij se poveča, deli se v klice (sledi razpad eritrocitov). Nespolno razmnoževanje.  - pojavi se napad mrzlice (temperatura narašča, trese ga mraz)  - okuženega človeka piči samica komarja mrzličarja. V samici se odvija spolni rod (klice se spremenijo v raznospolne gamete).  -nastane zigota. V črevesju komarja se deli v trose.  -ob piku se prenesejo v človeško kri.

14 Posebnosti trosovcev:  - zatiranje malarije-izsuševanje močvirij, naseljevanje ribic, plenilcev ličink komarjev, s kemičnimi sredstvi.  -sorodniki-mikrosporidiji / povzročajo obolenja rib, čebel, sviloprejk.  - poznamo več vrst plazmodijev, povzročajo različne tipe malarije.

15 Migetalkarji (Ciliata)  1. Habitat: v celinskih vodah-školjčica, zvončica, trobentica; v prežvekovalskih želodcih- sodelujejo pri razgradnji celuloze.  Paramecij: stoječe celinske vode. Infuzum- pripravek za vzgojo paramecijev.

16 Migetalkarji (Ciliata)  2. Zgradba: celica, obdana z migetalkami, velika cca ¼ mm.  3. Dihanje: difuzija, aerobno celično dihanje.  4. Prehranjevanje: z mikroorganizmi.  - pot hrane: celična usteca-celični požiralnik- prebavna vakuola-celična zadnjica.  -cikloza-krožno gibanje prebavnih vakuol, pH se zvezno spreminja. V prebavni vakuoli poteka kemična prebava.

17 Migetalkarji (Ciliata)  5. Gibanje: migetalke-nitaste diferenciacije iz mikrotubulov.  6. Ogrodje: citoskelet. Trdnost omogoča pelikula-trdnejša plast pod celično membrano.  7. Izločanje: dve kontraktilni vakuoli- osmoregulacija.  8. Razmnoževanje:  -nespolno: delitev celice / v ugodnih življenjskih razmerah.  -spolno: konjugacija / tvorijo se gibljiva in mirujoča jedra (R!). Paramecija se zbližata s celičnimi usteci. Zigota nastane iz gibljivega in mirujočega jedra.

18 Posebnosti:  - pod pelikulo so strelne paličice.  - dražljaj iz okolja povzroči aktiviranje strelnih paličic (obramba, napad).  - jedrni dualizem.  - protoklisti- enotno kraljestvo enoceličnih rastlin in živali nekaterih sistematikov.

19 MNOGOCELIČARJI (Metazoa)  - nastali iz enoceličnih evkariontov  - domnevne možnosti nastanka:  1. oceličenje ali celularizacija-živalska celica se je delila. Jedra so se namnožila, vmes so se razvile celične membrane.  2. kolonijski nastanek-celica se je delila na veliko število hčerinskih celic. Ostale so povezane. Vsaka celica je opravljala vse funkcije, izjema so specializirane razmnoževalne celice.

20 Delitev mnogoceličarjev:  - spužve (Porifera): omejena tkivna organizacija, nimajo pravih tkiv. Filogenija: verjetno so se razvile iz bičkarjev ovratničarjev.  - pristni mnogoceličarji (Eumetazoa): imajo tkiva, organe in organske sisteme (primitivnejši in naprednejši).

21 Spužve (Porifera)  1. Habitat: vodna bivališča, prevladujejo v morju.  2. Zgradba: sesilne, različni gradbeni tipi, nesomerne (asimetrične), zvezdasto somerne(radialno simetrične), omejena tkivna organizacija.

22 Telo spužve:  - prva plast je podobna koži drugih mnogoceličarjev.  - druga plast je iz medceličnine.  - tretja plast je iz kamric (kamrico gradijo bičkarji ovratničarji).

23 Gradbeni tipi spužev  - povezave kamrice z zunanjostjo so različne.  - pora (dotekalka) se podaljša v cevko, cevka v kamrico.  - stene kamric gradijo celice ovratničarke.

24 Spužve (Porifera)  3. Dihanje: difuzija, celično dihanje.  4. Prehranjevanje: hrano prinaša vodni tok. Pore ali dotekalke-dovajanje vode s hranilnimi snovmi. Številne. Odtekalke ali izmetalke-odtekanje. Manj številne.  5. Gibanje: pritrjena ali sesilna žival.  6. Ogrodje: spikule ali iglice, iz organskih in anorganskih snovi.  7. Izločanje: nerabne snovi izloča skozi odtekalke.  8. Razmnoževanje:  - nespolno: delitev, brstenje, zimski brsti.  - spolno razmnoževanje: jajčece enega osebka + semenčica drugega osebka = zigota. Zigota se razvije v ličinko. Ličinka se preobrazi v mlado spužvo.


Download ppt "PRAŽIVALI (Protozoa) Skupine praživali – enoceličarjev: - Bičkarji (Flagellata): bičkarji ovratničarji, vrteljc ali tripasonoma - Korenonožci (Rhizopoda):"

Similar presentations


Ads by Google