Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Onderwyser Beplanning Graad 10 - 2012 1. Die Onderwyser se L êer Afdeling 1: Persoonlik Rooster Diensrooster Afdeling 2: Kurrikulum Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring.

Similar presentations


Presentation on theme: "Onderwyser Beplanning Graad 10 - 2012 1. Die Onderwyser se L êer Afdeling 1: Persoonlik Rooster Diensrooster Afdeling 2: Kurrikulum Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring."— Presentation transcript:

1 Onderwyser Beplanning Graad 10 - 2012 1

2 Die Onderwyser se L êer Afdeling 1: Persoonlik Rooster Diensrooster Afdeling 2: Kurrikulum Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Werkskedules vir elke vak in elke graad Weekllikse- / Siklusbeplanning (een bladsy wat alles aandui) 2

3 Afdeling 3: Assessering Formele Assessering: Teorie Program van Assessering Optekeningeblaaie, tot op datum voltooi Projekte: instruksies en assesserings-instrument Toetse en memoranda Eksamen en memoranda Formele Assessering: Prakties Praktiese werk voltooi soos in werkskedule aangedui Beplanning vir Praktiese take Nasienskedule vir Praktiese take 3

4 Afdeling 4: Praktiese Assesseringstaak (PAT) PAT dokumente Punteblaaie (Optekeningsblaaie) Afdeling 5: Finansies, gereedskap en handboeke Begroting en uitgawes Is die onderwyser se rekords op datums? Voorraad-registers Handboeke-kontrolelys Afdeling 6: Provinsiaal Riglyne Omsendbriewe Notule van vakvergaderings 4

5 Dokumente benodig vir beplanning Skoolkalender vir ‘n spesifieke jaar Skooljaarplan Onderrigplan(KABV) Assesseringsplan Handboeke 5

6 Onderrigplanne (KABV)WerkskeduleWeeklikse beplanning 6 Volgorde vir beplanning

7 Jaarlikse Werkskedule Benodig vir elke vak vir elke graad Organiseer in kwartale en weke / siklusse Volgorde en tempo van inhoud volgens die kalender van ‘n spesifieke jaar Dui weke / siklusse, inhoud, assesserings- aktiwiteite, hulpbronne, datum voltooi en kommentaar, aan Die onderrigplanne in die KABV vervang enige ander opsomming / jaarplan 7

8 Werkskedule (verwys na word dokument) Toerisme Graad 10 2010 Week siklus Datum voltooi Onder= werp Inhoud HulpbronneGeskrewe werk & assessering Prakties Kommen= taar Copy en paste van KABV Onderwyser voltooi 1 12 - 14/1 2 17- 21/1 8

9 Weeklikse beplanning op persoonlike rooster 40 min MaTuesWedThursFri 112 Toe8A Tech10A Toe Choir 211 Toe12 Toe10A Toe12 Toe8A Tech 310A Toe11 Toe10B Toe Break 410B Toe10A Cons11 Toe8A Tech10B Toe 9

10 Weeklikse beplanning op persoonlike rooster 40 min MaDiWoDonVry 112 VBS8A Teg10A VBS Koor 211 VBS12 VBS10A VBS12 VBS8A Teg 310A VBS11 VBS10B VBS Pouse 410B VBS10A VBS11 VBS8A Teg10B VBS 10

11 Agterkant van blad wat het gedurende die week gebeur? MaDiWoDonVry -10B: Tumi Mudau’s horlosie gesteel 11B Uiterse arrogante gedrag deur Sarah, Phila en Noleen 10C Thabo Mokoena kom 15 min laat Kurrukulum= adviseur besoek: Periode = 4-6 Laaste 2 periods verlore a.g.v. bus wat ry vir koor= Kompeti =sie 11

12 Wenke om op koers te bly Gee die kurrikulum vir die leerders OF Plak teen klaskamermuur Monitor gereeld vordering deur datums van voltooiing in te vul Moenie beplanning afskeep nie 12

13 Byvoorbeeld: Gee aan leerders Graad 10 Toerisme Onderwerp Bladsy Voltooi Inlieiding tot Toerisme 2-420/01/2012 Wat is ‘n Toerisme? 8-16 Tipes toeris Faktore wat verbruiker se resineiging beïnvloed Stel leerders aan praktiese take bekend* Identifisering, gebruik van gereedskap * Toerisme voorkeure Sektore 13


Download ppt "Onderwyser Beplanning Graad 10 - 2012 1. Die Onderwyser se L êer Afdeling 1: Persoonlik Rooster Diensrooster Afdeling 2: Kurrikulum Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring."

Similar presentations


Ads by Google