Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Adult Bible Study Guide Oct • Nov • Dec 2013

Similar presentations


Presentation on theme: "Adult Bible Study Guide Oct • Nov • Dec 2013"— Presentation transcript:

1 Oct • Nov • Dec 2013 http://clarovicente.weebly.com
Adult Bible Study Guide Oct • Nov • Dec 2013 powerpoint presentation designed by claro ruiz vicente

2 Dear User…. PLEASE USE AS IS. Adult Sabbath School Bible Study Guide
An Appeal Dear User…. This PowerPoint Show is freely shared to all who may find it beneficial. While intended primarily for personal use, some find it useful for teaching the lesson in church. There are those, however, who add illustrations, change background, change fonts, etc. While their intention may be good, this is not right. Slide #1 says “designed by claro ruiz vicente.” For honest Christians, it is not necessary for another’s creation to be copyrighted in order to be respected. PLEASE USE AS IS.

3 Martin Pröbstle Principal Contributor
the Sanctuary Ang Santuwaryo Martin Pröbstle Principal Contributor

4 The Heavenly Sanctuary
The Picture of Salvation {168} UNQUESTIONABLY, THE greatest revelation of the love and character of God was at the cross, where the Lord offered Himself in the person of Jesus Christ as a sacrifice for the sins of a world that never had to sin to begin with. Ang Larawan ng Kaligtasan. Walang pagdududa, ang pinakadakilang paghahayag ng pag-ibig at karakter ng Diyos ay sa krus, na kung saan inihandog ng Panginoon ang Kanyang sarili sa katauhan ni Jesu-Cristo bilang isang hain para sa mga kasalanan ng isang daigdig na di kailangang magkasala sa simula.

5 The Heavenly Sanctuary
The Picture of Salvation {168} To help us understand better what this great sacrifice meant, God devised the earthly sanctuary, a pictorial representation of the plan of salvation. This earthly sanctuary, however, only modeled the heavenly one, which is the center of God’s presence and of His activity in the universe. Para matulungan tayong higit na maunawaan ang kahulugan ng dakilang hain, nilikha ng Diyos ang santuwaryo sa lupa, isang isinalarawang representasyon ng panukala ng kaligtasan. ¶ Itong santuwaryo sa lupa, gayunman, ay gaya lang ng nasa langit, na siyang sentro ng presensya ng Diyos at ng Kanyang gawain sa sansinukob.

6 In fact, the sanctuary message is the Adventists’ unique doctrine.
The Heavenly Sanctuary The Picture of Salvation {169} As the key for a complete system of truth, the sanctuary and Christ’s priestly ministry bacame the basis for the Seventh-day Adventist faith— and still remains so. In fact, the sanctuary message is the Adventists’ unique doctrine. Bilang susi sa isang kumpletong sistema ng katotohanan, ang santuwaryo at ang makaparing ministeryo ni Cristo ang naging basehan para sa pananampalatayang Adventista—at nananatiling gayon. ¶ Sa katunayan, ang mensahe ng santuwaryo ay ang bukud-tanging doktrina ng mga Adventista.

7 The Heavenly Sanctuary
The Picture of Salvation {169} No other doctrine of the Adventist Church (with the possible exception of the Sabbath) has faced so many challenges. Fortunately, these challenges have not only been withstood, they have increased our understanding of this crucial teaching and have made us stronger in our understanding of salvation. Walang ibang doktrina ng Iglesya Adventista (maliban marahil sa doktrina ng Sabbath) ang humarap sa napakaraming hamon. Sa kabutihang palad, ang mga hamong ito ay di lang napagtagumpayan, pinalago pa nila ang ating pagkaunawa sa kritikal na aral na ito at mas pinalakas tayo sa ating pagkaunawa ng kaligtasan.

8 The Sanctuary Contents 2. “Heaven” on Earth 3. Sacrifices
1. The Heavenly Sanctuary 2. “Heaven” on Earth 3. Sacrifices 4. Lessons From the Sanctuary 5. Atonement: Purification Offering 6. The Day of Atonement Christ, Our Sacrifice 8. Christ, Our Priest 9. The Pre-Advent Judgment 10. The Eschatological Day of Atonement 11. Our Prophetic Message 12. The Cosmic Conflict Over God’s Character 13. Exhortations From the Sanctuary

9 The Great Controversy 488 Our Goal {169} “THE SANCTUARY in heaven is the very center of Christ’s work in behalf of men. … It opens to view the plan of redemption, bringing us down to the very close of time and revealing the triumphant issue of the contest between righteous and sin. Ang Ating Mithiin. “Ang santuwaryo sa langit ang pinakasentro ng gawain ni Cristo sa kapakanan ng tao. … Bumubukas ito para makita ang panukala ng kaligtasan, ibinababa tayo sa pinakakatapusan ng panahon at inihahayag ang matagumpay na isyu ng tagisan sa pagitan ng banal at kasalanan. ¶ Napakahalaga na lahat ay dapat na lubos na suriin ang mga paksang ito.” It is of the utmost importance that all should thoroughly investigate these subjects.”

10 Sanctuary The Heavenly The Sanctuary Lesson 1, October 5
Ang Santuwaryo sa Langit

11 The Heavenly Sanctuary
Key Text 1 Kings 8:49 NKJV “ ‘[T]HEN HEAR in heaven Your dwelling place their prayer and their supplication, and maintain their cause’.” Susing Talata. “ ‘Pakinggan mo ang kanilang dalangin at ang kanilang samo sa langit na iyong tahanan, at panatilihin mo ang kanilang ipinaglalaban.’ ”

12 The Heavenly Sanctuary
Initial Words {171} SCRIPTURE IS clear: the heavenly sanctuary is a real place, and from it we can learn truths about the character and work of our God. Thus, the focus of this week’s lesson is the heavenly sanctuary and what God is doing there for us, because what He is doing in the sanctuary is, indeed, for us. Panimulang Salita. Malinaw ang Kasulatan: ang santuwaryo sa langit ay isang tunay na lugar, at mula rito ay matututo tayo ng mga katotohanan tungkol sa karakter at gawain ng ating Diyos. ¶ Kaya’t ang pagtutuunan ng liksyon sa linggong ito ay ang santuwaryo sa langit at kung ano ang ginagawa roon ng Diyos para sa atin, sapagkat ang ginagawa Niya sa santuwaryo ay, tunay na para sa atin.

13 1. God’s DWELLING Room (1 Kings 8:30)
The Heavenly Sanctuary Quick Look 1. God’s DWELLING Room (1 Kings 8:30) 2. God’s THRONE Room (Psalm 103:19) 3. God’s COURT Room (Psalm 9:4-8) 1. Ang Silid Tahanan ng Diyos 2. Ang Silid Luklukan ng Diyos 3. Ang Silid Hukuman ng Diyos

14 The Heavenly Sanctuary
1. God’s Dwelling Room 1 Kings 8:30 NKJV “ ‘AND MAY You hear the supplication of Your servant and of Your people Israel. When they pray toward this place, then hear in heaven Your dwelling place, and when you hear, forgive.’ ” 1. Ang Silid Tahanan ng Diyos. “ ‘Pakinggan mo ang pakiusap ng iyong lingkod, at ng iyong bayang Israel, kapag sila’y nananalanging paharap sa lugar na ito. ¶ Oo, dinggin mo sa langit na iyong tahanan, dinggin mo at patawarin.

15 1. God’s Dwelling Room His Residence {172} “GOD IS everywhere.” He is “omnipresent,” which means that He is present throughout the universe. Complementing God’s attribute of omnipresence is His eternal existence. God has neither beginning nor end (Ps. 90:2). He has always been and will always be (Jude 1:25). Ang Kanyang Tirahan. “Ang Diyos ay nasa lahat ng dako.” Siya ay “omnipresent,” na ang ibig sabihin ay naroon Siya sa buong sansinukob. ¶ Sinasamahan ng katangiang omnipresence ng Diyos ay ang Kanyang walang hanggang pag-iral. Walang pasimula o wakas ang Diyos (Awit 90:2). Siya ay laging umiiral at patuloy na iiral (Judas 1:25).

16 The greatest manifestation of God’s presence exists in heaven.
1. God’s Dwelling Room His Residence {172} God obviously dwells in heaven in a special way, in His glorious presence and pure holiness. The greatest manifestation of God’s presence exists in heaven. He chooses to reveal Himself in a special way in heaven and, as we will see, in the heavenly sanctuary. Malinaw na nakatira ang Diyos sa langit sa isang tanging paraan, sa Kanyang maluwalhating anyo at dalisay na kabanalan. ¶ Ang pinakadakilang paghahayag ng presensya ng Diyos ay nananatili sa langit. ¶ Pinipili Niyang ihayag ang sarili sa isang natatanging paraan sa langit, at gaya ng makikita natin, sa santuwaryo sa langit.

17 1. God’s Dwelling Room His Residence {172} We are limited in our understanding of His physical nature. He is spirit (John 4:24) and, as such, cannot be contained in any structure or dimension (1 Kings 8:27). Even so, the Bible presents heaven (John 14:1–3) and the heavenly sanctuary as real places (Heb. 8:2) where God can be seen (Rev. 4:2, 3). Tayo ay limitado sa ating pang-unawa ng Kanyang pisikal na likas. Siya ay espiritu (Juan 4:24) at dahil dito ay hindi siya puwedeng tumigil sa isang gusali o sukat (1 Hari 8:27). ¶ Kahit gayun, ipinapakita ng Biblia ang langit (Juan 14:1-3) at ang santuwaryo sa langit bilang mga tunay na lugar (Hebreo 8:2) na kung saan makikita ang Diyos (Apocalipsis 4:2, 3).

18 The Heavenly Sanctuary
2. God’s Throne Room Psalm 103:19 NKJV “THE LORD has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all.” 2. Ang Silid Luklukan ng Diyos. “Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa mga kalangitan, at naghahari sa lahat ang kanyang kaharian.”

19 2. God’s Throne Room God as King {173} THE BIBLE also reveals God as sovereign. God is not only King of heaven but also “King of all the earth” (Ps. 47:7, NKJV), here and now (Ps. 93:2). That God’s throne is established in heaven has several ramifications. One of them is that God is independent and superior to the rest of the universe. Ang Diyos Bilang Hari. Ipinahahayag din ng Biblia ang Diyos bilang pinakamataas. Hindi lang Hari sa langit ang Diyos kundi “Hari rin sa buong lupa” (Awit 47:7, NKJV), rito at ngayon na (Awit 93:2). ¶ Na natatag ang trono ng Diyos sa langit ay merong ilang kahihinatnan. Isa rito ay nagsasarili ang Diyos at nakahihigit sa iba ng sansinukob.

20 2. God’s Throne Room God as King {173} God’s rule encompasses righteousness and justice, as well as love and truthfulness. These moral qualities describe how He acts in the human world. These qualities, which compose His rule, are also the same as those that He wants His people to manifest in their lives (Mic. 6:8, Isa. 59:14). Sumasakop ang paghahari ng Diyos sa katwiran at katarungan, pati ang pag-ibig at katotohanan. Ang mga katangiang moral na ito’y inilalarawan kung paano Siya kumilos sa daigdig ng tao. ¶ Ang mga katangiang ito, na bumubuo ng Kanyang paghahari ay katulad ng mga gusto Niyang ipakita ng Kanyang bayan sa kanilang buhay (Mikas 6:8, Isaias 59:14).

21 2. God’s Throne Room Worship in Heaven {174} The vision of the heavenly throne room is a vision of the heavenly sanctuary. Revelation 4 point back to the Old Testament worship service, which centered on the earthly sanctuary. Pagsamba sa Langit. Ang pangitain ng isang silid luklukan sa langit ay isang pangitain ng santuwaryo sa langit. ¶ Nagtuturo ang Apocalipsis 4 pabalik sa serbisyo ng pagsamba sa Lumang Tipan, na nakasentro sa santuwaryo sa lupa.

22 The slain Lamb of Revelation 5 points to Christ’s sacrificial death.
2. God’s Throne Room Worship in Heaven {174} The slain Lamb of Revelation 5 points to Christ’s sacrificial death. In these two chapters, centering around God’ throne, is a depiction of God’s work for the salvation of humanity Ang pinatay na Kordero ng Apocalipsis 5 ay nakaturo sa may sakripiyong kamatayan ni Cristo. ¶ Sa dalawang kapitulo, na nakasentro sa palibot ng trono ng Diyos, ay isang paglalarawan ng gawain ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan.

23 and He shall administer judgment for the peoples in uprightness.
The Heavenly Sanctuary 3. God’s Court Room Psalm 9:4-8 NKJV “YOU SAT on the throne judging in righteousness, You have rebuked the nations, You have destroyed the wicked…. But the Lord…has prepared His throne for judgment, and He shall administer judgment for the peoples in uprightness. 3. Ang Silid Hukuman ng Diyos. “Ikaw ay naggagawad ng matuwid na hatol habang nakaupo sa trono. Iyong inaway ang mga bansa, nilipol mo ang masama…. Ngunit…ang Panginoon, itinatag niya ang kanyang trono para sa paghatol, ¶ at ang mga tao’y pantay-pantay niyang hinahatulan,

24 3. God’s Court Room God as Judge {175} WHEN GOD judges, the throne room becomes a courtroom and the heavenly throne a judgment seat. The One enthroned is the One who judges (see Ps. 9:4–8), a concept known in the ancient Near East where kings often functioned as judges, as well. Ang Diyos Bilang Hukom. Kapag humahatol ang Diyos, ang silid luklukan ay magiging isang silid hukuman at ang trono sa langit ay isang upuan ng paghuhukom. ¶ Ang Isa na nakaluklok ay Isa na humahatol (tingnan ang Awit 9:4-8), isang alam na konsepto sa sinaunang Malapit na Silangan kung saan ang mga hari ay malimit manungkulan bilang mga hukom din naman.

25 3. God’s Court Room God as Judge {175} The classic combination of throne room and judgment appears in Daniel 7:9–14. There, the judgment consists of two strands: a verdict of vindication for the saints and a sentence of condemnation for God’s enemies. God is just, and all our questions about justice will be answered in God’s time, not ours. Ang modelong kombinasyon ng silid luklukan at paghuhukom ay lumilitaw sa Daniel 7:9-14. Doon, ang paghuhukom ay binubuo ng dalawang hibla: isang hatol ng pagpapawalang-sala para sa mga banal at isang sentensya ng paghatol para sa mga kaaway ng Diyos. Makatarungan ang Diyos, at lahat ng ating mga tanong tungkol sa katarungan ay masasagot sa panahon ng Diyos, hindi sa ng sa atin.

26 3. God’s Court Room Place of Salvation {176} The book of Hebrews teaches that Christ is ministering in the heavenly sanctuary as our High Priest. His work there is focused on our salvation, for He appears “in the presence of God for us” (Heb. 9:24, NASB), giving us assurance that we will receive mercy and grace because of what He has done for us. Lugar ng Kaligtasan. Ang aklat ng Hebreo ay nagtuturo na si Cristo ay naglilingkod sa santuwaryo sa langit bilang ating Pinakapunong Pari. ¶ Ang Kanyang gawain doon ay nakatuon sa ating kaligtasan, sapagkat Siya’y humaharap “sa presensya ng Diyos para sa atin” (Hebreo 9:24, NASB) at binibigyan tayo ng katiyakan na tatanggap tayo ng awa’t biyaya dahil sa ginawa Niya para sa atin.

27 The Heavenly Sanctuary
Final Words {177} “THE ABIDING place of the King of kings…that temple, filled with the glory of the eternal throne…could find…but a faint reflection of its vastness and glory. Yet important truths concerning the heavenly sanctuary and the great work there…were taught by the earthly sanctuary and its services.” GC 414 Huling Pananalita. “Ang matatag na lugar ng Hari ng mga hari…yung templo na napuno ng kaluwalhatian ng walang hanggang trono…ay matatagpuan… ang isa lang na mahinang aninag ng lawak at kaluwalhatian nito. ¶ Subalit ang mahahalagang katotohanan tungkol sa santuwaryo sa langit at ang malaking gawain doon…ay naituro ng santuwaryo sa lupa at ng mga serbisyo nito.


Download ppt "Adult Bible Study Guide Oct • Nov • Dec 2013"

Similar presentations


Ads by Google