Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

YpXûU«u A®Vô]Yo Fuàs YkÕ®hP LôWQj§]ôp ùTôpXôR NôjRôû] # IÚ ùNôpXôúX ®Wh¥ ®húPu.

Similar presentations


Presentation on theme: "YpXûU«u A®Vô]Yo Fuàs YkÕ®hP LôWQj§]ôp ùTôpXôR NôjRôû] # IÚ ùNôpXôúX ®Wh¥ ®húPu."— Presentation transcript:

1 YpXûU«u A®Vô]Yo Fuàs YkÕ®hP LôWQj§]ôp ùTôpXôR NôjRôû] # IÚ ùNôpXôúX ®Wh¥ ®húPu

2 Power A® F]dÏsú[ A® LNl×Lû[

3 LhÓlTôh¥u A®Vô]Yo Fuû] Control Ti¦ SPjÕ¡\ôo £jRm ùNnÕ YôrTYu Sôu

4 ¡±vÕÜdÏs SßUQm Sôu ùRÚj ùRÚYô UQm ÅÑúYu # Sôu YôrY°dÏm YôNû]VôúYu

5 DXLj§tÏ ùY°fNm Sôu BkR EùWpXôm DlTôL TW®ÓúYu # Sôu FlúTôÕm ÑûY RÚúYu

6 LojR¬u Øj§ûW Fu úUp # Sôu A®Vô]Yo # Sôu ¨fNVUôn Áh× ùTßúYu

7 úRY]ôúX ©\kRYu Sôu FkR TôYØm ùNnY§pûX LojRúW TôÕLôd¡\ôo ¾úVôu Fuû] ¾iÓY§pûX

8 LPÜs F]dÏ YôdL°jRûR ¨û\úYt\ YpXYùWuß ¨fNVUôn Sm©]RôúX #Sôu Sm©dûL«p YpXY]ôú]u (Y[o¡uú\u)


Download ppt "YpXûU«u A®Vô]Yo Fuàs YkÕ®hP LôWQj§]ôp ùTôpXôR NôjRôû] # IÚ ùNôpXôúX ®Wh¥ ®húPu."

Similar presentations


Ads by Google