Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Yarik Zhenia Anton Sasha MaxIgorNadya Ann Olga Bohdan Anna Julia Dasha Nikita.

Similar presentations


Presentation on theme: "Yarik Zhenia Anton Sasha MaxIgorNadya Ann Olga Bohdan Anna Julia Dasha Nikita."— Presentation transcript:

1

2 Yarik Zhenia Anton Sasha MaxIgorNadya Ann

3 Olga Bohdan Anna Julia Dasha Nikita

4

5

6

7 Choboty Boys boots Vyshyvanka Embroidered shirt Sharovary Cossacks trousers Poyas Sash Vinok wreath Namysto necklace Vyshyvanka Embroidered shirt Plakhta Upper skirt Spidnytsya Skirt Chobitky Girls boots

8

9

10

11

12

13

14

15 Views of Kiev

16 Kyiv Pechersk Lavra Sofia of Kiev

17

18

19 Nataliya Dobrynska Alexey Torokhtiy Olga Kharlan VasiliyLomachenko ElenaKostevich AleksandrUsyk

20 Biathlon Golden Team Sochi 2014 Ice Dancing bronze pair Turin 2006 First bronze of Independent Ukraine First gold for Independent Ukraine 1994 Silver in Nagano 1998 Bronze in Torino 2006 1994

21 Swimming Swimming Javelin Trampoline Gymnastics Shooting Walking Modern Pentathlon

22 MashaYaroslav Aleksandra Maksim

23


Download ppt "Yarik Zhenia Anton Sasha MaxIgorNadya Ann Olga Bohdan Anna Julia Dasha Nikita."

Similar presentations


Ads by Google