Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Jezičke osobine u zbirci 1. Jezi č ke osobine Pismo Ziji Jutra plavoga sljeza Dani crvenog sljeza 2.

Similar presentations


Presentation on theme: "Jezičke osobine u zbirci 1. Jezi č ke osobine Pismo Ziji Jutra plavoga sljeza Dani crvenog sljeza 2."— Presentation transcript:

1 Jezičke osobine u zbirci 1

2 Jezi č ke osobine Pismo Ziji Jutra plavoga sljeza Dani crvenog sljeza 2

3 JEZIČKE OSOBINE Miješanje narodnog govora i standardnog jezika Dijalektizmi Riječi stranoga porijekla Nepravilne glasovne promjene Šaljive izreke i frazemi Šaljivi narodni izrazi Tamni tonovi Riječi pod navodnim znacima Nedosljednost pri gubljenju glasa h 3

4 Miješanje narodnoga govora i standardnoga jezika „Ima č ovjek dušu, a. A je li, Rade, jesi li ti ikad č uo da je konj nekoga prevario? Zakleo se u dušu, u vjeru, u šta ho ć eš, pa opet slagao ko pas? Jok, to se dosad nije č ulo u ovoj okolini – uozbilji se djed.“ (23. str) „ Đ ede – nema ga.“ (23. str) „Hm, vidi ga. Dobi ć eš ti po turu, prisluškivalo jedan. Nijesu još za te taki razgovori.“ (24) „Pa nek oproba. Kamo sre ć e da sam i ja nekad tako radio, mo ž da bi mi druge tice danas pjevale.“ (27) „Umukni ti dolje, kenjac jedan.“ (28) 4

5 Miješanje narodnoga govora i standardnoga jezika „...Pa sve to navodi na sabla ž njive misli č ak i usred bijela bjelcata dana.“ (33) „Imenja č e, deder se prekrsti. Najmenik zamota nekakvu šaru izme đ u č ela i trbuha, da je krst vala nije, č ak ni šoka č ki.“ (49) „Znaš li šta je, Sava: osim toga krsta na tebi, ti si, brate, jedno pravo pravcato, puko puckato beslovesno brav č e.“ (56) 5

6 Dijalektizmi odmagliti „Na mene ć e, vjerovatno, svi u ku ć i i zaboraviti, mo ć i ć u da odmaglim preko prozora u ljeskar.“ klisnuti „Hajde ti meni na đ i dolje u selu dje č aka od koga je mjesec klisnuo tako brzo.“ gun đ alo < od glagola gun đ ati = govoriti besmislice „... a dolje, u toploj dolini, č eka me i misli na mene onaj drugi, dobri, drago gun đ alo, koje ć e do kraja tugovati i pominjati me ako se izgubim u svom č udesnom pohodu.“ (29) dohaberiti „Ko ć e prvi dohaberiti djedu o svemu tome, ne zna se.“ (44) 6

7 Dijalektizmi zdimiti „Djed se okrenu lijevo-desno kao da tra ž i kakvu pomo ć, pa kad je ne na đ e, on sasvim zanijemi, naja đ eno puhnu i zdimi bez rije č i uz prazan sokak.“ (45) bena „Namirišu ga bene na sto konaka.“ (47) rondati „Daj, bolan, ne rondaj više.“ (49) spopasti „Pjesnik Đ uro spopade hartiju iz mojih ruku i zadivljeno potvrdi: - Rade, svega mi na svijetu.“ (66) 7

8 Dijalektizmi koknuti “Ve ć je koknuo jednog”(134) cicvara “...cicvaru ti ljubim” (137) bubetati “slabo se koristi oru ž je više se bubeta” (139) zdipiti “...i gledati kako ć eš nešto zdipiti” (112) 8

9 Dijalektizmi sronda č iti “ kad se vje č ita Austrija sronda č ila kao potkopana kula” (138) klisnuti “...koji je na vrijeme klisnuo s tavana” (135) rabota “ Nije njemu ni lijepo da sluša o takvim rabotama” 9

10 Rije č i stranoga porijekla fijaker – franc. fiacre – najamna ko č ija u gradskom prometu ferije – lat. - du ž i odmor, godišnji odmor, praznici, školski praznici prangija - vrsta malog topa, iz kojeg se puca prilikom veselja; upotrebljava se i za razbijanje gradonosnih oblaka; fig. tvrdoglav č ovjek hod ž a – tur. muslimanski duhovnik, vjerou č itelj, profesor u medresi, vjerski obrazovana osoba kalauz – tur. vodi č, putovo đ a, peljar 10

11 konak – tur. dom, dvor pazar – perz. trgova č ki posao, trgovina, trgovanje samar – novogr č. drveno sedlo, tovar, tovarnica sind ž ir – tur. lanac, okovi sokak – tur. ulica, cesta, put varoš – ma đ. grad Rije č i stranoga porijekla 11

12 Nepravilne glasovne promjene Gubljenje suglasnika na po č etku rije č i: tice „Pa nek oproba. Kamo sre ć e da sam i ja nekad tako radio, mo ž da bi mi druge tice danas pjevale.“ (27) Novo jotovanje: đ evojka „Ta ne ć e valjda i ć i da zagleda đ evojku – kako ć e djed.“ đ ed „Pametna đ edova glava.“ (28) Druga palatalizacija (sibilarizacija) „Tješi ga mlin č i ć kako najbolje zna i mo ž e: oduzima tuzi glas, u ć utkava je i zaglušuje.“ (35) “Ostala je na jednoj okuci, neodlu č na, tu ž na...” 12

13 Nedosljednost pri gubljenju glasa h „ - Bogami jest i njemu i njoj, rzala je tri dana. Oh grehote, ljudi moji.“ (20) „Toliko zajedno 'ljeba izjesti i rakije popiti, pa opet mu njegov pobratim parip č e.“ (21) „Mlin je, na primjer, za djeda oduvijek bio kao neko malo svetilište do koga valja, ovda-onda, otpješa č iti da se iz njegovih dare ž ljivih ruku primi brašno za „hljeb naš nasušni da ž d nam dnes“.“ (35) 13

14 Nedosljednost pri gubljenju glasa h “Neosjetno je mililo kroz travu, dizalo uvis perje, suvarke, slamu.” (259) “Idem u Bana za boljim ljebom” (138) “R đ o kalajd ž ijska” (138) “Slabo se koristi oru ž je, više se rve, bubeta i grize.” “Skrpio je neka erava kolica” 14

15 Rije č i pod navodnim znacima „vantazija“ – „Dalje se ili ne mo ž e ili se ne ide, ako ve ć putnik nije budala i „vantazija“, što bi kazao moj djed...“ (29) „njegov benasti konjski mjesec“ – „Djed je grdio Petraka i „njegov benasti konjski mjesec“, mama me je umila ledenom vodom, a kad to nije pomoglo, prišila mi je dvije tri uz obraze pa sam se primirio i slatko zaspao.“ 15

16 Rije č i pod navodnim znacima “svjetsko“ – „Za svako „svjetsko“ č udo i pokor on je saznavao posljednji, prekasno, kad to više ni za kog nije bilo ni neobi č no ni sabla ž njivo, a njemu se tek valjalo prilago đ avati.“ (34) „ ć uza“ „prdekana“ –„ Iz ž andarmerijske kasarne Savu prebaciše u sreski zatvor, dobro znanu buvaru, „ ć uzu“, a odatle ga sprovedoše u biha ć ku Kulu, pravi pravcati zatvor – „prdekanu“.“ 16

17 Šaljive izreke i frazemi „Ti bi se tamo be č io u svetitelje k'o tele u šarena vrata.“ (50) „U č io ga, savjetovao, bo ž ju mu rije č kazivao, a on – otresao sve ko pas rosu.“ (52) „Evo svetitelja, nov novcat, kao ispod č eki ć a.“ (65) 17

18 Šaljivi narodni izrazi Na, evo ti d ž ab-d ž abe, nosi je, najedi se! Ta ne bi ljudi d ž abe psovali nebo kalajisano da tu nešto nema. E moj ro đ o, gdje nije ma č ke nije ni ku ć e. 18

19 Tamni tonovi u ciklusu Dani crvenog sljeza “Šta je ovo, zar se još uvijek nisam kona č no razbudio? Na ovome svijetu, izgleda, nema u isto vrijeme mjesta i za bombardere i za op č injene dje č ake, koji rone ispod sjenki i nešto tra ž e kroz tišine opepeljene tugom nesmirenih predaka.” (135) 19

20 Tamni tonovi u ciklusu Dani crvenog sljeza “- Putni č e, nemaš više s kim razgovarati, nemaš kome oti ć i. Vidiš li, put vodi u jezero, u dubinu, ribama. Tu, na još novoj, nezasje č enoj ivici jezera, sve se prekida, nestaje. “ (257) 20

21 HVALA NA PA Ž NJI! SELMA I ALMA 21


Download ppt "Jezičke osobine u zbirci 1. Jezi č ke osobine Pismo Ziji Jutra plavoga sljeza Dani crvenog sljeza 2."

Similar presentations


Ads by Google