Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Chapter 13 Endocrine System n acidosis (ass-ih-DOH-sis) n acromegaly (ack-roh-MEG-ah-lee) n Addison’s (AD-ih-sonz) n adrenalectomy (ad-dree-nal-ECK-toh-me)

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Chapter 13 Endocrine System n acidosis (ass-ih-DOH-sis) n acromegaly (ack-roh-MEG-ah-lee) n Addison’s (AD-ih-sonz) n adrenalectomy (ad-dree-nal-ECK-toh-me)"— Presentation transcript:

1

2 1 Chapter 13 Endocrine System n acidosis (ass-ih-DOH-sis) n acromegaly (ack-roh-MEG-ah-lee) n Addison’s (AD-ih-sonz) n adrenalectomy (ad-dree-nal-ECK-toh-me) n adrenalitis (ad-dree-nal-EYE-tis) n adrenopathy (ad-ren-OP-ah-thee) n aldosteronism (al-doh-STER-ohn-izm) n cretinism (CREE-tin-izm) n diabetes insipidus (dye-ah-BEE-teez in-SIP-ih-dus) n diabetes mellitus (dye-ah-BEE-teez mel-EYE-tus) n endocrinopathy (en-doh-krih-NOP-ah-thee)

3 2 Chapter 13 Endocrine System n euthyroidism (you-THIGH-roid-izm) n exophthalmos (eck-sof-THAL-mos) n gamete (GAM-eet) n glucagon (GLOO-kah-gon) n goiter (GOI-ter) n gonadotropic (gon-ah-doh-TROHP-ick) n gonads (GOH-nadz) n gynecomastia (guy-neh-koh-MAS-tee-ah) n hypercalcemia (high-per-kal-SEE-me-ah) n hypercrinism (high-per-KRY-nism) n hyperglycemia (high-per-glye-SEE-me-ah) n hypergonadism (high-per-GO-nad-izm) n hyperinsulinism (high-per-IN-suh-lin-izm)

4 3 Chapter 13 Endocrine System n hyperparathyroidism (high-per-par-ah-THIGH-roid-izm) n hyperpituitarism (high-per-pih-TOO-ih-tah-rizm) n hyperthyroidism (high-per-THIGH-roid -izm) n hypocalcemia (high-poh-kal-SEE-me-ah) n hypocrinism (high-poh-KRY-nism) n hypoglycemia (high-poh-gly-SEE-me-ah) n hypogonadism (high-poh-GO-nad-izm) n hypoparathyroidism (high-poh-par-ah-THIGH-roid-izm) n hypophysectomy (high-pof-ih-SECK-toh-me) n hypophysitis (high-pof-ih-SIGH-tis)

5 4 Chapter 13 Endocrine System n hypothyroidism (high-poh-THIGH-roid-izm) n insulinoma (in-suh-lin-OH-mah) n ketoacidosis (kee-toh-ah-sih-DOH-sis) n myxedema (mick-she-DEE-mah) n pancreatalgia (pan-kree-ah-TAL-jee-ah) n pancreatectomy (pan-kree-ah-TECK-toh-me) n pancreatitis (pan-kree-ah-TYE-tis) n pancreatotomy (pan-kree-ah-TOT-oh-me) n panhypopituitarism (pan-high-poh-pih-TOO-ih-tar-izm) n parathyroidectomy (par-ah-thigh-roi-DECK-toh-me) n pheochromocytoma (fee-oh-kroh-moh-sigh-TOH-mah)

6 5 Chapter 13 Endocrine System n pinealectomy (pin-ee-al-ECK-toh-me) n pinealopathy (pin-ee-ah-LOP-ah-thee) n pituitarism (pih-TOO-ih-tar-izm) n polydipsia (pol-ee-DIP-see-ah) n polyuria (pol-ee-YOU-ree-ah) n steroid (STER-oid) n tetany (TET-ah-nee) n thymectomy (thigh-MECK-toh-me) n thymitis (thigh-MY-tis) n thymoma (thigh-MOH-mah) n thyroidectomy (thigh-roi-DECK-toh-me) n thyroiditis (thigh-roi-DYE-tis) n thyrotoxicosis (thy-roh-tock-sih-KOH-sis)


Download ppt "1 Chapter 13 Endocrine System n acidosis (ass-ih-DOH-sis) n acromegaly (ack-roh-MEG-ah-lee) n Addison’s (AD-ih-sonz) n adrenalectomy (ad-dree-nal-ECK-toh-me)"

Similar presentations


Ads by Google